Home-FI

To protect public health during the election, Governor Newsom issued Executive Order N-64-20 requiring every registered voter to receive a mail ballot for the November 3, 2020, General Election

PAMPUBLIKONG PAALALA
Dahil sa Kautusan Ukol Sa Pampublikong Kalusugan na pinatupad ng Lungsod noong Marso 16, 2020, ang Departamento ng mga Eleksyon ay magsasara sa Mayo, 2020, o hanggang sa susunod na abiso. Mangyaring magpadala ng email sa sfvote@sfgov.org para makipagugnayan sa sinumang tauhan ng Departamento.

MGA PAKSA

Voter Portal (Portal para sa Botante)

Suriin ang impormasyon sa inyong rehistrasyon, alamin kung saan ang inyong distritong pagbobotohan, i-track ang inyong balota, at marami pang iba!

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 3, 2020?

Tingnan ang mga katungkulan at mga panukala sa balota sa Nobyembre 3, 2020

Ranked-Choice Voting

Alamin ang tungkol sa ranked-choice voting (Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo ng mga Piniling Kandidato) at mag ensayo sa pagmamarka sa mga labanan na may 10 mga ranggo.

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa accessible na pagboto, mga materyales at mga serbisyo

Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Tingnan ang inyong mga opsiyon sa pagboto habang kayo ay naninirahan sa ibang bansa o nagsisilbi sa militar o unipormadong serbisyo

Hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro para makaboto?

Maaari pa rin kayong makaboto sa eleksyon sa Marso 3! Alamin ang tungkol sa kondisyonal na pagpaparehistro at pagboto

PINAKABAGONG BALITA

San Francisco Department of Elections Certifies March 3, 2020, Consolidated Presidential Primary Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, March 31, 2020 – Today, the San Francisco Department of Elections (Department) certified the March 3, 2020 Consolidated Presidential Primary Election.

Preliminary Election Results Report #13 and Ballot Processing Update: San Francisco Department of Elections
SAN FRANCISCO, Friday, March 13, 2020 – The San Francisco Department of Elections (Department) issued the 13th preliminary election results report of votes cast for the March 3, 2020 Consolidated Presidential Primary Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER