Home-FI

June Statewide Direct Primary Electionr

Sisimulang gamitin ng San Francisco ang mga bagong mapa para sa mga Distrito ng Asembleya ng Estado at Kongreso ng U.S. sa Hunyo 7, 2022 na Eleksyon. Gagamitin naman ang mga bagong mapa para sa Superbisoryal na Distrito simula sa Nobyembre 8, 2022 na Eleksyon. Maaari ninyong mahanap ang kasalukuyan ninyong pinagbobotohang mga distrito sa sfelections.org/myvotingdistrict.

MGA TAMPOK NA PAKSA

Naghahanap kami ng bilingual poll workers!

Espesyal kaming nangangailangan ng mga bilingual na indibidwal para magsilbi bilang poll workers sa mga paparating na eleksyon. Tulungan ang inyong komunidad at makakuha ng sahod para sa inyong serbisyo sa Araw ng Eleksyon.

Bago ito! Opisyal na mga Ballot Drop Box

Bisitahin ang pahinang ito upang malaman ang tungkol sa pinalawak na mga serbisyo sa paghuhulog ng balota na magagamit sa paparating na eleksyon at makita ang mapa ng lokasyon ng mga drop box.

Sistema ng Aksesibleng Vote-By-Mail

Maaaring piliin ng sinumang rehistradong botante na ma-access at mamarkahan ang kanilang balota gamit ang isang kompyuter o iba pang aparatong konektado sa internet.

 

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Alinsunod sa batas ng estado, awtomatikong makatatanggap ng balota sa koreo ang lahat ng mga botante para sa lahat ng mga eleksyon. Alamin kung paano pagbotohan, subaybayan, at ibalik ang inyong balota.

Pagboto sa City Hall

Simula Mayo 9, magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall para sa lahat ng taga-San Francisco na nais magparehistro upang makaboto o bumoto nang personal, gumamit ng aksesibleng kagamitan, o magbalik ng kanilang balota.

Portal para sa Botante

Suriin ang inyong rehistrasyon, subaybayan ang balota, ipahinto/ipatuloy ang pagpapadala ng pamplet ng impormasyon para sa botante, isumite ang pinapaborang wika para sa mga materyales sa eleksyon, at marami pang iba!

Latest News

The Department of Elections Reminds San Franciscans that Monday, May 23 is the Last Day to Register to Vote and Receive a Ballot by Mail for the June 7 Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, May 17, 2022 – The deadline to register to vote or update registration information and receive a ballot in the mail for the June 7, 2022 Election is Monday, May 23.

Early Voting for the June 7, 2022 Election Begins on Monday, May 9
SAN FRANCISCO, Tuesday, May 3, 2022 – In-person voting in the June 7, 2022 Consolidated Statewide Direct Primary Election begins on Monday, May 9 at the Voting Center in City Hall.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER