2020 Senso at Muling Pagdidistrito

 

 1. Ano ang katayuan ng 2020 Senso?
 2. Ano ang “muling pagdidistrito”?
 3. Sino ang magrerebisa ng pang-estado at pederal na linya ng mga distrito?
 4. Sino ang magrerebisa sa Superbisoryal na linya ng mga distrito sa San Francisco?
 5. Paano ako makakasali sa mga proseso ng muling pagdidistrito?
 6. Paano ako maaapektuhan bilang botante ng muling pagdidistrito?
 1. Ano ang katayuan ng 2020 Senso?
  Itinatakda ng Saligang Batas ng Estados Unidos na magsagawa ang pederal na gobyerno ng kumpletong pagbilang ng lahat ng naninirahan sa bansa sa bawat sampung taon. Ang proyektong pagbibilang na ito, o “Pederal na Kadekadang Senso,” ay isinasagawa ng hindi-makapartidong ahensya ng gobyerno na tinatawag na “Kawanihan ng Senso ng Estados Unidos” at huling isinagawa noong 2020. Ang pagpoproseso ng datos para sa 2020 Pederal na Kadekadang Senso ay naantala dahil sa COVID-19, at ang bagong demograpikong datos ng bansa ay inaasahan na ilalabas sa mga estado sa Setyembre 2021. Para sa karagdang impormasyon, mangyaring bisitahin ang https://2020census.gov/tl.html.
   
 2. Ano ang “muling pagdidistrito”?
  Kasunod nang paglabas ng datos ng 2020 Pederal na Kadekadang Senso, ang mga linya ng hangganan ng iba’t-ibang mga distrito sa botohan ay kailangang ayusin o i-adjust nang sa gayon ang bawat distrito ay mananatiling mayroong pantay na bilang ng mga residente—ang prosesong ito ay tinatawag na “muling pagdidistrito”.

  Sa California, ang muling pagdidistrito ay kabibilangan ng muling pagguhit ng pang-estadong lehislatibo at kongresyonal na linya ng mga distrito. Para matingnan ang kasalukuyang mapa ng mga distrito ng Lungsod, mangyaring bisitahin ang https://sfelections.sfgov.org/sites/default/files/Documents/Maps/CitywidePctMap2019.pdf.
   
 3. Sino ang magrerebisa ng pang-estado at pederal na linya ng mga distrito?
  Noong Nobyembre 2008, ipinasa ng mga botante ng California ang Voters FIRST Act, na nag-a-awtorisa sa paglikha ng Independent Citizens Redistricting Commission o Komisyon ng Independiyenteng mga Mamamayan sa Muling Pagdidistrito (ICRC) ng estado. Sa 2021-2022, muling iguguhit ng ICRC ang mga linya para sa mga distrito para sa Kongresyonal, pang-Senado, pang-Asembelya, at pang-Lupon ng Pagkakapantay-pantay. Ang ICRC, na kabibilangan ng 14 na mga miyembro (5 Republikano, 5 Demokratiko, at 4 na hindi kaakibat ng alinman sa dalawang partidong iyon), ay inaasahang kukumpletuhin ang proseso ng muling pagdidistrito ng estado nang hindi lalampas sa Pebrero 2022. Para sa karagdagang impormasyon sa ICRC, mangyaring bisitahin ang https://www.wedrawthelinesca.org/.
   
 4. Sino ang magrerebisa sa Superbisoryal na linya ng mga distrito sa San Francisco?
  Alinsunod sa Charter ng San Francisco, kapag natiyak ng Direktor ng mga Eleksyon na ang lokal na mga Distritong Superbisoryal ay hindi na magiging pantay sa populasyon kasunod ng pederal na senso, kailangang magpulong ng Lupon ng mga Superbisor ng isang Redistricting Task Force o Task Force para sa Muling Pagdidistrito (RTF) para ayusin o i-adjust ang mga Superbisoryal na linya ng mga Distrito. Ang RTF, na kabibilangan ng 9 na mga miyembro (ang Mayor, ang Lupon ng mga Superbisor, at ang Komisyon ng mga Eleksyon ay magtatalaga ng tig-3 mga miyembro), ay kailangang kumpletuhin ang prosesong ito nang hindi lalampas ng Abril 15 ng taon kung saan gaganapin ang susunod na nakatakdang eleksyon para sa mga miyembro ng Lupon ng mga Superbisor. Dahil ang susunod na ganoong eleksyon ay nakatakda sa Nobyembre 8, 2022, inaasahang ilalabas ng RTF ang narebisang mapa ng lokal na mga distrito nang hindi lalampas ng Abril 15, 2022.
   
 5. Paano ako makakasali sa mga proseso ng muling pagdidistrito?
  Inaanyayahan ang mga miyembro ng publiko na dumalo sa anumang pagpupulong na gagawin ng Task Force para sa Muling Pagdidistrito ng San Francisco – kasama nang pagbibigay ng pangkalahatang mga komento, malaya ang sinuman na magsumite ng detalyadong mga mungkahi para sa mapa ng distrito. Maglalagay ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga link sa iskedyul para sa mga pagpupulong na ito sa website nito sa sandaling ito ay handa na.

  Inaanyayahan din ang mga miyembro ng publiko na makibahagi sa anumang “mga pagdinig sa input ng publiko” na isasagawa ng Komisyon ng Independiyenteng mga Mamamayan sa Muling Pagdidistrito ng California. Para sa karagdagang impormasyon sa kung papaano makakasali sa mga pagdinig sa input ng publiko, mangyaring bisitahin ang https://wedrawthelines.ca.gov/guide/.
   
 6. Paano ako maaapektuhan bilang botante ng muling pagdidistrito??
  Ang mga hangganan ng isa o higit pang mga distrito kung saan kayo nakatira ay maaaring magbago (hal., ang inyong superbisoryal o kongresyonal na distrito). Kung gayon, ang isa o higit pa ninyong politikal na kinatawan ay maaaring magbago. Para matingnan ang listahan ng inyong kasalukyang politikal na kinatawan, mangyaring bisitahin ang https://sfelections.sfgov.org/hanapin-ang-inyong-mga-kinatawan. Masusuri ninyo ang impormasyon sa bagong distrito sa botohan sa sfelections.org/mydistrict sa sandaling makumpleto ng Komisyon ng Independiyenteng mga Mamamayan sa Muling Pagdidistrito sa Pebrero 2022 at ng Task Force para sa Muling Pagdidistrito sa Abril 2022, ang kanilang mga trabaho.