Home-FI

Register to vote banner
 

MGA BAGONG LINYA NG SUPERBISORYAL NA MGA DISTRITO

Sinimulang gamitin ng San Francisco ang bagong mapa ng Superbisoryal na mga distrito noong 2022 bilang resulta ng lokal na muling pagdidistrito. Para maging pamilyar sa mga pagbabago, inaanyayahan ang mga taga-San Francisco na:

  • Gamitin ang District Lookup Tool para paghambingin ang kanilang “lumang” pinagbotohang distrito at ang kanilang “bagong” pinagbobotohang distrito sa 2022.
  • Bisitahin ang Mga Bagong Pinagbobotohang Distrito at Presinto sa 2022 para suriin ang bagong mga mapa at mahanap ang mga sagot sa mga madalas na itanong.
  • Panoorin ang presentasyon na nagpapaliwanag ng kamakailang pang-estado at panlokal na proseso ng muling pagdidistrito.
  • Makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa mga partikular na tanong.

MGA TAMPOK NA PAKSA

Pamplet ng Impormasyon para sa Botante

Piliin ang digital na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante! Ito’y madali, kumbenyente, at walang gagamiting papel.

Mga Pangunahing Kaalaman tungkol sa Rehistrasyon

Suriin ang mga kinakailangan para sa elihibilidad para maging botante at ang mga paraan sa pagpaparehistro para makaboto.

Rehistrasyon para sa mga Espesyal na Kalagayan

Siyasatin ang mga opsiyon sa pagpaparehistro ng mga botanteng may espesyal na kalagayan, tulad ng mga botanteng walang permanenteng address at mga botanteng nahatulan bilang kriminal.

 

Ranked-Choice Voting (RCV)

Ginagamit ng mga botante ang RCV sa paghalal para sa karamihan sa mga lokal na katungkulan. Magsanay kung paano markahan ang RCV na labanan at alamin kung paano binibilang ang mga boto.

Mga Paraan sa Pagboto

Alamin ang iba’t-ibang paraan sa pagboto sa mga eleksyon sa San Francisco.

Portal para sa Botante

Suriin ang inyong rehistrasyon, subaybayan ang inyong balota, ipahinto/ipatuloy ang pagpapadala sa inyo ng pamplet ng impormasyon para sa botante, isumite ang inyong pinapaborang wika para sa mga materyales sa eleksyon, at marami pang iba!

PINAKABAGONG MGA BALITA

The Department of Elections Certifies Results for the November 8, 2022 Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Thursday, December 1, 2022 – Today, San Francisco Department of Elections Director John Arntz certified local results for the November 8, 2022 Consolidated General Election.

The Department of Elections Releases Preliminary Results Report #15 and Ballot Counting Update for the November 8, 2022 Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, November 29, 2022 – Today, the Department of Elections issued the 15th preliminary election results reports of votes cast in the November 8, 2022, Consolidated General Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER