Hanapin ang inyong mga Kinatawan

Laptop, mobile phone, binoculars and glasses, and Voter Information Pamphlet displayed on a desk

 

Kinakatawan ng mga opisyal sa lokal, estado, at pederal na antas ng pamahalaan ang mga botante ng San Francisco. Makikita ninyo sa pahinang ito ang listahan ng mga inihalal na opisyal na kasalukuyang nanunungkulan, at ang impormasyon kung paano makipag-ugnayan sa kanila. Para hanapin ang inyong mga kinatawan gamit ang inyong address ng tirahan, gamitin ang  Paraan para sa Pagtiyak ng Distrito na inihanda ng Departamento sa Pagpaplano ng San Francisco.

Mga Inihalal na Lokal na Opisyal

 

Mga Kasalukuyang Nanunungkulan

Para sa karagdagang impormasyon sa bawat katungkulan, piliin ang pangalan ng nanunungkulan para makarating sa opisyal na website ng katungkulang iyon.

Kung may asterisk (*) sa Katungkulan, hindi na muling makatatakbo sa eleksyon para sa kaparehong posisyon ang kasalukuyang nanunungkulan.

Katungkulan Nahalal para sa
Kasalukuyang
Termino
Limitasyon ng
Termino
Susunod na
Eleksyon
Kasalukuyang
Nanunungkulan
Mayor Hunyo 5, 2018 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 5, 2019  London Breed
Tagatasa-Tagatala Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Carmen Chu
Abugado ng Lungsod Nobyembre 3, 2015 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2019  Dennis Herrera
Abugado ng Distrito Nobyembre 3, 2015 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2019  George Gascon
Pampublikong
Tagapagtanggol
Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Jeff Adachi
Sheriff Nobyembre 3, 2015 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2019  Vicki Hennessy
Ingat-Yaman Nobyembre 3, 2015 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 5, 2019  Jose Cisneros
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 1
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Sandra Lee Fewer
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 2
Enero 30, 2018
(Itinalaga)
Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018 Catherine Stefani
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 3
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Aaron Peskin
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 4
Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Katy Tang
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 5
Hulyo 16, 2018
(Itinalaga)
Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Vallie Brown
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 6*
Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Jane Kim
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 7*
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Norman Yee
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 8
Hunyo 5, 2018 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Rafael Mandelman
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 9
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Hillary Ronen
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 10*
Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Malia Cohen
Lupon ng mga
Superbisor
Distrito 11
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Ahsha Safai
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 1
Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Emily Murase
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 2
Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Hydra Mendoza
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 3
Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Shamann Walton
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 4
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Mark Sanchez
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 5
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Rachel Norton
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 6
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Stevon Cook
Lupon ng Edukasyon
Puwesto 7
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Matt Haney
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 1
Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  John Rizzo
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 2
Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Thea Selby
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 3
Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Brigitte Davila
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 4
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Alex Randolph
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 5
Hulyo 20, 2018
(Itinalaga)
Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Ivy Lee
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 6
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Shanell Williams
Lupon ng Kolehiyo
ng Komunidad
Puwesto 7
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Tom Temprano
Lupon ng BART
Distrito 7
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Lateefah Simon
Lupon ng BART
Distrito 8
Nobyembre 4, 2014 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 6, 2018  Nick Josefowitz
Lupon ng BART
Distrito 9
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
4-taon termino
Nobyembre 3, 2020  Bevan Dufty

* Hindi na muling makatatakbo sa eleksyon para sa kaparehong posisyon ang kasalukuyang nanunungkulan

Impormasyon para sa Pakikipag-ugnayan sa mga Lokal na Katungkulan

  
 

 Lupon ng mga Superbisor
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,
Room 244, San Francisco, CA 94102
(415) 554-5184

 Lupon ng mga Direktor ng BART
300 Lakeside Drive
Oakland, CA 94607
(510) 464-6095

 Komite ng County ng Partidong Luntian
288 Onondaga Ave #4
San Francisco, CA 94112
(415) 480-4773

 Lupon ng Edukasyon
555 Franklin Street #106
San Francisco, CA 94102
(415) 241-6427

 Mga Hukom ng Korte Superyor
400 McAllister Street
San Francisco, CA 94102
(415) 551-5737

 Sentral na Komite ng County ng
Partidong Kapayapaan at Kalayaan

119 Athens Street
San Francisco, CA 94112
(415) 637-3787

 Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad
50 Phelan Ave #194
San Francisco, CA 94112
(415) 239-3680

 Sentral na Komite ng County
ng Partidong Demokratiko

645 Harrison Street, Suite 200
San Francisco, CA 94107
(415) 626-1161

 Sentral na Komite ng County
ng Partidong Republikano

P.O. Box 2213
San Francisco, 94126
(650) 878-0310

Mga Inihalal na Opisyal ng Estado at Pederal

 

Mga Kasalukuyang Nanunungkulan

Para sa karagdagang impormasyon sa bawat katungkulan, pillin ang pangalan ng nanunungkulan para makarating sa opisyal na website ng katungkulang iyon.

Kung may asterisk (*) sa Katungkulan, hindi na muling makatatakbo sa eleksyon para sa kaparehong posisyon ang kasalukuyang nanunungkulan.

Katungkulan Nahalal para sa
Kasalukuyang
Termino
Limitasyon ng
Termino
Susunod na
Eleksyon
Kasalukuyang
Nanunungkulan
Presidente Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2020  Donald J. Trump (R)
Bise Presidente Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2020  Mike Pence (R)
Senador ng Estados
Unidos
Nobyembre 6, 2012 Walang limitasyong
6-taon termino
Hunyo 5, 2018  Dianne Feinstein (D)
Senador ng Estados
Unidos
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
6-taon termino
Hunyo 7, 2022  Kamala Harris (D)
Kinatawan ng
Estados Unidos
Ika-12 Distrito
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
2-taon termino
Hunyo 5, 2018  Nancy Pelosi (D)
Kinatawan ng
Estados Unidos
Ika-14 Distrito
Nobyembre 8, 2016 Walang limitasyong
2-taon termino
Hunyo 5, 2018  Jackie Speier (D)
Gobernador* Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  Jerry Brown (D)
Tenyente Gobernador* Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  Gavin Newsom (D)
Kalihim ng Estado Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  Alex Padilla (D)
Kontroler
(Tagapamahala
ng Pinansiya)
Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  Betty T. Yee (D)
Ingat-Yaman Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  John Chiang (D)
Pangkalahatang
Abugado
Enero 23, 2017
(Itinalaga)
Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  Xavier Becerra (D)
Komisyoner ng Seguro Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  Dave Jones (D)
Superintendente ng
Pampublikong
Pagtuturo*
Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  Tom Torlakson
(Walang Kinakatigang
Katungkulan)
Lupon ng Tagapamahala
ng Buwis
Distrito 2
Nobyembre 4, 2014 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 5, 2018  Fiona Ma (D)
Senado ng Estado
Ika-11 Distrito
Nobyembre 8, 2016 Dalawang
4-taon termino
Hunyo 2, 2020  Scott Wiener (D)
Asembleya ng Estado
Ika-17 Distrito
Nobyembre 8, 2016 Tatlong 2-taon termino Hunyo 5, 2018  David Chiu (D)
Asembleya ng Estado
Ika-19 Distrito*
Nobyembre 8, 2016 Tatlong 2-taon termino Hunyo 5, 2018  Phil Ting (D)

* Hindi na muling makatatakbo sa eleksyon para sa kaparehong posisyon ang kasalukuyang nanunungkulan; R=Republikano; D=Demokatriko

Hanapin ang inyong Distrito

Naka-organisa ang pagboto base sa mga distrito –sa inyong address ng tirahan nakasalalay kung saang distrito kayo nakatira. Tanging ang mga botante lamang na nakatira sa loob ng hangganan ng isang partikular na distrito ang maaaring makaboto para sa mga kandidato at labanan na sakop ng mga distritong iyon.

Para hanapin ang inyong mga kinatawan base sa inyong address ng tirahan, gamitin ang  Paraan para sa Pagtiyak ng Distrito na inihanda ng Departamento sa Pagpaplano ng San Francisco.