Bumoto sa Inyong Lugar ng Botohan

Voters participating in an election at a San Francisco polling place

 

Kung plano ninyong bumoto sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, inaanyayahan namin kayong suriin ang pahinang ito at makipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa mga katanungan.

Tingnan ang listahan ng mga lugar ng botohan (Excel) para sa Setyembre 14, 2021 na eleksyon, kasama na ang mga makukuhang tulong sa wika. Pakitandaan na bukod pa sa wikang Ingles, makukuha ang lahat ng pang-eleksyong materyales sa mga lugar ng botohan sa wikang Tsino, Espanyol, at Filipino. Naglalagay ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga bilingguwal na tauhan sa karamihan ng mga lugar ng botohan na nagsasalita ng mga nasabing wika. Makakukuha naman sa ilang espesipikong pamayanan ng mga facsimile (sanggunian) na mga balota at personal na tulong sa wika sa Burmese, Hapones, Koreano, Thai, at Vietnamese.

Mga Nakahandang Tulong na Magagamit sa Lugar ng Botohan

Nagaalok ang lahat ng lugar ng botohan sa Lungsod ng bilingwal na balotang papel sa Ingles at alinman sa Tsino, Espanyol, o Filipino, pati na rin ng tulong sa wika mula sa mga bilingwal na manggagawa sa lugar ng botohan, kung hihilingin. Sa ibang mga pamayanan na itinalaga ng Kalihim ng Estado, magaalok ang mga lugar ng botohan ng mga balotang facsimile (pang-reperensiya) sa wikang Burmese, Hapones, Koreano, Thai, at Vietnamese.

Nagaalok rin ang lahat ng mga lugar ng botohan ng mga aksesibleng kagamitan sa pagboto tulad ng mga lente para sa mga pahina, panghawak ng panulat, at pagboto nang nakaupo, pati na rin ang mga aksesibleng aparato na pang-marka ng balota na may touchscreen/audio na format at tugma sa mga personal na aparatong pantulong.

Sinumang botante ay maaaring magsama ng hanggang sa dalawang tao sa botohan para tulungan sila, basta’t sila’y hindi kinatawan ng nageempleyo sa botante o ng unyon.

Sinumang botante ay maaaring humiling na bumoto sa “gilid ng daan” sa kahit saang lugar ng botohan sa pamamagitan ng pagtawag sa (415) 554-4310 o makiusap sa isang kasama na pumasok sa lugar ng botohan para humiling na padalhan ang botante sa labas ng mga materyales na pang-boto.

Ang mga manggagawa sa lugar ng botohan, na karamihan ay bilingwal, ay isa pang mapagkukuhanan ng tulong ng mga botante. Maaari silang magbigay ng tulong at mga materyales, sumagot sa mga katanungan, at tulungan ang mga botante na maintindihan ang proseso ng pagboto. (Interesadong pagsilbihan ang inyong komunidad bilang manggagawa sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon? Mag-apply ngayon!)

Karaniwang Pagboto

Para sa karamihan ng mga taga-San Francisco, ang pagboto sa lugar ng botohan ay may tatlong pangunahing mga hakbang: Una, hahanapin ng manggagawa sa lugar ng botohan ang pangalan at address ng botante sa listahan at bibigyan sila ng opisyal na balota, kasama ang folder na panakip para mapanatiling lihim ang balota. (Maaari ring piliin ng botante ang aksesibleng aparatong pangmarka ng balota para markahan ang kanilang balota.) Pangalawa, dadalhin ng botante ang balota sa voting booth, mamarkahan ang mga napili, at ilalagay ang namarkahang balota sa loob ng folder na pantakip. At sa huli, dadalhin at ipapasok ng botante ang namarkahang balota sa loob ng makinang pang-scan ng balota at sila’y makatatanggap ng “Bumoto ako!” na sticker

Kung and botante ay rehistrado lamang na makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng Edukasyon ayon sa Proposisyon N, sila’y bibigyan ng manggagawa sa botohan ng balotang “EDU” na naglilista lamang ng mga labanan ng Lupon ng Edukasyon. (Binigyan ng Proposisyon N ng karapatang makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ang mga hindi mamamayan na residente ng San Francisco na nasa legal na gulang para makaboto, hindi nakakulong o nahatulan ng peloni, na magulang o legal na tagapatnubay o tagapag-alaga ng mga batang mas mababa sa 19 ang edad at nakatira sa San Francisco.) Bisitahin ang pahinang Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan para sa karagdagang impormasyon.

Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante at Probisyonal na Pagboto

Kung ang botante ay hindi rehistrado sa presinto ng lugar ng botohan, o hindi rehistrado para makaboto, hindi maililista ang kanilang pangalan sa listahan sa lugar ng botohan. Sa pagkakataong iyon, gamit ang proseso para sa Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante, maaring piliin ng botante na makaboto nang probisyonal at magbigay ng impormasyon para sa rehistrasyon sa probisyonal na sobre. Kung ang botante ay elihibleng makaboto sa San Francisco, iproproseso ng mga kawani ng Departamento ang impormasyon sa rehistrasyon ng botante at bibilangin ang kanilang probisyonal na balota. Bisitahin ang pahinang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante at Probisyonal na Pagboto para sa karagdagang impormasyon.

Kung ang rekord ng rehistrasyon ng botante ay hindi naglalaman ng impormasyon ng pagkakakilanlan, o kaya’y boboto sa pampederal na eleksyon sa unang pagkakataon, hihingan ng manggagawa sa lugar ng botohan ang botante ng identipikasyon na may larawan o impormasyon ukol sa kanilang tirahan (karamihan ng botante ay mayroon nang nasabing impormasyon sa kanilang rekord bilang botante, at hindi na hihingan ng identipikasyon). Kung ang botante ay hindi nakapagbigay ng ID, maaari pa rin silang probisyonal na makaboto. Bisitahin ang HAVA Mga Batayan sa Identipikasyon ng Kalihim ng Estado ng California para sa karagdagang impormasyon.

Mga Tinakdang Lugar ng Botohan at Oras ng Paghihintay

Ang mga botante sa lungsod ay nakatira sa iba’t-ibang kombinasyon ng mga hurisdiksyon (Pang-Congreso, Pang-Senado ng Estado, Pang-Superbisor ng Lungsod, at distrito ng BART) at tinatakda ang kanilang presinto ng botohan ayon sa kung saan sila nakatira. Naglalaman ang mga balota ng iba’t-ibang kombinasyon ng mga labanan at mga kandidato, depende sa hurisdiksyon ng mga presinto. (Para malaman kung saang distrito kayo nabibilang, gamitin ang Voter Portal o tingnan ang mapa ng distrito).

Dahil dito, magandang ideya na bumoto sa tinakda sa inyong lugar ng botohan – kung bumoto kayo sa ibang botohan, kailangan ninyong probisyonal na bumoto at maaari kayong hindi makaboto sa ibang labanan. Bukod pa roon, bibilangin lamang ng Departamento ang mga boto sa mga labanan na lumabas sa balota ng inyong presinto.

Maaaring gamitin ng mga botante ang Tool para sa Lokasyon ng mga Botohan at Oras ng Paghihintay para mahanap ang impormasyon tungkol sa kanilang takdang lugar ng botohan, kasama ng uri ng pasilidad (ito ba’y paaralan, o aklatan), mga kanto ng mga kalsada, impormasyon ukol sa accessibility (ito ba’y may dalisdis sa pasukan).

Inuulat din ng Tool para sa Lokasyon ng mga Botohan at Oras ng Paghihintay ang oras na gugugulin sa paghihintay ng mga nais na personal na makaboto sa mga lugar ng botohan sa buong Lungsod. Pinahihitulutan din nitong mahanap ng mga botante ang mga botohan na may parehong uri ng balota (tulad ng parehong mga labanan at kandidato) tulad ng balota sa itinakdang lugar ng botohan para sa botante.