2021-2023 Planong Aksyon para sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi para sa Departamento ng mga Eleksyon

 

Sa patnubay ng pang-buong lungsod na Racial Equity Framework (PDF) na inilabas ng Office of Racial Equity (ORE) ng San Francisco, ang Planong Aksyon para sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi, Antas 1, o Racial Equity Action Plan, Phase 1, (REAP), (PDF), ng Departamento ng mga Eleksyon (Departamento), ay ibinabalangkas ang internal o panloob na layunin ng Departamento sa susunod na tatlong taon para sa makatuwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi. Idinidetalye ng REAP ang espisipikong mga aksyon na planong gawin ng Departamento sa pagsisikap nitong itaguyod ang makatuwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi sa pitong mga bahagi: 1) Pagha-hire at Pagre-recruit; 2) Pagre-retain at Promosyon; 3) Pagdidisiplina at Pagsibak; 4) Magkakahalo at Makatuwirang Pamumuno; 5) Kadalian sa Paglipat at Pag-unlad sa Propesyon; 6) Pang-organisasyong Kultura ng Ingklusyon at Pagiging kabahagi; at 7) Mga Lupon at mga Komisyon.

Nilinang ang REAP sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pagitan ng Direktor ng Departamento na si John Arntz, mga Nangunguna sa Pagsulong sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi, at mga miyembro ng Pangkat para sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi, na isang grupong kinabibilangan ng mga punong namamahala sa Departamento at mga empleyadong direktang naghahatid-serbisyo, na may bahagi sa awtoridad ng pagdedesisyon at kaalaman sa serbisyo, human resources, at sa hanay ng pagbabudget, na nakatuon sa pagsusulong ng makatuwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi. Kasabay ng paglathala ng Antas 1 ng REAP, nangangako ang Departamentong magtatatag ng isang lugar para sa mga empleyado, na makatao at ingklusibo, magbibigay ng mapagkukunan at mga kagamitang kailangan ng mga empleyado para magtagumpay sa paghahatid ng makatuwirang mga serbisyo sa mga residente ng Lungsod, at titiyaking ang kabuuan ng manggagawa nito ay sumasalamin sa populasyong pinagsisilbihan nito.

Kailangang magsagawa ang Departamento ng ilang konkretong mga aksyon at magpatupad ng sunud-sunod na espisipikong mga estratehiya sa pag-abot sa maikli at pangmatagalang mga layunin para sa makatuwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi, na siyang inilarawan sa REAP, kabilang na ang, 1) pagbago sa mga gawi sa pagre-recruit at pagha-hire upang makahikayat at makalinang ng mas diverse o magkakahalong pangkat ng mga aplikante; 2) pagsuporta sa mga empleyadong maaaring makinabang sa paggamit ng Employee Assistance Program ng San Francisco, Domestic Violence Liaison Program, o iba pang mga benepisyong pangkalusugan, propesyonal na pagsasanay, o mga wellness program para sa mga empleyado ng Lungsod; at 3) Paglinang ng lugar para sa mga empleyado kung saan ramdam ng lahat ng empleyado ng Departamento na sila ay pinahahalagahan at suportado sa pagtupad sa kanilang misyon na magsagawa ng malaya, makatarungan, at makabuluhang mga eleksyon sa San Francisco.

Sa 2021, maglalabas ang ORE ng gabay kung paano uumpisahan ng Departamento ang Antas 2 ng REAP nito, na nakatuon sa panlabas na mga indikasyon ng makatuwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi, gaya ng mga serbisyo at mga programang pang-eleksyon. Para magbigay ng feedback sa Antas 1 ng REAP, mangyaring mag-email sa sfvote@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-7775 para makausap ang isa sa mga Nangunguna sa Pagtataguyod ng Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi.

Inilabas ng Departamento ng mga Eleksyon noong Abril 27, 2022 ang kanilang Racial Equity Progress Report para sa 2021.