Hinahanap Namin ang Inyong Opinyon sa Aming Planong Pag-Abot sa Komunidad!

Ballot being fed into ICX voting machine

Inaasahan namin ang inyong mga komento! 

Para maturuan ang mga botante ng San Francisco tungkol sa bagong sistema ng pagboto, maglulunsad ang Departmento ng mga Eleksyon ng isang mabulas na programa sa pag-abot sa komunidad. Kasama sa programa ang mga iba't ibang estratehiya, kabilang ang mga abiso sa pahayagan sa iba’t-ibang wika, mga paskil sa mga sasakyan ng Muni at BART, mga anunsiyong serbisyong publiko para sa telebisyon at radyo, mga ipinadadala sa koreo para sa sambahayan, mga nakasulat sa social media, at mga presentasyon sa buong Lungsod.

Tinatalakay ang mga ito at iba pang mga gawaing pag-abot sa komunidad sa Draft 2019 Outreach Plan (PDF, Ingles).

Inaanyayahan namin kayong tingnan ang Draft na Plano sa Pag-abot sa Komunidad at magbigay ng komento sa mga binabalak na pagtulong.

Maaaring kumpletuhin ng mga interesadong magbahagi ng kanilang mga ideya ang Feedback Form (PDF, Ingles), mag-email sa sfoutreach@sfgov.org, tumawag sa (415) 554-5685, o bisitahin ang tanggapan ng Departamento upang makausap ang isang miyembro ng grupo ng Outreach.