Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall

 Entrance of City Hall with sign advertising Voting Center

 

Para sa Nobyembre 5, 2019 na eleksyon, magbubukas ang Departamento ng dalawang lokasyon para sa maagang pagboto:

  • Sentro ng Botohan sa City Hall: magbubukas ng Oktubre 7
  • Sentro ng Botohan sa San Francisco State University (SFSU) magbubukas ng Nobyembre 2

Pumunta sa Sentro ng Botohan sa o bago sa Araw ng Eleksyon para humiling ng balota, magparehistro para bumoto, ihulog ang inyong vote-by-mail (pagboto sa pamamagitan ng koreo) na balota, o kumuha ng pamalit na balota (mga oras at lokasyon sa ibaba).

Makakukuha ng mga Balota at tulong para sa botante sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino, at mga facsimile na balota sa Vietnamese, at Koreano, sa mga Sentro ng Botohan. Mayroon din na serbisyong pagsasalin sa daan-daang iba pang mga wika. Maaaring humiling ng papel na balota o gumamit ng accessible na ballot-marking device (kagamitan para sa pagmarka ng balota). Mayroon ding mga iba’t-ibang kagamitan para sa aksesibilidad para matulungan ang botante na magsumite ng balota nang pribado at malaya.

Hindi umabot sa deadline para sa pagpaparehistro?Ang mga residente ng San Francisco, na elihibleng bumoto, ay maaaring bumisita sa alinmang Sentro ng Botohan para kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro para sa kondisyonal na pagboto at bumoto sa probisyonal na balota.

Sentro ng Botohan sa City Hall

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon. Bukas ito sa mga sumusunod na oras:

  • Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. (sarado ng Lunes, Oktubre 14 para sa Indigenous Peoples’ Day)
  • Sabado at Linggo, dalawang Sabado-Linggo bago ang Araw ng Eleksyon, 10 a.m. hanggang 4 p.m. (pumasok sa Grove Street)
  • Martes, Araw ng Eleksyon, 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Ang Sentro ng Botohan sa City Hall ay nasa pinakamababang palapag ng City Hall ng San Francisco, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 48. I-click ito para sa direksyon papuntang City Hall.

Sentro ng Botohan sa San Francisco State University

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa San Francisco State University (SFSU) ng tatlong araw bago ang Araw ng Eleksyon. Ang mga oras ay:

  • Sabado at Linggo, Nobyembre 2-3, 10 a.m. hanggang 4 p.m.
  • Lunes, Nobyembre 4, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
  • Martes, Nobyembre 5 (Araw ng Eleksyon), 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Ang lokasyon ng Sentro ng Botohan sa SFSU ay nasa Towers Conference Center sa 798 State Drive (katabi ng Centennial Square apartments). I-click ito para sa direksyon papunta sa Sentro ng Botohan sa SFSU

I-awtorisa ang Isang Tao na Kunin ang Inyong Balota sa Sentro ng Botohan

Simula Oktubre 7, maaari ninyong i-awtorisa ang inyong asawa, anak, magulang, lolo o lola, apo, kapatid o sinumang kasama ninyong naninirahan sa parehong sambahayan na kunin ang inyong balota mula sa isang Sentro ng Botohan at dalhin ito sa inyo, sa pamamagitan ng pagkumpleto sa isang Form para sa Awtorisasyon para sa Pagkuha at Pag-deliver ng Balota (PDF)

Para kunin ang inyong balota, kailangang dalhin ng taong inawtorisa ang kinumpletong form sa alinman sa Sentro ng Botohan sa City Hall o sa Sentro ng Botohan sa San Francisco State University (SFSU) sa mga oras ng pagboto.

Kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong para matanggap ang inyong balota, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.