Aksesibilidad sa Pagboto at mga Serbisyo

Accessibility

 

Nakatuon ang Departamento ng mga Eleksyon sa pagtiyak na makalalahok ang lahat ng mga botante sa mga eleksyon, kung kaya mayroong iba’t-ibang programa at serbisyo para sa aksesibilidad para matulungan ang mga botanteng makaboto ng pribado at malaya. May apat na pampederal na batas na gumagabay sa mga programa at serbisyong ito:

Ang Voting Rights Act (Batas sa mga Karapatan sa Pagboto) ng 1965 na, kabilang sa iba pang mga probisyon, ay nag-aatas na sinumang botanteng nangangailangan ng tulong ay maaaring makakuha ng tulong mula sa sinumang gusto ng botante, maliban lamang sa taga-empleyo ng botante o sa ahente ng naturang taga-empleyo, o sa opisyal o ahente ng unyong kinabibilangan ng botante.

Ang Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act (Batas sa Aksesibilidad para sa Nakatatanda at May Kapansanan) ng 1984, na nagtataguyod ng napakahalagang batas na makaboto sa pamamagitan ng pagtatakda ng “aksesibilidad para sa mga nakatatanda at mga may kapansanan sa mga pasilidad para sa rehistrasyon at sa mga lugar ng botohan”.

Ang Americans with Disabilities Act (Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan) ng 1990, na nagtatakda sa mga pampublikong entidad na magbigay ng tulong at serbisyo kung kinakailangan para mabigyan ng pantay na oportunidad ang isang taong may kapansanan na makalahok sa, at matamasa, ang mga serbisyo, programa, o aktibidad na isinasagawa ng isang pampublikong entidad.

Ang Help America Vote Act (Batas para Tulungang Bumoto ang Amerika) ng 2002, na nagiging daan para sa mas maraming oportunidad para sa aksesibilidad at pakikilahok sa proseso ng eleksyon, kabilang na ang mga probisyon tungkol sa mga sistema para sa pagpapadali sa pagboto sa bawat lugar ng botohan.

Regular na nakikipagpulong ang Departamento sa “Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Pagboto” para pag-usapan at humanap ng paraan para mapabuti at mapalawak ang aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyo ng lahat ng mga botante ng San Francisco. Kung interesado kayong makipagtulungan sa Departameto para mapabuti ang aksesibilidad ng mga botante sa San Francisco, bisitahin ang pahinang Sumali sa Komite ng mga Tagapayo.

Kung mayroon kayong mga katanungan, o kung nangangailangan kayo ng karagdagang tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento gamit ang contact form, o tumawag sa (415) 554-4310. Mayroon ding Interpretasyon ng American Sign Language ang Departamento sa opisina at serbisyong teletypewriter (TTY). Maaaring tumawag sa (415) 554-4386 ang mga gumagamit ng TTY.

May Aksesibilidad na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante

Pinadadalahan ang mga botante ng San Francisco ng papel na bersyon ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (na may pangkaraniwang font na 12 ang sukat) mga isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon. Bukod dito, inilalabas din ng Departamento ang Pamplet online sa iba’t-ibang porma: HTML, XML, at PDF, na makukuha sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino. May makukuha ring bersiyon na MP3 (ZIP) na mapakikinggan sa Ingles.

Para sa mga pang-estado at pederal na eleksyon, nakatatanggap ang mga botante ng dalawang gabay: Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, na inihanda ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco, at ng Patnubay ng Impormasyon para sa Botante ng California, na inihanda ng Kalihim ng Estado. Naglalaman ng impormasyon tungkol sa pang-estado at pederal na mga katungkulan at mga pang-estado na panukalang-batas sa balota ang Patnubay ng Impormasyon para sa Botante ng California na ito. Bukod pa rito, nagbibigay ang Kalihim ng Estado ng impormasyon tungkol sa mga panukalang pang-estado na nasa American Sign Language.

Makukuha ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng San Francisco sa karagdagang uri para sa aksesibilidad, kabilang na ang booklet na may malaking imprenta, audiocassette, at MP3 na mapapakinggan (na maaaring mai-save sa USB). Para humiling na magkaroon ng Pamplet sa isa sa mga uring ito, gamitin ang contact form, o tumawag sa (415) 554-4310. Maaari ring tumawag sa (415) 554-4386 ang mga gumagamit ng TTY.

May Aksesibilidad na mga Balota at Kagamitan sa Pagboto

Ang mga papel, touchscreen (napipindot sa screen), at balotang audio (napakikinggan) ay makukuha sa Ingles, Tsino (napakikinggang Cantonese at Mandarin), Espanyol, at Filipino sa lahat ng mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, at sa Sentro ng Botohan sa City Hall simula 29 araw bago ang eleksyon.

Papel na Balota

Para mapadali ang pagmarka sa papel na balota, nagbibigay ang Departamento ng mga panulat na madaling mahawakan ng mahigpit, mga instruksyon sa pagboto na malalaki ang sulat, at mga lente na nagpapalaki ng mga sulat.

Touchscreen na Balota

Para makaboto gamit ang touchscreen, may touchscreen na aparato ang AVC Edge II (makina para sa aksesibilidad sa pagboto) na may malalaking sulat para madaling mabasa, at mayroon ding kontrol na nakapagpapalit ng estilo ng pagkakasulat. Para gamitin ang touchscreen na balota, pipili ang botante sa pamamagitan ng pagpindot sa screen, at maaari rin nilang suriin ang kanilang mga pinili sa papel na rekord bago tuluyang ihain ang kanilang boto.

Balotang Audio

Para sa pagboto na naririnig, may headphone at nahahawakang keypad na may Braille ang AVC Edge II (makina para sa aksesibilidad sa pagboto), na may mga itinakdang tiklado base sa kulay at hugis. Para gamitin ang napakikinggang balota, binibigyan ang mga botante ng instruksiyong napakikinggan, na gagabay sa kanila sa kabuuan ng balota, at maaari rin nilang mapakinggan ang kanilang mga pinili bago tuluyang ihain ang kanilang boto.

Accessible na Sistemang Vote-by-Mail

Ang accessible na sistemang vote-by-mail ay isang opsiyon nang pagpapadala ng balota na pinahihintulutan ang mga botanteng may kapansanan na i-access ang kanilang balota gamit ang anumang kompyuter na may internet access. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Accessible na Sistemang Vote-by-Mail na pahina.

Aksesibilidad sa mga Lugar ng Botohan sa Araw ng Eleksyon

Para tugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mga botante ng San Francisco, may iba’t-ibang mga kagamitan, serbisyo, at pantulong na teknolohiyang inihahanda ng Departamento sa Araw ng Eleksyon; at patuloy pang nagsusuri at humahanap ng paraan para mapagbuti ang aksesibilidad sa mga lugar ng botohan.

Mga Pasukan at Lugar ng Botohan

Sa Araw ng Eleksyon, may mga karatulang “Accessible Entry" (Pasukan na may Aksesibilidad) na nakapaskil sa labas ng mga lugar ng botohan na gumagabay sa mga botante patungo sa pasukan na may aksesibilidad papunta sa lugar ng botohan. Sa Eleksyon noong Nobyembre 8, 2016, 100% ng mga lugar ng botohan sa San Francisco ay itinalagang sumusunod sa mga itinakdang pangangailangan ng Americans with Disabilities Act (Batas sa mga Amerikanong May Kapansanan) para sa aksesibilidad ng mga botante. Sinisikap ng Departamento na makakuha ng 100% designasyon sa aksesibilidad sa bawat Eleksyon. Para sa dagdag na kaalaman kung paano tinutukoy ng Departamento ang aksesibilidad ng lugar ng botohan, panoorin ang maikling video na ito.

Para kumpirmahin kung may aksesibilidad ang pasukan at pagbobotohan sa inyong lugar ng botohan, tingnan ang likod na pabalat ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante kung may nakalagay na pandaigdigang simbolo ng aksesibilidad, gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota, o tumawag sa (415) 554-4310. Maaari ring tumawag sa (415) 554-4386 ang mga gumagamit ng TTY.

Kung walang aksesibilidad sa inyong lugar ng botohan, maaari ninyong piliing bumoto sa pinakamalapit na lugar ng botohan na may aksesibilidad. Gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota, o makipag-ugnayan sa Departamento para hanapin ang pinakamalapit sa inyong lugar ng botohan na may aksesibilidad, na may kaparehong balota sa inyong presinto.

Pagboto nang Nakaupo

May mga ipinagagamit ang Departamento na mga upuan at nakatalagang puwesto na pagbobotohan na maaaring makapasok ang wheelchair sa lahat ng mga lugar ng botohan, at sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Nakapaskil ang pandaigdigang simbolo ng aksesibilidad sa mga accessible na puwesto ng pagbobotohan para madali itong makita ng mga botante.

Mga Kagamitan sa Pagboto

Lahat ng mga lugar ng botohan ay may mga malaking-imprentang instruksiyon na nagtuturo kung paano magmarka ng balota, mga lente para mapalaki ang mga nakasulat sa papel na balota o ng iba pang mga materyales na pang-eleksyon, at mga pangkabit para mas madaling mahawakan ng mahigpit ang mga panulat.

Mga Personal na Kagamitang Pantulong

Maaaring ikonekta ng mga botante sa AVC Edge II (makina para sa accessible na pagboto) ang kanilang mga personal na kagamitang pantulong tulad ng head-pointer (panturo na nakasuot sa ulo) at sip/puff (kagamitang gumagamit ng presyon ng hangin sa pamamagitan ng paghigop o pagbuga) habang bumoboto.

Maaari ring magpadala ang Departamento ng kagamitang head-pointer o sip/puff sa isang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon kapag may humiling. Kung gusto niyong humiling ng mga kagamitang ito sa inyong lugar ng botohan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento gamit ang contact form, o tumawag sa (415) 554-4310. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa Departamento gamit ang serbisyong TTY sa pamamagitan ng pagtawag sa (415) 554-4386.

Personal na Tulong

Sinasanay ng Departamento ang lahat ng mga manggagawa sa botohan na tanungin ang lahat ng mga botante kung gusto nila ng tulong kaugnay sa pagboto. Maaaring tumulong ang mga manggagawa sa botohan sa pagbasa ng balota sa botante at/o sa pagmarka ng mga pinili ng botante gamit ang papel o touchscreen na balota. Maaari ring magsama ang isang botante ng hanggang sa dalawang tao sa puwesto ng pagbobotohan para tumulong sa pagmamarka ng balota.

Pagboto sa Gilid ng Daan

Sinumang botante na hindi makapasok sa lugar ng botohan o sa Sentro ng Botohan ng City Hall ay maaaring humiling na bumoto sa “gilid ng daan”. Pinapayagan ng pagboto sa gilid ng daan ang pagparada nang hanggang sa pinakamalapit sa lugar ng botohan at bumoto, nasa gilid man ng daan o nasa kotse ang botante. Kapag naabisuhan na may humiling na bumoto sa gilid ng daan, dadalahin ng manggagawa sa botohan o tauhan ang Listahan ng mga Botante para makapirma ang botante, pati na ang balota, ang panakip ng balota, at ang panulat na pangmarka ng balota, at tutulungan ang botante, kung kinakailangan. Pagkatapos bumoto ng botante, ilalagay niya ang balota sa panakip ng balota, na matatapos ay ilalagay ng manggagawa sa lugar ng botohan o tauhan sa makina ng pagboto, o sa isang ligtas at selyadong lalagyan.

Karagdagang Opsiyon at Serbisyo para sa Aksesibilidad

May karagdagan pang mga opsiyon at serbisyo para sa aksesibilidad ang Departamento para matiyak na makaboboto ng pribado at malaya ang lahat ng mga botante.

Sentro ng Botohan sa City Hall

Bukas ang Sentro ng Botohan sa lahat ng mga botante ng San Francisco simula 29 araw bago ang bawat eleksyon, at mayroon din ditong mga accessible na opsiyon sa pagbotong katulad nang nasa mga lugar ng botohan sa San Francisco, kabilang na ang mga makinang pamboto para sa aksesibilidad, mga lenteng kasinlaki ng isang pahina, mga panulat na madaling hawakan ng mahigpit, mga puwesto ng pagbobotohan kung saan maaaring magamit ang wheelchair, pagboto nang nakaupo, pagboto sa gilid ng daan, mga materyales na malaki ang pagkakaimprenta. Bukod dito, mayroon din ang Departamento ng naka-video na Interpretasyon ng American Sign Language sa Sentro ng Botohan sa City Hall.

Ang Sentro ng Botohan ay nasa pinakamababang baitang ng City Hall ng San Francisco, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 48, at may aksesibilidad ang lahat ng apat nitong mga pasukan. Bisitahin ang pahina tungkol sa Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall para sa karagdagang impormasyon.

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Humigit-kumulang isang buwan bago ang eleksyon, ipinadadala sa koreo ng Departamento ang mga balota sa mga botanteng permanenteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo, at sa mga humiling na mapadalahan ng balota para sa bagboto sa pamamagitan ng koreo sa naturang partikular na eleksyon lamang. Kasabay ng kanilang mga balota, tatanggap din ang mga botante ng mga instruksiyon sa pagboto na may impormasyon tungkol sa mga deadline sa eleksyon, mga opsiyon sa pagbabalik ng balota, at isang paalala na maaaring makita ng botante ang katayuan ng kanilang balota gamit ang Paraan sa Pagtiyak sa Katayuan ng Balota.

Maaaring ibalik ng mga botante ang kanilang nabotohang balota sa Departamento ang mga balota gamit ang pambalik na sobreng bayad na ang selyo na nakalakip sa pakete ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Maaari ring ibalik ang mga balota ng personal sa Sentro ng Botohan sa City Hall simula 29 araw bago ang eleksyon, o sa saanmang lugar ng botohan sa California sa Araw ng Eleksyon. Maaari ring ibalik ng mga botante ang kanilang mga balota sa mga estasyon ng paghuhulugan sa gilid ng daan sa labas ng City Hall, o mag-awtorisa ng sinuman para ibalik ang balota para sa kanila. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, bisitahin ang pahina ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Programa para sa Pagkuha at/o Paghatid ng Balota

Simula 29 araw bago ang eleksyon, hanggang sa Araw ng Eleksyon, pinadadali ng Departamento ang pagkuha at/o paghatid ng mga balota. Maaaring mag-awtorisa ang sinumang botante ng isang tao para kunin at ibalik ang balota para sa kanya. Maaaring gamitin ng mga botante ang Form ng Awtorisasyon para Kunin ang Balota (PDF) o magsumite ng sarili nilang nakasulat na awtorisasyon. Ang nakasulat na awtorisasyon ay kailangang pirmahan sa ilalim ng kaparusahan ng perjury (pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay), at kinakailangang mayroong pangalan, petsa ng kapanganakan, at address ng tirahan ng botante, at ang pangalan ng taong inawtorisa para kunin ang balota.

Pagkahiling, kung ang botante ay hindi makalabas ng bahay, nasa ospital, nasa pasilidad para sa pangangalagang pantahanan, o hindi makapunta sa lugar ng botohan, maaaring ihatid at/o kunin ng Departamento ang balota para sa botante. Sa Araw ng Eleksyon, nag-oorganisa ang Departamento ng mga tauhan para lamang sa paghahatid at pagkuha ng balota para sa mga botanteng hindi maaaring makapunta sa mga lugar ng botohan.

Kung kinakailangan ninyo ng karagdagang tulong para matanggap o maibalik ang inyong balota, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento gamit ang contact form, o tumawag sa (415) 554-4310.

Mga Programa para sa Pagboto Habang Nasa Pasilidad para sa Pangangalagang Pantahanan, Ospital, o Kulungan

May mga programa ang Departamento para magbigay ng serbisyong pang-eleksyon sa mga taong nasa mga pasilidad para sa pagpapagaling at pangangalagang pantahanan, mga ospital, o mga pasilidad para sa detensyon. Kabilang sa mga programang ito ang rehistrasyon ng botante, aplikasyon para sa balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, pagkuha o paghatid ng balota, tulong sa pagbasa at/o pagmarka ng balota, at iba pang mga serbisyong kakailanganin.