Home-FI

View key dates for the November 5, 2019, Consolidated Municipal Election
View key dates for the March 3, 2020, Presidential Primary Election
View key dates for the November 3, 2020, Consolidated General Election
 

 

Naglunsad ang San Francisco ng Bagong Sistema ng Pagboto

Magsisimula nang gamitin ng mga botante ng San Francisco ang bagong sistema ng pagboto sa Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon. Kahit na nagbibigay ng mas malawak at mas mahusay na mga katangian ang bagong sistema, patuloy na gagamit ang mga botante ng mga papel na balota.Panoorin ang mga video upang alamin ang tungkol sa mga makinang ginagamit sa pagboto na siyang bumubuo sa bagong sistema:Ballot-Scanning Machine (Makinang ginagamit sa Pag-scan ng Balota) at Accessible Ballot-Marking Device (Aparatong Pangmarka ng Balota)
Alamin pa ang tungkol sa bagong sistema ng pagboto. 

MGA PAKSA

Pampraktis na Balota para sa Ranked-Choice Voting

Magsanay sa pagmamarka para sa labanang ranked-choice voting na may 10 ranggo

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 5, 2019?

Tingnan ang mga katungkulan at panukalang pagbobotohan ninyo sa eleksyon sa Nobyembre 5

Sa California, Malilipat na sa Marso ang 2020 Pampanguluhan na Primarya

Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa pagboto, mga materyales, at mga serbisyo para sa mga botanteng may kapansanan

Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad at pagboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 5

Hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro para makaboto?

Maaari pa rin kayong makaboto sa eleksyon sa Nobyembre 5! Alamin ang tungkol sa kondisyonal na pagpaparehistro at pagboto

PINAKABAGONG BALITA

The Department of Elections Will Provide Conditional Registration and Voting at Two Voting Centers for the November 5 Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, October 22, 2019– San Franciscans who missed the October 21 deadline to register to vote or update their voter registration still have the opportunity to cast their ballots in the November 5 election!

The Department of Elections Reminds San Franciscans of the November 5 Election Deadlines
SAN FRANCISCO, Saturday, October 19, 2019 – Voting for the November 5 election is underway at the Voting Center in City Hall and by mail.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER