Home-FI

View key dates for the November 5, 2019, Consolidated Municipal Election
View key dates for the March 3, 2020, Presidential Primary Election
View key dates for the November 3, 2020, Consolidated General Election
 

 

Naglunsad ang San Francisco ng Bagong Sistema ng Pagboto

Sisimulang gamitin ng mga botante ng San Francisco ang bagong sistema ng pagboto sa Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon. Habang nagbibigay ng mas malawak at mas mahusay na mga katangian ang bagong sistema, patuloy na gagamit ang mga botante ng mga papel na balota. Alamin pa ang tungkol sa bagong sistema ng pagboto. 

MGA PAKSA

Hinahanap Namin ang Inyong Opinyon sa Aming Planong Pag-Abot sa Komunidad!

Mahalaga ang inyong komento ukol sa mga planong gawain sa pag-abot sa komunidad para sa bagong sistema ng pagboto

Ano ang nasa Balota sa Nobyembre 5, 2019?

Tingnan ang mga katungkulan at panukalang pagbobotohan ninyo sa eleksyon sa Nobyembre 5

Sa California, Malilipat na sa Marso ang 2020 Pampanguluhan na Primarya

Alamin ang proseso ng primaryang eleksyon sa California at kung bakit mahalaga ang inyong kinakatigang partido

Aksesibilidad sa Pagboto

Alamin ang mga opsiyon sa pagboto, mga materyales, at mga serbisyo para sa mga botanteng may kapansanan

Rehistrasyon at Pagboto ng mga Hindi Mamamayan

Alamin ang mga kailangan para sa elihibilidad at pagboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa Nobyembre 5

Pagboto ng Militar at mga nasa Ibang Bansa

Alamin ang mga opisyon sa pagboto habang nakatira sa ibang bansa o habang nagsisilbi bilang militar o unipormadong serbisyo

PINAKABAGONG BALITA

The Department of Elections Announces That San Francisco Voters will Begin Using the New Voting System in the November 5, 2019 Election
SAN FRANCISCO, Monday, March 18, 2019 – Last week, the City approved a lease agreement between the Department of Elections and Dominion Voting Systems for the use of Dominion’s voting system, Democracy Suite, to conduct elections in San Francisco.

Notice: Department of Elections Will Canvass SoMa West Community Benefit District Ballots on February 5, 2019
SAN FRANCISCO, Friday, February 1, 2019 — On Tuesday, February 5, the Department of Elections will conduct the canvass of ballots cast in the special election to establish a SoMa West Community Benefit District (CBD).

MAKIPAG-UGNAYAN SA DEPARTAMENTO

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
(Get Directions)
Hours: Monday – Friday
8 a.m. – 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

Language Access
中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

MGA UPDATE SA TWITTER