Aksesibilidad sa Pagboto at mga Serbisyo

Voter Using Accessible Voting Equipment

 

Nakatuon ang Departamento ng mga Eleksyon para matiyak na maaaring lumahok sa mga eleksyon ang lahat ng mga botante, at nagbibigay ito ng iba't-ibang mga programa at serbisyong pang-aksesibilidad upang matulungan ang mga botante na bumoto nang pribado at malaya.

Regular na nakikipagpulong ang Departamento sa Voting Accessibility Advisory Committee (Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Pagboto) upang mag-usap at maghanap ng mga paraan para mapabuti at mapalawak ang aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyo para sa lahat ng botante sa San Francisco. Kung nais ninyong tumulong sa Departamento para mapabuti ang aksesibilidad ng botante sa San Francisco, bisitahin ang pahinang Sumali sa Komite ng mga Tagapayo.

Kung mayroon kayong mga katanungan o kailangan ninyo ng tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento gamit ang contact form o tumawag sa (415) 554-4310. Nagbibigay din ang Departamento ng Interpretasyon ng American Sign Language sa kanilang tanggapan at serbisyong teletypewriter (TTY). Maaaring tumawag sa (415) 554-4386 ang mga gumagamit ng TTY.

Batas sa Aksesibilidad

Apat na pampederal na batas ang gumagabay sa mga programa at serbisyong pang-aksesibilidad ng Departamento:

Voting Rights Act of 1965 (Batas sa mga Karapatan sa Pagboto ng 1965), kabilang sa iba pang mga probisyon, na nag-aatas na maaaring makatanggap ng tulong ang sinumang botanteng nangangailangan nito mula sa isang taong pinili ng botante, maliban sa employer (tagapag-empleyo) o ahente ng employer, o opisyal o ahente ng unyon ng botante.

Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act of 1984 (Batas sa Aksesibilidad para sa Nakatatanda at may Kapansanan ng 1984), na nagtataguyod ng pangunahing karapatan na bumoto sa pagtatakda ng "akses sa mga pasilidad ng rehistrasyon at mga lugar ng botohan para sa mga nakakatanda at mga taong may kapansanan".

Americans with Disabilities Act of 1990 (Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan ng 1990), kung saan kailangang magbigay ng tulong at serbisyo ang mga pampublikong entidad kung kinakailangan para mabigyan ng pantay na oportunidad ang isang taong may kapansanan na makalahok at matamasa ang mga serbisyo, programa, o aktibidad na isinasagawa ng isang pampublikong entidad.

Help America Vote Act of 2002 (Batas para Tulungang Bumoto ang Amerika ng 2002), kabilang sa iba pang mga bagay, na nagbibigay ng mas malaking oportunidad para sa aksesibilidad at pakikipagbahagi sa proseso ng eleksyon, kabilang ang mga probisyon tungkol sa mga accessible na sistemang pagboto sa bawat lugar ng botohan.

Aksesibleng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante

Isang buwan bago ang bawat eleksyon, nakatatanggap ang mga botante ng San Francisco ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at Halimbawang Balota (VIP) na may impormasyon tungkol sa mga lokal na kandidato at panukala sa balota. Para sa mga eleksyong pang-estado, nakatatanggap rin ang mga botante ng Gabay na Impormasyon ng Botante (VIG) na may impormasyon tungkol sa mga katungkulang pang-estado at pampederal at mga pang-estadong panukala sa balota.

Aksesible sa maraming iba’t ibang format ang VIP at VIG.

Para ipahinto ang pagpapadala sa pamamagitan ng koreo ng inyong VIP at sa halip ay matanggap ito sa pamamagitan ng email, o para ipahinto ang pagpapadala sa pamamagitan ng koreo ng inyong VIG, maaari ninyong isumite ang inyong kahilingan gamit ang Portal para sa Botante o makipag-ugnay sa Departamento ng mga Eleksyon. Kung dati ninyo itong ipinahinto, maaari rin ninyong hilingin na ipagpatuloy muli ang pagpapadala.

Mga Kagamitan sa Pagboto para sa Aksesibilidad

May mga accessible na ballot-marking device (aparatong pangmarka ng balota) ang lahat ng mga lugar ng botohan at mga Sentro ng Botohan.

Tinutulungan ng ballot-marking device ang mga botante sa nabigasyon ng kanilang mga balota gamit ang mga katangiang tulad ng:

  • Tabletang touchscreen (paraang paghawak ng screen) na may opsiyon na palitan ang kulay ng teksto at background, at laki ng teksto
  • Braille-embossed handheld keypad (audio-tactile interface o paraang pakikipagugnayan sa pamamagitan ng salita at sensitibong hawak, gamit ang hinahawakang keypad na may nakaumbok na Braille)
  • Mga headphone at mga mapakikinggang instruksiyon sa wikang Ingles, Cantonese, Mandarin, Espanyol, o Filipino

Akma ang aparato sa iilang mga assistive device (mga aparatong nakatutulong sa mga botanteng may kapansanan). Maaaring magdala ang mga botante ng sarili nilang mga assistive device, kasama ang mga sistemang sip-ang-puff (kagamitang gumagamit ng presyon ng hangin sa pamamagitan ng paghigop o pagbuga), mga paddle (aparatong pangpindot sa pamamagitan ng paa), at mga headpointer (aparatong pangpindot na nakalagay sa ulo).

May mga opsiyon ang mga botante na gumagamit ng ballot-marking device na basahin o pakinggan ang buod ng kanilang mga pinili at baguhin ang anumang seleksyon bago i-print ang kanilang mga balota. Nagmamarka lamang ng balota ang ballot-marking device; hindi ito nagbibilang ng mga boto. Ang aparato ay lumilikha at nag-iimprenta ng papel na balota na may mga seleksyon ng botante. Pagkatapos nito, inii-scan ang balota sa pamamagitan ng ImageCast Evolution Ballot Scanning Machine (makinang ginagamit sa pag-scan ng balota) sa lugar ng botohan para sa tabulasyon.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa sistemang pagboto ng San Francisco, bisitahin ang pahinang Bagong Sistema ng Pagboto.

Accessible na Sistemang Vote-by-Mail (Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo)

Isang opsiyon sa pagpapadala ng balota ang accessible na sistemang vote-by-mail kung saan pinapayagan ang mga botanteng may kapansanan na i-access ang kanilang balota gamit ang anumang computer na may akses sa internet. Maaaring mag-download at magmarka ang mga botante ng kanilang balota ng pribado at malaya gamit ang sarili nilang assistive technology (mga aparatong may teknolohiyang nakatutulong sa mga botanteng nakatatanda o may kapansanan), mag-print ng kanilang minarkahang balota, at ipadala ito sa pamamagitan ng koreo sa Departamento ng mga Eleksyon para mabilang. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang pahinang Accessible na Sistemang Vote-by-Mail.

Aksesibilidad sa mga Lugar ng Botohan sa Araw ng Eleksyon

Para tugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mga botante ng San Francisco, may iba’t-ibang mga kagamitan, serbisyo, at pantulong na teknolohiyang inihahanda ng Departamento sa Araw ng Eleksyon; at patuloy pang nagsusuri at humahanap ng paraan para mapagbuti ang aksesibilidad sa mga lugar ng botohan.

Mga Pasukan at Lugar ng Botohan

Sa Araw ng Eleksyon, may mga karatulang “Accessible Entry" (Pasukan na may Aksesibilidad) na nakapaskil sa labas ng mga lugar ng botohan na gumagabay sa mga botante patungo sa pasukan na may aksesibilidad papunta sa lugar ng botohan. Sa Eleksyon noong Nobyembre 8, 2016, 100% ng mga lugar ng botohan sa San Francisco ay itinalagang sumusunod sa mga itinakdang pangangailangan ng Americans with Disabilities Act (Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan) para sa aksesibilidad ng mga botante. Sinisikap ng Departamento na makakuha ng 100% designasyon sa aksesibilidad sa bawat Eleksyon. Para sa dagdag na kaalaman kung paano tinutukoy ng Departamento ang aksesibilidad ng lugar ng botohan, panoorin ang maikling video na ito.

Para kumpirmahin kung may aksesibilidad ang pasukan at pagbobotohan sa inyong lugar ng botohan, tingnan ang likod na pabalat ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante kung may nakalagay na pandaigdigang simbolo ng aksesibilidad, gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota, o tumawag sa (415) 554-4310. Maaari ring tumawag sa (415) 554-4386 ang mga gumagamit ng TTY.

Kung walang aksesibilidad sa inyong lugar ng botohan, maaari ninyong piliing bumoto sa pinakamalapit na lugar ng botohan na may aksesibilidad. Gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota, o makipag-ugnayan sa Departamento para hanapin ang pinakamalapit sa inyong lugar ng botohan na may aksesibilidad, na may kaparehong balota sa inyong presinto.

Pagboto nang Nakaupo

May mga ipinagagamit ang Departamento na mga upuan at nakatalagang puwesto na pagbobotohan na maaaring makapasok ang wheelchair sa lahat ng mga lugar ng botohan, at sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Nakapaskil ang pandaigdigang simbolo ng aksesibilidad sa mga accessible na puwesto ng pagbobotohan para madali itong makita ng mga botante.

Mga Kagamitan sa Pagboto

Lahat ng mga lugar ng botohan ay may mga malaking-imprentang instruksiyon na nagtuturo kung paano magmarka ng balota, mga lente para mapalaki ang mga nakasulat sa papel na balota o ng iba pang mga materyales na pang-eleksyon, at mga pangkabit para mas madaling mahawakan ng mahigpit ang mga panulat.

Mga Personal na Kagamitang Pantulong

Maaari ring magpadala ang Departamento ng kagamitang head-pointer o sip/puff sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon kapag may humiling. Kung gusto niyong humiling ng mga kagamitang ito sa inyong lugar ng botohan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento gamit ang contact form, o tumawag sa (415) 554-4310. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa Departamento gamit ang serbisyong TTY sa pamamagitan ng pagtawag sa (415) 554-4386.

Personal na Tulong

Sinasanay ng Departamento ang lahat ng mga manggagawa sa botohan na tanungin ang lahat ng mga botante kung nais nila ng tulong sa pagboto. Maaaring tumulong ang mga manggagawa sa botohan na magbasa ng balota sa botante at/o magmarka ng mga pinili ng botante sa balota. Maaari ring magsama ang isang botante ng hanggang sa dalawang tao para matulungan silang bumoto, maliban sa mga sumusunod na tao:

  • Ang inyong employer (tagapag-empleyo)
  • Ahente ng inyong employer
  • Ahente ng inyong unyon

Walang sinuman na tumutulong sa taong bumoto ang maaaring magsabi sa taong iyon kung paano bumoto o sabihin sa iba kung paano bumoto ang taong iyon.

Pagboto sa Gilid ng Daan

Maaaring humiling na bumoto sa “gilid ng daan” ang sinumang botante na hindi makapasok sa lugar ng botohan o sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Maaaring tumawag ang botante sa (415) 554-4310 o magpatulong sa isang pasahero o kaibigan na pumasok sa lugar ng botohan o sa Sentro ng Botohan sa City Hall at ibigay ang impormasyon ng botante sa isang manggagawa sa botohan o kawani.

Kapag ipinagbigay-alam ang kahilingang bumoto sa gilid ng daan, ihahatid ng manggagawa sa botohan o kawani ang mga kinakailangang materyales at balota sa botante at tutulungan siya, kung kinakailangan. Pagkatapos bumoto ang botante, ibabalik niya ang balota, kung saan ilalagay ito ng manggagawa sa botohan o kawani sa isang makina ng pagboto, o sa isang matatag at selyadong lalagyan ng balota.

 

Manood ng bidyo tungkol sa pagboto sa gilid ng daan.

Para magtakda ng pagboto sa gilid ng daan, tumawag sa (415) 554-4310, TTY (415) 554-4375, o mag-email sa SFVote@sfgov.org.

Karagdagang Opsiyon at Serbisyo para sa Aksesibilidad

May karagdagan pang mga opsiyon at serbisyo para sa aksesibilidad ang Departamento para matiyak na makaboboto ng pribado at malaya ang lahat ng mga botante.

Sentro ng Botohan sa City Hall

Bukas ang Sentro ng Botohan sa lahat ng mga botante ng San Francisco simula 29 araw bago ang bawat eleksyon, at mayroon din ditong mga accessible na opsiyon sa pagbotong katulad nang nasa mga lugar ng botohan sa San Francisco, kabilang na ang mga makinang pamboto para sa aksesibilidad, mga lenteng kasinlaki ng isang pahina, mga panulat na madaling hawakan ng mahigpit, mga puwesto ng pagbobotohan kung saan maaaring magamit ang wheelchair, pagboto nang nakaupo, pagboto sa gilid ng daan, mga materyales na malaki ang pagkakaimprenta. Bukod dito, mayroon din ang Departamento ng naka-video na Interpretasyon ng American Sign Language sa Sentro ng Botohan sa City Hall.

Ang Sentro ng Botohan ay nasa pinakamababang palapag ng City Hall ng San Francisco, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 48, at may aksesibilidad ang lahat ng apat nitong mga pasukan. Bisitahin ang pahina tungkol sa Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall para sa karagdagang impormasyon.

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Humigit-kumulang isang buwan bago ang bawat eleksyon, awtomatikong ipinadadala sa koreo ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga balota sa lahat ng mga rehistradong botante. Kasabay ng kanilang mga balota, tatanggap din ang mga botante ng mga instruksiyon sa pagboto na may impormasyon tungkol sa mga deadline sa eleksyon, mga opsiyon sa pagbabalik ng balota, at isang paalala na maaaring makita ng botante ang katayuan ng kanilang balota gamit ang Voter Portal (Portal para sa Botante).

Maaaring ibalik ng mga botante ang mga nabotohan nang balota sa Departamento gamit ang nabayaran na ang selyo na pambalik na sobre na kalakip ng kanilang Vote-by-Mail na pakete. Puwedeng ibalik ang mga balota nang personal sa Sentro ng Botohan sa City Hall o alinman sa 34 na opisyal na kahon na hulugan ng balota simula 29 na araw bago ang eleksyon, o saanmang lugar ng botohan sa California sa Araw ng Eleksyon. Maaari ding magawtorisa ang mga botante ng ibang tao para ibalik ang kanilang balota sa ngalan nila. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, bisitahin ang pahina ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Programa para sa Paghatid ng Balota

Humigit-kumulang dalawang linggo bago ang eleksyon, hanggang sa Araw ng Eleksyon, pinadadali ng Departamento ang pagkuha at paghatid ng mga balota. Maaaring mag-awtorisa ang sinumang botante ng isang tao para kunin at ibalik ang balota para sa kanya. Maaaring gamitin ng mga botante ang Form ng Awtorisasyon para Kunin ang Balota (PDF) o magsumite ng sarili nilang nakasulat na awtorisasyon. Ang nakasulat na awtorisasyon ay kinakailangang pirmahan sa ilalim ng kaparusahan ng perjury (pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay), at kinakailangang may pangalan, petsa ng kapanganakan, at address ng tirahan ng botante, at ang pangalan ng taong awtorisadong kukuha ang balota.

Pagkahiling, kung ang botante ay hindi makalabas ng bahay, nasa ospital, o nasa pasilidad para sa pangangalagang pantahanan, maaaring ihatid o kunin ng Departamento ang balota para sa botante. Sa Araw ng Eleksyon, nag-oorganisa ang Departamento ng mga tauhan para lamang sa paghatid at pagkuha ng mga balota para sa mga botanteng hindi maaaring makapunta sa mga lugar ng botohan.

Kung kinakailangan ninyo ng karagdagang tulong para matanggap o maibalik ang inyong balota, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento gamit ang contact form, o tumawag sa (415) 554-4310.

Mga Programa para sa Pagboto habang nasa Pasilidad para sa Pangangalagang Pantahanan, Ospital, o Kulungan

May mga programa ang Departamento para magbigay ng serbisyong pang-eleksyon sa mga taong nasa mga pasilidad para sa pagpapagaling at pangangalagang pantahanan, mga ospital, at mga pasilidad para sa detensyon. Kabilang sa mga programang ito ang rehistrasyon ng botante, pag-aplay para sa balotang pagboto sa pamamagitan ng koreo, pagkuha o paghatid ng balota, at iba pang mga kinakailangang serbisyo.