Arkibo

Books in a stack containing results of past elections

 

Maligayang pagdating sa Arkibo kung saan makikita ninyo ang mga impormasyon tungkol sa mga nagdaang eleksyon sa San Francisco.

Para sa mga resulta ng mga nagdaang eleksyon, bisitahin ang pahina tungkol sa Past Election Results (Resulta ng mga Nagdaang Eleksyon, sa Ingles lamang).

Mga Kandidato at Kampanya

Tingnan ang mga kalendaryo, gabay, at listahan ng mga kuwalipikadong kandidato at panukala sa balota sa mga nagdaang eleksyon sa pahina tungkol sa Candidates and Campaigns Archive (Arkibo ng mga Kandidato at Kampanya, sa Ingles lamang).

Muling Pagdidistrito

Kada 10 taon, nagsasagawa ng census ang Pederal na Gobyerno para matukoy ang bilang ng mga indibiduwal na naninirahan sa Estados Unidos. Matapos makumpleto ang census, itinatakda ng Karta sa Direktor ng mga Eleksyon na tukuyin kung natutugunan ng mga kasalukuyang superbisoryal na distrito ang mga legal na itinakdang pangangailangan ng pederal, estado, at lokal na batas. Kung hindi na nakasusunod ang mga kasalukuyang superbisoryal na distrito sa mga legal na itinakdang pangangailangan na ito, itinatakda ng Karta sa Lupon ng mga Superbisor na magtipon ng isang Task Force para sa Muling Pagdidistrito para sa muling pagguhit ng mga linya ng superbisoryal na distrito. Ang proseso ng muling pagguhit ng mga linya na ito ng superbisoryal na distrito ay tinatawag na muling pagdidistrito.

Impormasyon tungkol sa 2010 Task Force na Nag-Census para sa Muling Pagdidistrito (sa Ingles lamang)
Impormasyon tungkol sa 2000 Task Force na Nag-Census para sa Muling Pagdidistrito (sa Ingles lamang)

Mga Mapa

Tingnan at i-download ang mga dating mapa gamit ang mga link sa ibaba. Para sa kasalukuyang bersiyon ng mga elektoral na mapa ng San Francisco, bisitahin ang pahina tungkol sa Mga Mapa.

Mga Pamplet ng Impormasyon para sa Botante

Tingnan ang mga nakaraang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante mula 1907 hanggang sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Pampublikong Aklatan ng San Francisco.

Mga Pampublikong Abiso at Press Release

Makikita sa News Room (Mga Balita, sa Ingles lamang) ang mga pampublikong abiso at mga press release (balitang ipinamamahagi sa media) mula 2012 hanggang sa kasalukuyan. Para sa mga pampublikong abiso at press release na inilabas bago 2012, bisitahin ang pahina na Public Notices and Press Releases Archive (Arkibo ng mga Pampublikong Abiso at Press Release, Ingles).