Alamin ang Tungkol sa Sistema ng Pagboto

Ballot being fed into ICX voting machine

Noong unang bahagi ng 2019, inaprubahan ng Lungsod ang kasunduan ng Departmento ng mga Eleksyon at Dominion Voting Systems sa pag-upa at paggamit ng sistema ng pagboto ng Dominion upang magsagawa ng mga eleksyon sa San Francisco. Nagsimulang gamitin ng mga botante ng San Francisco ang sistema ng pagboto sa Nobyembre 5, 2019 Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon.

Mas maraming pakinabang ang Sistema ng pagboto na Democracy Suite kaysa sa dating sistema. Ang sistema ay nagtatampok ng mas madaling paraan sa pagmamarka ng mga balota, nagpapahintulot sa mga botante na magbigay ng ranggo sa mas maraming kandidato sa mga labanang gumagamit ng ranked-choice voting (pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo ng mga piniling kandidato), at nagbibigay ng mas simpleng nabigasyon ng balota para sa mga botanteng may mga kapansanan. Pinahuhusay din ng sistema ng pagboto ang transparency (pagiging bukas sa pagsisiyasat) at seguridad ng eleksyon sa pamamagitan ng paggamit ng ballot scanning equipment (aparatong ginagamit sa pag-scan ng balota), na lumilikha ng mga imaheng may anotasyon ng mga binotohang balota para makita ng publiko at matiyak ang mga resulta ng eleksyon.

Panoorin ang bidyo tungkol sa aksesibleng aparato na pang-marka ng balota.

Panoorin ang video na ito para sa karagdagang impormasyon.

Inaanyayahan namin kayong basahin ang pahinang ito upang mapag-aralan nang husto ang tungkol sa sistema ng pagboto.

Mas Pinadaling Pagmarka ng Balota
Magpapatuloy na gumamit ng mga papel na balota ang mga botante para makaboto. Subalit, kailangang punan ng mga botante ang mga oval sa tabi ng kanilang mga seleksyon sa halip na pagdugtungin ang mga arrow.

Nadagdagang Bilang ng Pagraranggo sa mga Labanang Ranked-Choice Voting (Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo ng mga Piniling Kandidato)
Gamit ang isang mahusay na grid layout (mga linyang patayo at pahalang) para sa mga labanang ranked-choice voting, pinapayagan ng sistema ang mga botante na magbigay ng ranggo hanggang 10 kandidato, sa halip ng limitadong tatlong kandidato na pinapayagan ng dating sistema ng pagboto.

Pinalawak na Aksesibilidad
Nagbibigay ang accessible na ballot-marking device (aparatong pangmarka ng balota) ng mas mahusay na mga interface na audio at touchscreen (mga paraang pandinig at paghawak ng screen), at akma ito sa mga ilang assistive device (mga aparatong nakatutulong sa mga botanteng may kapansanan).

Pinabuting Transparency (Pagiging Bukas sa Pagsisiyasat)
Ilalagay online ang mga imaheng digital ng mga binotohang balota at mga rekord kung papaano isinalin ng sistema ang mga minarkahang boto. Maaaring mag-download at magbilang ng mga imaheng ito ang mga miyembro ng publiko upang matiyak ang mga resulta ng eleksyon.

Pinahusay na Seguridad
Walang bahagi ng sistema ng pagboto ang kumokonekta sa internet sa anumang oras, o elektronikong tumatanggap o nagpapadala ng data ng eleksyon sa pamamagitan ng anumang uri na panlabas na network ng komunikasyon.

Mas Pinadaling Pagmarka ng Balota

Pupunan ng mga botante ang mga oval sa halip pagdugtungin ang mga arrow 

Nagpapahintulot ang sistema ng pagboto ng mas madaling paraan sa pagmamarka ng mga papel na balota. Sa mga nakaraang eleksyong ginanap bago ang 2019, ipinagdudugtong ng mga botante ang mga arrow na nakaturo sa kanilang mga pinili sa balota. Ngayon, pinupunan ng mga botante ang mga oval upang isaad ang kanilang mga seleksyon.

Dati

before

Bagong Paraan para Markahan ang Balota

after

Nadagdagang Bilang ng Pagraranggo sa mga Labanang Ranked-Choice Voting

Maaaring magbigay ng ranggo ang mga botante ng hanggang 10 kandidato sa mga labanang ranked-choice voting 

Pinahihintulutan ng ranked-choice voting (pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo) ang mga botante na magranggo ayon sa pagkakasunud-sunod ng kanilang kagustuhan at iniaalis nito ang pangangailangang magsagawa ng hiwalay na mga runoff election (pandesisyong eleksyon). Noong ipinatupad ng Departamento ng mga Eleksyon ang ranked-choice voting noong 2004, pinahintulutan ng sistema ng pagboto ng Lungsod ang mga botante na magranggo nang hanggang sa tatlong kandidato. Ang kasalukuyang sistema ng pagboto ay nagpapahintulot sa mga botante na magranggo nang hanggang sa 10 kandidato sa isang labanang ranked-choice.

Isang grid ang format ng balota para sa mga labanang ranked-choice voting, na may mga pangalan ng mga kandidatong nakalista sa kaliwang kolum at mga ranggo sa itaas na hanay. Maaaring magbigay ng ranggo ang mga botante sa lahat ng mga kandidato sa isang labanan – hanggang 10 kandidato – gamit ang mga kolum sa balota upang isaad ang kanilang mga pinili.

Upang bumoto para sa isang kwalipikadong write-in (isinusulat-lamang) na kandidatong hindi nakalista sa balota, maaaring isulat ng mga botante ang pangalan ng kandidatong iyon sa espasyo na nasa dulo ng listahan ng mga kandidato at punan ang oval para sa ranggo.

demo ballot

Inaanyayahan namin kayong magsanay ng pagmamarka ng isang labanang ranked-choice gamit ang Interaktibong Ranked-Choice Voting na Pagsasanay na Balota!

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa ranked-choice voting, bisitahin ang pahinang Ranked-Choice Voting.

Pinalawak na Aksesibilidad

Maaaring markahan ng mga botante ang kanilang mga pinili gamit ang accessible na ballot-marking device na may mga opsiyon para sa audio at touchscreen na interface 

Nagbibigay ng mas mahusay na audio at touchscreen na nabigasyon ang accessible na ballot-marking device at akma ito sa maraming mga assistive device. Pinapayagan din ng aparato ang mga botante na mabasa o marinig ang mga instruksiyon sa pagboto habang minamarkahan nila ang kanilang mga balota. Matapos magmarka at mag-print, matatanggal ang mga seleksyon ng botante mula sa aparatong pangmarka at maaaring ma-scan ang naka-print na balota gamit ang parehong aparato para sa tabulasyon na ginagamit sa mga papel na balota.

Pinabuting Transparency (Pagiging Bukas sa Pagsisiyasat)

Ilalagay online ang mga imaheng digital ng mga binotohang balota upang mapadali ang pagpapatunay ng resulta 

Nagbibilang ng mga boto at kumukuha ng mga imahe ng minarkahang mga balota ang mga ballot-scanning machine (makinang pang-scan ng balota) at mga central count scanner. Ang mga imaheng ito ng balota, kabilang na ang mga rekord na naghahayag kung paano isinalin ng kagamitan ang mga boto, ay ipinopost o inilalathala online pagkatapos ng eleksyon. Maaaring tingnan, ayusin at hiwalay na tiyakin ng mga interesadong miyembro ng publiko ang mga resulta ng eleksyon.

Pinahusay na Seguridad

Sertipikado ng Kalihim ng Estado ng California ang sistema ng pagboto 

Kalakip sa sistema ng pagboto ang mga pinakabagong pamantayan sa seguridad mula sa Tanggapan ng California Secretary of State (Kalihim ng Estado ng California, SOS) at sertipikado ito ng SOS para sa paggamit sa California.

Naglalapat ang SOS ng isa sa mga pinakamahigpit na mga programang pagsusulit at sertipikasyon sa bansa na ugnay sa sistema ng pagboto. Bago maging sertipikado sa paggamit, lahat ng mga bagong sistema ng pagboto ay sumasailalim sa end-to-end testing (pagsusuri mula umpisa hanggang katapusan na paggamit ng isang aplikasyon), kabilang ang functional testing (pagsusuri sa pamamagitan ng iba’t ibang kaso o sitwasyon), source code review (pagsusuri sa koda ng programa), red team security testing (pagsusuri sa seguridad) na may mga ekspertong sumusubok na "pumasok" sa sistema ng pagboto, at aksesibilidad at pagsusuri sa lakas o hina ng tunog.

Bilang pagsunod sa mga pamantayan ng sertipikasyon ng SOS, walang bahagi ng sistema ng pagboto ang kumokonekta sa internet sa anumang oras, o tumatanggap o nagpapadala ng data ng eleksyon sa pamamagitan ng anumang uri ng panlabas na network ng komunikasyon. Ine-encrypt ng sistema ang data at nangangailangan ito ng matagumpay na pagkumpleto sa dalawang hakbang na proseso ng pagpapatunay bago makuha ng sinuman ang data.

Bago mag-umpisa ang bawat eleksyon, nagsasagawa ang Departmento ng mga Eleksyon ng pagsusuri sa Lohika at Katumpakan ng bawat pirasong kagamitan sa pagboto na gagamitin sa eleksyon. Habang sinusuri, minamarkahan sa itinakdang paraan ang mga card na balota para mabigay ang espesipikong resulta sa bawat paligsahan. Pagkatapos nito, pinoproseso ang mga card na balota at inihahambing ang mga resulta sa mga inaasahang resulta upang mapatunayang gumagana ang mekanismo ng sistema (hindi naiipit ang mga balotang maayos na ipinapasok sa makina), lohikal (nakikilala ng yunit ang espesipikong balota ng eleksyon), at tumpak (nababasa at naiuulat ng kagamitan sa pagboto ang tamang bilang ng mga inaasahang boto).

Pagkatapos ng eleksyon, pinatatakbo ng sistema ng pagboto ang risk-limiting auditing (RLA) (paraang pag-awdit ng mga kagamitan at proseso upang matiyak ang tunay na resulta ng eleksyon). Nagbibigay ang RLA ng karagdagang pamamaraan upang tiyaking maayos na naitala at nabilang ng isang sistema ng pagboto ang mga boto, at wastong naiulat ang mga resulta.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng pagsusuri at sertipikasyon ng SOS, bisitahin ang pahinang  Voting Technology.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga panukalang cybersecurity, bisitahin ang pahinang  Election Cybersecurity.

Mga Bahagi ng Bagong Sistema ng Pagboto

Ang sistema ng pagboto ay binubuo ng ilang mga bahagi: ImageCast Evolution Ballot-Scanning Machine, ImageCast X Ballot-Marking Device, at ImageCast Central Count Scanner 

Ang bawat lugar ng botohan ay mayroong isang ImageCast Evolution Ballot-Scanning Machine na ginagamit sa pag-scan at pagbilang ng mga binotohang balota. Pagkatapos nito, inilalagay ang mga balota sa isang selyadong kahon para sa balota.

Nakaimbak sa isang memory card ang mga botong nabilang at mga imahe ng balotang na-scan. Matapos magsarado ang mga botohan sa gabi ng eleksyon, aalisin ang memory card at dadalhin ito sa Departamento ng mga Eleksyon. Ang mga resultang nasa memory card na galing sa bawat lugar ng botohan ay ia-upload sa kabuuang bilang.
demo ballotNakalaan ang isang ImageCast X Ballot-Marking Device sa bawat lugar ng botohan at Sentro ng Botohan. Nagbibigay ang bagong accessible na ballot-marking device ng mga interface na audio at touchscreen, at akma ito sa mga ilang assistive device, kabilang ang isang Braille-embossed handheld keypad (audio-tactile interface o paraang pakikipagugnayan sa pamamagitan ng salita at sensitibong hawak, gamit ang hinahawakang keypad na may nakaumbok na Braille), mga sistemang sip-and-puff (kagamitang gumagamit ng presyon ng hangin sa pamamagitan ng paghigop o pagbuga), mga paddle (aparatong pang-pindot sa pamamagitan ng paa), at mga head-pointer (aparatong pang-pindot na nakalagay sa ulo).

Pinapayagan ng ballot-marking device ang mga botante na baguhin ang mga kulay ng teksto at background, pumili sa mas maraming pagpipiliang laki ng font, at ayusin ang bilis ng pagbabasa ng mga balotang audio.

Maaaring pumili ang mga botante ng balota sa wikang Ingles, Tsino (Cantonese o Mandarin na audio), Espanyol, o Filipino. May mga opsiyon ang mga botante na gumagamit ng ballot-marking device na basahin o pakinggan ang buod ng kanilang mga pinili at baguhin ang anumang seleksyon bago i-print ang kanilang mga balota. Nagmamarka lamang ng balota ang ballot-marking device; hindi ito nagbibilang ng mga boto. Ang aparato ay lumilikha at nag-iimprenta ng papel na balota na may mga seleksyon ng botante. Pagkatapos nito, inii-scan ang balota sa pamamagitan ng ImageCast Evolution Ballot-Scanning Machine sa lugar ng botohan para sa tabulasyon.
demo ballotAng ImageCast Central Count Scanner ay isang digital na scanner na ginagamit sa tabulasyon ng mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, mga probisyonal na balota, at mga balotang isinumite sa mga Sentro ng Botohan. Inii-scan ng makina na ito ang isang buong digital na imahe ng papel na balota at mga marka ng botante, at elektronikong binibilang ang mga boto.