Ano ang nasa Balota?

voter marking a ballot

 

Sa pahinang ito, mahahanap ninyo ang impormasyon tungkol sa mga lokal at pang-estadong gabay para sa botante, at ang mga labanang makikita sa balota para sa tatlong susunod na mga eleksyon.

Ang mga labanan kung saan kayo maaaring bumoto ay nakadepende kung saan kayo nakatira at nakapagparehistro para bumoto. Para makita ang inyong halimbawang balota, gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante).

Mga Gabay ng Impormasyon para sa Botante 

Inihahanda ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante bago sumapit ang bawat eleksyon, na ipinadadala sa lahat ng mga rehistradong botante. Kasama sa pamplet na ito ang halimbawang balota, impormasyon tungkol sa pagboto sa San Francisco, at impormasyon tungkol sa mga lokal na kandidato at mga panukala sa balota.

Para sa mga eleksyong pang-estado at pampederal, nakatatanggap ang mga botante ng dalawang gabay: ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, na inihahanda ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco, at ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado ng California, na inihahanda ng Kalihim ng Estado. Naglalaman ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado ng California ng impormasyon tungkol sa mga katungkulang pang-estado at pampederal, at mga pang-estadong panukala sa balota.

Maaari ninyong dalhin ang mga pamplet na ito sa inyong lugar ng botohan. Mayroon ring mga kopya rin ang bawat botohan. Para sa karagdagang na kaalaman tungkol sa mga opsiyon para sa pagtanggap ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, panoorin ang maikling video na ito.

  Voter Information PamphletPamplet ng Impormasyon para sa Botante ng San Francisco
 
 
 
Voter Information GuidePatnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado ng California

Magagamit sa pang-estado at pampederal na eleksyon lamang
Kailan ito mababasa online? Humigit-kumulang 5 linggo bago ang Araw ng Eleksyon Humigit-kumulang 4 linggo
bago ang Araw ng Eleksyon
Saan ito mababasa online? voterguide.sfelections.org
Pamplet ng Impormasyon para sa Botante Eleksyon sa Marso 3, 2020 (PDF)
voterguide.sos.ca.gov
Kailan ito ipadadala sa koreo? Humigit-kumulang 4 hanggang
5 linggo bago ang Araw ng
Eleksyon
Humigit-kumulang 4
hanggang 5 linggo bago ang
Araw ng Eleksyon
Paano mahihinto ang
pagpapadala ng pamplet sa pamamagitan ng koreo, at sa halip, tanggapin ito sa pamamagitan ng email?
Gamitin ang Voter Portal (Portal para sa Botante) sa aming website Gamitin ang My Voter Status Tool sa Website ng Kalihim ng Estado

Mga Labanang Makikita sa Balota para sa Marso 3, 2020, Pinagsamang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo

Alam ba ninyo na ang inyong piniling partido noong nagparehistro kayo para bumoto ang magpapasya kung aling mga labanan ang lalabas sa inyong balota para sa Marso 3, 2020, Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo?

Mangyaring i-check ang inyong kinakatigang partido at impormasyon tungkol sa rehistrasyon gamit ang Voter Registration Status Lookup tool (Pagtiyak sa Katayuan ng Rehistrasyon bilang Botante). Para sa impormasyon tungkol sa mga aksiyon na kailangan ninyong gawin para matanggap ang inyong balota na naglalaman ng b. labanan para sa pagkapangulo na gusto ninyo, bisitahin ang pahiha para sa c. Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo

Makikita sa talaan sa ibaba ang impormasyon tungkol sa mga labanang lalabas sa balota para sa Marso 3, 2020, Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo.

Labanan Mga Distritong Boboto sa Labanan Uri ng Labanan Saan mahahanap
ang Karagdagang Kaalaman
Presidente ng Estados Unidos* Pambuong-Lungsod Nominado ng Partido Pahina para sa Pampanguluhang Primarya sa Kalihim ng Estado ng California
Sentral na Komite ng County/Konseho ng County* Pambuong-Lungsod Komite ng Partido Maaaring may mga website ng impormasyon ang mga kandidato para sa mga botante
Kinatawan sa Kongreso ng Estados Unidos, Mga Distrito 12 at 14 Mga Distritong 12 at 14 na Pangkongreso Nominado ng Botante Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Senador ng Estado, Distrito 11 Pambuong-Lungsod Nominado ng Botante Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Miyembro ng Asembleya ng Estado, Mga Distrito 17 at 19 Mga Distritong 17 at 19 ng Asembleya Nominado ng Botante Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Hukom ng Korte Superyor (3 puwesto) Pambuong-Lungsod Mga katungkulang hindi makapartido Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF

*Ang pinili ninyong kinakatigang partido noong nagparehistro kayo para bumoto ang nagtatakda ng kung aling mga labanan, kung mayroon man, ang lalabas sa inyong balota.

Ang mga botanteng pumili ng isang partido noong nagparehistro sila ay makatatanggap ng balotang may mga kandidato ng partidong iyon sa pagka-Presidente. Kung may eleksyon para sa sentral na komite/konseho ng county ng partido, ang lupong namamahala sa partido sa San Francisco, makikita rin sa balota ang mga kandidato para sa labanang iyon.

Ang mga botanteng may kinakatigang partido ay hindi maaaring bumoto sa mga kandidato sa ibang partido na tumatakbo sa pampanguluhang primarya o sa labanan sa sentral na komite/konseho ng county.

Ang mga botanteng hindi pumili ng isang partido o pumili sa isang hindi kuwalipikadong politikal na partido sa California, ay makatatanggap ng balotang walang labanan para sa Presidente, maliban kung gumawa sila ng aksiyon. Para bumoto sa isang kandidato sa pagka-Presidente sa eleksyong ito, kailangang humiling ang mga botanteng ito ng balota ng isa sa mga partidong nagpapahintulot sa mga botanteng walang kinakatigang partido na bumoto sa pampanguluhang primarya.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga aksiyon na kailangan ninyong gawin para matanggap ang balotang may labanang pampanguluhan na gusto ninyo, bisitahin ang pahinang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo.

Mga Labanang Makikita sa Balota para sa Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Makikita sa talaan sa ibaba ang impormasyon tungkol sa mga labanang makikita sa balota para sa Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon.

Labanan Mga Distritong Boboto sa Labanan Uri ng Labanan Saan mahahanap
ang Karagdagang Kaalaman
Presidente at Bise Presidente Pambuong-Lungsod Nominado ng Partido Patnubay na Impormasyon para sa Botante
Kinatawan sa Kongreso ng Estados Unidos, Distrito 12 at 14 Mga Distritong 12 at 14 na Pangkongresso Nominado ng Botante Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Senador ng Estado, Distrito 11 Pambuong-Lungsod Pambuong-Lungsod Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Miyembro ng Asembleya, Distrito 17 at 19 Mga Distritong 17 at 19 ng Asembleya Nominado ng Botante Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Lupon ng mga Direktor ng BART, Distrito 7 at 9 Distrito 7 ng BART at Distrito 9 ng BART Katungkulang Hindi Makapartido (rehiyonal) Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Lupon ng Edukasyon (4 puwesto) Pambuong-Lungsod Katungkulang Hindi Makapartido (lokal) Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad (4 puwesto) Pambuong-Lungsod Katungkulang Hindi Makapartido (lokal) Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF
Lupon ng mga Superbisor (odd-numbered districts) Mga Distritong 1, 3, 5, 7, 9, 11 Katungkulang Hindi Makapartido (lokal) Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng SF

Isinusulat-Lamang na Kandidato

Ang isang kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato ay isang taong nag-sumite ng mga kinakailangang dokumentasyon para tumakbo bilang kandidato, pero hindi makikita ang kanyang pangalan sa balota. Ang mga isinusulat-lamang na boto na maaaring bilangin ay mga boto para sa mga kuwalipikadong kandidato lamang.

Makikita ang listahan ng kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato online humigit-kumulang 10 araw bago ang bawat eleksyon. Makikita ang mga kopya ng listahang ito sa bawat lugar ng botohan at sa Sentro ng Botohan.

Para bumoto sa kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato na hindi nakalista sa balota, isulat ang pangalan ng kandidato sa espasyo sa dulo ng listahan ng mga kandidato at punan ang oval.