Bumoto sa Inyong Lugar ng Botohan

Voters participating in an election at a San Francisco polling place

 

Para sa Nobyembre 8, 2022 na Eleksyon, 501 na lugar ng botohan ang magbubukas sa Araw ng Eleksyon para sa pagboto nang personal at paghuhulog ng balota mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. Gamitin ang Voting Site and Wait Times Lookup Tool para makita ang mapa ng mga lugar ng botohan at matiyak ang oras ng paghihintay. Para sa listahan ng mga lugar ng botohan na may makukuhang rekurso para sa wika, tingnan ang listahan ng mga lugar ng botohan .

Bukod pa sa wikang Ingles, makukuha ang lahat ng pang-eleksyong materyales sa mga lugar ng botohan sa wikang Tsino, Espanyol, at Filipino. Ang Departamento ng mga Eleksyon ay naglalagay sa karamihan ng mga lugar ng botohan ng mga bilingguwal na tauhan na nagsasalita ng mga nasabing wika. Makakukuha naman sa ilang espesipikong pamayanan ng mga facsimile (sanggunian) na mga balota at personal na tulong sa wika sa Burmese, Hapones, Koreano, Thai, at Vietnamese, tulad ng nakasaad sa listahan ng mga lugar ng botohan.

Mga Nakahandang Tulong na Magagamit sa Lugar ng Botohan

Nagaalok ang lahat ng lugar ng botohan sa Lungsod ng bilingwal na balotang papel sa Ingles at alinman sa Tsino, Espanyol, o Filipino, pati na rin ng tulong sa wika mula sa mga bilingwal na manggagawa sa lugar ng botohan, kung hihilingin. Sa ibang mga pamayanan na itinalaga ng Kalihim ng Estado, magaalok ang mga lugar ng botohan ng mga balotang facsimile (pang-reperensiya) sa wikang Burmese, Hapones, Koreano, Thai, at Vietnamese.

Nagaalok rin ang lahat ng mga lugar ng botohan ng mga aksesibleng kagamitan sa pagboto tulad ng mga lente para sa mga pahina, panghawak ng panulat, at pagboto nang nakaupo, pati na rin ang mga aksesibleng aparato na pang-marka ng balota na may touchscreen/audio na format at tugma sa mga personal na aparatong pantulong.

Sinumang botante ay maaaring magsama ng hanggang sa dalawang tao sa botohan para tulungan sila, basta’t sila’y hindi kinatawan ng nageempleyo sa botante o ng unyon.

Sinumang botante ay maaaring humiling na bumoto sa “gilid ng daan” sa kahit saang lugar ng botohan sa pamamagitan ng pagtawag sa (415) 554-4310 o makiusap sa isang kasama na pumasok sa lugar ng botohan para humiling na padalhan ang botante sa labas ng mga materyales na pang-boto.

Ang mga manggagawa sa lugar ng botohan, na karamihan ay bilingwal, ay isa pang mapagkukuhanan ng tulong ng mga botante. Maaari silang magbigay ng tulong at mga materyales, sumagot sa mga katanungan, at tulungan ang mga botante na maintindihan ang proseso ng pagboto. (Interesadong pagsilbihan ang inyong komunidad bilang manggagawa sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon? Mag-apply ngayon!)

Karaniwang Pagboto

Para sa karamihan ng mga taga-San Francisco, ang pagboto sa lugar ng botohan ay may tatlong pangunahing mga hakbang: Una, hahanapin ng manggagawa sa lugar ng botohan ang pangalan at address ng botante sa listahan at bibigyan sila ng opisyal na balota, kasama ang folder na panakip para mapanatiling lihim ang balota. (Maaari ring piliin ng botante ang aksesibleng aparatong pangmarka ng balota para markahan ang kanilang balota.) Pangalawa, dadalhin ng botante ang balota sa voting booth, mamarkahan ang mga napili, at ilalagay ang namarkahang balota sa loob ng folder na pantakip. At sa huli, dadalhin at ipapasok ng botante ang namarkahang balota sa loob ng makinang pang-scan ng balota at sila’y makatatanggap ng “Bumoto ako!” na sticker.

Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante at Probisyonal na Pagboto

Kung ang botante ay hindi rehistrado sa presinto ng lugar ng botohan, o hindi rehistrado para makaboto, hindi maililista ang kanilang pangalan sa listahan sa lugar ng botohan. Sa pagkakataong iyon, gamit ang proseso para sa Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante, maaring piliin ng botante na makaboto nang probisyonal at magbigay ng impormasyon para sa rehistrasyon sa probisyonal na sobre. Kung ang botante ay elihibleng makaboto sa San Francisco, iproproseso ng mga kawani ng Departamento ang impormasyon sa rehistrasyon ng botante at bibilangin ang kanilang probisyonal na balota. Bisitahin ang pahinang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante at Probisyonal na Pagboto para sa karagdagang impormasyon.

Kung ang rekord ng rehistrasyon ng botante ay hindi naglalaman ng impormasyon ng pagkakakilanlan, o kaya’y boboto sa pampederal na eleksyon sa unang pagkakataon, hihingan ng manggagawa sa lugar ng botohan ang botante ng identipikasyon na may larawan o impormasyon ukol sa kanilang tirahan (karamihan ng botante ay mayroon nang nasabing impormasyon sa kanilang rekord bilang botante, at hindi na hihingan ng identipikasyon). Kung ang botante ay hindi nakapagbigay ng ID, maaari pa rin silang probisyonal na makaboto. Bisitahin ang HAVA Mga Batayan sa Identipikasyon ng Kalihim ng Estado ng California para sa karagdagang impormasyon.

Kalusugan at Kaligtasan sa Lugar ng Botohan

Bilang pagsunod sa mga bagong patnubay mula sa mga opisyal ng pampublikong kalusugan, nagpatupad ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga bagong patakaran ukol sa kalusugan at kaligtasan sa mga lokasyon kung saan maaaring bumoto nang personal. Magaalok ang Departamento ng mga panglinis ng kamay, guwantes, at mga face mask sa lahat ng mga botante at mga manggagawa sa lugar ng botohan. Maglalagay din ng mga paunawa at paalala na humihiling sa mga botante at mga taga-obserba na sumunod sa mga patnubay sa kalusugan tulad ng paggamit ng face mask o ibang mga pantakip sa mukha, kalinisan ng kamay, at mga patakaran ukol sa social distancing sa lahat ng lugar ng botohan.

Aayusin din ng mga manggagawa ang bawat lugar ng botohan upang mapanatili ang 6-piyang distansya sa pagitan ng mga talahanayan, mga booth sa pagboto, at kagamitan sa pagboto. Ang mga layout sa mga lugar ng botohan ay magpapatuloy na isasaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga botante na may kapansanan, upang ang mga nasabing botante ay malayang makagalaw sa mga lugar ng botohan at makaboto sa pribado at independiyenteng paraan.

Bilang pakikibahagi sa pagsisikap na protektahan ang kalusugan ng publiko sa paparating na eleksyon, sisimulan din ng Departamento ang mga bagong pamantayan sa sanitasyon at pagdidisimpekta para sa mga supply sa pagboto at mga kasangkapan na ginagamit sa mga lugar ng botohan. Makakakuha ng mga hand sanitizer at mga disimpektante na aprubado ng EPA sa lahat ng mga botohan, at lahat ng mga manggagawa sa eleksyon ay magiging bihasa sa kung paano regular na lilinisin ang mga istasyon ng check-in, mga panulat at pang-marka ng balota, mga booth ng pagboto, kagamitan sa pagboto, at iba pang mga lugar na laging nahahawakan.