Alamin ang mga Gawain sa Pag-abot sa Komunidad

Elections Outreach staff at a park educating a San Francisco resident about registration options

 

Sa pakikipag-ugnayan sa mga residente ng Lungsod, nagsisikap ang Departamento ng mga Eleksyon na maabot ang mga botante at mga inaasahang mag parehistro sa lahat ng komunidad ng Lungsod, kasama rito ang mga miyembro ng mga pangkat na minorya, nakatatanda at mga botanteng may kapansanan, mga botanteng naninirahan sa mga pamayanang may turnout na mas mababa sa karaniwang bilang, mga botanteng walang bahay o nasasapanganib ang tinitirahan, at mga bata at botanteng boboto sa unang pagkakataon. Tungo sa mga layuning ito, nagpapanatili ang Departamento ng iba’t ibang uri ng mga pangkalahatan at espesipiko sa eleksyong mga programa para sa edukasyon ng botante.

Sa bawat eleksyon, gumagamit ang Departamento ng mga iba’t-ibang istratehiya para maipakalat ang impormasyon ukol sa mahahalagang petsa tulad ng huling araw sa pagpaparehistro upang makaboto online o sa pamamagitan ng koreo (walang deadline kung magpaparehistro nang personal), at ang una at huling araw ng botohan (Araw ng Eleksyon). Bilang pagsunod sa naaangkop na batas, kasama na ang Voting Rights Act, ang Americans with Disabilities Act, ang California Elections Code, at ang San Francisco Language Access Ordinance, naglalathala rin ang Departamento ng kinakailangang impormasyon tungkol sa serbisyo sa wika, mga serbisyo at kagamitan para sa aksesibilidad sa pagboto, pagboto nang may pagraranggo sa mga lokal na labanan, at mga oportunidad na makilahok tulad ng pagsisilbi bilang manggagawa sa lugar ng botohan at pag-obserba ng publiko sa proseso ng eleksyon.

Dinisenyo ang kasalukuyang mga istratehiya ng outreach para maabot ang mga residente ng San Francisco gamit ang low-contact o no contact (wala o kakaunting harapang pakikipag-ugnay) na pamamaraan. Bagama’t kinailangang ipagpaliban ng Departmaneto ang kanilang live outreach events dahil sa kasalukuyang ipinapatupad na mga alituntunin sa social distancing (pagpapanatili ng 6 na talampakang distansya sa pagitan ng mga tao) na nagbabawal sa malalaking pagtitipon, balak pa rin ng Departamento na maabot ang mga residente ng Lungsod sa pamamagitan ng remote outreach (pag-abot sa komunidad gamit ang internet o mga kompyuter) at pinagtibay na balikatan sa mga lokal na ahensya at organisasyon.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa kasalukuyang iskedyul ng mga presentasyon o demonstrasyon, tignan ang Kalendaryo ng Outreach.

¿Mga pangkalahatang tanong o komento? Mangyaring gamitin ang aming contact form.

Plano ng Outreach para sa Nobyembre 3, 2020 na Eleksyon

Balak ng Departamento na puspusang ikalat sa Lungsod ang mahahalagang impormasyon tungkol sa Nobyembre 3, 2020 na Eleksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng komprehensibong digital na mapagkukunan ng tulong, pagpapadala ng abiso sa koreo at email, at pagpapalawig ng malalayong pag-abot sa tulong ng mga lokal na organisasyon.

Iniimbitahan namin kayong tingnan ang Burador ng mga Plano ng Outreach sa 2020 (PDF) at magbigay ng inyong mungkahi gamit ang Feedback Form (PDF). Maaari ding mag-email sa sfoutreach@sfgov.org, tumawag sa (415) 554-5685 o magpatakda ng oras para bisitahin ang tanggapan ng Departamento upang makausap ang isang miyembro ng Outreach Team.

Nais Ba Ninyong Makakita o Humiling ng Nakalimbag na mga Materyales ng Outreach?

Gumagawa ang Departamento ng mga Eleksyon ng sari-saring nakalimbag na materyales na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga importanteng petsa at deadline para sa darating na eleksyon, rehistrasyon, mga opsiyon sa pagboto, ranked-choice voting (pagboto sa pamamagitan ng pagbibigay ng ranggo sa mga kandidato), mga importanteng katangian ng sistema ng pagboto sa Lungsod, at marami pang iba. Makukuha ang lahat ng mga nasabing materyales sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

Maaaring makakuha ng mga nakaimprentang kopya ng lahat ng brochure at poster para maipamahagi sa mga organisasyon sa komunidad kung hihilingin. Makikita rin sa pahinang ito ang mga bersyon na maaaring i-download.

Upang humiling ng mga nakaimprentang kopya, gamitin ang Form para Humiling ng Materyales ng Outreach para sa Botante o tumawag sa (415) 554-5685.

Interesadong Magpa-iskedyul ng Outreach Event?

Ang Departamento ng mga Eleksyon ay ang opisyal na pinagkukunan ng hindi-makapartidong pang-eleksyon na impormasyon sa San Francisco. Ang lahat ng presentasyon at materyales ay makukuha sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino; at ito'y maaaring ipasadya ayon sa kagustuhan at pangangailangan ng inyong organisasyon. Mangyaring gamitin ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-5685 kung interesado kayong magpa-iskedyul ng event.

Presentasyon para sa Nobyembre 3, 2020 na Eleksyon — Online o sa maliit na grupo, magpripresenta ang multilingwal na kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ng 30-minutos na hindi-makapartidong slideshow na ipinapakita ang mga mahahalagang petsa at deadline para sa darating na eleksyon, paguusapan kung paano makakapagparehistro para bumoto, ipapaliwanag ang ranked-choice voting, ipapakita ang mga opsiyon sa pagboto, at ipapakita ang mga importanteng mga katangian ng bagong sistema ng pagboto ng Lungsod.

Presentasyon para sa Ranked-Choice Voting (RCV; Pagboto sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Ranggo sa mga Piniling Kandidato) — Online o sa maliit na grupo, magpripresenta ang multilingwal na kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ng impormasyon kung paano mamarkahan ang mga labanan na ranked-choice voting, ipapaliwanag kung bakit halos lahat ng panlokal na mga katungkulan ay pinagbobotohan gamit ang ranked-choice voting, sumagot sa mga katanungang madalas itanong at iba pa.

Presentasyon ukol sa Accessible na mga Serbisyo para sa Pagboto — Online o sa maliit na grupo, tatalakayin ng multilingwal na mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga accesible na serbisyo at materyales na inaalok ng Departamento para masiguro na ang mga botante ay may impormasyon at mga kagamitan na kailangan nila para pribado at malayang makaboto.

Pagsasanay para sa Kampanya sa Pagpaparehistro ng Botante— Online o sa maliit na grupo, sasanayin ng multilingwal na mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga tao o organisasyon na magsagawa ng kampanya sa rehistrasyon ng botante ayon sa mga pang-estadong batas. I-download ang Gabay para sa Kampanya ng Pagpaparehistro ng Botante (PDF) para suriin ang mga kinakailangan para magsagawa ng kampanya para sa pagpaparehistro, at kumpletuhin ang form ng Statement of Distribution (PDF) (PDF) upang humiling ng mga nakaimprentang kopya ng affidavit ng rehistrasyon ng mga botante.

Mesa ng Resource para sa Eleksyon — magkakaloob ang mga multilingwal na kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ng hindi-makapartidong impormasyon ukol sa eleksyon at mga materyales para sa botante sa halos lahat ng maliliit na pang-grupong presentasyon, kasama na ang forum para sa kandidato. Ang mga kawani ng Outreach ay maaaring magpresenta ng maikling talakayan tungkol sa alinmang kombinasyon ng mga sumusunod: 1) mga importanteng petsa at deadline, 2) pagpapaliwanag ng ranked-choice voting, 3) pangunahing kaalaman tungkol sa pagpaparehistro ng botante, at 4) impormasyon ukol sa mga opsiyon sa pagboto.