Accessible na Sistemang Vote-by-Mail

Remote Accesible Voting

 

Ang accessible na sistemang vote-by-mail ay isang opsiyon ng pagpapadala ng balota na pinahihintulutan ang mga botante na may kapansanan na ma-access ang kanilang balota gamit ang anumang kompyuter na mayroong internet access. Maaaring gamitin ng mga botante ang kanilang mga assistive device (pantulong na aparato) para mabasa at markahan ang balota sa labas ng lugar ng botohan, at mai-print at ibalik sa Departamento ng mga Eleksyon. Para sa karagdagang impormasyon, panoorin ang video na ito.

Simula Oktubre 7, ang opisyal na balota ng Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon sa Nobyembre 5, 2019 ay makukuha sa portal na may Aksesibilidad sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Para sa mga karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o SFVote@sfgov.org.

Para mag-apply para magkaroon ng vote-by-mail na estado, gamitin ang online na aplikasyon para sa vote-by-mail o tumawag sa (415) 554-4310 o TTY: (415) 554-4386.

Accessible na Sistemang Vote-by-Mail: Ano Paano Kailan

Ano

Maaaring i-access at markahan ng mga botanteng may kapansanan ang balota sa screen-readable na format mula sa anumang kompyuter na mayroong internet access. Ang minarkahang balota ay kailangang i-print at ibalik sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng koreo o nang personal. Para masigurado ang pagiging pribado ng mga seleksyon ng mga botante, hindi nag-iimbak o nagpapadala ng mga seleksyon ng mga botante botante sa internet ang accessible na sistemang vote-by-mail.

Paano

Kailangang magparehistro kayo bilang vote-by-mail na botante upang ma-access ang inyong balota sa pamamagitan ng Accessible na Sistemang Vote-by-Mail. Kung hindi pa kayo vote-by-mail na botante, mag-apply nang hindi lalampas ng Oktubre 29 gamit ang online na aplikasyon para sa vote-by-mail o tumawag sa (415) 554-4310 or TTY: (415) 554-4386.

Kailan

Maaari ninyong i-access ang inyong balota simula Lunes, Oktubre 7 hanggang Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 5 (hanggang 8 p.m.) sa portal ng balota.

Narito kami para tumulong!

Telepono: (415) 554-4310 o (866) 325-9163 toll free, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
TTY: (415) 554-4386, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
Nang personal: City Hall, Room 48, Lunes-Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m
Email: SFVote@sfgov.org

Mga Madalas Itanong sa Accessible na Sistemang Vote-by-Mail

 1. Ano ang accessible na sistemang vote-by-mail (pagboto sa pamamagitan ng koreo)?
 2. Sino ang kuwalipikadong gumamit ng accessible na sistemang vote-by-mail?
 3. Aling mga web browser at screen reader ang maaari kong gamitin sa accessible na sistemang vote-by-mail?
 4. Kailan maaaring gamitin ang accessible na sistemang vote-by-mail?
 5. Matatanggap ko pa rin ba sa koreo ang pakete ng vote-by-mail na balota kahit na gusto kong gamitin ang accessible na sistemang vote-by-mail?
 6. Paano ako magkakaroon ng access sa aking balota sa pamamagitan ng accessible na sistemang vote-by-mail?
 7. Paano ko ibabalik ang aking balota?
 8. Kailan ang deadline para ibalik ang balota para sa Nobyembre 6 na eleksyon?
 9. Paano ipo-proseso ng Departamento ng mga Eleksyon ang aking balota?
 10. Secure (protektado) ba ang accessible na sistemang vote-by-mail?
 11. Natutukoy at/o nasusubaybayan ba ng accessible na sistemang vote-by-mail ang mga gumagamit ng sistemang ito?
 12. Paano kung mayroon akong mga katanungan o kailangan ng tulong?
 1. Ano ang accessible na sistemang vote-by-mail (pagboto sa pamamagitan ng koreo)?
  Ang accessible na sistemang vote-by-mail ay isang opsiyon nang pagpapadala ng balota na pinahihintulutan ang mga botante na may kapansanan na ma-access ang kanilang balota gamit ang anumang kompyuter na mayroong internet access. Nagbibigay oportunidad din ang sistemang ito para sa mga botanteng may kapansanan na magamit ang kanilang assistive device (pantulong na aparato) para mabasa at markahan ang balota sa labas ng lugar ng botohan, i-print at ibalik sa Departamento ng mga Eleksyon. Para masigurado ang pagiging pribado ng mga seleksyon ng mga botante, ang accessible na sistemang vote-by-mail ay hindi nag-iimbak o nagpapadala ng mga seleksyon ng mga botante sa internet.
   
 2. Sino ang kuwalipikadong gumamit ng accessible na sistemang vote-by-mail?
  Ang mga botanteng may kapansanan na nagparehistro bilang vote-by-mail na mga botante ay kuwalipikadong gumamit ng accessible na sistemang vote-by-mail. Kinakailangang may access ang mga botante sa internet at printer para makapag-marka, mag-print at maibalik ang kanilang balota sa Departamento ng mga Eleksyon para sa bilangan.

  Upang magparehistro bilang vote-by-mail na botante, kumpletuhin ang aplikasyon para sa vote-by-mail.
   
 3. Aling mga web browser at screen reader ang maaari kong gamitin sa accessible na sistemang vote-by-mail?
  Ang accessible na sistemang vote-by-mail ay inirerekomendang gamitin sa screen reader at browser na mga kombinasyon na nakalista sa ibaba.
  Operating System Browser Screen Reader
  Windows 10 Edge 14+ Windows Narrator
  Windows 10 Internet Explorer 11 JAWS 16+,
  Windows Narrator
  Windows 10 Firefox 56+ JAWS 16+, NVDA 2017+
  Windows 10 Chrome 61+ Not Supported
  Windows 8.1 Internet Explorer 11 JAWS 16+,
  Windows Narrator
  Windows 8.1 Firefox 56+ NVDA 2017+
  Windows 8.1 Chrome 61+ Not Supported
  MacOS High Sierra Safari VoiceOver
  MacOS Sierra Safari VoiceOver
  MacOS El Capitan Safari VoiceOver
 4. Kailan maaaring gamitin ang accessible na sistemang vote-by-mail?
  Magkakaroon ng aksesibilidad sa balota sa pamamagitan ng sistemang ito sa panahon ng maagang pagboto, Lunes, Oktubre 7 hanggang Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 5.
   
 5. Matatanggap ko pa rin ba sa koreo ang pakete ng vote-by-mail na balota kahit na gusto kong gamitin ang accessible na sistemang vote-by-mail?
  Oo. Katulad ng mga nagdaang eleksyon, lahat ng vote-by-mail na botante ay makatatanggap sa koreo ng pakete na naglalaman ng papel na balota, postage-paid (bayad na selyo) na pambalik na sobre, at mga instruksiyon sa pagboto. Ang mga botanteng may kapansanan ay may opsiyon na gamitin ang accessible na sistemang vote-by-mail para makita at markahan ang kanilang balota gamit ang anumang kompyuter na may internet access at ang kanilang pansariling assistive technology (pantulong na teknolohiya).
   
 6. Paano ako magkakaroon ng access sa aking balota sa pamamagitan ng accessible na sistemang vote-by-mail?
  Para ma-access ang inyong balota, kailangang kayo ay nakarehistro bilang vote-by-mail na botante. Simula Lunes, Oktubre 7, maaari ninyong gamitin ang portal para ma-access ang inyong balota. Kakailanganin ninyong kumpirmahin ang inyong kuwalipikasyon at i-input ang inyong numero ng tirahan at ZIP code kaugnay sa inyong address ng tirahan sa San Francisco, na huling naka-rehistro sa pagboto, at petsa ng kapanganakan.
   
