Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall

 Entrance of City Hall with sign advertising Voting Center

 

Magbubukas ang Sentro ng Botohan para sa maagang pagboto simula Lunes, Oktubre 7, 2019.

Iwasan ang potensiyal na mga pila sa inyong lugar ng botohan sa pamamagitan ng pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall, na nagbubukas 29 araw bago ang bawat eleksyon. Maaari rin kayong bumisita sa Sentro ng Botohan para magparehistro, mag-update ng inyong rehistrasyon, maghulog ng inyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, o makakuha ng kapalit na balota.

May mga balota at pagtulong sa botante sa Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino sa Sentro ng Botohan sa City Hall, at mayroon ding mga kopya ng balota sa Vietnamese at Korean. May iba’t-ibang porma din ang balota: papel, touchscreen (pinipindot sa monitor), o audio (naririnig), at mayroon ding mga kagamitan sa aksesibilidad para matulungan kayong makapaghain ng balota ng pribado at malaya.

Mga Oras na Bukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon. Bukas ito sa mga sumusunod na oras:

  • Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
  • Sabado at Linggo, dalawang Sabado-Linggo bago ang Araw ng Eleksyon, 10 a.m. hanggang 4 p.m. (pumasok sa Grove Street)
  • Martes, Araw ng Eleksyon, 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Ang Sentro ng Botohan sa City Hall ay nasa pinakamababang palapag ng City Hall ng San Francisco, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 48. I-click ito para sa direksyon papuntang City Hall.

I-awtorisa ang Sinuman para Kunin ang Inyong Balota sa City Hall

Maaari ninyong i-awtorisa ang sinuman para kunin ang inyong balota sa Sentro ng Botohan sa City Hall sa mga oras ng pagboto:

  • Simula 29 araw bago ang eleksyon, maaari ninyong i-awtorisa ang inyong asawa, anak, magulang, lolo o lola, apo, kapatid, o sinumang nakatira sa inyong kabahayan
  • Simula pitong araw bago ang isang eleksyon, maaari ninyong i-awtorisa ang sinuman na mas matanda sa 16 taong gulang

Para i-awtorisa ang sinuman para kunin ang inyong balota, kumpletuhin at pirmahan ang Form para sa Awtorisasyon sa Pagkuha ng Balota. Kailangang dalhin ng inawtorisang tao ang kinumpletong form sa Sentro ng Botohan sa City Hall para kunin ang inyong balota.

Sinisikap ng Departamento ng mga Eleksyon na tiyaking may oportunidad para makaboto ang bawat elihibleng botante ng San Francisco. Kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong para matanggap ang inyong balota, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.