Home-FI

To protect public health during the election, Governor Newsom issued Executive Order N-64-20 requiring every registered voter to receive a mail ballot for the November 3, 2020, General Election

PAMPUBLIKONG PAUNAWA
Dahil sa mga Kautusan sa Pampublikong Kalusugan at mga patnubay sa kaligtasan sa kalusugan na inilabas ng Lungsod, ang pagbisita sa Departamento ay nangangailangan ng isang nakatakdang appointment. Para magtakda ng appointment, mangyaring mag-email sa sfvote@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4310.

 

Padadalhan ng balotang vote-by-mail ang mga rehistradong botante para sa Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon. Magkakaroon din ng mga serbisyo para sa pagboto nang personal sa mga sentro at mga lugar ng botohan.

Sisimulan ng Departamento ang pagpapadala ng mga balota sa unang bahagi ng Oktubre sa lahat ng mga rehistradong botante sa Lungsod at magpapatuloy ang pagpapadala ng mga balota araw-araw sa mga bago at muling magpaparehistro hanggang sa deadline ng pagpaparehistro. Bisitahin ang pahinang Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para malaman kung anong mga hakbang ang dapat ninyong gawin para masiguradong nasa oras na maihahatid ang inyong balota.

MGA PARAAN SA PAGBOTO SA NOBYEMBRE 3 ELEKSYON AT IBA PA!

Pagboto sa pamamagitan ng koreo

Padadalhan ng balotang vote-by-mail ang lahat ng rehistradong botante para sa Nobyembre 3 eleksyon. Abangan ito sa unang bahagi ng Oktubre.

Voter Portal (Portal para sa Botante)

Suriin ang inyong rehistrasyon, alamin kung saan ang inyong distrito, i-track ang inyong balota, at iba pa!

Ranked-Choice Voting

Alamin ang tungkol sa ranked-choice voting (Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo ng mga Piniling Kandidato) at mag ensayo sa pagmamarka sa mga labanan na may 10 mga ranggo

Pagboto sa sentro ng botohan

Magkakaroon ng serbisyo para sa maagang pagboto nang personal sa mga sentro ng botohan. Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall sa Oktubre 5.

Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Magkakaroon ng serbisyo para sa pagboto nang personal sa 588 na lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

Accessible na Sistemang Vote-By-Mail

Simula Oktubre 5, ma-aaccess na ng lahat ng botante ang kanilang balota gamit ang remote accessible na sistemang vote-by-mail.

PINAKABAGONG BALITA

November 3, 2020, Consolidated General Election: Extension of Candidate Nomination Deadline for San Francisco Board of Supervisors, District 1
SAN FRANCISCO, Tuesday, June 9, 2020 – According to state elections law, the deadline is extended to June 15 for candidates to file nomination papers for the District 1 office for the San Francisco Board of Supervisors.

San Francisco Department of Elections Certifies March 3, 2020, Consolidated Presidential Primary Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, March 31, 2020 – Today, the San Francisco Department of Elections (Department) certified the March 3, 2020 Consolidated Presidential Primary Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER