Home-FI

View key dates for the March 3, 2020, Presidential Primary Election
View key dates for the November 3, 2020, Consolidated General Election
 

 

Para sa Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, ang kinakatigang politikal na partido sa rekord ng rehistrasyon ng mga botante ang magtatakda kung sinong mga kandidato para sa pagkapangulo, kung mayroon man, ang magpapakita sa kanilang mga balota. I-check ang inyong kinakatigang partido gamit ang Voter Portal (Portal para sa Botante). Maaaring kailanganin ninyong gumawa ng hakbang para maiboto ang inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo!

MGA PAKSA

Voter Portal (Portal para sa Botante)

I-check ang inyong kinakatigang partido, humiling ng balota para sa Primarya sa Marso 3, 2020, at marami pang iba!

Ano ang nasa Balota sa Marso 3, 2020?

Tingnan ang mga katungkulan at mga panukala sa balota sa Marso 3, 2020

Sa California, Malilipat na sa Marso ang 2020 Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo

Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa accessible na pagboto, mga materyales at mga serbisyo

Tool para sa Balota sa Marso  2020 Primarya para sa Pagkapangulo

I-check kung kailangan ninyong gumawa ng hakbang para makakuha ng balotang naglalaman ng inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo

Hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro para makaboto?

Maaari pa rin kayong makaboto sa eleksyon sa Marso 3! Alamin ang tungkol sa kondisyonal na pagpaparehistro at pagboto

PINAKABAGONG BALITA

The Department of Elections Has Begun Processing Returned Vote-By-Mail Ballots
SAN FRANCISCO, Wednesday, February 19, 2020 – The Department of Elections has begun opening and processing accepted vote-by-mail ballot envelopes for the March 3, 2020, Consolidated Presidential Primary Election.

Registration Options for the March 3, 2020, Presidential Primary Election After February 18 Registration Deadline
SAN FRANCISCO, Wednesday, February 19, 2020– San Franciscans who missed the February 18 deadline to register to vote still have the opportunity to cast their ballots in the March 3 election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER