Kahilingan para sa mga Mungkahi: 2020 Kabalikat sa Voter Outreach

Elections Outreach staff at a park educating a San Francisco resident about registration options

 

Naglabas ang Departamento ng mga Eleksyon (Departamento) ng isang Kahilingan para sa mga Mungkahi o Request for Proposals (RFP) (PDF) na may layunin na madagdagan ang kakayanan sa outreach para sa Nobyembre 3, 2020, eleksyon sa mga kasalukuyan at mga inaasahan na maging botante sa mga bulnerable o mahirap na maabot na mga komunidad.

Naghahanap ng mga mungkahi ang Departamento mula sa mga lokal na non-profit at base-sa-komunidad na mga organisasyon na makatutulong na magpakalat ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong pang-eleksyon at mga opsiyon sa pagboto sa Nobyembre 3 eleksyon, at sa kamakailang ipinalabas na ranked-choice-voting na format ng balota na nagpahihintulot sa mga botante na iranggo ang hanngang sa 10 kandidato sa isang labanan.

2020 Voter Partnership RFP Addendum (PDF)
2020 Voter Partnership RFP Questions and Answers (PDF)
Notice of Intent to Award - A. Philip Randolph Institute San Francisco (PDF)
Notice of Intent to Award - Chinatown Community Development Center (Chinatown CDC) (PDF)
Notice of Intent to Award - Chinese Newcomers Service Center (PDF)
Notice of Intent to Award - Coleman Advocates for Children & Youth (PDF)
Notice of Intent to Award - Filipino-American Development Foundation (PDF)
Notice of Intent to Award - San Francisco Rising (PDF)
Notice of Intent to Award - San Francisco Study Center (PDF)
Notice of Intent to Award - SF Shanghai Association (PDF)