Home-FI

View key dates for the March 3, 2020, Presidential Primary Election
View key dates for the November 3, 2020, Consolidated General Election
 

 

Para sa Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, ang kinakatigang politikal na partido sa rekord ng rehistrasyon ng mga botante ang magtatakda kung sinong mga kandidato para sa pagkapangulo, kung mayroon man, ang magpapakita sa kanilang mga balota. I-check ang inyong kinakatigang partido gamit ang Voter Portal (Portal para sa Botante). Maaaring kailanganin ninyong gumawa ng hakbang para maiboto ang inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo!

MGA PAKSA

Voter Portal (Portal para sa Botante)

I-check ang inyong kinakatigang partido, humiling ng balota para sa Primarya sa Marso 3, 2020, at marami pang iba!

Ano ang nasa Balota sa Marso 3, 2020?

Tingnan ang mga katungkulan at mga panukala sa balota sa Marso 3, 2020

Sa California, Malilipat na sa Marso ang 2020 Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo

Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa accessible na pagboto, mga materyales at mga serbisyo

Tool para sa Balota sa Marso  2020 Primarya para sa Pagkapangulo

I-check kung kailangan ninyong gumawa ng hakbang para makakuha ng balotang naglalaman ng inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo

Sistema ng Pagboto sa San Francisco

Alamin ang tungkol sa sistema ng pagboto na ginamit sa pagsagawa ng eleksyon sa San Francisco

PINAKABAGONG BALITA

Early Voting for the March 3 Election Opens on Monday, February 3
SAN FRANCISCO, Monday, January 27, 2020– Voting in the March 3, 2020, Consolidated Presidential Primary Election begins on Monday, February 3 at the Voting Center in City Hall.

The Department of Elections Begins Mailing the Voter Information Pamphlet for the March 3 Consolidated Presidential Primary Election
SAN FRANCISCO, Friday, January 24, 2020 –The Department of Elections has begun mailing the Voter Information Pamphlets to registered voters for the March 3 Consolidated Presidential Primary Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER