Home-FI

November 8, 2022 Election Results

Kasalukuyang bilang ng nakilahok na mga botante: 62.32%
Bilang ng Binotohang Balota: 310,071
Kabuuang bilang ng rehistradong botante: 497,561
Pinal na Update: December 1, 2022 3:56 PM

 
Magbabago na ang aming website sa 2023! Mangyaring sagutan itong Website Transition Survey para ibahagi ang inyong mga mungkahi para sa aming bagong website.

MGA BAGONG LINYA NG SUPERBISORYAL NA MGA DISTRITO SA NOBYEMBRE 8, 2022 NA ELEKSYON

Bilang resulta ng kamakailang muling pagdidistrito, sisimulang gamitin ng San Francisco ang mga bagong mapa ng Superbisoryal na mga distrito sa Nobyembre 8, 2022 na Eleksyon. Para maging pamilyar sa mga pagbabago, inaanyayahan ang mga taga-San Francisco na:

  • Gamitin ang District Lookup Tool para paghambingin ang kanilang “lumang” pinagbotohang distrito at ang kanilang “bagong” pinagbobotohang distrito ngayong 2022.
  • Bisitahin ang bagong pahina na Mga Bagong Pinagbobotohang Distrito at Presinto sa 2022 para suriin ang bagong mga mapa at mahanap ang mga sagot sa mga madalas na itanong.
  • Panoorin ang presentasyon na nagpapaliwanag ng kamakailang pang-estado at panlokal na proseso ng muling pagdidistrito.
  • Basahin ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (ipadadala sa unang bahagi ng Oktubre) para sa impormasyon tungkol sa kanilang pinagbobotohang mga distrito, presinto, at itinalagang lugar ng botohan.
  • Makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa mga partikular na tanong.

MGA TAMPOK NA PAKSA

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Sa Oktubre, papadalhan ang lahat ng botante ng balota sa koreo para sa Nobyembre 8 na eleksyon. Alamin kung paano subaybayan at ibalik ang inyong vote-by-mail na balota.

Mga Lugar ng Botohan sa San Francisco

Gamitin ang tool na ito para mahanap ang itinalaga para sa inyong lugar ng botohan, makakuha ng direksyon papunta sa lugar ng botohan o sa Sentro ng Botohan, at alamin ang inulat na oras ng paghihintay.

Rehistrasyon para sa mga Espesyal na Kalagayan

Siyasatin ang mga opsiyon sa pagpaparehistro ng mga botanteng may espesyal na kalagayan, tulad ng mga botanteng walang permanenteng address at mga nahatulan bilang kriminal.

 

Ranked-Choice Voting (RCV)

Gagamit ang mga botante ng RCV para maghalal ng mga lokal na opisyal sa Nobyembre 8 na eleksyon. Magsanay kung paano markahan ang RCV na labanan at alamin kung paano binibilang ang mga boto.

Opisyal na mga Ballot Drop Box

Simula Oktubre 10, maaaring ibalik ng sinumang botante ang kanilang balota sa alinman sa 34 na drop box ng Lungsod na bukas 24/7. Hanapin ang lokasyon na pinakamalapit sa inyo.

Portal para sa Botante

Suriin ang inyong rehistrasyon, subaybayan ang balota, ipahinto/ipatuloy ang pagpapadala ng pamplet ng impormasyon para sa botante, isumite ang pinapaborang wika para sa mga materyales sa eleksyon, at marami pang iba!

PINAKABAGONG MGA BALITA

The Department of Elections Certifies Results for the November 8, 2022 Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Thursday, December 1, 2022 – Today, San Francisco Department of Elections Director John Arntz certified local results for the November 8, 2022 Consolidated General Election.

The Department of Elections Releases Preliminary Results Report #15 and Ballot Counting Update for the November 8, 2022 Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, November 29, 2022 – Today, the Department of Elections issued the 15th preliminary election results reports of votes cast in the November 8, 2022, Consolidated General Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER