Bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall

 Entrance of City Hall with sign advertising Voting Center

 

Para sa Marso 3, 2020 na eleksyon, magbubukas ang Departamento ng mga Eleksyon ng tatlong lokasyon para sa maagang pagboto:

 • Sentro ng Botohan sa City Hall magbubukas sa Pebrero 3
 • Sentro ng Botohan sa San Francisco State University magbubukas sa Pebrero 29
 • Sentro ng Botohan sa Joseph Lee Recreation Center magbubukas sa Pebrero 29

Para sa mga oras at direksyon, suriin ang mga tab sa ibaba.

Inaanyayahan ang lahat ng botante ng San Francisco na bumisita sa mga sentro ng botohan para magparehistro para makaboto, bumoto ng balota, ihulog ang vote-by-mail (pagboto sa pamamagitan ng koreo) na balota, o kumuha ng pamalit na balota. Ang mga hindi umabot sa deadline para sa pagpaparehistro ay maaaring bumisita sa alinmang Sentro ng Botohan para kondisyonal na makapagparehistro at bumoto sa probisyonal na balota.

Makakukuha sa mga Sentro ng Botohan ng mga bilingual na balota, materyales, at tulong para sa botante sa wikang Ingles, Tsino, Espanyol, at Filipino, at mga facsimile na balota sa Vietnamese, at Koreano. Mayroon ding serbisyong pagsasalin sa daan-daang iba pang mga wika.

Lahat ng Sentro ng Botohan ay may accessible na mga pasukan, kagamitan sa pagboto, at iba’t iba pang magagamit para matulungan ang botante na magsumite ng balota nang pribado at malaya.

May mga istasyon para sa paghuhulog ng balota sa labas ng mga Sentro ng Botohan, Sabado – Martes, Pebrero 29 – Marso 2, at sa Araw ng Eleksyon, Martes, Marso 3, para sa mga botanteng magbabalik ng kanilag mga vote-by-mail na balota.

Sentro ng Botohan sa City Hall

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon. Bukas ito sa mga sumusunod na oras:

 • Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. (sarado ng Lunes, Pebrero 17 para sa Presidents’ Day)
 • Sabado at Linggo, dalawang Sabado-Linggo bago ang Araw ng Eleksyon, 10 a.m. hanggang 4 p.m. (pumasok sa Grove Street)
 • Martes, Araw ng Eleksyon, 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Ang Sentro ng Botohan sa City Hall ay nasa pinakamababang palapag ng City Hall ng San Francisco, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 48. I-click ito para sa direksyon papuntang City Hall.

Sentro ng Botohan sa San Francisco State University

Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa San Francisco State University (SFSU) sa Pebrero 29. Ang mga oras ay:

 • Sabado at Linggo, Pebrero 29 – Marso 1, 10 a.m. hanggang 4 p.m.
 • Lunes, Marso 2, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
 • Martes, Marso 3 (Araw ng Eleksyon), 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Ang lokasyon ng Sentro ng Botohan sa SFSU ay nasa Towers Conference Center sa 798 State Drive (palabas nang Lake Merced Boulevard). Katabi ito ng Centennial Square Apartments, at katapat ng kalye kung nasaan ang Maloney baseball field. Maaari ding makapasok sa Sentro ng Botohan ang mga botante gamit ang pasukan na matatagpuan sa 798 Font Street.

Makakukuha ng paradahan sa kalye ng Lake Merced Boulevard na tinatayang .25 na milya papunta sa pasilidad. May ilan ding sakayan at babaan ng Muni na malapit rito, sa palibot ng SFSU.(Tignan ang mga lokasyon ng Muni sa SFSU)

May istasyon para sa paghuhulog ng balota sa harap ng Sentro ng Botohan tuwing oras ng botohan. Maaaring maglakad, magbisikleta, o magmaneho ang mga botante papunta sa Sentro ng Botohan para magbalik ng kanilang mga vote-by-mail na mga balota.

I-click ito para sa direksyon papunta sa Sentro ng Botohan sa SFSU

Sentro ng Botohan sa Joseph Lee Recreation Center

Ang Sentro ng Botohan sa Joseph Lee Recreation Center ay magbubukas sa Pebrero 29. Ang mga oras ay:

 • Sabado at Linggo, Pebrero 29 – Marso 1, 10 a.m. hanggang 4 p.m.
 • Lunes, Marso 2, 8 a.m. hanggang 5 p.m.
 • Martes, Marso 3 (Araw ng Eleksyon), 7 a.m. hanggang 8 p.m.

Matatagpuan ang Joseph Lee Recreation Center sa pamayanan ng Bayview sa 1395 Mendell Street, pagitan ng Oakdale at Newcomb Avenue.

Makakukuha ng paradahan sa kalye na malapit sa pasilidad, at mayroon ding mga babaan ng Muni sa katapat na kalye, sa 3rd street. (Tingnan ang mga lokasyon ng Muni)

May istasyon para sa paghuhulog ng balota sa labas ng Sentro ng Botohan tuwing oras ng botohan para sa mga botanteng magbabalik ng kanilang mga vote-by-mail na mga balota.

I-click para sa direksyon papunta sa Sentro ng Botohan sa Joseph Lee Recreation Center.

I-awtorisa ang Isang tao na Kunin ang Inyong Balota sa Sentro ng Botohan

Simula Pebrero 3, maaari ninyong i-awtorisa ang inyong asawa, anak, magulang, lolo o lola, apo, kapatid o sinumang kasama ninyong naninirahan sa parehong sambahayan na kunin ang inyong balota mula sa isang Sentro ng Botohan at dalhin ito sa inyo, sa pamamagitan ng pagkumpleto sa isang Form para sa Awtorisasyon para sa Pagkuha at Pag-deliver ng Balota (PDF)

Para kunin ang inyong balota, kailangang dalhin ng taong inawtorisa ang kinumpletong form sa alinman sa Sentro ng Botohan sa mga oras ng pagboto.

Kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong para matanggap ang inyong balota, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.