Home-FI

Have your say, vote your way.

PAMPUBLIKONG PAUNAWA
Dahil sa mga Kautusan sa Pampublikong Kalusugan at mga patnubay sa kaligtasan sa kalusugan na inilabas ng Lungsod, ang pagbisita sa Departamento ay nangangailangan ng isang nakatakdang appointment. Para magtakda ng appointment, mangyaring mag-email sa sfvote@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4310. Upang alamin ang tungkol sa mga Kautusan sa Pampublikong Kalusugan ng Lungsod, bumisita sa sf.gov/coronavirus.

Mga Highlight ng Nobyembre 3 Eleksyon

Upang matiyak na ligtas na magagamit ng mga taga-San Francisco ang kanilang karapatang bumoto sa Nobyembre 3 eleksyon, magpapadala ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga balota sa pamamagitan ng koreo sa lahat ng rehistradong botante sa Oktubre. Hindi na kailangang mag-apply ng mga botante para makatanggap ng balotang vote-by-mail.

Para ma-check kung kayo ay rehistradong makaboto sa San Francisco o makumpirma kung napapanahon ang inyong impormasyon, pumunta sa sfelections.org/voterportal. Para magparehistro upang makaboto, pumunta sa registertovote.ca.gov o makipagugnayan sa amin para makatanggap ng form ng rehistrasyon sa koreo.

Manuod ng bidyo tungkol sa pagboto para sa Nobyembre 3 na eleksyon.

MGA PARAAN SA PAGBOTO SA NOBYEMBRE 3 ELEKSYON AT IBA PA!

Pagboto sa pamamagitan ng koreo

Padadalhan ng vote-by-mail ballot ang lahat ng botante para sa Nobyembre 3 eleksyon. Abangan ito sa unang bahagi ng Oktubre.

Pagboto sa Sentro ng Botohan ng City Hall

Magbubukas ang Sentro ng Botohan ng City Hall sa Oktubre 5 at ito’y matatagpuan sa labas ng Bill Graham Civic Auditorium.

Ang aking Gabay sa Eleksyon

Pagplanuhan ang inyong pagboto para sa Nobyembre 3 na eleksyon at suriin ang inyong mga rekurso para matulungan kayong maghanda para sa eleksyon.

Accessible na Sistemang Vote-By-Mail

Simula Oktubre 5, ma-aaccess na ng lahat ng botante ang kanilang balota gamit ang remote accessible na sistemang vote-by-mail.

Pagboto ng Militar at Nasa Ibang Bansa

Magkakaroon ng serbisyo para sa pagboto nang personal sa 588 na lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

Voter Portal (Portal para sa Botante)

Suriin ang inyong rehistrasyon, alamin kung saan ang inyong distrito, i-track ang inyong balota, at iba pa!

PINAKABAGONG BALITA

The Department of Elections Begins Logic and Accuracy Testing of the Voting Equipment for the November 3 Election
SAN FRANCISCO, Friday, September 11, 2020 – In preparation for the November 3, 2020, Consolidated General Election, the Department of Elections will begin Logic and Accuracy testing of the voting equipment on Friday, September 18. A detailed schedule of Logic and Accuracy testing, including dates and hours, is available at sfelections.org/observe.

Submission of Official Ballot Arguments for District Measure “RR, Caltrain Sales Tax,” for Inclusion in the San Francisco Voter Information Pamphlet for the November 3, 2020, Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Friday, August 14, 2020 – The deadline to submit an official opponent argument associated with district ballot measure “RR, Caltrain Sales Tax” is noon, Tuesday, August 18. The official opponent argument will appear in the San Francisco Voter Information Pamphlet for the November 3, 2020, election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER

2020 Sensus

Hindi pa huli ang lahat!
Sagutan ang 2020 Sensus.