Aksesibilidad sa Wika

English, Chinese, Spanish, and Filipino versions of the Voter Information Pamphlets

 

Patuloy na nagtatrabaho ang Departamento para matiyak na pantay-pantay ang aksesiblidad ng lahat ng mga botante at mga potensyal na botante, kabilang na ang mga limitado ang kahusayan sa wikang Ingles, sa aming mga serbisyo at materyales. Alinsunod sa pampederal, estado, at lokal na mga batas, may mga kagamitan at serbisyo ang Departamento para mas magkaroon ng aksesibilidad ang mga botanteng gumagamit ng iba’t-ibang wika.

Itinatakda ng Voting Rights Act (Batas ng mga Karapatan sa Pagboto), na isinabatas noong 1965, na magbigay ang Departamento ng tulong sa Tsino at Espanyol.

Isinabatas noong 2001 ang Language Access Ordinance (Ordinansa sa Paggamit ng Wika) ng San Francisco, na may dating tawag na Equal Access to Services Ordinance (EAS) (Ordinansa sa Pantay na Paggamit ng mga Serbisyo), para matiyak ang pantay-pantay na aksesibilidad sa mga serbisyo para sa lahat ng mga taga-San Francisco, kabilang na ang mga limitado ang kahusayan sa wikang Ingles. Bilang pagsunod sa batas na ito, lahat ng mga serbisyo at opisyal na materyales pang-eleksyon para sa mga botante ay ibinibigay ng Departamento sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

Itinatakda ng California Elections Code (Kodigo ng mga Eleksyon sa California) sa Kalihim ng Estado ng California na magtiyak ng mga presinto para sa mga lugar kung saan 3% o higit pa sa mga residenteng nasa edad na para makaboto ay miyembro ng minorya na iisa-lamang ang alam na wika, at walang sapat na kakayahan sa Ingles para makaboto nang hindi tinutulungan. Base sa pagtitiyak na ito, nagbibigay ang Departamento ng ilang materyales at serbisyo sa Korean, at Vietnamese.

Sa pamamagitan ng mga materyales at serbisyong aming ibinibigay, natutugunan at nalalampasan ng Departamento ang lahat ng mga legal na itinakdang pangangailangan kaugnay sa paggamit ng wika. Ang pagtiyak ng aksesibilidad para sa lahat ng mga botante, kabilang na ang mga limitado ang kahusayan sa wikang Ingles, ay nagtataguyod ng may-kaalaman at nakikibahaging komunidad ng mga botante, na nagpapakita ng dibersidad ng San Francisco.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang contact form o tumawag sa (415) 554-4310. Para humiling ng mga materyales na isinalin sa ibang wika, bumisita lamang sa sfelections.org/language.

Mga Isinaling Materyales

Ang Departamento ng mga Eleksyon ay nakatuon sa pagbibigay sa mga botante ng San Francisco ng impormasyon sa kanilang gustong wika. Para matanggap ang inyong balota, Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, at iba pang pang-eleksyong materyales sa wikang Tsino, Espanyol, o Filipino, gamitin lamang ang tool na Hiling para Makatanggap ng Isinalin na mga Materyales. Maaari din ninyong gamitin ang tool na ito para humiling ng halimbawang balota sa Burmese, Hapones, Koreano, Thai, o Vietnamese na matatanggap ninyo sa koreo o sa inyong email.

Nagsasalin ang Departamento ng higit sa 70 form, paunawa, aplikasyon, at iba pang mga materyales sa Tsino, Espanyol, at Filipino para matiyak na may access ang mga botante sa mga impormasyon tungkol sa eleksyon.

Mga Materyales sa Pagboto
Kabilang sa mga materyales sa pagboto ang opisyal na balota at ang halimbawang balota sa Ingles-Tsino, Ingles-Espanyol, at Ingles-Filipino, at ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, na makukuha sa pamamagitan ng koreo o online sa HTML na porma, sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino. Bukod dito, mayroon ding pang-gabay na kopya ng balota sa Burmese, Japanese, Korean, Thai, at Vietnamese na makikita rin sa website ng Departamento, at sa ilang mga lokasyon kung saan makaboboto nang personal.

