Alamin ang mga Gawain sa Pag-abot sa Komunidad

Elections Outreach staff at a park educating a San Francisco resident about registration options

 

Nagbibigay ang Departamento ng mga Eleksyon ng impormasyon tungkol sa mga eleksyon at sa pagboto, at nangangasiwa sa mga oportunidad para sa pagpaparehistro sa buong-taon. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Departamento sa mga residente ng San Francisco para matulungang mapataas ang bilang ng rehistrasyon at pakikipag-ugnayan ng botante, habang pinapaghusay ang kahandaan ng botante at ang kabuuang karanasan sa pagboto.

Kabilang sa mga layunin ng mga programa sa pag-abot sa komunidad ng Departamento ang:

  1. Pagpapalawak ng paggamit ng komunidad sa mga impormasyon at serbisyong pang-eleksyon, kabilang na ang mga limitado ang kahusayan sa wikang Ingles, at ang mga may espesyal na pangangailangan
  2. Pag-akit sa mga botanteng unang-beses na boboto, lalo na ang mga nasa pagitan ng edad 18 at 24
  3. Pakikipag-ugnayan sa mga botante mula sa mga komunidad na mababa ang bilang ng mga bumoboto, base sa kasaysayan
  4. Pagsali sa publiko sa pag-obserba sa mga proseso ng eleksyon
  5. Pagre-recruit ng mga manggagawa sa botohan na tutulong sa mga botante sa Araw ng Eleksyon

Nagtatrabaho ang Departamento para matugunan ang mga layunin ng mga programa nito para sa pag-abot sa komunidad, kabilang na ang pakikipag-network sa mga organisasyon sa komunidad para makipagtulungan sa mga dalubhasa sa komunidad, at pagpapaalam sa publiko ng mga impormasyon tungkol sa eleksyon sa pamamagitan ng iba’t-ibang media at teknolohiya, kabilang na ang mga sulat na ipinadadala sa buong lungsod, ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, social media (elektronikong komunikasyon na kadalasang sa internet), mga pahayagan, telebisyon, at radyo.

Para mapalahok ang mga botanteng may kapansanan, nakikipagtulungan ang Departamento sa mga pinagkakatiwalaang mga grupo sa komunidad kabilang na ang Opisina ng Mayor tungkol sa may Kapansanan, mga kinatawan ng Disability Rights California (DRC) (Karapatan ng mga taga-California na may mga Kapansanan), at mga miyembro ng Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC) (Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Pagboto). Para maabot ang mga botanteng limitado ang kahusayan sa Ingles, nakikipagtulungan ang Departamento sa iba’t-ibang mga departamento at ahensiya sa Lungsod, kabilang na ang San Francisco Public Library (SFPL) (Pampublikong Aklatan ng San Francisco), San Francisco Unified School District (SFUSD) (Pinagsama-samang Distritong Pampaaralan ng San Francisco), at ang United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) (Pagkamamamayan at Pang-imigranteng Paglilingkod ng Estados Unidos).

Para mapalahok ang ibang komunidad na mahirap mapuntahan at makaakit ng mga bagong botante, nakikipagtulungan ang Departamento sa San Francisco Youth Commission (Komisyon ng mga Kabataan ng San Francisco), sa Department of Children, Youth, and Their Families (Departamento ng mga Bata, mga Kabataan, at kanilang mga Pamilya), sa SFPL, at sa SFUSD. Dagdag pa rito, malapit ring nakikipagtrabaho ang Departamento sa Reentry Council (Konseho ng Muling Pagpasok sa Komunidad) para ipaalam sa mga opisyal ng parol at mga empleyado sa kulungan ang mga karapatan ng mga kasalukuyan o dating nakakulong, at para magbahagi ng mga materyales na pang-edukasyon na nagpapaliwanag sa mga karapatan sa pagboto ng mga taong naka-probasyon, o wala na sa pagkaparolado.

Sinisikap ng Departamento na mapanatili ang isang bukas at malinaw na proseso na nagpapataas ng kumpiyansa ng publiko sa mga eleksyon sa San Francisco. Sa buong taon at tuwing eleksyon, inaanyayahan ng Departamento ang mga interesadong miyembro ng publiko, at nagbibigay ng maraming oportunidad para sa pag-obserba ng mga proseso ng eleksyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gawaing maaaring obserbahan, bisitahin ang pahina tungkol sa Pag-obserba ng Proseso.

Para maging bahagi ng mga gawain sa pag-abot sa komunidad ng Departamento, o para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form, o tumawag sa amin sa (415) 554-4375.

Mag-schedule ng Kaganapan kasama ang Departamento ng mga Eleksyon

Laging naghahanap ng mga bagong oportunidad ang Departamento ng mga Eleksyon para mapataas ang pakikilahok ng mga botante. Kung interesado kayong magsagawa ng isang presentasyon, o makisali sa nalalapit ninyong event (kaganapan) ang isang miyembro ng grupo ng Outreach (na nakikipag-ugnayan ng personal sa komunidad) ng Departamento ng mga Eleksyon, mangyaring gamitin ang Invite SF Elections to Your Event: Request Form para humiling ng tagapagsalita, o tumawag sa amin sa (415) 554-4375. Pagkasumite ninyo ng inyong kahilingan, makikipag-ugnayan sa inyo ang isang miyembro ng grupo ng Outreach para makumpleto ang booking.

Kalendaryo ng mga Pag-abot sa Komunidad para sa Edukasyon ng Botante.

Mga Presentasyon para sa Edukasyon ng Botante

Nagbibigay ang mga presentasyon para sa Edukasyon ng Botante ng walang kinikilingang impormasyon tungkol sa mga mahahalagang petsa at deadline sa eleksyon, mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pagboto kabilang na ang kung paano magparehistro para makaboto, kung paano markahan ang balota, kung paano bumoto sa pamamagitan ng koreo o sa mga lugar ng botohan, at mga ispesipikong detalye tungkol sa pakikilahok sa isang paparating na eleksyon. Alinsunod sa mga takdang pangangailangan para sa paggamit ng wika, lahat ng mga presentasyon at materyales ay makukuha sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino, at may iba-ibang nilalaman, na nagbibigay daan para sa mga organisasyon sa komunidad na humiling ng impormasyong tugma sa pangangailangan ng kanilang mga kliyente.

Magparehistro para Makaboto

Alamin kung paano magparehistro para makaboto sa San Francisco, kung paano kumpletuhin ang Aplikasyon Para sa Pagpaparehistro ng Botante, at kung anong mga kalagayan ang nangangailangan na muli kayong magparehistro para makaboto.

Ano ang nasa Balota?

Alamin kung aling mga kandidato at labanan ang makikita sa susunod ninyong balota, at kung paano markahan ang inyong balota na magpapakita ng inyong mga pinili. Malalaman rin ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin kung nagkamali kayo sa pagmarka ng inyong balota, o kung kailangan ninyong humiling ng pamalit na balota.

Demonstrasyon ng Kagamitan sa Pagboto, kabilang na ang Demonstrasyon para sa Accessible Voting Machine (Magagamit na Makina para sa Aksesibilidad sa Pagboto)

Alamin ang mga opsiyon para sa aksesibilidad sa pagboto sa San Francisco, kabilang na ang balotang touchscreen (napipindot sa screen) at audio (naririnig), na nagbibigay-daan para pribado at malayang makaboto ang mga botante. Maging unang beses ka mang boboto, o laging bumoboto sa San Francisco, nakatutulong ang mga demonstrasyon tungkol sa mga kagamitan sa pagboto para matiyak na handa ang mga botante para sa Araw ng Eleksyon.

Kung Paano Nailalagay ang mga Kandidato at Panukala sa Balota

Alamin ang proseso ng pagtakbo para sa isang katungkulan, kabilang na kung paano maging isang kuwalipikadong kandidato, at kung paano lumalabas ang mga pangalan ng kandidato sa balota. Alamin ang tungkol sa buhay ng isang panukala sa balota, kabilang na ang mga uri ng mga panukala sa balota na maaaring isumite, at kung paano napupunta sa balota ang isang panukala.

Impormasyon para sa mga Botanteng Unang-Beses na Boboto

Para matulungang linangin ang isang nakikisali at may-kaalamang populasyon ng mga botante, nagsasagawa ang grupo ng Outreach ng Departamento ng mga presentasyon sa mga mag-aaral mula sa pampubliko at pribadong high school tungkol sa pagiging manggagawa sa lugar ng botohan, at nagbibigay din ng impormasyon para sa mga botanteng unang-beses na boboto, tulad ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa rehistrasyon at ang kahalagahan ng pagboto. Pagkatapos ng presentasyon, tatanggap ang mga mag-aaral ng mga Aplikasyon Para sa Pagpaparehistro ng Botante, at ang mga mag-aaral edad 16 o mas mataas pa ay magkakaroon ng oportunidad para paunang magparehistro para makaboto.

Pagboto ng Hindi-Mamamayan sa mga Eleksyon ng Lupon ng Paaralan

Alamin kung paano makakalahok ang mga kuwalipikadong hindi-mamamayan sa mga eleksyon ng lupon ng paaralan. Kabilang sa presentasyon na ito ang pagbabahagi ng importanteng abiso sa potensyal na mga botante ng lupon ng paaralan, mga kinakailangang kuwalipikasyon, detalye kung paano magparehistro at humiling ng balota, kung saan makakukuha ng impormasyon tungkol sa mga kandidato, at paano magmarka ng mga pinili sa balota. Kasama ng presentasyon na ito, ang Outreach team ng Departamento ay mamamahagi ng mga naaangkop na materyales, kabilang na ang aplikasyon para sa rehistrasyon, na nagpapakita ng mahalagang abiso at listahan ng kuwalipikasyon, at Gabay upang matulungan ang mga botante na patnubayan sa proseso ng rehistrasyon at pagboto.

Mga Seremonya ng Naturalisasyon

Regular na dumadalo ang grupo ng Outreach ng Departamento sa mga seremonya ng naturalisasyon para malugod na asikasuhin ang mga bagong mamamayan na makapagparehistro para makaboto. Kung lalahok kayo sa isang seremonya ng naturalisasyon sa nalalapit na panahon, magmasid para makita ang mga tauhan ng Outreach ng Departamento. Maaari kayong magparehistro para makaboto, matuto tungkol sa inyong mga opsiyon bilang botanteng unang-beses na boboto, at makakuha ng sagot sa inyong mga katanungan.

Open House (Mga Espesyal na Araw na Makapapasok ang Publiko sa Loob ng Tanggapan) ng Departamento ng mga Eleksyon

Sumama sa mga tauhan ng Departamento sa aming tanggapan sa City Hall ng San Francisco para matuto ng tungkol sa pagboto sa San Francisco. Lumibot sa Departamento at matuto tungkol sa mga mahahalagang proseso ng eleksyon at mga patakaran ng Departamento. Makipag-ugnayan sa Departamento para malaman ang mga paparating na Open House. Malugod na inaanyayahan ng Departamento ang publiko na obserbahan ang mga gawaing kaugnay sa eleksyon sa buong taon.

Mga Booth para sa Impormasyon ng Botante

Sa buong taon, maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa eleksyon ang mga miyembro ng grupo ng Outreach ng Departamento, tumulong sa mga potensiyal na botante sa pagpaparehistro, at sumagot ng mga katanungang kaugnay sa eleksyon. Imbitahan ang grupo ng Outreach ng Departamento ng mga Eleksyon na magtayo ng booth (puwesto) para sa impormasyon sa susunod ninyong street fair (tanghalan sa lansangan), salo-salo sa kapitbahayan, o kaganapan sa komunidad.

Magparehistro para Makaboto

Makapagbibigay ng tulong ang grupo ng Outreach ng Departamento kaugnay sa rehistrasyon sa susunod ninyong kaganapan, kabilang na ang tulong sa pagkumpleto ng aplikasyon para sa pagpaparehistro ng botante, pag-apply na makaboto sa pamamagitan ng koreo, at pagpapanatiling sunod-sa-panahon ang rehistrasyon.

Ano ang nasa Balota?

Nagtatayo ng mga booth para sa impormasyon ang grupo ng Outreach ng Departamento para matulungang ipaalam sa mga miyembro ng komunidad ang tungkol sa mga paparating na eleksyon, para magbigay ng mga materyales para sa pagbahagi ng kaalaman tungkol sa eleksyon, at para sumagot sa mga katanungan tungkol sa mga opsiyon sa pagboto sa San Francisco.

Maging Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Kada eleksyon, nagre-recruit ang Departamento ng mga 3,000 manggagawa sa botohan para tumulong sa mga gawain sa Araw ng Eleksyon, at tulungan ang mga botanteng maghain ng kanilang mga balota. Nagsasagawa ang grupo ng Outreach ng Departamento ng mga kaganapan para makapag-recruit sa mga komunidad para maengganyo ang mga residente ng San Francisco na makilahok sa Araw ng Eleksyon. Tumutulong ang mga manggagawa sa botohan sa pangangasiwa ng mga pagboto sa botohan, habang kumikita para sa kanilang serbisyo. Kung nais ninyong tulungan ang Departamento na mag-recruit ng mga manggagawa sa botohan, malugod kaming magtatayo ng isang booth para sa Impormasyon ng mga Manggagawa sa Botohan sa susunod ninyong kaganapan.

Materyales na Nakalimbag at Naka-Video para sa Edukasyon ng Botante

Para pangasiwaan ang edukasyon at pakikilahok ng botante, gumagawa ang Departamento ng mga materyales para sa edukasyon ng botante at para sa eleksyon na makukuha sa pormang nakalimbag at digital sa sfelections.org para maipakita sa mga indibiduwal at mga miyembro ng komunidad. Kung interasado kayong makakuha ng mga materyales para sa edukasyon ng botante at para sa eleksyon, mangyaring gamitin ang form para humiling ng mga materyales para sa Outreach at edukasyon ng botante o tumawag sa amin sa (415) 554-4375.

May ibinibigay ding impormasyon ang Departamento sa iba’t-ibang format ng video—mga “Maging Botante” na Anunsiyo para sa Serbisyong Publiko na may habang 30 segundo, mga video na pang-edukasyon na may habang dalawa hanggang limang minuto, at digital na presentasyon sa pag-abot sa publiko. Maaari ring makita ang mga video na ipinalalabas sa mga presentasyong ito sa sfelections.org.

 

Gabay sa Pagsasagawa ng Sarili Ninyong Operasyon para sa Rehistrasyon

Kung interesado kayong magsagawa ng isang operasyon para sa pagpaparehistro ng mga botante, hinihikayat namin kayong i-download ang Gabay sa Pagsasanay para sa mga Operasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante (PDF) ng Departamento. Matutulungan kayo ng gabay na ito sa paghahanda para sa pagpaparehistro ng mga botante sa San Francisco, at naglalaman ng mga legal na mga takdang pangangailangan para sa pagsasagawa ng isang operasyon para sa rehistrasyon, pati na ang mga patakaran para makakuha at makapagbalik ng mga Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante, at magbigay ng mga tip para matiyak na tama ang pagkakumpleto ng isang Aplikasyon para sa Pagpaparehistro ng Botante.

Hiling para sa Card ng Rehistrasyon ng Botante (PDF)