Bumoto sa Inyong Lugar ng Botohan

Voters participating in an election at a San Francisco polling place

 

Bukas ang lahat ng lugar ng botohan mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon. Ang itinakdang lugar ng botohan para sa inyo at ang mga labanang makikita sa inyong balota ay nakabase sa kung saan kayo nakatira sa San Francisco.

Kung mayroon kayong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, maaari ninyo itong ihulog–sa loob ng pirmado at nakasaradong pambalik na sobre–sa saan mang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

Hanapin ang Inyong Lugar ng Botohan

Gamitin ang Paraan sa Pagtiyak sa Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota o Voter Portal (Portal para sa Botante) ng Departamento para makuha ang mga detalye tungkol sa inyong lugar ng botohan, kabilang na ang uri ng pasilidad (tulad ng kung paaralan o pampublikong aklatan man ito), interseksiyon ng mga kalsada, at impormasyon sa aksesibilidad, tulad ng mga pagbaba o pagtaas ng lupa sa pasukan. Nakakonekta ang paraan na ito sa Google Maps, kung kaya makikita ninyo ang mga direksiyon mula sa inyong bahay papunta sa lugar ng botohan kung maglalakad kayo, sasakay sa pampublikong transportasyon, magbibisikleta, o magmamaneho.

Mayroong opisyal na balota sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino ang bawat lugar ng botohan sa San Francisco, at reference ballots (sangguniang balota) sa Vietnamese at Korean (ang reference ballot ay isinaling kopya ng opisyal na balota na maaaring gamitin ng botante kapag bumoboto gamit ang opisyal na balota).

Mayroon ding papel, touchscreen, at awdio na mga balota sa bawat lugar ng botohan. Para matulungan sa pagmamarka ng papel na balota, nagbibigay ang Departamento ng mga easy-grip (madaling hawakan) na mga panulat at optical sheets na nagpapalaki ng imprenta o letra.

Kung kailangan ninyo ng tulong habang bumoboto, humingi ng tulong sa manggagawa ng botohan! May suot na badge ng pangalan ang mga manggagawa ng botohan kung saan nakalagay kung anong mga wika ang gamit nila, at magiging masaya na tulungan kayo! Maaari rin kayong magsama ng hanggang dalawang tao sa inyong lugar ng botohan, basta’t hindi sila kinatawan ng inyong employer o ng inyong unyon.

Bakit Mahalaga ang Pagtatalaga ng Lugar ng Botohan

Bumoboto sa magkakaibang labanan ang mga botante sa iba’t-ibang panig ng Lungsod, base sa distrito ng botohan kung saan sila nakatira. Mahalagang bumoto sa itinakdang lugar ng botohan para sa inyo para makita ninyo sa inyong balota ang lahat ng mga kandidato at labanan kung saan kayo kuwalipikadong bumoto.

Kung boboto kayo sa isang lugar ng botohan na iba sa itinakda para sa inyo:

  • Wala sa listahan ng mga botante doon ang inyong pangalan
  • Bibigyan kayo ng probisyonal na balota na maaaring hindi naglalaman ng lahat ng mga labanan kung saan kuwalipikado kayong bumoto

Kung hindi kayo makapupunta sa itinakdang lugar ng botohan para sa inyo sa Araw ng Eleksyon, hinihikayat namin kayong samantalahin ang oportunidad sa maagang pagboto, sa Sentro ng Botohan sa City Hall man o sa pamamagitan ng koreo.

Ano ang Dapat Dalhin sa Lugar ng Botohan

Wala kayong kailangang dalhin para makaboto. Gayunpaman, maaari ninyong dalhin ang inyong halimbawang balota, worksheet ng balota, o iba pang mga materyales na makatutulong sa inyong makaboto.

Sa mga iilang pagkakataon, maaaring hilingin sa ilang mga botante na magbigay ng patunay ng pagkakakilanlan–photocopy (xerox) ng kanilang kasalukuyang balidong ID na may larawan, o kasalukuyang bill ng kuryente o tubig, pahayag ng banko, tseke mula sa gobyerno, tseke ng sahod, o dokumento mula sa gobyerno na nagpapakita ng kanilang pangalan at address–sa unang beses na boboto sila, para matugunan ang mga takdang pangangailangang pederal sa ilalim ng Help America Vote Act (HAVA) (Batas para Tulungang Bumoto ang Amerika). Kung botante kayo na unang beses na boboto na nagparehistro sa pamamagitan ng koreo, at hindi nakapagbigay ng numero ng lisensiya para sa pagmamaneho sa California, o pagkakakilanlan sa estado, o ng huling apat na numero ng inyong Social Security Card (numero ng seguridad sosyal), hihilingan kayong magpakita ng tinatanggap na patunay ng pagkakakilanlan. Kung hindi kayo makapagpapakita ng patunay ng pagkakakilanlan, maaari kayong bumoto gamit ang probisyonal na balota. Para alamin kung nasa ganitong sitwasyon kayo, tingnan sa Voter Portal (Portal para sa Botante).

“Tulong! Wala sa Listahan ang Pangalan Ko!”

Kung wala sa listahan ng mga botante ang pangalan ninyo, maaaring hindi kayo rehistrado para makaboto o pumunta kayo sa isang lugar ng botohan na iba sa itinalaga sa inyo. Gamitin ang Pahinang Kondisyonal na Pagpaparehistro at Probisyonal na Pagboto para sa karagdagang impormasyon.

Kung wala ang inyong pangalan sa listahan dahil hindi kayo umabot sa deadline, maaari kayong magparehistro at bumoto gamit ang probisyonal na balota sa Sentro ng Botohan o lugar ng botohan sa San Francisco sa pamamagitan ng proseso ng kondisyonal na pagpaparehistro at pagboto. Tingnan ang Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante at Probisyonal na Pagboto para sa karagdagang impormasyon.