Mga Materyales sa Lugar ng Botohan
Kabilang sa mga materyales sa lugar ng botohan ang mga karatulang nagtuturo sa mga botante papunta sa lugar ng botohan at nagpapaalam ng kanilang mga karapatan, mga ID ng mga manggagawa sa lugar ng botohan na nagpapakita ng mga wikang alam nilang gamitin, mga poster na nagpapaalam sa mga botante ng mga serbisyo ng Departamento na makukuha sa ibang wika bukod sa Ingles, at iba pang mga materyales tulad ng mga instruksiyon sa pagboto, mga paliwanag tungkol sa mga mensaheng lumalabas sa makina para sa pagboto, at mga folder na panakip para mapanatiling lihim ang balota.

Mga Publikasyon para sa Eleksyon
Kabilang sa mga publikasyon para sa eleksyon ang mga paunawang ipinalalabas sa mga lokal na pahayagan na nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga paparating na eleksyon at sa mga kaugnay nitong deadline.

Mga Materyales para sa Pag-abot sa Komunidad, at Edukasyon para sa mga Botante
Kabilang sa mga materyales para sa pag-abot sa komunidad, at edukasyon para sa mga botante, ang mga polyeto at poster kung saan mababasa ang mga mahalagang deadline sa eleksyon, mga impormasyon kung ano ang nasa balota, mga serbisyo para sa mga botanteng may kapansanan, ang naibalik na karapatang makapagparehistro at makaboto matapos ang hatol na peloni, at mga oportunidad na mapagsilbihan ang komunidad ng San Francisco bilang isang manggagawa sa lugar ng botohan.

Mga Kagamitan at Impormasyon Online
Makikita sa website ng Departamento ang iba’t-ibang serbisyo at impormasyon sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino, na nagbibigay-daan para makuha ng mga botante ang detalye ng kanilang rehistrasyon, mabasa ang kanilang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, mag-apply para makaboto sa pamamagitan ng koreo, ma-track ang katayuan ng kanilang balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, mahanap ang kanilang lugar ng botohan, o makahiling ng mga materyales na nakasalin sa kanilang wika.

Iba pang mga Materyales na Nagbibigay-Impormasyon
Kabilang sa iba pang mga materyales na inilalabas ng Departamento ang mga paunawa sa mga botante, aplikasyon, at mga form para ipaalam ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa rehistrasyon at eleksyon.

Pag-Abot sa Komunidad at Pagtulong sa Buong-Taon

May mga bilingwal na manggagawa ang Departamento para tumulong sa mga botanteng limitado ang kahusayan sa wikang Ingles sa buong taon, na nadadagdagan pa kapag may eleksyon. Ang mga bilingwal na manggagawa namin ang sumasagot sa mga tanong ng mga botante, at nagsasagawa ng mga pag-abot sa komunidad at serbisyo sa iba’t-ibang wika, tumutulong sa mga potensiyal na botante na makapagparehistro para makaboto, humanap ng kanilang lugar ng botohan, at madaling makakuha ng mga isinaling materyales na pang-eleksyon.

Bumubuo ang Departamento ng pangmatagalang plano para sa pag-abot sa komunidad at nag-aalok ng mga programa sa mga residente kapag may mga pagdiriwang sa komunidad sa San Francisco. Nakatutok ang outreach na pambuong-taon sa:

  • Pagpapalawak ng kakayanan ng komunidad na makakuha ng mga impormasyon at serbisyong pang-eleksyon, lalo na para sa mga botanteng ang tanging wika ay Tsino, Espanyol, at Filipino
  • Paghihikayat ng mga bagong botante, lalo na ang mga nasa edad 18 hanggang 24
  • Pakikipag-ugnayan sa mga botante mula sa mga komunidad na mababa ang bilang ng mga bumoboto base sa kasaysayan
  • Pag-recruit ng mga manggagawa sa lugar ng botohan, lalo na ang mga bilingwal, na magsilbi sa Araw ng Eleksyon

Tulong sa Araw ng Eleksyon

Sa Araw ng Eleksyon, nagbibigay ng serbisyo ang Departamento sa mga botante sa maraming wika, sa iba’t-ibang mga paraan.

Mga Lugar ng Botohan
Tinutulungan ng mga manggagawa sa lugar ng botohan, kabilang na ng mga bilingwal sa Tsino, Espanyol, Filipino, Korean, Japanese o Vietnamese, ang mga botante na bumoto ng pribado at malaya. Sa pagtatalaga ng mga bilingwal na manggagawa sa mga lugar ng botohan kung saan mas mataas ang pagkakataong mangailangan ng kanilang tulong ang mga botante, gumagamit ang Departamento ng pamantayan mula sa iba’t-ibang batayan, kabilang na ang impormasyong ibinibigay ng mga botante hinggil sa kanilang pinapaborang wika o lugar ng kapanganakan, datos na ibinibigay ng Kalihim ng Estado ng California, at komento mula sa mga organisasyong nakikipagtrabaho ng malapit sa mga komunidad na minorya-sa-wika sa kabuuan ng San Francisco.

In-field Support (Mga Suportang Nakatalaga sa Labas ng Opisina)
Para matiyak ang pagsunod sa aksesibilidad sa wika at sa iba pang mga itinakdang pangangailangan, kumukuha at sinasanay ng Departamento ang halos 100 manggagawang nakatalaga sa labas ng opisina, para tulungan ang mga manggagawa sa lugar ng botohan at magsilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng mga lugar ng botohan at ng Departamento. Minomonitor ng mga manggagawang nakatalaga sa labas ng opisina ang lahat ng mga lugar ng botohan sa San Francisco, para matiyak na ang mga isinaling materyales tulad ng mga karatula, instruksiyon sa pagboto, mga balota, at iba pang mga materyales ay nakikita at nagagamit, alinsunod sa batas.

Sentro ng Botohan sa City Hall
Simula 29 araw bago ang bawat eleksyon, binubuksan ng Departamento ang Sentro ng Botohan sa City Hall. Bukas ang Sentro ng Botohan para sa lahat ng mga botante ng San Francisco para magparehistro para makaboto, mag-update ng rehistrasyon, kumuha o maghulog ng balota, o humiling ng pamalit na balota.

Mayroong mga bilingwal na balota, Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, at tulong sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Mayroon ding facsimile (kopya) ng balota sa Burmese, Japanese, Korean, Thai, at Vietnamese sa Sentro ng Botohan.

Tulong sa Telepono at Email
Simula dalawang buwan patungo sa Araw ng Eleksyon, at mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, dinadagdagan ng Departamento ang pambuong-taon nitong multilingwal na mga manggagawa at taga-suporta sa telepono at email ng isang phone bank (grupo ng tagasagot ng telepono) na binubuo ng mga empleyadong matatas sa Ingles at Tsino, Espanyol, o Filipino. Gumagamit din ang Departamento ng serbisyo ng interpreter sa pamamagitan ng telepono sa higit sa 200 wika.

Bukas ang phone bank sa regular na oras ng opisina, at sa dalawang Sabado at Linggo bago ang Araw ng Eleksyon, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m.

Pakikipag-Partner sa mga Organisasyon sa Komunidad

Para matiyak ang matatag na koneksyon sa komunidad, pinagyayaman ng Departamento ang kasalukuyang mga relasyon sa higit 400 partner sa komunidad, na gumagamit ng kanilang kadalubhasaan at mga koneksyon para tulungan ang Departamento na maabot ang target na populasyon ng mga botante at mga potensyal na botante. Humihingi ng payo ang Departamento sa mga pinagkakatiwalaang organisasyong mga ito, at umaasa sa kanilang komento para gabayan ang mga gawain para sa pakikipag-unayan sa komunidad at pag-konekta sa mga komunidad sa mga pamamaraang angkop at maaasahan sa kultura.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga partner sa komunidad, bisitahin ang pahinang Sumali sa Komite ng mga Tagapayo.

Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Wika

Nitong Fall (Panahon ng Taglagas) ng 2017, binuo ng Departamento ang Language Accessibility Advisory Committee (LAAC) (Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Wika), na kinabibilangan ng mga miyembro ng komunidad na nagbibigay ng input sa mga serbisyo at pamamaraan ng Departamento, para mapalawak ang mga oportunidad sa edukasyon at pakikipag-ugnayan para sa mga komunidad na minorya-sa-wika sa kabuuan ng San Francisco.

Kung nais ninyong sumali sa LAAC, o para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pahinang Sumali sa Komite ng mga Tagapayo.