Alamin ang mga Gawain sa Pag-abot sa Komunidad

Elections Outreach staff at a park educating a San Francisco resident about registration options

 

Nangangasiwa ang aming Outreach na Dibisyon ng pambuong-taong na mga programa para sa edukasyon ng botante, bilang pagtutupad ng mga batas na pampederal, pang-estado, at pang-munisipal, kasama na dito ang Voting Rights Act at ang San Francisco Language Access Ordinance. Sa pakikipag-ugnayan sa mga residente ng Lungsod, nagsusumikap ang Departamento na maabot ang lahat ng residente sa lahat ng mga komunidad, kasama na dito ang mga botanteng may limitadong kasanayan sa wikang Ingles, mga matatanda at mga botanteng may kapansanan, mga botanteng nasa mga lugar ng Lungsod na may turnout na mas mababa sa karaniwang bilang, at mga kabataan at botanteng boboto nang unang pagkakataon.

Sa bawat eleksyon, gumagamit ang Departamento ng mga iba’t-ibang istratehiya nang maabot ang mga residente ng Lungsod para ibahagi ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa eleksyon at mga mahahalagang petsa para sa eleksyon, tulad ng huling araw sa pagpaparehistro, ng unang araw para makaboto ng maaga, ng huling araw para humingi ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, at ang petsa ng darating na eleksyon. Nagbibigay ng impormasyon ang Departamento tungkol sa mga serbisyo sa wika, mga pang-access na serbisyo at kagamitan, at mga oportunidad para makisali, tulad ng pagseserbisyo bilang manggagawa sa botohan, kondisyonal na pagpaparehistro ng botante, at pag-o-obserba ng publiko sa proseso ng eleksyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iskedyul ng kasalukuyang mga event ng presentasyon o demonstrasyon, tingnan ang kalendaryo ng Kalendaryo ng Outreach.

Mga pangkalahatang tanong o komento? Mangyaring gamitin ang aming contact form.

Mga Demonstrasyon ng Sistema ng Pagboto

Gagamit ng bagong sistema ng pagboto ang mga taga-San Francisco sa eleksyon ng Nobyembre 2019. Magtatampok ang bagong sistema ng mas maraming bilang ng mga ranggo sa pagboboto sa mga labanang ranked-choice, mas madaling pagmarka ng balota, at mas transparent (pagiging bukas sa pagsisiyasat) na eleksyon.

Kasama sa outreach ng bagong sistema ng pagboto ang mga aktuwal na demonstrasyon sa iba’t-ibang lugar sa lungsod. Magbibigay ng pagkakataon ang mga demonstrasyon na ito na magsanay ang mga taga-San Francisco sa paggamit ng bagong sistema ng pagboto, bago sumapit ang eleksyon ng Nobyembre 2019 at para makapagbigay din ang mga botante ng feedback sa pormat ng bagong balota.

Mga Presentasyon para sa Ranked-Choice Voting (Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo ng mga Piniling Kandidato)

Sa bagong sistema ng pagboto, maaaring magbigay ng ranggo ang mga botante nang hanggang 10 kandidato sa mga labanang ranked-choice voting, sa halip na 3 tulad ng mga dating eleksyon.

Magbibigay ang outreach ng pagkakataon na magmarka ng pandemonstrasyon na balota para sa bagong kaayusan ng ranked-choice voting sa iba’t-ibang pormat – papel, malaking-imprenta na papel, audio, o touchscreen – at i-rereview kung paano bibilangin ang mga boto sa mga round ng RCV.

Para matuto nang higit pa tungkol sa ranked-choice voting, bisitahin ang pahina para sa Ranked-Choice Voting (Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo ng mga Piniling Kandidato).

Gusto Naming Malaman ang Inyong Input sa Aming Outreach Plan!

Para maturuan namin ang mga botante ng San Francisco, maglulunsad ang Departamento ng mga Eleksyon ng mabisang outreach na programa. Kasama ng programang ito ang iba’t-ibang istratehiya, kasama ang mga abiso sa mga pahayagan sa madaming wika, mga poster sa mga sasakyang Muni at BART, mga anunsyo ng pampublikong serbisyo para sa telebisyon at radyo, mga polyetong ipinapadala sa mga kabahayan, mga post sa social media, at mga presentasyon sa kabuuan ng lungsod.

Nakasaad ang mga ito at iba pang mga planadong effort ng outreach sa Burador ng mga Plano ng Outreach 2019 (PDF).

Iniimbitahan namin kayo tingnan ang Burador ng mga Plano ng Outreach at magbigay ng feedback sa mga naka-planong effort ng outreach.

Para sa mga interesadong magbigay ng kanilang mga ideya o feedback sa mga plano ng outreach ng Departamento, maaari ninyong kumpletuhin ang Feedback Form (PDF), mag-email sa sfoutreach@sfgov.org, tumawag sa (415) 554-5685 o bisitahin ang tanggapan ng Departamento at kumausap sa isang miyembro ng Outreach Team.

Interesadong Mag-iskedyul ng Outreach Event?

Ang Departamento ng mga Eleksyon ay ipinagkakatiwalaang pinagkukunan ng hindi-makapartidong pang-eleksyon na impormasyon sa San Francisco. Ang lahat ng presentasyon at materyales ay makukuha sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino. Ang lahat ng aming tipo ng event ay maaaring i-customize ayon sa partikular na pangangailangan ng inyong organisasyon.

Mangyaring gamitin ang aming contact form o tumawag sa amin sa (415) 554-4310 kung interesado kayong magpa-iskedyul o mag-cohost ng event.

Demonstrasyon para sa Bagong Sistema ng Pagboto – Ipapakita ng aming multi-lingguwal na kawani kung paano gamitin ang bagong kagamitan para sa pagboto sa inyong event. Tandaan na ang mga Demonstrasyon para sa Bagong Sistema ng Pagboto ay para sa maraming tagapanood.

Presentasyon para sa Nobyembre 5, 2019 na Eleksyon – Magpriprisinta ang Departamento ng mga Eleksyon ng 30-minutos na hindi-makapartidong slideshow na ipinapakita ang mga mahahalagang petsa at deadline para sa darating na eleksyon, paguusapan kung paano makakapagparehistro para bumoto, ipapaliwanag ang ranked-choice voting, ipapakita ang mga opsiyon para bumoto, at ipapakita ang mga importanteng mga katangian ng bagong sistema ng pagboto.

Presentasyon para sa Ranked-Choice Voting (RCV; Pagboto sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Ranggo sa mga Piniling Kandidato) – Ire-review at ipapakita ng multi-lingguwal na kawani ng Departamento ng mga Eleksyon kung paano mamarkahan ang mga labanan na ranked-choice voting, ipapakita ang mga opsiyon para sa pagboto, at ipapakita ang mga importanteng mga katangian ng bagong sistema ng pagboto.

Presentasyon ng Accessible na Serbisyo para sa Pagboto – Ipriprisinta ng multi-lingguwal na mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ang hindi-makapartidong slideshow na ipinapakita ang mga accesible na serbisyo at materyales na ibinibigay ng Departamento para masiguro na ang mga botante ay may mga impormasyon at resource na kailangan nila para bumoto nang pribado at malaya.

Kampanya sa Pagsasanay ng Pagpaparehistro bilang Botante– Sasanayin ng multi-lingguwal na mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga tao o organisasyon na magsagawa ng rehistrasyon para sa botante ayon sa mga pang-estadong regulasyon at mga pinakamahusay na kasanayan. Dahil sa kanilang ekspiryensya sa pagsagawa ng mga event para sa pagpaparehistro, matutulungan kayo ng mga kawani para i-disenyo ang pinaka-mabisang kampanya para sa pagpaparehistro bilang botante nang maabot ninyo ang inyong nilalayong madla. Sa pagsasanay sa inyo, bibigyan kayo ng kawani ng mga aplikasyon para pagpaparehistro bilang botante at mga hindi-makapartidong, tulong-aral na materyales.

