Gumawa ng mga Pagbabago sa Rekord ng Inyong Rehistrasyon

People filling out voter registration applications at an Elections Outreach event

 

Ang deadline para gumawa ng mga pagbabago sa rekord ng inyong rehistrasyon ay 15 araw bago ang isang eleksyon.

Para baguhin ang inyong pangalan o kinakatigang politikal na partido, o para i-update ang pirma sa rekord ng inyong rehistrasyon, kailangan ninyong muling magparehistro. Bisitahin ang pahinang Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon.

Gumawa ng mga Pagbabago sa Inyong Rehistrasyon

Ang mga sumusunod na pagbabago sa record ng inyong rehistrasyon bilang botante ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagsumite ng Registration Update Form. I-print, pirmahan, at ibalik ang form sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng koreo, o pag-fax sa (415) 554-4372, o bilang na-scan na email attachment sa SFVote@sfgov.org.

  • Pagpapalit ng address ng tirahan sa San Francisco
  • Pagdagdag o pagpalit ng address pang-koreo
  • Pag-alis ng address pang-koreo at pagtanggap sa pamamagitan ng koreo sa inyong address ng tirahan
  • Pagdagdag, pag-update, o pag-alis ng numero ng telepono
  • Pagdagdag, pag-update, o pag-alis ng email address
  • Paghiling ng Card ng Notipikasyon para sa Botante

Ang mga sumusunod na pagbabago sa record ng inyong rehistrasyon ay maaaring gawin online, na hindi kakailanganin ang inyong pirma, gamit ang Portal para sa Botante o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o SFVote@sfgov.org.

  • Ipahinto o ipatuloy ang pagpapadala sa pamamagitan ng koreo ng inyong lokal na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at Halimbawang Balota
  • Ipahinto o ipatuloy ang pagpapadala sa pamamagitan ng koreo ng inyong pang-estadong Gabay na Impormasyon ng Botante
  • Isumite ang inyong pinapaborang wika para makatanggap ng naisaling mga materyales sa eleksyon

Kanselahin ang Inyong Rehistrasyon

Para kanselahin ang inyong rehistrasyon bilang botante ng San Francisco, kumpletuhin ang Paghiling sa Kanselasyon ng Rehistrasyon bilang Botante.

Kung hindi na kayo nakatira sa San Francisco, makipag-ugnayan sa opisyal ng eleksyon sa inyong bagong county para sa impormasyon tungkol sa muling pagpaparehistro para makaboto. Maaaring magparehistro ang mga residente ng California sa
 registertovote.ca.gov.

Ipaalam sa Departamento ang mga Botanteng Lumipat ng Tirahan o Namatay Na

Para ipaalam sa Departamento ng mga Eleksyon ang mga botanteng hindi na nakatira sa isang address, kumpletuhin at ibalik ang Form ng Notipikasyon mula sa Pangatlong Panig.

Para ipaalam ang pagkamatay ng isang botante, mangyaring gamitin ang Form ng Notipikasyon tungkol sa Pumanaw na Botante.