Ano ang nasa Balota?

voter marking a ballot

 

Sa pahinang ito makikita ninyo ang impormasyon tungkol sa mga lokal at pang-estadong patnubay ng impormasyon para sa botante, at mga labanang makikita sa balota para sa Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon.

Ang mga labanan kung saan maaari kayong bumoto ay nakasalalay sa kung saan kayo nakatira at rehistrado para bumoto. Para tingnan ang inyong halimbawang balota, gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota.

Mga Gabay ng Impormasyon para sa Botante 

Inihahanda ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante bago sumapit ang bawat eleksyon, na ipinadadala sa lahat ng mga rehistradong botante. Kabilang sa pamplet na ito ang halimbawang balota, impormasyon tungkol sa pagboto sa San Francisco, at impormasyon tungkol sa mga lokal na kandidato at panukala sa balota.

Para sa mga eleksyong pang-estado at pederal, nakatatanggap ang mga botante ng dalawang gabay: ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, na inihahanda ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco, at ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado ng California, na inihahanda ng Kalihim ng Estado. Ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado ng California ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga katungkulang pang-estado at pederal, at mga pang-estadong panukala sa balota.

Maaari ninyong dalhin ang mga pamplet na ito sa inyong lugar ng botohan. May mga kopya rin ang bawat lugar ng botohan.Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa mga opsiyon para sa pagtanggap ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, panoorin ang maikling video na ito.

  Voter Information PamphletPamplet ng Impormasyon para sa Botante ng San Francisco Voter Information GuidePatnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado ng California
Kailan ito mababasa online? Humigit-kumulang 5 linggo bago ang Araw ng Eleksyon Humigit-kumulang 4 linggo
bago ang Araw ng Eleksyon
Saan ko ito mababasa online? Pamplet ng Impormasyon para sa Botante Eleksyon sa Nobyembre 6, 2018 (PDF)
voterguide.sfelections.org
voterguide.sos.ca.gov
Kailan ito ipadadala sa koreo? Humigit-kumulang 4 hanggang
5 linggo bago ang Araw ng
Eleksyon
Humigit-kumulang 3
hanggang 5 linggo bago ang
Araw ng Eleksyon
Paano ako tatanggi sa
pagpapadala sa koreo ng pamplet, at sa halip, tatanggap nito sa email?
Gamitin ang Paraan sa
Pagtipid sa Papel sa website
Gamitin ang Aking Katayuan
bilang Botante
sa Website
ng Kalihim ng Estado

Mga Labanang Makikita sa Balota sa Darating na Eleksyon

Makikita sa talaan sa ibaba ang impormasyon tungkol sa mga labanang makikita sa balota para sa Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga kandidatong tumatakbo para sa mga katungkulang ito, bisitahin ang pahina tungkol sa Mga Kandidato. Para sa listahan ng mga potensiyal na lokal at pang-distritong panukala sa balota, bisitahin ang pahina tungkol sa Mga Panukala.

Labanan Mga Distritong Boboto
para sa Labanan
Uri ng Labanan Saan Makahahanap
ng Karagdagang Impormasyon
Mayor Pambuong-Lungsod Walang Kinakatigang Tanggapan (lokal) Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco
Lupon ng mga Superbisor, Distrito 5* Superbisoryal na Distrito 5 Walang Kinakatigang Tanggapan (lokal) Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco
Abugado ng Lungsod Pambuong-Lungsod Walang Kinakatigang Tanggapan (lokal) Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco
Abugado ng Distrito Pambuong-Lungsod Walang Kinakatigang Tanggapan (lokal) Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco
Pampublikong Tagapagtanggol* Pambuong-Lungsod Walang Kinakatigang Tanggapan (lokal) Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco
Sheriff Pambuong-Lungsod Walang Kinakatigang Tanggapan (lokal) Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco
Ingat-Yaman Pambuong-Lungsod Walang Kinakatigang Tanggapan (lokal) Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco
Lupon ng Edukasyon
(isang puwesto)*
Pambuong-Lungsod Walang Kinakatigang Tanggapan
(lokal)
Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco
Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad
(isang puwesto)*
Pambuong-Lungsod Walang Kinakatigang Tanggapan
(lokal)
Pamplet ng Impormasyon
para sa Botante ng San Francisco

*Makikita ang labanang ito sa balota dahil mayroong bakante, na pinunan sa pamamagitan ng pagtatalaga hanggang sa makapili ang mga botante ng taong magsisilbi para sa mga natitirang panahon ng kasalukuyang termino.