Alamin ang mga Gawain sa Pag-abot sa Komunidad

Elections Outreach staff at a park educating a San Francisco resident about registration options

 

Binubuo ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga programa nito para sa voter outreach o pag-abot sa komunidad habang isinasaisip ang umiiral na mga batas pederal, pang-estado, lokal; na kinabibilangan ng Voting Rights Act, ng Americans with Disabilities Act, at ng San Francisco Language Access Ordinance. Para itaguyod ang misyon nitong magbigay ng pantay-pantay na aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyong may kinalaman sa eleksyon at makapagsagawa ng malaya, makatarungan, at makabuluhang mga eleksyon, bumubuo rin ang Departamento ng mga Eleksyon ng maraming mga programa sa voter outreach habang isinasaisip ang mga partikular na pangangailangan ng mga miyembro ng higit na bulnerableng mga komunidad ng Lungsod; ito ay kinabibilangan ng mga residente sa mga komunidad na ang turnout (bilang ng bumoboto) ay mas mababa pa sa katamtaman sa Lungsod, mga botanteng mas nais na gumamit ng wika maliban sa Ingles, mga botanteng may kapansanan, mga botanteng walang tirahan o katiyakan sa pabahay, at mga miyembro ng mga komunidad na may kulay sa Lungsod.

Buong taon, gumagamit ang Departamento ng mga Eleksyon ng malawak na hanay ng multiformat, multilingguwal na mga estratehiya para i-broadcast ang impormasyon sa mga paksa sa pangkalahatang eleksyon gaya ng rehistrasyon ng botante, mga opsiyon sa pagboto (sa pamamagitan ng koreo o nang personal), mga serbisyo sa wika at naisaling mga materyales, mga serbisyo at tool sa aksesibleng pagboto, at pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo sa mga lokal na labanan. Sa mga buwan at linggo habang papalapit sa bawat eleksyon, ipinahahayag rin ng Outreach Division ang mga impormasyon tungkol sa mga paksang espisipiko sa eleksyon tulad ng mga nalalapit na deadline, mga labanan sa balota, at mga oportunidad para makibahagi sa mga sibikong pakikipag-ugnayan, tulad ng pagsisilbi bilang manggagawa sa botohan at pag-obserba ng publiko sa eleksyon. Ang mga estratehiya ng outreach para sa parehong mga paksang pangkalahatan at espisipiko sa eleksyon ay kinabibilangan ng paglalathala ng nakaimprenta at digital na mga materyales, ang pagsasagawa ng presentasyon nang personal at virtual na pagbibigay impormasyon, at paghahatid ng customer service sa maraming wika nang personal, sa pamamagitan ng telepono at email.

Bukod sa pagbibigay ng direktang ugnayan o pag-abot sa mga residente ng Lungsod, ang Outreach Division ay nakikipag-ugnayan rin sa mga botante at potensyal na mga rehistrante sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa mga komunidad maging sa pamamagitan ng mga tagapayong komite nito: 1) ang Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC), na nagtatrabaho para mapabuti pa ang mga serbisyo sa eleksyon para sa mga nakatatandang mga botante at mga botanteng may kapansanan, 2) ang Language Accessibility Advisory Committee (LAAC), na nagtatrabaho para mapabuti pa ang mga serbisyo sa eleksyon para sa mga botanteng ang Ingles ay kanilang ikalawang wika, at 3) ang Poll Worker Advisory Network (PWAN), na nagtatrabaho para mapabuti pa ang pagsasanay sa manggagawa sa botohan.

Handa nang makibahagi sa voter outreach?

  • Tingnan ang Outreach Calendar para makita ang mga nalalapit na kaganapan sa outreach.
  • Gamitin ang Event Request Form ng Departamento o tumawag sa (415) 554-5685 para magpa-schedule ng outreach event.
  • Gamitin ang Materials Request Form ng Departamento o tumawag sa (415) 554-5685 para humiling ng mga naimprentang kopya ng mga materyales.
  • Kumpletuhin ang LAAC Application para makasali sa Language Accessibility Advisory Committee ng Departamento.
  • Kumpletuhin ang VAAC Application para makasali sa Voting Accessibility Advisory Committee ng Departamento.
  • Kumpletuhin ang PWAN Application para makasali sa Poll Worker Advisory Network ng Departamento.

Plano para sa Pag-Abot sa mga Botante para sa Nobyembre 8, 2022 na Eleksyon

Nilalayon ng Departamento ng mga Eleksyon na ipaalam sa mga residente ng Lungsod ang kanilang mga opsiyon sa pagboto at iba pang pangunahing impormasyon ukol sa Nobyembre 8, 2022, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon sa pamamagitan ng pag-bigay ng komprehensibong mga materyales na digital at naka-imprenta, pagpapadala ng opisyal na mga notipikasyon sa koreo, paglalathala ng mga anunsyo sa pahayagan, pagsasahimpapawid ng mga anunsyong pang-serbisyo publiko sa mga estasyon ng telebisyon at radyo, pag-gamit ng social media, at pakikipag-tulungan sa mga lokal na organisasyong non-profit at mga ahensya ng Lungsod. Inaanyayahan namin kayong suriin ang Nobyembre 2022 Plano ng Pag-abot at Pagbibigay Kaalaman sa Botante (PDF) at magbigay ng mungkahi ukol sa mga plano at estratehiya ng Departamento sa pag-abot sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa sfoutreach@sfgov.org, pagtawag sa (415) 554-5685, o pagtakda ng oras para bumisita sa tanggapan ng Departamento upang makausap ang isang miyembro ng Outreach Team.

Mga Presentasyon para sa Pagbibigay Kaalaman sa Botante

Nakadalo ba kayo kamakailan sa isang outreach presentation na isinagawa ng mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon? Pakibahagi ang inyong feedback sa pamamagitan ng pagkompleto sa at walang pagkakakilanlan na survey na ito!

Gamitin ang aming Event Request Form o tumawag sa (415) 554-5685 para magpa-schedule ng alinman sa mga presentasyong ito:

Presentasyon tungkol sa Nobyembre 8, 2022 na Eleksyon — Tinatalakay sa 30-minutong presentasyong ito ang mga esensiyal na paksa sa eleksyon gaya ng mga kuwalipikasyon sa rehistrasyon at mga paraan para magparehistro upang makaboto, mga petsa para sa nalalapit na eleksyon at mga deadline, mga opsiyon sa pagboto (sa pamamagitan ng koreo o nang personal), at mga pantulong sa wika at aksesibilidad. Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na magparehistro para bumoto o magpalista para magsilbi bilang manggagawa sa botohan.

Presentasyon ukol sa Mga Pagbabago sa Mapa ng Pinagbobotohang mga Distrito sa 2022 — Ipinapaliwanag ng 15-minutong presentasyon na ito kung bakit, paano, at kailan nagbago ang mga linya ng mga pinagbobotohang distrito sa San Francisco bilang resulta ng natapos na senso at muling pagdidistrito. Matapos ang presentasyon, aanyayahan ang mga nanood na alamin ang kasalukuyan nilang pinagbobotohang mga distrito gamit ang bagong mapa.

Presentasyon tungkol sa Ranked-Choice Voting (RCV) o Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo — Ipinaliliwanag sa 15-minutong presentasyong ito kung anong mga lokal na katungkulan ang iniluluklok gamit ang pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo, paano markahan ang balotang may mga labanang may pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo, at paano binibilang ang mga boto sa mga labanang may pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo. Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na magsanay sa pagraranggo ng mga kandidato sa mga halimbawang balota.

Presentasyon tungkol sa mga Pantulong para sa Aksesibleng Pagboto — Inilalarawan sa 30-minutong presentasyong ito ang iba’t-ibang uri ng mga aksesibleng kagamitang pantulong na maaaring magamit ng mga taga-San Francisco para makibahagi sa mga eleksyon nang pribado at malaya. Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na magsanay magmarka ng halimbawang balota gamit ang isang audio o touchscreen interface ng isang ballot-marking device o aparatong pangmarka ng balota.

Presentasyon sa Kampanya para sa Rehistrasyon ng Botante — Ipinaliliwanag sa 15-minutong presentasyong ito kung paano isinasagawa ang kampanya para sa rehistrasyon alinsunod sa batas ng estado. Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na humiling ng mga kopya ng affidavit para sa rehistrasyon ng botante sa pamamagitan ng pagkumpleto sa Statement of Distribution (PDF),Digest of Penalties for Improper Voter Registration Actions (PDF),Statement of Circulator’s Responsibilities and Liabilities (PDF).

Presentasyon sa Pagsasanay ng Ambassador o Kinatawan sa Komunidad — Nais ba ng inyong organisasyon na higit na makibahagi sa voter outreach? Sumali sa Community Ambassador Program ng Departamento ng mga Eleksyon at alamin kung paano maaabot ang mga botante tungkol sa lahat ng mga paksang inilarawan sa itaas! Maaaring magbigay ng training o pagsasanay ang manggagawa mula sa Outreach Division sa inyong nakaluluwag na oras.

Booth para sa Rehistrasyon at Pagbibigay Kaalaman sa Botante – Ang organisasyon niyo ba ay mag-ho-host ng event na dadaluhan ng mga botante ng San Francisco at/o potensyal na mga rehistrante? Maaaring mag-set up ng booth ang manggagawa mula sa Outreach Division para magrehistro ng mga botante, mamahagi ng mga multilingguwal na materyales para sa karagdagang kaalaman ng botante, mag-recruit ng mga manggagawa sa botohan, at sumagot sa mga katanungan sa maraming iba’t-ibang mga wika.

Mga Materyales para sa Pagbibigay Impormasyon sa Botante

Gumagawa ang Departamento ng mga Eleksyon ng malawak na hanay ng mga materyales para sa pagbibigay kaalaman sa botante, ang lahat ng ito ay mayroon sa wikang Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino, pati na rin sa karaniwan at malaking-imprentang mga format.

Gamitin ang aming Materials Request Form o tumawag sa (415) 554-5685 para humiling ng mga naimprentang kopya ng alinman sa mga materyales na ito o i-download lamang ang mga ito mula sa pahinang ito.

Nobyembre 8, 2022 Election Poster (PDF) Pinapakita ng poster na ito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa nalalapit na eleksyon, kasama ang impormasyon ukol sa mga opsiyon sa pagboto at paano makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa anumang katanungan.

Nobyembre 8, 2022 Election Flyer (PDF) Pinapakita ng flyer na ito ang importanteng impormasyon ukol sa nalalapit na eleksyon, kasama na ang mga paraan kung paano magparehistro para makaboto o ma-check ang impormasyon sa inyong rehistrasyon, mga labanan sa balota, mga opsiyon sa pagboto, mga rekurso, at paano mag-apply bilang poll worker.

Vote by Mail Flyer (PDF) Ipinaliliwanag ng flyer na ito ang pangunahing mga hakbang para makaboto sa pamamagitan ng koreo at paano makaiiwas sa karaniwang mga pagkakamali.

Kard Tungkol sa mga Bagong Linya ng Pinagbobotohang mga Distrito (PDF) Nagbibigay impormasyon ang kard na ito tungkol sa proseso ng muling pagdidistrito at mga rekurso para sa mga botante.

Kard para sa Paunang Rehistrasyon (PDF) Ang kard na ito, na dinisenyo para ipamahagi sa mga taga-San Francisco na 16 at 17 taong gulang na nagpaunang-rehistro para makaboto, ay nagbibigay impormasyon sa mga botanteng boboto pa lamang sa unang pagkakataon at naglalarawan sa mga oportunidad para sa sibikong pakikibahagi.

Kard para sa Botanteng Walang Permanenteng Tirahan (PDF) Ang kard na ito, na dinisenyo para ipamahagi sa mga botanteng walang tirahan o walang katiyakan sa pabahay, ay ipinaliliwanag ang mga paraan para magparehistro upang makaboto at ang mga uri ng address na maaaring gamitin para sa mga layuning may kinalaman sa rehistrasyon ng botante.

Kard para sa Nasasangkot sa Hustisya (PDF) Ang kard na ito, na dinisenyo para ipamahagi sa mga botanteng nasasangkot sa criminal justice, ay ipinaliliwanag ang mga paraan para magparehistro upang makaboto at mga kuwalipikasyon sa rehistrasyon ng botante.

Polyeto para sa Aksesibleng Pagboto (PDF) Ipinaliliwanag sa polyetong ito ang maraming iba’t-ibang mga uri ng materyales at serbisyo sa aksesibleng pagboto na mayroon para sa mga botante ng San Francisco, kabilang na ang aksesibleng kagamitan, mga tool, at personal na tulong.

Polyeto para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo (PDF) Ipinaliliwanag sa polyetong ito kung aling mga lokal na katungkulan ang iniluluklok gamit ang pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo (ranked-choice voting), paano markahan ang balotang may mga labanang may pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo, at paano binibilang ang mga boto sa mga labanang ranked-choice.

Form para sa Pagpaparehistro ng mga Hindi Mamamayan para maging Botante (PDF) Ang form para sa pagpaparehistro na ito ay para lamang sa mga elihibleng hindi mamamayan na nais magparehistro upang makaboto sa Nobyembre 8, 2022, Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.

Poster ukol sa Pagboto ng mga Hindi Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ng San Francisco sa Nobyembre 8, 2022 (PDF) Nagbibigay impormasyon ang poster na ito tungkol sa mga pangangailangan para sa elihibilidad at mga hakbang sa pagboto ng mga hindi mamamayan para sa mga labanan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.

Gabay para sa Pagpaparehistro at Proseso ng Pagboto ng mga Hindi Mamamayan para sa Nobyembre 8, 2022, Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan (PDF) Ipinapaliwanag ng gabay na ito ang mga opsiyon sa pagpaparehistro at pagboto na ipinagkakaloob sa mga hindi mamamayan na elihibleng makaboto para sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan; maaari din itong magamit ng mga organisasyon at indibidwal na nagsasagawa ng pag-abot ukol sa pagboto ng mga hindi mamamayan. (Balikan muli sa Mayo 2022.)

Sistema ng Pagboto sa San Francisco (PDF) Ang polyetong ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang sistema ng pagboto sa San Francisco, kabilang na ang mga katangian nito sa aksesibilidad at seguridad.

Career Card (PDF, sa Ingles lamang) Ang kard na ito ay nagbibigay impormasyon tungkol sa mga oportunidad magtrabaho o mag-volunteer sa Departamento ng mga Eleksyon.

Makakikita rin ng maraming makatutulong na materyales para sa pagbibigay kaalaman sa botante na mayroon sa maraming iba’t-ibang wika sa website ng Kalihim ng Estado ng California.