Home-FI

November 3, 2020 Consolidated General Election Preliminary Results

PAMPUBLIKONG PAUNAWA
Dahil sa mga Kautusan sa Pampublikong Kalusugan at mga patnubay sa kaligtasan sa kalusugan na inilabas ng Lungsod, ang pagbisita sa Departamento ay nangangailangan ng isang nakatakdang appointment. Para magtakda ng appointment, mangyaring mag-email sa sfvote@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4310. Upang alamin ang tungkol sa mga Kautusan sa Pampublikong Kalusugan ng Lungsod, bumisita sa sf.gov/coronavirus.

Mga Highlight ng Nobyembre 3 Eleksyon

Upang matiyak na ligtas na magagamit ng mga taga-San Francisco ang kanilang karapatang bumoto sa Nobyembre 3 eleksyon, magpapadala ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga balota sa pamamagitan ng koreo sa lahat ng rehistradong botante sa Oktubre. Hindi na kailangan pang humiling o mag-apply ng mga botante para makatanggap ng vote-by-mail na balota. Para ibalik ang kanilang mga balota, maaaring bisitahin ng mga botante ang usps.com/locator para mahanap ang lokasyon ng mga asul na kahon ng USPS at malaman ang mga oras ng pag-pickup.

Magbubukas ang 588 na lugar ng botohan sa San Francisco para sa pagboto nang personal at paghulog ng mga balotang vote-by-mail mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Martes, Nobyembre 3. Para makita ang listahan ng mga lokasyon, pumunta sa sfelections.org/pollsitelist.

Para ma-check kung kayo ay rehistradong makaboto sa San Francisco o makumpirma kung napapanahon ang inyong impormasyon, pumunta sa sfelections.org/voterportal. Para magparehistro upang makaboto, pumunta sa registertovote.ca.gov o makipagugnayan sa amin para makatanggap ng form ng rehistrasyon sa koreo.

Manuod ng bidyo tungkol sa pagboto para sa Nobyembre 3 na eleksyon.

MGA PARAAN SA PAGBOTO SA NOBYEMBRE 3 ELEKSYON AT IBA PA!

Pagboto sa pamamagitan ng koreo

Padadalhan ng vote-by-mail ballot ang lahat ng botante para sa Nobyembre 3 eleksyon. Abangan ito sa unang bahagi ng Oktubre.

Pagboto sa Sentro ng Botohan ng City Hall

Magbubukas ang Sentro ng Botohan ng City Hall sa Oktubre 5 at ito’y matatagpuan sa labas ng Bill Graham Civic Auditorium.

Ang aking Gabay sa Eleksyon

Pagplanuhan ang inyong pagboto para sa Nobyembre 3 na eleksyon at suriin ang inyong mga rekurso para matulungan kayong maghanda para sa eleksyon.

Accessible na Sistemang Vote-By-Mail

Simula Oktubre 5, ma-aaccess na ng lahat ng botante ang kanilang balota gamit ang remote accessible na sistemang vote-by-mail.

Pagboto sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon

Magkakaroon ng serbisyo para sa pagboto nang personal sa 588 na lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

Voter Portal (Portal para sa Botante)

Suriin ang inyong rehistrasyon, alamin kung saan ang inyong distrito, i-track ang inyong balota, at iba pa!

PINAKABAGONG BALITA

San Francisco Department of Elections Certifies November 3, 2020, Consolidated General Election
SAN FRANCISCO, Tuesday, December 1, 2020 – Today, the San Francisco Department of Elections certified the November 3, 2020, Consolidated General Election.

November 3 Consolidated General Election Results Report #16 and Ballot Processing Update
SAN FRANCISCO, Tuesday, November 24, 2020 – The San Francisco Department of Elections issued the 16th preliminary election results report of votes cast for the November 3, 2020, Consolidated General Election.

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER