Ano ang nasa Balota?

voter marking a ballot

 

Sa pahinang ito, mahahanap ninyo ang impormasyon tungkol sa mga lokal at pang-estadong gabay para sa botante, suriin ang mga labanan sa inyong balota para sa nalalapit na eleksyon, at makita ang sertipikadong listahan ng mga write-in (isinusulat lamang) na kandidato.

Mga Gabay ng Impormasyon para sa Botante

Bawat eleksyon, naglalathala ang Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco ng hindi maka-partidong Voter Information Pamphlet (Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, VIP) na may layuning magbigay ng impormasyon ukol sa pagboto. Nakapaloob din sa VIP ang inyong halimbawang balota para sa Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California.

Makukuha ang VIP online sa mga format na PDF, HTML at XML, o MP3 sa sfelections.org/vip at maaari ding hilingin sa malaking pagkaka-imprenta, CD Audio, USB, at National Library Service (NLS) cartridge.

Para sa Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California, makatatanggap din ng VIG (Voter Information Guide, o Gabay na Impormasyon para sa Botante) ang mga botante na inihanda ng Kalihim ng Estado ng California (California Secretary of State). Naglalaman ang VIG ng impormasyon tungkol sa mga pamalit na kandidato sa pagkagobernador.

Makukuha ang VIG online sa format na PDF, American Sign Language, at streaming audio sa voterguide.sos.ca.gov at kung hihilingin, sa malaking pagkaka-imprenta at CD audio.

Nais ba ninyong makatipid ng papel? Alinsunod sa batas pang-eleksyon, kailangang padalhan ng mga opisyal ng eleksyon ang lahat ng rehistradong botante ng naka-imprentang kopya ng gabay sa mga botante sa koreo, maliban na lang ang mga tumangging mapadalhan ng naka-imprentang kopya at ginusto ang elektronikong pagpapadala. Para piliin o tanggihan ang pagpapadala sa koreo ng naka-imprentang kopya ng gabay para sa mga botante, mangyaring isumite ang inyong kahilingan sa Voter Portal.

Maaari ninyong dalhin ang inyong mga gabay para sa botante sa inyong lugar ng botohan. Mayroon ding mga kopya ang bawat lugar ng botohan.

  Voter Information PamphletPamplet ng Impormasyon para sa Botante ng San Francisco
Voter Information GuidePatnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado ng California
Kailan ito mababasa online? Humigit-kumulang 5 linggo bago ang Araw ng Eleksyon Humigit-kumulang 4 linggo
bago ang Araw ng Eleksyon
Saan ito mababasa online? Pamplet ng Impormasyon para sa Botante Eleksyon sa Setyembre 14, 2021 (PDF)
voterguide.sfelections.org
Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (Malalaki ang Letra PDF)
voterguide.sos.ca.gov
Kailan ito ipadadala sa koreo? Humigit-kumulang 4 hanggang
5 linggo bago ang Araw ng
Eleksyon
Humigit-kumulang 4
hanggang 5 linggo bago ang
Araw ng Eleksyon
Paano mahihinto ang
pagpapadala ng pamplet sa pamamagitan ng koreo, at sa halip, tanggapin ito sa pamamagitan ng email?
Gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante) sa aming website Gamitin ang My Voter Status Tool sa Website ng Kalihim ng Estado

Ang Balota para Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California

Ang labanan lamang na recall o ukol sa pagkakatanggal sa pagkagobernador ang tanging labanan na nasa balota para sa Setyembre 14 na eleksyon, ngunit may dalawang bahagi ito: Ang tanong para sa recall at ang listahan ng mga pamalit na kandidato. Para makita ang inyong halimbawang balota, gamitin ang Voter Portal.

Para sa impormasyon tungkol sa nalalapit na recall na eleksyon para sa pagkagobernador, bisitahin ang webpage ng Kalihim ng Estado ng California, suriin ang Mga Madalas Itanong (FAQs) o makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sfvote@sfgov.org.

Isinusulat-Lamang na mga Kandidato

Ang isang kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato ay isang taong nag-sumite ng mga kinakailangang dokumentasyon para tumakbo bilang kandidato, pero hindi makikita ang kanyang pangalan sa balota. Ang mga isinusulat-lamang na boto na maaaring bilangin ay mga boto para sa mga kuwalipikadong kandidato lamang.

Makikita ang sertipikadong listahan ng mga kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato para sa Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California (PDF). Makakukuha rin ng mga kopya ng listahang ito sa bawat lugar ng botohan at sa Sentro ng Botohan.

Para bumoto sa kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato na hindi nakalista sa balota, isulat ang pangalan ng kandidato sa espasyo sa dulo ng listahan ng mga kandidato at punan ang oval.