Home-FI

February 15 Election Banner

2020 Senso: Task Force para sa Muling Pagdidistrito

Sumali sa susunod na nakatakdang pagpupulong na gaganapin ng Task Force para sa Muling Pagdidistrito ng San Francisco sa Enero 22, 10 a.m. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng pangkalahatang input kung saang distrito dapat iguhit ang mga linya, inaanyayahan ang lahat na magbigay komento sa mga iminungkahing mapa o magsumite ng mga minumungkahing mapa.

MGA TAMPOK NA PAKSA

Pagboto ng mga Hindi Mamamayan

Maaaring magparehistro at makaboto ang mga elihibleng hindi mamamayan na residente ng San Francisco para sa mga recall na labanan sa Eleksyon ng Lupon ng mga Paaralan sa Pebrero 15, 2022

Bago ito! Opisyal na mga Ballot Drop Box

Bisitahin ang pahinang ito upang malaman ang tungkol sa pinalawak na mga serbisyo sa paghuhulog ng balota na magagamit sa paparating na eleksyon at makita ang mapa ng lokasyon ng mga drop box.

Sistema ng Aksesibleng Vote-By-Mail

Maaaring piliin ng sinumang rehistradong botante na ma-access at mamarkahan ang kanilang balota gamit ang isang kompyuter o iba pang aparatong konektado sa internet.

 

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Alinsunod sa batas ng estado, awtomatikong makatatanggap ng balota sa koreo ang lahat ng mga botante para sa lahat ng mga eleksyon. Alamin kung paano pagbotohan, subaybayan, at ibalik ang inyong balota.

Pagboto sa City Hall

Simula Enero 18, magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall para pagsilbihan ang mga botante na nais makaboto nang personal, makagamit ng aksesibleng kagamitan, o magbalik ng kanilang balotang nakuha mula sa koreo.

Portal para sa Botante

Suriin ang inyong rehistrasyon, subaybayan ang balota, ipahinto/ipatuloy ang pagpapadala ng pamplet ng impormasyon para sa botante, isumite ang pinapaborang wika para sa mga materyales sa eleksyon, at marami pang iba!

Latest News

The Department of Elections Mails Vote-by-Mail Ballots for the February 15, 2022 Election to Locally Registered Voters
SAN FRANCISCO, Friday, January 14, 2022–Over 500,000 vote-by-mail ballots packets are on the way to all locally registered voters, and San Franciscans will begin receiving their ballots in the mail this week.

Early Voting for the February 15, 2022 Election Opens on Tuesday, January 18
SAN FRANCISCO, Tuesday, January 11, 2022 – In-person voting in the February 15, 2022, Consolidated Special Municipal Election begins on Tuesday, January 18 at the Voting Center in City Hall.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER