Alamin ang mga Gawain sa Pag-abot sa Komunidad

Elections Outreach staff at a park educating a San Francisco resident about registration options

 

Binubuo ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga programa nito para sa voter outreach o pag-abot sa komunidad habang isinasaisip ang umiiral na mga batas pederal, pang-estado, lokal; na kinabibilangan ng Voting Rights Act, ng Americans with Disabilities Act, at ng San Francisco Language Access Ordinance. Para itaguyod ang misyon nitong magbigay ng pantay-pantay na aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyong may kinalaman sa eleksyon at makapagsagawa ng malaya, makatarungan, at makabuluhang mga eleksyon, bumubuo rin ang Departamento ng mga Eleksyon ng maraming mga programa sa voter outreach habang isinasaisip ang mga partikular na pangangailangan ng mga miyembro ng higit na bulnerableng mga komunidad ng Lungsod; ito ay kinabibilangan ng mga residente sa mga komunidad na ang turnout (bilang ng bumoboto) ay mas mababa pa sa katamtaman sa Lungsod, mga botanteng mas nais na gumamit ng wika maliban sa Ingles, mga botanteng may kapansanan, mga botanteng walang tirahan o katiyakan sa pabahay, at mga miyembro ng mga komunidad na may kulay sa Lungsod.

Buong taon, gumagamit ang Departamento ng mga Eleksyon ng malawak na hanay ng multiformat, multilingguwal na mga estratehiya para i-broadcast ang impormasyon sa mga paksa sa pangkalahatang eleksyon gaya ng rehistrasyon ng botante, mga opsiyon sa pagboto (sa pamamagitan ng koreo o nang personal), mga serbisyo sa wika at naisaling mga materyales, mga serbisyo at tool sa aksesibleng pagboto, at pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo sa mga lokal na labanan. Sa mga buwan at linggo habang papalapit sa bawat eleksyon, ipinahahayag rin ng Outreach Division ang mga impormasyon tungkol sa mga paksang espisipiko sa eleksyon tulad ng mga nalalapit na deadline, mga labanan sa balota, at mga oportunidad para makibahagi sa mga sibikong pakikipag-ugnayan, tulad ng pagsisilbi bilang manggagawa sa botohan at pag-obserba ng publiko sa eleksyon. Ang mga estratehiya ng outreach para sa parehong mga paksang pangkalahatan at espisipiko sa eleksyon ay kinabibilangan ng paglalathala ng nakaimprenta at digital na mga materyales, ang pagsasagawa ng presentasyon nang personal at virtual na pagbibigay impormasyon, at paghahatid ng customer service sa maraming wika nang personal, sa pamamagitan ng telepono at email.

Bukod sa pagbibigay ng direktang ugnayan o pag-abot sa mga residente ng Lungsod, ang Outreach Division ay nakikipag-ugnayan rin sa mga botante at potensyal na mga rehistrante sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa mga komunidad maging sa pamamagitan ng mga tagapayong komite nito: 1) ang Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC), na nagtatrabaho para mapabuti pa ang mga serbisyo sa eleksyon para sa mga nakatatandang mga botante at mga botanteng may kapansanan, 2) ang Language Accessibility Advisory Committee (LAAC), na nagtatrabaho para mapabuti pa ang mga serbisyo sa eleksyon para sa mga botanteng ang Ingles ay kanilang ikalawang wika, at 3) ang Poll Worker Advisory Network (PWAN), na nagtatrabaho para mapabuti pa ang pagsasanay sa manggagawa sa botohan.

Handa nang makibahagi sa voter outreach?

  • Tingnan ang Outreach Calendar para makita ang mga nalalapit na kaganapan sa outreach.
  • Gamitin ang Event Request Form ng Departamento o tumawag sa (415) 554-5685 para magpa-schedule ng outreach event.
  • Gamitin ang Materials Request Form ng Departamento o tumawag sa (415) 554-5685 para humiling ng mga naimprentang kopya ng mga materyales.
  • Kumpletuhin ang LAAC Application para makasali sa Language Accessibility Advisory Committee ng Departamento.
  • Kumpletuhin ang VAAC Application para makasali sa Voting Accessibility Advisory Committee ng Departamento.
  • Kumpletuhin ang PWAN Application para makasali sa Poll Worker Advisory Network ng Departamento.

Plano para sa Pag-Abot sa mga Botante para sa Setyembre 14, 2021 na Eleksyon

Nilalayon ng Departamento ng mga Eleksyon na ipaalam sa mga residente ng Lungsod ang kanilang mga opsiyon sa pagboto at iba pang pangunahing impormasyon ukol sa Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California sa pamamagitan ng pag-bigay ng komprehensibong mga materyales na digital at naka-imprenta, pagpapadala ng opisyal na mga notipikasyon sa koreo, paglalathala ng mga anunsyo sa pahayagan, pagsasahimpapawid ng mga anunsyong pang-serbisyo publiko sa mga estasyon ng telebisyon at radyo, pag-gamit ng social media, at pakikipag-tulungan sa mga lokal na organisasyong non-profit. Inaanyayahan namin kayong suriin ang Setyembre 2021 Plano ng Pag-abot at Pagbibigay Kaalaman sa Botante (PDF) at magbigay ng mungkahi ukol sa mga plano at estratehiya ng Departamento sa pag-abot sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa sfoutreach@sfgov.org, pagtawag sa (415) 554-5685, o pagtakda ng oras para bumisita sa tanggapan ng Departamento upang makausap ang isang miyembro ng Outreach Team.

Mga Presentasyon para sa Pagbibigay Kaalaman sa Botante

Ang Outreach Division ng Departamento ng mga Eleksyon ay mayroong mga bilingguwal na manggagawa na, sa kahilingan, ay maaaring magbigay ng hindi makapartidong mga presentasyon at venue para sa pagbibigay kaalaman sa botante sa buong kalunsuran, kabilang na ang mga high school, mga negosyo, mga organisasyong non-profit, mga komunidad para sa senior living at mga outdoor event. Ang lahat ng presentasyon ay mayroon sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino.

Gamitin ang aming Event Request Form o tumawag sa (415) 554-5685 para magpa-schedule ng alinman sa mga presentasyong ito:

Presentasyon tungkol sa Rehistrasyon at mga Opsiyon sa Pagboto — Ang 20-minutong presentasyong ito ay nagbibigay impormasyon tungkol sa pagpaparehistro upang makaboto, pati na rin sa mga panuntunan sa pagpaparehistro para sa mga taong nasa espesyal na kalagayan gaya ng mga hindi-mamamayang residente na elihibleng bumoto sa mga eleksyon para sa lokal na lupon ng paaralan, mga botanteng walang tirahan, mga botanteng nasasangkot sa sistema ng hustisya, mga botante sa kolehiyo, at mga botanteng kailangang manatiling kumpidensyal para sa kanilang pansariling seguridad. Itinatampok din sa presentasyong ito ang mga impormasyon tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa 2021, pagboto nang personal, mga pantulong sa wika at aksesibilidad, pati na rin sa maaaring maganap na recall election at nalalapit na muling pagdidistrito.

Presentasyon tungkol sa Nalalapit na Eleksyon — Tinatalakay sa 15-minutong presentasyong ito ang mga esensiyal na paksa sa eleksyon gaya ng mga kuwalipikasyon sa rehistrasyon at mga paraan para magparehistro upang makaboto, mga petsa para sa nalalapit na eleksyon at mga deadline, mga opsiyon sa pagboto (sa pamamagitan ng koreo o nang personal), at mga pantulong sa wika at aksesibilidad. Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na magparehistro para bumoto o magpalista para magsilbi bilang manggagawa sa botohan.

Presentasyon tungkol sa Ranked-Choice Voting (RCV) o Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo — Ipinaliliwanag sa 15-minutong presentasyong ito kung anong mga lokal na katungkulan ang iniluluklok gamit ang pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo, paano markahan ang balotang may mga labanang may pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo, at paano binibilang ang mga boto sa mga labanang may pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo. Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na magsanay sa pagraranggo ng mga kandidato sa mga halimbawang balota.

Presentasyon tungkol sa mga Pantulong para sa Aksesibleng Pagboto — Inilalarawan sa 30-minutong presentasyong ito ang iba’t-ibang uri ng mga aksesibleng kagamitang pantulong na maaaring magamit ng mga taga-San Francisco para makibahagi sa mga eleksyon nang pribado at malaya. Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na magsanay magmarka ng halimbawang balota gamit ang isang audio o touchscreen interface ng isang ballot-marking device o aparatong pangmarka ng balota.

Presentasyon sa Kampanya para sa Rehistrasyon ng Botante — Ipinaliliwanag sa 15-minutong presentasyong ito kung paano isinasagawa ang kampanya para sa rehistrasyon alinsunod sa batas ng estado (tingnan ang Gabay sa Pagsasanay para sa Kampanya para sa Rehistrasyon ng Botante (PDF)). Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na humiling ng mga kopya ng affidavit para sa rehistrasyon ng botante sa pamamagitan ng pagkumpleto sa Statement of Distribution (PDF),Digest of Penalties for Improper Voter Registration Actions (PDF),Statement of Circulator’s Responsibilities and Liabilities (PDF).

Presentasyon sa Pagsasanay ng Ambassador o Kinatawan sa Komunidad — Nais ba ng inyong organisasyon na higit na makibahagi sa voter outreach? Sumali sa Community Ambassador Program ng Departamento ng mga Eleksyon at alamin kung paano maaabot ang mga botante tungkol sa lahat ng mga paksang inilarawan sa itaas! Maaaring magbigay ng training o pagsasanay ang manggagawa mula sa Outreach Division sa inyong nakaluluwag na oras.

Booth para sa Rehistrasyon at Pagbibigay Kaalaman sa Botante – Ang organisasyon niyo ba ay mag-ho-host ng event na dadaluhan ng mga botante ng San Francisco at/o potensyal na mga rehistrante? Maaaring mag-set up ng booth ang manggagawa mula sa Outreach Division para magrehistro ng mga botante, mamahagi ng mga multilingguwal na materyales para sa karagdagang kaalaman ng botante, mag-recruit ng mga manggagawa sa botohan, at sumagot sa mga katanungan sa maraming iba’t-ibang mga wika.

Mga Materyales para sa Pagbibigay Impormasyon sa Botante

Gumagawa ang Departamento ng mga Eleksyon ng malawak na hanay ng mga materyales para sa pagbibigay kaalaman sa botante, ang lahat ng ito ay mayroon sa wikang Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino, pati na rin sa karaniwan at malaking-imprentang mga format.

Gamitin ang aming Materials Request Form o tumawag sa (415) 554-5685 para humiling ng mga naimprentang kopya ng alinman sa mga materyales na ito o i-download lamang ang mga ito mula sa pahinang ito.

Kard ukol sa Muling Pagdidistrito ng San Francisco (PDF) Nagbibigay ang kard na ito ng impormasyon sa mga pagkakataong makilahok sa proseso ng muling pagdidistrito ng San Francisco.

Card para sa Paunang Rehistrasyon (PDF) Ang card na ito, na dinisenyo para ipamahagi sa mga taga-San Francisco na 16 at 17 taong gulang na nagpaunang-rehistro para makaboto, ay nagbibigay impormasyon sa mga botanteng boboto pa lamang sa unang pagkakataon at naglalarawan sa mga oportunidad para sa sibikong pakikibahagi.

Card para sa Botanteng Walang Permanenteng Tirahan (PDF) (Paparating sa Hulyo 2021) Ang card na ito, na dinisenyo para ipamahagi sa mga botanteng walang tirahan o walang katiyakan sa pabahay, ay ipinaliliwanag ang mga paraan para magparehistro upang makaboto at ang mga uri ng address na maaaring gamitin para sa mga layuning may kinalaman sa rehistrasyon ng botante.

Card para sa Nasasangkot sa Hustisya (PDF) Ang card na ito, na dinisenyo para ipamahagi sa mga botanteng nasasangkot sa criminal justice, ay ipinaliliwanag ang mga paraan para magparehistro upang makaboto at mga kuwalipikasyon sa rehistrasyon ng botante.

Polyeto para sa Aksesibleng Pagboto (PDF) Ipinaliliwanag sa polyetong ito ang maraming iba’t-ibang mga uri ng materyales at serbisyo sa aksesibleng pagboto na mayroon para sa mga botante ng San Francisco, kabilang na ang aksesibleng kagamitan, mga tool, at personal na tulong.

Card para sa Aksesibleng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (PDF) Ipinaliliwanag sa card na ito kung paano ma-access ang aksesibleng sistemang vote-by-mail (AVBM) ng San Francisco, pati na rin kung paano ibabalik ang balotang AVBM.

Polyeto para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo (PDF) Ipinaliliwanag sa polyetong ito kung aling mga lokal na katungkulan ang iniluluklok gamit ang pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo, paano markahan ang balotang may mga labanang may pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo, at paano binibilang ang mga boto sa mga labanang ranked-choice.

Sistema ng Pagboto sa San Francisco (PDF) Ang polyetong ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang sistema ng pagboto sa San Francisco, kabilang na ang mga katangian nito sa aksesibilidad at seguridad.

Career Card (PDF, sa Ingles lamang) Ang card na ito ay nagbibigay impormasyon tungkol sa mga oportunidad magtrabaho o mag-volunteer sa Departamento ng mga Eleksyon.

Makakikita rin ng maraming makatutulong na materyales para sa pagbibigay kaalaman sa botante na mayroon sa maraming iba’t-ibang wika sa website ng Kalihim ng Estado.