Home-FI

View key dates for the November 5, 2019, Consolidated Municipal Election
View key dates for the March 3, 2020, Presidential Primary Election
View key dates for the November 3, 2020, Consolidated General Election
 

 

Naglunsad ang San Francisco ng Bagong Sistema ng Pagboto

Magsisimula nang gamitin ng mga botante ng San Francisco ang bagong sistema ng pagboto sa Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon. Kahit na nagbibigay ng mas malawak at mas mahusay na mga katangian ang bagong sistema, patuloy na gagamit ang mga botante ng mga papel na balota. Panoorin ang video na ito para sa karagdagang impormasyon.
Alamin pa ang tungkol sa bagong sistema ng pagboto. 

MGA PAKSA

Pampraktis na Balota para sa Ranked-Choice Voting

Magsanay sa pagmamarka para sa labanang ranked-choice voting na may 10 ranggo

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 5, 2019?

Tingnan ang mga katungkulan at panukalang pagbobotohan ninyo sa eleksyon sa Nobyembre 5

Sa California, Malilipat na sa Marso ang 2020 Pampanguluhan na Primarya

Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa pagboto, mga materyales, at mga serbisyo para sa mga botanteng may kapansanan

Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad at pagboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 5

Pagboto ng Militar at mga nasa Ibang Bansa

Alamin ang mga opisyon sa pagboto habang nakatira sa ibang bansa o habang nagsisilbi bilang militar o unipormadong serbisyo

PINAKABAGONG BALITA

November 5, 2019, Consolidated Municipal Election: Extension of Candidate Nomination Deadlines for Offices of District Attorney and Sheriff
SAN FRANCISCO, Friday, August 9, 2019 – The nomination deadlines for candidates for offices of District Attorney and Sheriff have been extended five calendar days because the incumbents did not file.

November 5, 2019, Consolidated Municipal Election: Nomination Period Closes Friday, August 9, for Candidates for City Attorney, District Attorney, Public Defender, Sheriff, Treasurer, Board of Education, and Community College Board
SAN FRANCISCO, Wednesday, August 7, 2019 – The nomination period closes this Friday, August 9, 5 p.m., for the following local offices appearing on the ballot for the November 5 election: City Attorney, District Attorney, Public Defender, Sheriff, Treasurer, Board of Education, and Community College Board.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER