Home-FI

Register to Vote or Check your registration

PAMPUBLIKONG PAUNAWA
Dahil sa mga Kautusan sa Pampublikong Kalusugan at mga patnubay sa kaligtasan sa kalusugan na inilabas ng Lungsod, ang pagbisita sa Departamento ay nangangailangan ng isang nakatakdang appointment. Para magtakda ng appointment, mangyaring mag-email sa sfvote@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4310. Upang alamin ang tungkol sa mga Kautusan sa Pampublikong Kalusugan ng Lungsod, bumisita sa sf.gov/coronavirus.

MGA TAMPOK NA PAKSA

Pagboto sa Pamamagitan ng Pagraranggo

Alamin kung paano ang pagboto sa pamamagitan ng pagraranggo at magsanay sa pagmarka sa paligsahang may 10 ranggo.

Aksesibilidad sa Pagboto at mga Serbisyo

Alamin ang mga programa at serbisyo sa aksesibilidad na makatutulong sa mga botanteng bumoto nang pribado at malaya.

RFP para sa Consultant para sa muling Pagdidistrito

Layunin ng RFP na ito na makahanap ng contractor na tutulong sa Task Force ng Lungsod para sa Muling Pagdidistrito

Mga Susunod na Eleksyon

Alamin ang tungkol sa mga susunod na nakatakdang mga eleksyong gaganapin sa San Francisco.

Portal para sa Botante

Suriin ang impormasyon sa inyong rehistrasyon, hanapin ang inyong mga distrito sa pagboto, subaybayan ang inyong balota, at marami pang iba!

2020 Senso at Muling Pagdidistrito

Alamin ang tungkol sa muling pagdidistritong gaganapin sa 2021-2022.

PINAKABAGONG BALITA

San Francisco Department of Elections Certifies November 3, 2020, Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, December 1, 2020 – Today, the San Francisco Department of Elections certified the November 3, 2020, Consolidated General Election.

November 3 Consolidated General Election Results Report #16 and Ballot Processing Update
SAN FRANCISCO, Tuesday, November 24, 2020 – The San Francisco Department of Elections issued the 16th preliminary election results report of votes cast for the November 3, 2020, Consolidated General Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER