Alamin ang mga Programa para sa High School

High school student completing a high school ambassador application

 

Bilang susunod na mga pinuno ng ating mga komunidad, mahalagang magkaroon ng oportunidad ang mga estudyante na magkaroon ng kaalaman tungkol sa eleksyon at makisali sa mga gawaing pangmamamayan sa murang edad.

May mga gamit at programa ang Departamento ng mga Eleksyon na makatutulong sa mga estudyante ng high school na kumilos at makilahok sa proseso ng demokrasya.

Programa para sa Embahador sa High School

Sumali kasama ang iba pang mga estudyante sa San Francisco na ipamalita ang tungkol sa mga eleksyon sa pamamagitan ng paglilingkod bilang embahador sa high school (mataas na paaralan) tuwing mga Linggo ng Edukasyon ng Botante sa Abril at Setyembre. Ang Departamento ay magbibigay sa inyo ng mga resources o mga mapagkukunan at suporta upang inyong isipin, i-disenyo, at gawin ang sariling ninyong kaganapan ng outreach para matulungan ang mga estudyante sa San Francisco na magpaunang-rehistro upang bumoto. Makakuha ng karanasan sa pagboboluntaryo at oras ng serbisyo sa komunidad habang nagtataguyod kayo ng kamalayan sa eleksyon sa paligid ng inyong paaralan at komunidad.

Aplikasyon para maging Embahador para sa Fall 2019 makukuha na (PDF)

I-share ang oportunidad na ito sa pamamagitan ng pag-display ng poster (PDF)

Mga Benepisyo:

  • Mga oras ng serbisyo sa komunidad mula sa inyong paaralan
  • Sertipiko ng Karangalan mula sa Mayor
  • Karanasan sa sibika para sa aplikasyon ninyo sa kolehiyo
  • Mga kasanayan sa pagseserbisyo sa customer na mailalagay ninyo sa inyong resume
  • Kasiyahang dulot ng pagtulong sa komunidad
  • Mga regalo bilang pasasalamat mula sa Departamento ng mga Eleksyon

Programa para sa High School na Manggagawa sa Botohan

Kada eleksyon, nagsasanib ang 1,000 estudyante ng high school sa San Francisco at iba pang mga miyembro ng komunidad para magboluntaryo sa mga lugar ng botohan sa buong lungsod. Maaari kayong maging bahagi ng karanasang ito, at kumita pa para sa inyong serbisyo, sa pamamagitan ng pag-apply bilang High School na Manggagawa sa Botohan.

Kung interesado kayong sumali sa Programa para sa mga High School na Manggagawa sa Botohan, makakukuha kayo ng aplikasyon sa Agosto 2019. Para sa karagdagang impormasyon sa programa tungkol sa Manggagawa sa Botohan (para sa mga nakatatanda at mga estudyante), bisitahin ang pahinang Manggagawa sa Botohan.

Impormasyon sa Paunang Rehistrasyon (Pagpaparehistro sa Edad 16-17)

Alam ba ninyo na sa California, maaari kayong magpaunang-rehistro para makaboto kapag 16 na kayo? Magpaunang-rehistro sa pamamagitan ng pagkumpleto sa aplikasyon para sa rehistrasyon, o sa paggamit ng  Online na Aplikasyon sa Rehistrasyon ng Kalihim ng Estado ng California, at awtomatikong magiging aktibo ang inyong rehistrasyon sa inyong ika-18 kaarawan. Matapos kayong magpaunang-rehistro, maari ninyong i-update ang inyong rehistrasyon anumang oras sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang bagong aplikasyon para sa rehistrasyon.

Bisitahin ang pahina para sa Rehistrasyon at alamin ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa rehistrasyon.