Interesadong magsagawa ng kampanya para sa pagpaparehistro bilang botante? I-download ang Gabay para sa Kampanya ng Pagpaparehistro bilang Botante (PDF). Nakalagay sa gabay ang mga kailangan para magsagawa ng kampanya para sa pagpaparehistro, at saka mga hakbang para makakuha at magsauli ng Aplikasyon para sa Pagpaparehistro bilang Botante, at nagbibigay ng mga tip para masigurado na kinumpleto nang tama ang mga Aplikasyon para sa Pagpaparehistro bilang Botante. Para makahiling ng mga form para sa pagpaparehistro, nang maibigay sa inyong Registration Drive (Kampanya ng Pagpaparehistro bilang Botante), kumpletuhin ang form para sa Statement of Distribution (PDF).

Resource sa Forum ng Kandidato – Maaaring mag-host ang multi-lingguwal na mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ng resource table at sumagot ng mga katanungan ng mga dumadating na botante sa forum ng kandidato. At saka, maaaring mag-prisinta ang mga kawani ng maikling overview ng mga importanteng petsa at deadline, ang pagpapaliwanag ng ranked-choice voting, at ng batayang impormasyon para sa pagpaparehistro at opsiyon sa pagboto bago magsimula ang forum.

Mesa ng Resource para sa Eleksyon – Handa ang multi-lingguwal na mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon 7 araw sa linggo sa kabuuan ng taon, para magbigay ng hindi-makapartidong impormasyon at ng mga tulong-aral na materyales para sa eleksyon.

Nais Niyo Bang Tingnan o Humiling ng Naprint na Materyales ng Outreach?

Gumagawa ang Departamento ng mga Eleksyon ng sari-saring mga naprint na materyales na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga importanteng petsa at mga deadline para sa susunod na eleksyon, tinatalakay kung paano magparehistrong bumoto, ipinapaliwanag ang ranked-choice voting (pagboto sa pamamagitan ng pagbibigay ng ranggo sa mga kandidato), ipriniprisinta ang mga importanteng katangian ng bagong sistema ng pagboto, at marami pang iba.

Mahahanap ang mga materyales na ito sa kabuuan ng San Francisco, sa pamamagitan ng pagpriprisinta sa komunidad, mga street fair at pista, pag-canvass nang door-to-door, at kampanya para sa pagpaparehistro. Makakakuha ang mga nagoorganisa sa komunidad ng mga kopya ng brochure at poster para sa distribusyon, na may kasamang na-da-download na mga bersyon na makikita rin sa pahinang ito.

Interesado sa pamimigay ng opisyal na naka-print na pang-eleksyong impormasyon? Mangyaring gamitin ang aming Request Form para sa Materyales ng Outreach para sa Botante, o tumawag sa (415) 554-4310.

Kahilingan para sa mga Mungkahi: 2020 Kabalikat sa Voter Outreach

Naglabas ang Departamento ng mga Eleksyon (Departamento) ng isang Kahilingan para sa mga Mungkahi o Request for Proposals (RFP) (PDF) na may layunin na madagdagan ang kakayanan sa outreach para sa Nobyembre 3, 2020, eleksyon sa mga kasalukuyan at mga inaasahan na maging botante sa mga bulnerable o mahirap na maabot na mga komunidad.

Naghahanap ng mga mungkahi ang Departamento mula sa mga lokal na non-profit at base-sa-komunidad na mga organisasyon na makatutulong na magpakalat ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong pang-eleksyon at mga opsiyon sa pagboto sa Nobyembre 3 eleksyon, at sa kamakailang ipinalabas na ranked-choice-voting na format ng balota na nagpahihintulot sa mga botante na iranggo ang hanngang sa 10 kandidato sa isang labanan.

2020 Voter Partnership RFP Addendum (PDF)
2020 Voter Partnership RFP Questions and Answers (PDF)
Notice of Intent to Award - A. Philip Randolph Institute San Francisco (PDF)
Notice of Intent to Award - Chinatown Community Development Center (Chinatown CDC) (PDF)
Notice of Intent to Award - Chinese Newcomers Service Center (PDF)
Notice of Intent to Award - Coleman Advocates for Children & Youth (PDF)
Notice of Intent to Award - Filipino-American Development Foundation (PDF)
Notice of Intent to Award - San Francisco Rising (PDF)
Notice of Intent to Award - San Francisco Study Center (PDF)
Notice of Intent to Award - SF Shanghai Association (PDF)