Hanapin ang inyong mga Kinatawan

Laptop, mobile phone, binoculars and glasses, and Voter Information Pamphlet displayed on a desk

 

Kinakatawan ng mga opisyal sa lokal, estado, at pederal na antas ng pamahalaan ang mga botante ng San Francisco. Makikita ninyo sa pahinang ito ang listahan ng mga inihalal na opisyal na kasalukuyang nanunungkulan, at ang impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa kanila.

Ang pagboto ay organisado ayon sa mga distrito – tinutukoy ng address ng inyong tirahan kung saang distrito kayo napapaloob. Tanging ang mga botanteng nakatira sa loob ng hangganan ng partikular na distrito ang maaari lamang bumoto para sa mga kandidato at labanan sa loob ng distritong iyon.

Paalala: Maaaring nagbago na ang inyong pinagbobotohang mga distrito at mga kinatawan nang dahil sa kakatapos lamang na senso at proseso ng muling pagdidistrito. Para suriin ang bago ninyong mga distrito, gamitin lamang ang aming District Lookup Tool. Para alamin ang tungkol sa proseso ng muling pagdidistrito, bisitahin ang Mga Bagong Linya ng mga Pinagbobotohang Distrito para sa 2022.

Mga Inihalal na Lokal na Opisyal

 

Mga Kasalukuyang Nanunungkulan

Para sa karagdagang impormasyon sa bawat katungkulan, piliin ang pangalan ng nanunungkulan para makarating sa opisyal na website ng katungkulang iyon.

Noong Nobyembre 2022 eleksyon, ipinasa ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon H, Mga Eleksyon sa Lungsod sa mga Taon na may Bilang na Even, sa botong 71.22% kumpara sa 28.78%. Ang Proposisyon H ay isang pag-amyenda sa Tsarter na magpapahaba sa kasalukuyang mga termino ng Mayor, Abugado ng Lungsod, Abugado ng Distrito, Sheriff, at Tesorero nang isang taon hanggang sa Enero 2025, at para magsagawa ng mga eleksyon para sa mga opisyal na ito sa Nobyembre nang mga taon na para sa eleksyon sa pagkapangulo.

Katungkulan Nahalal para sa
Kasalukuyang
Termino
Limitasyon ng
Termino
Susunod na
Eleksyon
Kasalukuyang
Nanunungkulan
Mayor Nobyembre 5, 2019 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  London N. Breed
Tagatasa-Tagatala Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Joaquín Torres
Abugado ng Lungsod Hunyo 7, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  David Chiu
Abugado ng Distrito Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Brooke Jenkins
Pampublikong
Tagapagtanggol
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Manohar Raju
Sheriff Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Paul Miyamoto
Ingat-Yaman Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Jose Cisneros
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 1
Nobyembre 3, 2020 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Connie Chan
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 2
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Catherine Stefani
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 3
Nobyembre 3, 2020 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Aaron Peskin
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 4
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Joel Engardio
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 5
Nobyembre 3, 2020 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Dean Preston
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 6
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Matt Dorsey
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 7
Nobyembre 3, 2020 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Myrna Melgar
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 8
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Rafael Mandelman
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 9
Nobyembre 3, 2020 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Hillary Ronen
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 10
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Shamann Walton
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 11
Nobyembre 3, 2020 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Ahsha Safai
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 1
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Alida Fisher
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 2
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Lainie Motamedi
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 3
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Lisa Weissman-Ward
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 4
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Mark Sanchez
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 5
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Kevine Boggess
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 6
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Matt Alexander
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 7
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Jenny Lam
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 1
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Anita Martinez
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 2
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Vick Chung
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 3
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Susan Solomon
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 4
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Aliya Chisti
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 5
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Alan Wong
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 6
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Shanell Williams
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 7
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Murrell Green
Lupon ng BART
Distrito 7
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Lateefah Simon
Lupon ng BART
Distrito 8
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2026  Janice Li
Lupon ng BART
Distrito 9
Nobyembre 3, 2020 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Bevan Dufty

Impormasyon para sa Pakikipag-ugnayan sa mga Lokal na Katungkulan

  
 

 Lupon ng mga Superbisor
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,
Room 244, San Francisco, CA 94102
(415) 554-5184

 Lupon ng mga Direktor ng BART
P.O. Box 12688
Oakland,CA 94604
(510) 464-6095

 Komite ng County ng Partidong Luntian
25 Fair Oaks St
San Francisco, CA 94110
(415) 480-4773

 Lupon ng Edukasyon
555 Franklin Street #106
San Francisco, CA 94102
(415) 241-6427

 Mga Hukom ng Korte Superyor
400 McAllister Street
San Francisco, CA 94102
(415) 551-5737

 Sentral na Komite ng County ng
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

119 Athens Street
San Francisco, CA 94112
(415) 637-3787

 Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad
50 Phelan Ave #194
San Francisco, CA 94112
(415) 239-3680

 Sentral na Komite ng County
ng Partidong Demokratiko

P.O. Box 210119
San Francisco, CA 94121
(415) 545-8228

 Sentral na Komite ng County
ng Partidong Republikano

P.O. Box 177
San Francisco, CA 94104
(415) 379-0595

Mga Inihalal na Opisyal ng Estado at Pederal

 

Mga Kasalukuyang Nanunungkulan

Para sa karagdagang impormasyon sa bawat katungkulan, pillin ang pangalan ng nanunungkulan para makarating sa opisyal na website ng katungkulang iyon.

Katungkulan Nahalal para sa
Kasalukuyang
Termino
Limitasyon ng
Termino
Susunod na
Eleksyon
Kasalukuyang
Nanunungkulan
Presidente Nobyembre 3, 2020 Dalawang
4-taon termino
Marso 5, 2024  Joe Biden (D)
Bise Presidente* Nobyembre 3, 2020 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2024  Kamala Harris (D)
Senador ng Estados
Unidos
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
6-taon termino
Marso 5, 2024  Dianne Feinstein (D)
Senador ng Estados
Unidos
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
6-taon termino
Marso 7, 2028  Alex Padilla (D)
Kinatawan ng
Estados Unidos
Ika-11 Distrito
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
2-taon termino
Marso 5, 2024  Nancy Pelosi (D)
Kinatawan ng
Estados Unidos
Ika-15 Distrito
Nobyembre 8, 2022 Walang limitasyong
2-taon termino
Marso 5, 2024  Kevin Mullin (D)
Gobernador Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2026  Gavin Newsom (D)
Tenyente Gobernador Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2026  Eleni Kounalakis (D)
Kalihim ng Estado Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2026  Shirley N. Weber (D)
Kontroler
(Tagapamahala ng Pinansiya)
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2026  Malia M. Cohen (D)
Ingat-Yaman Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2022  Fiona Ma (D)
Pangkalahatang
Abugado
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2026  Rob Bonta (D)
Komisyoner ng Seguro Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2026  Ricardo Lara (D)
Superintendente ng
Pampublikong
Pagtuturo
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2026  Tony K. Thurmond
(Walang Kinakatigang
Katungkulan)
Lupon ng Tagapamahala
ng Buwis
Distrito 2
Nobyembre 8, 2022 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2026  Sally J. Lieber (D)
Senado ng Estado
Ika-11 Distrito
Nobyembre 3, 2020 Pambuong buhay na
pinakamatagal nang 12 taon
Marso 5, 2024  Scott Wiener (D)
Asembleya ng Estado
Ika-17 Distrito
Nobyembre 8, 2022 Pambuong buhay na
pinakamatagal nang 12 taon
Marso 5, 2024  Matt Haney (D)
Asembleya ng Estado
Ika-19 Distrito
Nobyembre 8, 2022 Pambuong buhay na
pinakamatagal nang 12 taon
Marso 5, 2024  Phil Ting (D)

R=Republikano; D=Demokatriko
* Ang Bise Presidente ay di-tuwirang naihahalal kasama ng Pangulo sa isang apat na taong termino ng mga mamamayan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Electoral College.