Home-FI

View key dates for the March 3, 2020, Presidential Primary Election
View key dates for the November 3, 2020, Consolidated General Election
 

 

Para sa Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020, ang kinakatigang politikal na partido sa rekord ng rehistrasyon ng mga botante ang magtatakda kung sinong mga kandidato para sa pagkapangulo, kung mayroon man, ang magpapakita sa kanilang mga balota. I-check ang inyong kinakatigang partido gamit ang Voter Portal (Portal para sa Botante). Maaaring kailanganin ninyong gumawa ng hakbang para maiboto ang inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo!

MGA PAKSA

Voter Portal (Portal para sa Botante)

I-check ang inyong kinakatigang partido, humiling ng balota para sa Primarya sa Marso 3, 2020, at marami pang iba!

Ano ang nasa Balota sa Marso 3, 2020?

Tingnan ang mga katungkulan at mga panukala sa balota sa Marso 3, 2020

Sa California, Malilipat na sa Marso ang 2020 Pampanguluhan na Primarya

Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa accessible na pagboto, mga materyales at mga serbisyo

Tool para sa Balota sa Marso  2020 Primarya para sa Pagkapangulo

I-check kung kailangan ninyong gumawa ng hakbang para makakuha ng balotang naglalaman ng inyong kinakatigang kandidato para sa pagkapangulo

Sistema ng Pagboto sa San Francisco

Alamin ang tungkol sa sistema ng pagboto na ginamit sa pagsagawa ng eleksyon sa San Francisco

PINAKABAGONG BALITA

The Department of Elections Launches a March 2020 Presidential Primary Ballot Tool
SAN FRANCISCO, Friday, December 6, 2019 – The Department of Elections has launched a March 2020 Presidential Primary Ballot tool to inform voters about steps they may need to take to receive the ballots with their preferred presidential candidates for the March 3, 2020, Consolidated Presidential Primary Election.

FINAL Election Results for the November 5, 2019, Consolidated Municipal Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, November 26, 2019 – Today the San Francisco Department of Elections certified the final election results for the November 5, 2019, Consolidated Municipal Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER