Hanapin ang inyong mga Kinatawan

Laptop, mobile phone, binoculars and glasses, and Voter Information Pamphlet displayed on a desk

 

Kinakatawan ng mga opisyal sa lokal, estado, at pederal na antas ng pamahalaan ang mga botante ng San Francisco. Makikita ninyo sa pahinang ito ang listahan ng mga inihalal na opisyal na kasalukuyang nanunungkulan, at ang impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa kanila. Para hanapin ang inyong mga kinatawan gamit ang inyong address ng tirahan, gamitin ang  Paraan para sa Pagtiyak ng Distrito na inihanda ng Departamento sa Pagpaplano ng San Francisco.

Mga Inihalal na Lokal na Opisyal

 

Mga Kasalukuyang Nanunungkulan

Para sa karagdagang impormasyon sa bawat katungkulan, piliin ang pangalan ng nanunungkulan para makarating sa opisyal na website ng katungkulang iyon.

Katungkulan Nahalal para sa
Kasalukuyang
Termino
Limitasyon ng
Termino
Susunod na
Eleksyon
Kasalukuyang
Nanunungkulan
Mayor Nobyembre 5, 2019 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 7, 2023  London Breed
Tagatasa-Tagatala Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Carmen Chu
Abugado ng Lungsod Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 7, 2023  Dennis Herrera
Abugado ng Distrito Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 7, 2023  Chesa Boudin
Pampublikong
Tagapagtanggol
Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Manohar Raju
Sheriff Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 7, 2023  Paul Miyamoto
Ingat-Yaman Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 7, 2023  Jose Cisneros
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 1
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Sandra Lee Fewer
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 2
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022 Catherine Stefani
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 3
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Aaron Peskin
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 4
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Gordon Mar
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 5
Nobyembre 5, 2019 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Dean Preston
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 6
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Matt Haney
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 7
(hindi na maaaring muling ihalal)
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Norman Yee
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 8
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Rafael Mandelman
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 9
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Hillary Ronen
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 10
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Shamann Walton
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 11
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Ahsha Safai
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 1
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Alison Collins
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 2
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Gabriela López
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 3
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Faauuga Moliga
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 4
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Mark Sanchez
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 5
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Rachel Norton
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 6
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Stevon Cook
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 7
Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Jenny Lam
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 1
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  John Rizzo
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 2
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Thea Selby
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 3
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Brigitte Davila
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 4
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Alex Randolph
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 5
Nobyembre 5, 2019 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Ivy Lee
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 6
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Shanell Williams
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 7
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Tom Temprano
Lupon ng BART
Distrito 7
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Lateefah Simon
Lupon ng BART
Distrito 8
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 8, 2022  Janice Li
Lupon ng BART
Distrito 9
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Bevan Dufty

Impormasyon para sa Pakikipag-ugnayan sa mga Lokal na Katungkulan

  
 

 Lupon ng mga Superbisor
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,
Room 244, San Francisco, CA 94102
(415) 554-5184

 Lupon ng mga Direktor ng BART
300 Lakeside Drive
Oakland, CA 94607
(510) 464-6095

 Komite ng County ng Partidong Luntian
288 Onondaga Ave #4
San Francisco, CA 94112
(415) 480-4773

 Lupon ng Edukasyon
555 Franklin Street #106
San Francisco, CA 94102
(415) 241-6427

 Mga Hukom ng Korte Superyor
400 McAllister Street
San Francisco, CA 94102
(415) 551-5737

 Sentral na Komite ng County ng
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

119 Athens Street
San Francisco, CA 94112
(415) 637-3787

 Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad
50 Phelan Ave #194
San Francisco, CA 94112
(415) 239-3680

 Sentral na Komite ng County
ng Partidong Demokratiko

645 Harrison Street, Suite 200
San Francisco, CA 94107
(415) 626-1161

 Sentral na Komite ng County
ng Partidong Republikano

P.O. Box 2213
San Francisco, 94126
(650) 878-0310

Mga Inihalal na Opisyal ng Estado at Pederal

 

Mga Kasalukuyang Nanunungkulan

Para sa karagdagang impormasyon sa bawat katungkulan, pillin ang pangalan ng nanunungkulan para makarating sa opisyal na website ng katungkulang iyon.

Katungkulan Nahalal para sa
Kasalukuyang
Termino
Limitasyon ng
Termino
Susunod na
Eleksyon
Kasalukuyang
Nanunungkulan
Presidente Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Marso 3, 2020  Donald J. Trump (R)
Bise Presidente* Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Mike Pence (R)
Senador ng Estados
Unidos
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
6-taon termino
Marso 5, 2024  Dianne Feinstein (D)
Senador ng Estados
Unidos
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
6-taon termino
Marso 8, 2022  Kamala Harris (D)
Kinatawan ng
Estados Unidos
Ika-12 Distrito
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
2-taon termino
Marso 3, 2020  Nancy Pelosi (D)
Kinatawan ng
Estados Unidos
Ika-14 Distrito
Nobyembre 6, 2018 Walang limitasyong
2-taon termino
Marso 3, 2020  Jackie Speier (D)
Gobernador Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Gavin Newsom (D)
Tenyente Gobernador Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Eleni Kounalakis (D)
Kalihim ng Estado
(hindi na maaaring muling ihalal)
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Alex Padilla (D)
Kontroler
(Tagapamahala ng Pinansiya)
(hindi na maaaring muling ihalal)
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Betty T. Yee (D)
Ingat-Yaman Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Fiona Ma (D)
Pangkalahatang
Abugado
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Xavier Becerra (D)
Komisyoner ng Seguro Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Ricardo Lara (D)
Superintendente ng
Pampublikong
Pagtuturo
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Tony K. Thurmond
(Walang Kinakatigang
Katungkulan)
Lupon ng Tagapamahala
ng Buwis
Distrito 2
Nobyembre 6, 2018 Dalawang
4-taon termino
Marso 8, 2022  Malia Cohen (D)
Senado ng Estado
Ika-11 Distrito
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Marso 3, 2020  Scott Wiener (D)
Asembleya ng Estado
Ika-17 Distrito
Nobyembre 6, 2018 Pambuong buhay na
pinakamatagal nang 12 taon
Marso 3, 2020  David Chiu (D)
Asembleya ng Estado
Ika-19 Distrito
Nobyembre 6, 2018 TPambuong buhay na
pinakamatagal nang 12 taon
Marso 3, 2020  Phil Ting (D)

R=Republikano; D=Demokatriko
* Ang Bise Presidente ay di-tuwirang naihahalal kasama ng Pangulo sa isang apat na taong termino ng mga mamamayan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Electoral College.

Hanapin ang inyong mga Distrito

Naka-organisa ang pagboto base sa mga distrito –sa inyong address ng tirahan nakasalalay kung saang distrito kayo nakatira. Tanging ang mga botante lamang na nakatira sa loob ng hangganan ng isang partikular na distrito ang maaaring makaboto para sa mga kandidato at labanan na sakop ng mga distritong iyon.

Para hanapin ang inyong mga kinatawan base sa inyong address ng tirahan, gamitin ang  Paraan para sa Pagtiyak ng Distrito na inihanda ng Departamento sa Pagpaplano ng San Francisco.