 7. Paano ko ibabalik ang aking balota?
  Pagkatapos markahan ang inyong balota, kailangan ninyo itong i-print at ibalik sa Departamento ng mga Eleksyon, sa pamamagitan ng koreo o nang personal, para mabilang.
  1. Paano ipadala ang inyong balota sa koreo gamit ang postage-paid (bayad na selyo) na pambalik-sobre ng Departamento ng mga Eleksyon
   1. I-print ang inyong minarkahan na balota.
   2. Ilagay ang inyong minarkahan na balota sa loob ng pambalik na sobre ng Departamento ng mga Eleksyon na natanggap ninyo sa koreo.
   3. Pirmahan ang sobre. Ipinapakita ng mga butas na nasa pambalik na sobre ang gilid na bahagi ng pirmahan kung saan kayo maaaring lumagda.
   4. Tandaan na para mabilang ang inyong balota, kailangang maipagtugma ang pirma ninyo sa sobre sa pirma na nasa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante. Kung hindi kayo makakapirma, ilagay ang inyong “marka” at papirmahan ito sa saksi.
   5. Isara nang mabuti ang sobre at ipadala sa pamamagitan ng koreo.
  2. Paano ipadala ang inyong balota sa koreo gamit ang inyong sariling sobre
   1. I-print ang inyong minarkahan na balota.
   2. I-download at i-print ang Panunumpa ng Botante na makikita sa accessible na sistemang vote-by-mail.
   3. Kumpletuhin at pirmahan ang Panunumpa ng Botante. Tandaan na ang inyong binotohang balota–kung ipinadala ninyo ito gamit ang inyong sariling sobre–ay hindi maaaring bilangin maliban lamang kung ang Panunumpa ng Botante ay kumpleto, may pirma at ipinadala kasama ang balota. Nagbibigay-daan ang Panunumpa ng Botante na mahanap ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante, at nang makapagsagawa ng pagkumpara ng pirma ayon sa batas sa halalan ng estado. Para mabilang ang inyong balota, kailangang maipagtugma ang pirma ninyo sa Panunumpa ng Botante sa pirma na nasa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante. Kung hindi kayo makakapirma, ilagay ang inyong “marka” at papirmahan ito sa saksi.
   4. Ilagay ang parehong Panunumpa ng Botante at minarkahang balota sa loob ng inyong sobre.
   5. Isara nang mabuti ang sobre.
   6. Lagyan ng selyo ang sobre.
   7. Lagyan ng address ang sobre at ipadala sa pamamagitan ng koreo sa:
      Department of Elections,
      (Vote-by-Mail Ballot Enclosed)
      1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,Room 48
      San Francisco, CA 94102
  3. Paano ipadala ang inyong balota nang personal
   Maaari rin ninyong ibalik nang personal ang inyong minarkahang balota. Sundin ang parehong instruksiyon sa pagpapadala ng inyong balota sa koreo, pero sa halip na ipadala sa koreo, dalhin ang sobre sa Sentro ng Botohan sa City Hall.

   Bukas ang Sentro ng Botohan ng Lunes, Oktubre 7, hanggang Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 5, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa weekdays, at 10 a.m. hanggang 4 p.m. sa dalawang magkasunod na weekend bago ang Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 5.

   Maaari rin ninyong dalhin ang sobre sa mga lugar ng paghuhulugan na matatagpuan sa labas ng City Hall apat na araw bago ang Araw ng Eleksyon o sa kahit saang lugar ng botohan sa California sa Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 5, mula 7 a.m. hanggang 8 p.m

   Kung hindi ninyo maibabalik ang inyong balota, maaaring mag-awtorisa ng sinuman para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang impormasyon sa likod ng vote-by-mail na pambalik na sobre.
 8. Kailan ang deadline para ibalik ang balota para sa Nobyembre 5 na eleksyon?
  Ang mga balota na ipinadala sa koreo ay kailangang may postmark o date-stamped (may selyo ng petsa) bago o sa Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 5, at dapat matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas ng Biyernes, Nobyembre 8, 2019. Kailangang matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas ng 8 p.m. Oras Pasipiko sa Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 5 ang mga balotang ibinalik nang personal.
   
 9. Paano ipo-proseso ng Departamento ng mga Eleksyon ang aking balota?
  Kapag natanggap ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong balota, isasalin (kokopyahin) ang inyong mga pinili sa papel na balota para bilangin gamit ang aparato sa pagbilang, ayon sa iniatas ng batas sa halalan ng estado. Sa panahon ng prosesong ito, para mapanatili ang pagiging lihim ng mga boto, tatanggalin at ihihiwalay ng Departamento ng mga Eleksyon ang balota sa pambalik na sobre na mayroong inyong pangalan, address, at pirma.

  Sinusunod ng Departamento ng mga Eleksyon ang proseso ng pagkopya na awtorisado ng batas sa halalan ng estado. Upang masigurado ang pagiging tumpak at ang integridad ng proseso ng pagkopya, hinahawakan ng mga grupo na binubuo ng maraming tao ang parehong pagsalin ng boto, gayon din ang kasunod na kalidad na pagtiyak ng pagkukumpara ng bawat orihinal at kinopyang balota. Bukas para obserbahan ng publiko at naka-live stream sa website ng Departamento upang maging komprehensibo at maliwanag sa lahat ang proseso na ito.
   
 10. Secure (protektado) ba ang accessible na sistemang vote-by-mail?
  Oo. Sertipikado ng Kalihim ng Estado ng California upang magamit sa California ang accessible na sistemang vote-by-mail na ipinapagamit ng Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng Democracy Live. Alinsunod sa sertipikasyon, ang bahagi ng proseso kung saan nagmamarka ng mga napili ang botante sa balota ay hindi konektado anumang oras sa kahit aling remote server. Nagaganap lamang ang proseso ng pagmamarka sa device o aparato na ginagamit ng botante sa pag-access ng accessible na sistemang vote-by-mail.

  Bagama’t pinapayagan ng accessible na sistemang vote-by-mail ang mga botante na ma-access at markahan ang kanilang balota gamit ang anumang kompyuter at kanilang assistive device, hindi pinapayagan ng sistema na ito ang elektronikang pagboto. Hindi nag-iimbak ang sistema o nagpapadala ng boto sa internet. Kailangan i-print at ibalik ng mga botante ang kanilang mga balota sa Departamento ng mga Eleksyon para mabilang.
   
 11. Natutukoy at/o nasusubaybayan ba ng accessible na sistemang vote-by-mail ang mga gumagamit ng sistemang ito?
  Hindi. Ang accessible na sistemang vote-by-mail ay hindi natutukoy o nasusubaybayan ang mga gumagamit ng sistemang ito. Nirerehistro ng accessible na sistemang vote-by-mail ang pagpapatibay ng botante na siya ay kuwalipikado na gamitin ang sistema, at nakukumpirma na ang botante ay vote-by-mail na botante, subalit hindi nag-iimbak o nagtatago ng anumang mapagkikilanlan na impormasyon. Alinsunod sa sertipikasyon ng Kalihim ng Estado ng California, kailangang ideklara ng lahat ng botante na gumagamit sa sistema na sila ay kuwalipikado na gumamit nito bago ma-access ang kanilang mga balota.

  Pinili ng Departamento ng mga Eleksyon na mag-log in ang mga botante sa voter look-up site ng Departamento upang ma-access ang kanilang balota; nang sa gayon, ang mapagkikilanlang impormasyon ng botante ay hindi maibabahagi o maiuugnay sa anumang panlabas na partido.
   
 12. Paano kung mayroon akong mga katanungan o kailangan ng tulong?
  Kung mayroon kayong anumang katanungan tungkol sa accessible na sistemang vote-by-mail o sa pag-access, pagmamarka o pagbabalik ng balota, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon:
  1. Telepono: (415) 554-4310 o (866) 325-9163 toll free, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
  2. TTY: (415) 554-4386, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
  3. Nang Personal: City Hall, Room 48, Lunes-Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
  4. Email: sfvote@sfgov.org
  5. Website:sfelections.org