Home-FI

MGA PAKSA

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 6?

Tingnan ang mga katungkulan at panukalang lalabas sa balota sa Nobyembre 6

accessible voting

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga programa at serbisyo para sa aksesibilidad

Advisory Committees

Komite para sa Simplipikasyon ng Balota

Ang mga pagpupulong ay nakatakdang magsimula sa Hulyo 30.

Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi-Mamamayan

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad, at ang tungkol sa pagboto sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

District and Special Elections

Tulong sa Wika

Sự Hỗ Trợ, 도움

Magtipid ng Papel!

Mag-sign up para matanggap ng Pamplet para sa Imporamasyon bilang Botante sa elektronikong paraan.

PINAKABAGONG BALITA

November 6, 2018, Consolidated General Election: Extension of Candidate Nomination Deadlines for Board of Education and BART Director (District 8)
SAN FRANCISCO, Friday, August 10, 2018 – The nomination deadlines for candidates for the Board of Education and BART Director (District 8) have been extended five calendar days because the incumbents have chosen not to pursue re-election.

Submission of Ballot Arguments for Inclusion in the Voter Information Pamphlet for the November 6, 2018, Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Thursday, August 9, 2018 – Arguments for or against local ballot measures to be voted on in the November 6, 2018, Consolidated General Election may be submitted to the Department of Elections for inclusion in the Voter Information Pamphlet.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Alamin ang mga Direksyon)
Ang mga oras ay: Lunes hanggang Biyernes
8 a.m. hanggang 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Telepono: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Aksesibilidad sa Wika
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

UPDATE SA TWITTER