Gumawa ng mga Pagbabago sa Rekord ng Inyong Rehistrasyon

People filling out voter registration applications at an Elections Outreach event

 

Ang deadline para gumawa ng mga pagbabago sa rekord ng inyong rehistrasyon ay 15 araw bago ang isang eleksyon.

Para baguhin ang inyong pangalan o kinakatigang politikal na partido, o para i-update ang pirma sa rekord ng inyong rehistrasyon, kailangan ninyong muling magparehistro. Bisitahin ang pahinang Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon.

I-update ang Inyong Rehistrasyon

Ang mga sumusunod na pagbabago sa rekord ng inyong rehistrasyon bilang botante ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagsumite ng Form para sa Pag-Update ng Rehistrasyon. I-print, pirmahan, at ibalik ang form sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng koreo, pagfax sa (415) 554-4372, o i-scan at ipadala sa email sa SFVote@sfgov.org.

  • Pagdagdag, pag-update, o pag-alis ng address na pang-koreo
  • Pagdagdag, pag-update, o pag-alis ng numero ng telepono
  • Pagdagdag, pag-update, o pag-alis ng email address
  • Pag-update ng address o ng numero ng apartment
  • Pagdagdag o pag-alis ng katayuan bilang permanenteng vote-by-mail na botante (pagboto sa pamamagitan ng koreo)
  • Paghiling ng Card ng Notipikasyon Bilang Botante

Ang mga sumusunod na pagbabago sa rekord ng inyong rehistrasyon ay maaaring gawin online, na hindi kakailanganin ang inyong pirma.


Dagdagan o i-update
ang pinapaborang wika ninyo para sa mga materyales na pang-eleksyon ng San Francisco

Tanggapin ang inyong balota, Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, at iba pang mga materyales na pang-eleksyon sa Tsino, Espanyol, o Filipino, bilang karagdagan sa Ingles


Palitan ang Paraan
ng Pagtanggap ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng San Francisco

Ipinadadala ng Departamento, sa pamamagitan ng koreo, ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante mga 40 araw bago ang isang eleksyon. Magtipid ng papel at sa halip, basahin ang Pamplet online. Hilingin na ipahinto o ipagpatuloy ang pagpapadala ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante.


Palitan ang Paraan
ng Pagtanggap ng inyong Patnubay
na Impormasyon
para sa Botante
ng California

Tanggapin ang inyong mga materyales na pang-eleksyon mula sa estado online o sa wikang bukod sa Ingles gamit ang “Aking Katayuan Bilang Botante” sa website ng Kalihim ng Estado.

Kanselahin ang Inyong Rehistrasyon

Para kanselahin ang inyong rehistrasyon bilang botante ng San Francisco, kumpletuhin ang Paghiling sa Kanselasyon ng Rehistrasyon bilang Botante.

Kung hindi na kayo nakatira sa San Francisco, makipag-ugnayan sa opisyal ng eleksyon sa inyong bagong county para sa impormasyon tungkol sa muling pagpaparehistro para makaboto. Maaaring magparehistro ang mga residente ng California sa
 registertovote.ca.gov.

Ipaalam sa Departamento ang mga Botanteng Lumipat ng Tirahan o Namatay Na

Para ipaalam sa Departamento ng mga Eleksyon ang mga botanteng hindi na nakatira sa isang address, kumpletuhin at ibalik ang Form ng Notipikasyon mula sa Pangatlong Panig.

Para ipaalam ang pagkamatay ng isang botante, mangyaring gamitin ang Form ng Notipikasyon tungkol sa Pumanaw na Botante.