Home-FI

September 14, 2021 Election Results

Hindi magpoproseso ng mga balota at maglalabas ng paunang ulat ng mga resulta ang Departamento sa Setyembre 23 at 24, 2021 para sa Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California.

Gaganapin sa Setyembre 28 ang Pambansang Araw ng Pagpaparehistro ng Botante 2021!
Interesado ba kayong anyayahan ang aming Outreach team na magsagawa ng pagpaparehistro sa inyong pagtitipon? Mangyaring padalhan kami ng email o tawagan kami sa (415) 554-5685.

2020 Senso: Task Force para sa Muling Pagdidistrito

MGA TAMPOK NA PAKSA

Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador

Suriin ang mga madalas itanong ukol sa recall na labanan at pagboto sa Setyembre 14, 2021 na Eleksyon.

Kondisyonal na Pagpaparehistro

May oportunidad pang makaboto nang personal, bago o sa Araw ng Eleksyon, ang mga taga-San Francisco na hindi umabot sa huling araw ng rehistrasyon.

Sistema ng Aksesibleng Vote-By-Mail

Para sa Setyembre 14 na eleksyon, makagagamit ang lahat ng botante ng balotang nababasa sa screen na puwedeng markahan gamit ang computer o anumang aparato na konektado sa internet.

 

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Padadalhan ng mga balota sa koreo ang lahat ng mga botante para sa Setyembre 14 na eleksyon. Matuto kung paano bumoto, subaybayan, at ibalik ang inyong balota (sa pamamagitan ng koreo o nang personal sa opisyal na estasyon na hulugan).

Pagboto sa City Hall

Simula Agosto 16, magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall para pagsilbihan ang mga botante na nais makaboto nang personal, makagamit ng aksesibleng kagamitan, o magbalik ng kanilang balotang nakuha mula sa koreo.

Portal para sa Botante

Suriin ang inyong rehistrasyon, subaybayan ang balota, ipahinto/ipatuloy ang pagpapadala ng pamplet ng impormasyon para sa botante, isumite ang pinapaborang wika para sa mga materyales sa eleksyon, at marami pang iba!

Latest News

The Department of Elections Joins Other Civic Partners to Facilitate Registration Opportunities on National Voter Registration Day
SAN FRANCISCO, Friday, September 24, 2021 – Next Tuesday, September 28, is National Voter Registration Day.

California Gubernatorial Recall Election, Preliminary Results Report #11 and Ballot Processing Update
SAN FRANCISCO, Wednesday, September 22, 2021 – The San Francisco Department of Elections issued the 11th preliminary election results report of votes cast for the September 14, 2021, California Gubernatorial Recall Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER