Impormasyon tungkol sa Komite para sa Simplipikasyon ng Balota – Marso 3, 2020, Pinagsamang Pampanguluhan na Primaryang Eleksyon

Ballot Simplification Committee meeting in a City Hall chamber

 

Sa Lunes, Nobyembre 25, 2019, ang simula ng mga pagpupulong ng Komite para sa Simplipikasyon ng Balota para sa Pinagsamang Primaryang Eleksyon para sa Pagkapangulo sa Marso 3, 2020.

Kailangang makumpleto ng Komite ang kanilang trabaho nang hindi lalampas sa 85 araw bago ang eleksyon, na nakatakda sa Lunes, Disyembre 9, 2019.

Para sa anumang sulat sa mga miyembro ng Komite para sa Simplipikasyon ng Balota, makipag-ugnayan kay Barbara Carr sa (415) 554-4375 o mag-email sa publications@sfgov.org

Mga Abiso at Agenda sa Pagpupulo

Ipinapaskil ang mga agenda nang hindi bababa sa 72 oras bago ang bawat pagpupulong, alinsunod sa Ordinansang Sunshine. Tinitiyak ding makukuha sa pinakamaagang panahong posible ang iba pang mga materyales para sa pagpupulong. Nakapaskil ang lahat ng materyales sa ayos na kung saan nasa itaas ang pinakabago.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Ingles na bersiyon ng pahinang ito.

Impormasyon tungkol sa mga Lokal na Panukala sa Balota

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Ingles na bersiyon ng pahinang ito.

Kung Kailan Magkakaroon ng Impormasyon

Ipapaskil ang impormasyon tungkol sa bawat panukala bago ang pagpupulong na itinakda para i-draft (pagsusulat nang hindi pinal) ang buod para sa panukalang iyon. Ipapaskil ang mga materyales na magiging bunga ng pagpupulong sa lalong madaling panahon, matapos ang pagpupulong. Nag-iiba-iba ang mga oras base sa kung kailan makakukuha ng mga materyales ang Departamento ng mga Eleksyon.