Batas sa mga Karapatan ng Botante

 

Mayroon kayong mga sumusunod na karapatan:

  • Karapatang bumoto kung kayo ay isang nakarehistrong botante. Elihible kayong bumoto kung kayo ay isang mamamayan ng U.S. na naninirahan sa California, hindi kukulangin sa 18 taong gulang, nakarehistro kung saan kayo kasaulukuyang naninirahan, hindi nakabilanggo o parolado dahil sa nahatulan ng felony, at hindi kasalukuyang napatunayan ng isang hukuman na may kahinaan o sakit sa pag-iisip para bumoto.
  • Karapatang bumoto kung kayo ay isang nakarehistrong botante kahit na ang inyong pangalan ay wala sa listahan. Boboto kayo gamit ang provisional ballot (probisyonal na balota). Bibilangin ang inyong boto kung natiyak ng mga opisyal ng eleksyon na elihible kayong bumoto.
  • Karapatang bumoto kung kayo ay nakapila pa kahit magsasara na ang mga botohan.
  • Karapatang bumoto ng lihim na balota nang walang gumagambala sa inyo o nagsasabi sa inyo kung sino o ano ang iboboto.
  • Karapatang kumuha ng bagong balota kung nagkamali kayo, kung hindi pa ninyo isinumite ang inyong balota. Maaari kayong humingi ng bagong balota sa manggagawa sa botohan, palitan ang inyong balotang vote-by-mail (pagboto sa pamamagitan ng koreo) sa tanggapan ng mga eleksyon o sa botohan, o bumoto gamit ang probisyonal na balota.
  • Karapatang humingi ng tulong sa pagpapatala ng inyong balota mula sa sinumang inyong pinili, maliban sa inyong tagapag-empleyo o kinatawan ng unyon.
  • Karapatang ihulog ang inyong kinumpletong balotang pagboto sa pamamagitan ng koreo sa kahit saang botohan sa California.
  • Karapatang makakuha ng mga materyales sa eleksyon sa wikang bukod sa Ingles kung may sapat na bilang ng mga tao sa inyong presinto ng pagboto na nagsasalita sa wikang iyon.
  • Karapatang magtanong sa mga opisyal ng eleksyon tungkol sa mga pamamaraan ng paghalal at masdan ang proseso ng eleksyon. Kung hindi masagot ng taong pinagtanungan ninyo ang inyong mga katanungan, kailangan nilang magpadala sa inyo ng tamang tao para sa sagot. Kung kayo ay nakakaabala, maaari nilang itigil ang pagsagot sa inyo.
  • Karapatang mag-ulat sa isang opisyal ng eleksyon o opisina ng Kalihim ng Estado ng anumang ilegal o mapanlinlang na aktibidad sa eleksyon.

Kung naniniwala kayong ipinagkait sa inyo ang alinman sa mga karapatang ito o mayroon kayong kaalaman tungkol sa anumang pang-eleksyong pandaraya o asal na masama, tumawag sa Voter Hotline ng Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310, nang sa gayon ay matulungan kayo ng aming mga tauhan at masiguradong bawat elihibleng botante ng San Francisco ay makakaboto ng lihim na balota. Maaari rin kayong tumawag sa kumpidensiyal at walang-bayad na Voter Hotline ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.