Home-FI

Register to Vote or Check your registration

PAMPUBLIKONG PAUNAWA
Noong Abril 26, 2021, iniulat ng Kalihim ng Estado ng California na lumilitaw na sapat ang bilang ng mga pirmang nalikom para pasimulan ang isang eleksyon para sa pagbawi sa posisyon ng pagkagubernador. Para sa karagdagang impormasyon sa katayuan ng mga gawain kaugnay sa recall, mangyaring bisitahin ang webpage ng Kalihim ng Estado.

MGA TAMPOK NA PAKSA

Ranked-Choice na Pagboto

Alamin kung paano ang pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo at magsanay sa pagmarka sa paligsahang may 10 ranggo.

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga programa at serbisyo sa aksesibilidad na makatutulong sa mga botanteng bumoto nang pribado at malaya.

2021-2023 Estratehikong Plano

Alamin ang tungkol sa mga kasalukuyan at susunod na aktibidad at proyekto ng Departamento ng mga Eleksyon.

Mga Susunod na Eleksyon

Alamin ang tungkol sa mga susunod na nakatakdang mga eleksyong gaganapin sa San Francisco.

Portal para sa Botante

Suriin ang inyong rehistrasyon, subaybayan ang balota, ipahinto/ipatuloy ang pagpapadala ng pamplet ng impormasyon para sa botante, isumite ang pinapaborang wika para sa mga materyales sa eleksyon, at marami pang iba!

2020 Senso at Muling Pagdidistrito

Alamin ang tungkol sa muling pagdidistritong gaganapin sa 2021-2022.

Latest News

2021 Redistricting Task Force for the City and County of San Francisco for Supervisorial Districts, Invitation by the San Francisco Elections Commission to Apply for Open Seats
SAN FRANCISCO, Wednesday, April 28, 2021 – The San Francisco Elections Commission invites residents of San Francisco to apply for appointment to one of three seats of the nine-member Redistricting Task Force.

San Francisco Department of Elections Certifies November 3, 2020, Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, December 1, 2020 – Today, the San Francisco Department of Elections certified the November 3, 2020, Consolidated General Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER