Impormasyon tungkol sa Komite para sa Simplipikasyon ng Balota – Nobyembre 5, 2019, Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon

Ballot Simplification Committee meeting in a City Hall chamber

 

Sa Lunes, Agosto 5, 2019, ang simula ng mga pagpupulong ng Komite para sa Simplipikasyon ng Balota para sa Pinagsamang Pangmunisipal na Eleksyon sa Nobyembre 5, 2019.

Kailangang makumpleto ng Komite ang kanilang trabaho nang hindi lalampas sa 85 araw bago ang eleksyon, na nakatakda sa Lunes, Agosto 12, 2019.

Para sa anumang sulat sa mga miyembro ng Komite para sa Simplipikasyon ng Balota, makipag-ugnayan kay Barbara Carr sa (415) 554-4375 o mag-email sa publications@sfgov.org

Mga Abiso at Agenda sa Pagpupulo

Ipinapaskil ang mga agenda nang hindi bababa sa 72 oras bago ang bawat pagpupulong, alinsunod sa Ordinansang Sunshine. Tinitiyak ding makukuha sa pinakamaagang panahong posible ang iba pang mga materyales para sa pagpupulong. Nakapaskil ang lahat ng materyales sa ayos na kung saan nasa itaas ang pinakabago.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Ingles na bersiyon ng pahinang ito.

Impormasyon tungkol sa mga Lokal na Panukala sa Balota

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Ingles na bersiyon ng pahinang ito.

Kung Kailan Magkakaroon ng Impormasyon

Ipapaskil ang impormasyon tungkol sa bawat panukala bago ang pagpupulong na itinakda para i-draft (pagsusulat nang hindi pinal) ang buod para sa panukalang iyon. Ipapaskil ang mga materyales na magiging bunga ng pagpupulong sa lalong madaling panahon, matapos ang pagpupulong. Nag-iiba-iba ang mga oras base sa kung kailan makakukuha ng mga materyales ang Departamento ng mga Eleksyon.

Impormasyong ipinapaskil bago ang pagpupulong

Kabilang sa impormasyon ang:

  • Legal na teksto ng iminumungkahing panukalang batas sa balota
  • Draft na buod mula sa tanggapan ng Abugado ng Lungsod, na nagsisilbing simula ng pagtratrabaho ng Komite habang nasa pagpupulong

Ipapaskil ang iba pang impormasyon kung magkakaroon na nito, tulad ng:

  • Mga lehislatibong buod para sa mga panukalang isinumite ng Lupon ng mga Superbisor
  • Titulo at buod mula sa Abugado ng Lungsod para sa mga inisyatibang panukala
  • Pagsusuri ng Departamento sa mga iminungkahing inisyatibang panukala na itinakda sa ilalim ng Sek. 350 ng Kodigo ng Pangmunisipal na Eleksyon ng San Francisco
  • Mga sulat na nakadirekta sa Komite kaugnay ng buod ng panukala

Impormasyong ipinapaskil matapos ang pagpupulong

Ipapaskil ang iba pang impormasyon kung magkakaroon na nito, tulad ng:

  • Aprubadong buod, at ang deadline para sa mga kahilingan para sa muling pagbibigay ng konsiderasyon
  • Mga sulat na ibinahagi sa Komite sa pagpupulong na kaugnay ng buod ng panukala
  • Mga kahilingan para sa muling pagbibigay ng konsiderasyon sa isang aprubadong buod
  • Pinal na buod na ilalathala sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante