Ibalik ang Inyong Balota sa Opisyal na Kahon na Hulugan ng Balota

ballot drop box

 

Para sa Nobyembre 8, 2022 na eleksyon, maglalagay ang Departamento ng mga Eleksyon ng 34 na opisyal na kahon na hulugan ng balota (official ballot drop box) sa mga madaling mapuntahang lokasyon sa buong Lungsod. Magagamit ang mga kahon na ito 24/7 simula Oktubre 10 hanggang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 8.

Maaaring piliin ng sinumang botante na gumamit ng opisyal na kahon na hulugan sa San Francisco para maghulog ng kanilang balota o ng balota ng iba pang botante sa California na nagawtorisa sa kanila para gawin iyon. Tulad sa mga nakaraang eleksyon, maaari pa ring makaboto nang personal at magkakaroon pa rin ng serbisyo sa paghuhulog ng balota sa Sentro ng Botohan sa City Hall at sa lahat ng lokal na lugar ng botohan. Para alamin ang inyong mga opsiyon sa pagboto, bisitahin ang Mga Paraan sa Pagboto.

Nais naming making sa inyo. Para ibahagi ang inyong mga komento ukol sa kasalukuyang mapa ng mga ballot drop box, gamitin lamang itong feedback form.

Paano ko matutukoy ang isang opisyal na kahon na hulugan ng balota at saan matatagpuan ang mga kahon na ito?

Lahat ng mga opisyal na kahon na hulugan ng balota ng San Francisco ay kulay pula, puti, at bughaw, may bandilang Amerikano sa lahat ng panig, at nagpapakita sa harap ng opisyal na marka ng Lungsod at County ng San Francisco sa itaas ng mga salitang “OFFICIAL BALLOT DROP BOX”. Naka-imprenta ang mga instruksiyon sa wikang Ingles, Tsino, Espanyol, Filipino, Burmese, Hapones, Koreano, Thai, at Vietnamese.

Makikita sa ibaba ang mapa at listahan ng mga lokasyon ng hulugan ng balota. Pindutin ang anumang lokasyon sa mapa upang makita ang iba pang mga detalye.

# Supervisorial District Location Address
1 1 Cabrillo Playground 853 38th Ave
2 1 Richmond/Senator Milton Marks Branch Library 351 9th Ave
3 2 Golden Gate Valley Branch Library 1801 Green St
4 2 Presidio Branch Library 3150 Sacramento St
5 3 City College of San Francisco - Chinatown Center 808 Kearny St
6 3 Huntington Park California St and Taylor St
7 3 North Beach Branch Library 850 Columbus Ave
8 4 Ortega Branch Library 3223 Ortega St
9 4 Parkside Branch Library 1200 Taraval St
10 5 City Hall 1 Dr Carlton B Goodlett Pl
11 5 Father Alfred E. Boeddeker Park 246 Eddy St
12 5 Park Branch Library 1833 Page St
13 5 Western Addition Branch Library 1550 Scott St
14 6 City College of San Francisco - Downtown Center 88 4th St
15 6 Mission Bay Branch Library 960 4th St
16 6 Ship Shape Community Center 850 Avenue I
17 7 Forest Hill Station (Muni Metro) 380 Laguna Honda Blvd
18 7 Ingleside Branch Library 1298 Ocean Ave
19 7 Merced Branch Library 155 Winston Dr
20 7 Sunset Branch Library 1305 18th Ave
21 8 Eureka Valley Recreation Center 100 Collingwood St
22 8 Glen Park BART Station 2901 Diamond St
23 8 Harvey Milk Recreation Center 50 Scott St
24 8 Noe Valley/Sally Brunn Branch Library 451 Jersey St
25 9 Bernal Heights Branch Library 500 Cortland Ave
26 9 City College of San Francisco - Mission Center 1125 Valencia St
27 9 Portola Branch Library 380 Bacon St
28 10 Bayview/Linda Brooks-Burton Branch Library 5075 3rd St
29 10 Potrero Branch Library 1616 20th St
30 10 Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center 1001 Potrero Ave
31 10 Visitacion Valley Branch Library 201 Leland Ave
32 11 Crocker Amazon Playground 799 Moscow St
33 11 Excelsior Branch Library 4400 Mission St
34 11 Ocean View Branch Library 345 Randolph St

Paano ang seguridad ng mga opisyal na kahon na hulugan ng balota na ito?

Lahat ng opisyal na kahon na hulugan ng balota ng San Francisco ay dinisenyo at inilagay alinsunod sa patnubay ng estado para maiwasan ang pisikal na pagka-sira at hindi-awtorisadong pag-access sa mga binotohang balota. Ang mga kahon na ito ay gawa sa matibay na bakal na may tamper-proof (proteksyon laban sa pakikialam) na disenyo at mekanismo ng kandado, at matatag itong ikakabit sa lupa. Pangangasiwaan ng mga kinatawan ng Sheriff ang ligtas na transportasyon ng mga binotohang balota papunta sa City Hall sa buong panahon ng botohan. Isasara at kakandaduhan ng mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ang lahat ng kahon ng balota sa pagsasara ng botohan sa Araw ng Eleksyon hanggang sa susunod na panahon ng botohan.

Gaano ka-aksesible ang mga opisyal na kahon na hulugan ng balota na ito?

Ang lahat ng opisyal na kahon na hulugan ng balota ng San Francisco ay dinisenyo at inilagay alinsunod sa patnubay ng estado at nang may pakikipagtulungan sa mga lokal na tagapayong lupon para sa aksesibilidad. Matatagpuan sa panlabas na lugar ang bawat kahon at ilalagay sa daang aksesible sa mga tao. Mayroon itong simpleng lusutan para sa pag-deposito ng balota na pinosisyon humigit-kumulang 42 pulgada mula sa lupa para masigurado ang madaling paggamit ng mga botanteng gumagamit ng wheelchair o iba pang kasangkapan na pantulong sa paggalaw. Para madaling mabasa ng lahat ng botante, lahat ng abiso sa bawat kahon ay gagamit ng matingkad at malaki ang pagkaka-imprenta na mga letra na pinintahan nang hindi nakasisilaw sa mata. Mayroon ring nakaumbok na instruksiyon sa Braille para gabayan ang mga botante na matukoy kung saan ang lokasyon ng siwang para sa pag-deposito ng balota.

Paano ko ibabalik ang aking balota sa opisyal na kahon na hulugan ng balota?

Para ibalik ang inyong balota sa kahon na hulugan, pirmahan at isara lamang nang mabuti ang pambalik na sobre ng balota at ihulog ito sa siwang (katulad nang kung paano ninyo ihinuhulog ang isang libro sa mga pampublikong aklatan). Maaari din kayong magawtorisa ng ibang tao na maghulog para sa inyo ng inyong balota sa pamamagitan ng pagkompleto sa seksyon para sa awtorisasyon sa inyong pambalik na sobre. Para mabilang, kailangan na madeposito sa kahon ang inyong balota nang hindi lalagpas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 8. (Kung may pila pa ng mga botante ng ganoong oras, maaari pa rin ninyong ihulog ang inyong balota basta’t dumating kayo doon ng 8 p.m.). Para subaybayan kung natanggap na ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong balota at kumpirmahin na nabilang na ito, gamitin lamang ang Voter Portal ng Departamento, ang Serbisyo sa Pagsubaybay sa Balota ng Kalihim ng Estado, o makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon.