Bumoto Gamit ang Accessible na Sistemang Vote-by-Mail

Accesible Voting

 

Maaaring piliin ng sinumang rehistradong botante na makuha at mamarkahan ang kanilang balota gamit ang Sistema ng Aksesibleng Vote-By-Mail (AVBM). Upang matuto nang higit pa tungkol sa Sistemang AVBM, inaanyayahan namin kayong suriin ang pahinang ito at makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa anumang katanungan.

Panimula sa Sistemang AVBM

Ang Accessible na Sistemang Vote-By-Mail (AVBM) ay nagpapahintulot sa mga botante na markahan ang isang balotang vote-by-mail na nababasa sa screen gamit ang mga karaniwang aparatong konektado sa internet, tulad ng mga kompyuter at tablet, at ito’y maaaring magamit kasama ng mga aparatong may teknolohiyang nakatutulong tulad ng mga screen reader, mga head-pointer at sip-and-puff. Dahil sa mga rasong pang-seguridad, hindi nagiimbak o nag papadala ng mga boto ang sistemang AVBM sa internet. Matapos markahan ang AVBM na balota, kailangang i-download at i-print ng botante ang balota at ibalik ito sa tamag oras sa pamamagitan ng koreo o nang personal, tulad rin nang kung papaano gumagamit ang mga vote-by-mail na botante ng opisyal na papel na balota.

Pag-access sa Sistemang AVBM

Para ma-access ang balota gamit ang Sistemang AVBM, bisitahin ang sfelections.org/access at ilagay ang petsa ng inyong kapanganakan, numero ng bahay na tinitirahan, at ZIP code.

Maaaring ma-access ng mga botante ang Sistemang AVBM gamit ang mga karaniwang operating system tulad ng Windows 8.1 at 10, at MacOS Sierra, High Sierra at El Capitan; at karaniwang mga browser, kasama na ang Edge 14+, IE 11, Firefox 56+, Chrome 61+, at Safari.

Maaaring magamit ang Sistema sa mga karaniwang screen reader tulad ng Windows Narrator, JAWS 16+, NVDA 2017+, at Voiceover.

Para sa mga katanungan tungkol sa AVBM at sa teknikal na tulong, mangyaring tawagan lamang ang Departamento ng mga Eleksyon mula 8 a.m. hanggang 5 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Maaari rin ninyong i-email ang inyong mga katanungan sa Departmento ng anumang oras. (magpahintulot lamang ng 24 oras para sa kasagutan):

Pag-Marka sa Inyong Balotang AVBM

Kapag naka log-in na sa AVBM portal, maaari nang mabasa o mapakinggan ng botante ang mga instruksiyon sa pagboto, at mag konekta ng mga aparatong pantulong tulad ng head pointer o sip and puff, o baguhin ang font, contrast o settings para sa wika ayon sa kanilang kagustuhan. Matapos markahan at suriin ang mga napili sa balota, kailangang i-print ng botante ang balota.

Kung ang inyong kompyuter ay hindi konektado sa isang printer, maaari ninyong i-save ang namarkahan ninyong balota bilang PDF at i-print ito sa ibang lugar. Halimbawa nito ay maaari ninyong iimbak sa USB drive ang inyong namarkahang balota para mai-print ito sa ibang panahon sa isang pampublikong aklatan o bahay ng inyong kaibigan.

Pagbalik ng Inyong Balotang AVBM

Ang pinakamadaling paraan para ibalik ang inyong AVBM printout ay ang paggamit sa opisyal na pambalik na sobre na nakalakip sa inyong paketeng vote-by-mail (tingnan ang Paraan A).

Kung wala sa inyo ang inyong opisyal na pambalik na sobre, maaari kayong humiling ng kapalit sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Departamento. O gumamit ng dalawang karaniwang sobre (tingnan ang Paraan B).

Kailangan ninyong ibalik ang inyong balota sa oras para ito’y mabilang! Ang mga balotang ibinalik sa pamamagitan ng koreo ay dapat na-postmark ng koreo hanggang sa Araw ng Eleksyon, (alamin ang nakatalang oras ng koleksyon kung kayo ay gagamit ng asul na hulugan ng sulat o mailbox ng USPS sa Araw ng Eleksyon). Ang mga balotang ibinalik nang personal ay kailangang maihulog nang hindi lalagpas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon.

Paraan A. Ibalik ang printout ng inyong balotang AVBM gamit ang opisyal na pambalik na sobre para sa balota na nakalakip sa natanggap ninyong paketeng vote-by-mail:

 1. Ilagay ang printout ng inyong balota sa loob ng opisyal na pambalik na sobre para sa balota.
 2. Kumpletuhin ang lahat ng aplikableng mga seksyon sa pambalik na sobre. Kailangan ninyong pirmahan ang sobre para mabilang ang inyong balota! (Nagtatampok ang sobre ng mga nabubutasang markahan ng linya para sa lagda upang matulungan ang mga botanteng may kapansanan sa paningin na mahanap ang espasyo kung saan pipirma. Para sa mga botanteng walang kakayahang pumirma, nasa sobre rin ang mga instruksiyon kung paano gagamit ng nasaksihang marka kapalit ng sarili nilang lagda.)
 3. Pilasin ang self-sealing strip para isara ang sobre at ibalik ito sa pamamagitan ng koreo (bayad na ang selyo), nang personal sa sentro ng botohan bago o sa Araw ng Eleksyon, o sa lugar ng botohan. Maaari rin ninyong i-awtorisa ang ibang tao para ibalik at ihulog ang balota para sa inyo.

Paraan B. Ibalik ang printout ng inyong balotang AVBM gamit ang dalawang karaniwang sobre:

 1. Ilagay ang printout ng inyong balota sa loob ng karaniwang sobre, at isara ito nang mabuti
 2. Isulat ang “Opisyal na Balota – Bubuksan Lamang ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco” sa harap.
 3. Maglakip ng Form para sa Pagbalik ng Balota (PDF), kasama ng inyong sobre para sa balota sa pangalawang sobre.
  1. Para ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo, ilagay ang selyo sa panlabas na sobre, at ipadala ito sa:
                       San Francisco Department of Elections
                       1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
                       City Hall, Ste. 48
                       San Francisco, CA 94102
  2. Para ibalik ang inyong balota nang personal, bisitahin ang anumang sentro ng botohan bago o sa Araw ng Eleksyon, o lugar ng botohan. Maaari rin ninyong i-awtorisa ang ibang tao para ibalik at ihulog ang balota para sa inyo.

Ang Parehong Paraan A at Paraan B ay magpapahintulot sa Departamento na magsagawa ng kinakailangang paghahambing ng lagda sa inyong sobre at sa inyong pirma sa inyong rekord ng rehistrasyon bilang botante habang pinoprotektahan ang pagkasekreto ng inyong balota habang ito ay prinoproseso. Kung nagbago na ang inyong pirma mula noong una kayong nagparehistro upang makaboto, siguraduhing magparehistro muli gamit ang inyong bagong pirma sa lalong madaling panahon.

Pagsubaybay sa Inyong Balotang AVBM

Maaaring masubaybayan ng mga botante ang kanilang balota habang ito ay sumasailalim sa proseso sa pamamagitan ng Voter Portal o sa pagtawag sa (415) 554-4310 o sa (866) 325-9163 walang bayad.

Matapos ninyong ibalik ang printout ng inyong balotang AVBM, maaari ninyo itong masubaybayan sa mga sumusunod na hakbang:

 1. Natanggap na ng Departamento ang inyong binotohang balota
 2. Na-beripika na ng Departamento ang inyong pirma sa pambalik na sobre (o sa Ballot Return Form, kung ibinalik ninyo ang form gamit ang dalawang karaniwang sobre)
 3. Tinanggap na ang pambalik na sobre at handa na itong buksan
 4. Tinanggal na ng Departamento ang balota mula sa pambalik na sobre
 5. Binilang na ng Departamento ang inyong balota

Maaari ring piliin ng mga botante na makatanggap ng mga awtomatikong abiso patungkol sa katayuan ng kanilang balota sa pamamagitan ng email, SMS (text), o voice call. Bisitahin ang wheresmyballot.sos.ca.gov para makapag-palista sa nasabing serbisyo.