Alamin ang mga Programa para sa High School

High school student completing a high school ambassador application

 

Bilang susunod na mga pinuno ng ating mga komunidad, mahalagang magkaroon ng oportunidad ang mga estudyante na magkaroon ng kaalaman tungkol sa eleksyon at makisali sa mga gawaing pangmamamayan sa murang edad.

May mga gamit at programa ang Departamento ng mga Eleksyon na makatutulong sa mga estudyante ng high school na kumilos at makilahok sa proseso ng demokrasya.

Programa para sa Embahador sa High School

Magre-recruit ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga estudyante sa high school para maging mga embahador sa mga "Linggo para sa Edukasyon ng Botante" mula Setyembre 18-29, 2017. Makakukuha sa pahinang ito ng mga aplikasyon para sa programa para sa embahador sa high school sa huling bahagi ng Agosto.

Mga Benepisyo:

  • Mga oras ng serbisyo sa komunidad mula sa inyong paaralan
  • Sertipiko ng Karangalan mula sa Mayor
  • Karanasan sa sibika para sa aplikasyon ninyo sa kolehiyo
  • Mga kasanayan sa pagseserbisyo sa customer na mailalagay ninyo sa inyong resume
  • Kasiyahang dulot ng pagtulong sa komunidad
  • Mga regalo bilang pasasalamat mula sa Departamento ng mga Eleksyon

Programa para sa High School na Manggagawa sa Botohan

Kada eleksyon, nagsasanib ang 1,000 estudyante ng high school at iba pang mga miyembro ng komunidad para magboluntaryo sa mga lugar ng botohan sa buong lungsod. Maaari kayong maging bahagi ng karanasang ito, at kumita pa para sa inyong serbisyo, sa pamamagitan ng pag-apply bilang High School na Manggagawa sa Botohan.

Kung interesado kayong sumali sa Programa para sa mga High School na Manggagawa sa Botohan, mangyaring kumpletuhin ang Aplikasyon para maging High School na Manggagawa sa Botohan (PDF). Para sa karagdagang impormasyon sa programa tungkol sa mga Manggagawa sa Botohan (para sa mga nakatatanda at mga estudyante), bisitahin ang pahinang Manggagawa sa Botohan.

Impormasyon sa Paunang Rehistrasyon (Pagpaparehistro sa Edad 16-17)

Alam ba ninyo na sa California, maaari kayong magpaunang magparehistro para makaboto kapag 16 na kayo? Magpaunang magparehistro sa pamamagitan ng pagkumpleto sa aplikasyon para sa rehistrasyon, o sa paggamit ng  Online na Aplikasyon sa Rehistrasyon ng Kalihim ng Estado ng California, at awtomatikong magiging aktibo ang inyong rehistrasyon sa inyong ika-18 kaarawan. Matapos kayong paunang magparehistro, maari ninyong i-update ang inyong rehistrasyon anumang oras sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang bagong aplikasyon para sa rehistrasyon.

Bisitahin ang pahina para sa Rehistrasyon at alamin ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa rehistrasyon.