Home-FI

March 3, 2020 Election Results

 

Para sa Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, ang kinakatigang politikal na partido sa rekord ng rehistrasyon ng mga botante ang magtatakda kung sinong mga kandidato para sa pagkapangulo, kung mayroon man, ang magpapakita sa kanilang mga balota. I-check ang inyong kinakatigang partido gamit ang Voter Portal (Portal para sa Botante). Maaaring kailanganin ninyong gumawa ng hakbang para maiboto ang inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo!

Noong Pebrero 13, 2020, pinirmahan ni Gobernador Newsom ang SB207 bilang batas. Sa ilalim ng isa sa mga probisyon nitong agarang ipinatupad na batas, ang mga botante na rehistradong bumoto ay maaaring magbago ng kanilang kinakatigang partido hanggang sa Araw ng Eleksyon, nang hindi na kinakailangang muling magparehistro o bumoto nang probisyonal. Makukuha sa mga sentro ng botohan at lugar ng botohan ang mga form na magagamit para maipatupad ang mga pagbabagong ito.

MGA PAKSA

Voter Portal (Portal para sa Botante)

I-check ang inyong kinakatigang partido, humiling ng balota para sa Primarya sa Marso 3, 2020, at marami pang iba!

Ano ang nasa Balota sa Marso 3, 2020?

Tingnan ang mga katungkulan at mga panukala sa balota sa Marso 3, 2020

Sa California, Malilipat na sa Marso ang 2020 Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo

Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa accessible na pagboto, mga materyales at mga serbisyo

Tool para sa Balota sa Marso  2020 Primarya para sa Pagkapangulo

I-check kung kailangan ninyong gumawa ng hakbang para makakuha ng balotang naglalaman ng inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo

Hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro para makaboto?

Maaari pa rin kayong makaboto sa eleksyon sa Marso 3! Alamin ang tungkol sa kondisyonal na pagpaparehistro at pagboto

PINAKABAGONG BALITA

San Francisco Department of Elections Certifies March 3, 2020, Consolidated Presidential Primary Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, March 31, 2020 – Today, the San Francisco Department of Elections (Department) certified the March 3, 2020 Consolidated Presidential Primary Election.

Preliminary Election Results Report #13 and Ballot Processing Update: San Francisco Department of Elections
SAN FRANCISCO, Friday, March 13, 2020 – The San Francisco Department of Elections (Department) issued the 13th preliminary election results report of votes cast for the March 3, 2020 Consolidated Presidential Primary Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER