Home-FI

View key dates for the November 5, 2019, Consolidated Municipal Election
View key dates for the March 3, 2020, Presidential Primary Election
View key dates for the November 3, 2020, Consolidated General Election
 

 

Naglunsad ang San Francisco ng Bagong Sistema ng Pagboto

Magsisimula nang gamitin ng mga botante ng San Francisco ang bagong sistema ng pagboto sa Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon. Kahit na nagbibigay ng mas malawak at mas mahusay na mga katangian ang bagong sistema, patuloy na gagamit ang mga botante ng mga papel na balota. Alamin pa ang tungkol sa bagong sistema ng pagboto. 

MGA PAKSA

RFP: 2019 Outreach para sa Ranked-Choice Voting

Ang Departamento ay nagaanunsiyo ng pagkakaroon ng pondo at Request para sa mga Proposal (RFP)

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 5, 2019?

Tingnan ang mga katungkulan at panukalang pagbobotohan ninyo sa eleksyon sa Nobyembre 5

Sa California, Malilipat na sa Marso ang 2020 Pampanguluhan na Primarya

Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa pagboto, mga materyales, at mga serbisyo para sa mga botanteng may kapansanan

Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad at pagboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 5

Pagboto ng Militar at mga nasa Ibang Bansa

Alamin ang mga opisyon sa pagboto habang nakatira sa ibang bansa o habang nagsisilbi bilang militar o unipormadong serbisyo

PINAKABAGONG BALITA

Notice: Department of Elections Will Canvass the Ballots for the Retiree Health Care Trust Fund Board Election on May 29, 2019
SAN FRANCISCO, Wednesday, May 22, 2019 — On Wednesday, May 29, the Department of Elections will conduct the canvass of ballots cast in the Retiree Health Care Trust Fund Board (RHCTFB) election.

The Department of Elections Announces That San Francisco Voters will Begin Using the New Voting System in the November 5, 2019 Election
SAN FRANCISCO, Monday, March 18, 2019 – Last week, the City approved a lease agreement between the Department of Elections and Dominion Voting Systems for the use of Dominion’s voting system, Democracy Suite, to conduct elections in San Francisco.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER