Klase para sa Pagsasanay at mga Mapagkukunan ng Impormasyon ng Manggagawa sa Botohan

Poll workers attending a training class at City Hall

 

Masayang pagdating sa pahina para sa mga Klase para sa Pagsasanay at mga Mapagkukunan ng Impormasyon ng Manggagawa sa Botohan, ang inyong “one-stop-shop” para sa mga impormasyon para sa pagsasanay ng manggagawa sa botohan. Matututunan ninyo dito ang tungkol sa mga klase para sa pagsasanay na isinasagawa sa City Hall, at makakukuha din kayo dito ng iba’t-ibang pandagdag na impormasyon tungkol sa pagsasanay.

Hinihikayat namin kayong pag-aralang muli ang mga impormasyong makikita para matiyak na magkakaroon kayo ng kumpiyansa sa inyong abilidad na matagumpay na magampanan ang inyong mga tungkulin sa Araw ng Eleksyon. Kung mayroon kayong mga katanungan sa alin man sa mga impormasyon o mga makukuha na nasa seksiyong ito, o kung kailangan ninyo ng karagdagang tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4395.

Mga Klase para sa Pagsasanay

Nagsasagawa ang Departamento ng humigit-kumulang 130 klase para sa pagsasanay sa personal sa City Hall bago ang bawat eleksyon para tiyaking sapat ang kaalaman at preparasyon ng lahat ng mga manggagawa sa eleksyon, na kinakailangan para maisagawa ang isang matagumpay na eleksyon. Kinakailangang dumalo sa isang pagsasanay ang mga manggagawa sa botohan bago ang bawat eleksyon, na karaniwang tumatagal ng 1.5 hanggang 3.5 oras, depende sa pagkakatalaga sa Araw ng Eleksyon.

Kabilang sa mga paksa sa mga klase para sa pagsasanay sa personal ang mga sumusunod:

  1. Karapatan ng mga botante, kabilang na ang wika at mga karapatan sa aksesibilidad para sa mga botanteng may ispesipikong pangangailangan
  2. Tamang pagtatayo at operasyon ng mga kagamitan para sa pagboto
  3. Mga pamamaraan sa pagboto, kabilang ang sa pagboto ng karaniwan, probisyonal, at sa pamamagitan ng koreo, na may seksiyon na nagpapaliwanag ng pag-isyu ng mga balota base sa pinapaborang wika ng mga botante
  4. Mga pamamaraan para sa pagdodokumento at paglilipat ng kustodiya ng mga balota at iba pang mga materyales sa eleksyon matapos na isara ang mga botohan

Matapos ninyong kumpirmahin na makapagsisilbi kayo bilang manggagawa sa botohan sa Araw ng Eleksyon, padadalahan kayo ng sulat na magkukumpirma ng opisyal na oras at petsa ng itinalagang klase para sa pagsasanay ninyo. Maaari din kayong mag-log-in sa inyong Profile Bilang Manggagawa sa Botohan para magkumpirma. Kung hindi kayo makapupunta sa itinalagang klase para sa pagsasanay ninyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin ng hindi tatagal sa dalawang araw bago ang klase, at gagawin namin ang aming makakaya para magtalagang muli ng bagong petsa at oras para sa inyong pagsasanay, para matugunan ang inyong mga pangangailangan.

Laboratoryo para sa Pagsasanay ng mga Manggagawa sa Botohan

Iniimbitahan ang lahat ng mga manggagawa sa botohan na dumalo sa mga sesyon ng Laboratoryo para sa Pagsasanay ng mga Manggagawa sa Botohan, na idinisenyo para magbigay ng karagdagang praktikal na karanasan sa mga manggagawa sa botohan kaugnay sa mga kagamitan at patakaran sa pagboto bago ang Araw ng Eleksyon. Kung bago kayong manggagawa sa botohan, oportunidad ang mga Laboratoryo para sa Pagsasanay para makakuha ng karagdagang kasanayan at kumpiyansa para sa pagsabak ninyo sa una ninyong eleksyon. Kung may karanasan na kayo bilang manggagawa sa botohan, oportunidad ang mga laboratoryo para sa pagsasanay para maibahagi ninyo ang inyong kaalaman sa iba pang mga dadalo, at madagdagan pa ang inyong mga karanasan. Padadalahan namin kayo ng impormasyon tungkol sa petsa at oras ng mga laboratoryo para sa pagsasanay, kasama ang iba pang detalye tungkol sa inyong klase para sa pagsasanay.

Pagsasanay para sa mga Bilingwal na Manggagawa sa Botohan

Para sa mga bilingwal na manggagawa sa botohan na tutulong sa mga botante sa Tsino, Espanyol, at Filipino, mayroong karagdagang online na bilingwal na kurso para sa pagsasanay. Nagbibigay ng karagdagang kaalaman ang pagsasanay na ito tungkol sa pagsisilbi sa mga botanteng mas gustong tumanggap ng tulong sa kanilang katutubong wika, at muling pinag-aaralan ang mga karaniwang termino sa eleksyon, mga makukuhang impormasyon sa mga lugar ng botohan para sa mga hindi nagsasalita ng Ingles, at mga patakaran para sa mga bilingwal na manggagawa sa mga lugar ng botohan. Tampok sa kurso ang “voice over” base sa target na wika, mga interaktibong gawain sa Ingles at sa target na wika, mga pagsusulit, at isang panghuling pagsusulit. Matapos ninyong dumalo sa itinakdang klase para sa pagsasanay na personal, at makumpleto ang karagdagang online na bilingwal na pagsasanay para sa manggagawa sa botohan, magdadagdag ang Departamento ng $10 sa inyong sahod.

Makikita sa pahinang ito ang online na pagsasanay para sa pagiging bilingwal mga isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon. Para makita ang pagsasanay, mag-log-in sa inyong Profile Bilang Manggagawa sa Botohan. Para sa mga manggagawa sa botohan na walang computer, magtatalaga ang Departamento ng mga araw para makumpleto ng mga manggagawa sa botohan ang online na pagsasanay sa tanggapan ng Departamento ng mga Eleksyon.

Mga Video para sa Pagsasanay

Para matiyak ang inyong kahandaan sa pagtulong sa mga botante sa Araw ng Eleksyon, hinihikayat namin kayong panoorin ang mga online na video sa seksiyon na ito.

Misyon ng Manggagawa sa Botohan
Muling pag-aralan ang Misyon ng Manggagawa sa Botohan – protektahan ang karapatan ng botante, pagsilbihan ang mga botante nang may paggalang, at magbigay ng tulong sa lahat ng mga botante.
Patakaran sa Pagbubukas
Muling pag-aralan ang mga hakbang sa pagkumpleto ng mga patakaran sa pagbubukas ng isang lugar ng botohan.
Pagtatayo ng Makina para sa Pagboto
Pag-aralan kung paano itayo ang dalawang makina para sa pagboto. Ang makinang Insight ang ginagamit para i-scan ang mga iminarka ng botante sa papel na balota pagkapasok ng botante ng balota nila sa makina, at kung saan elektroniko nitong bibilangin ang mga boto. Ang makinang Edge ay isang makina para sa pagboto nang may aksesibilidad, na nagbibigay pagkakataon para sa mga botanteng may kapansanan na makaboto nang pribado at malaya gamit ang touchscreen (pinipindot sa monitor) o naririnig na balota.
Pagproseso sa mga Karaniwang Botante
Pag-aralan kung paano ang pagproseso sa mga karaniwang botanteng may pangalan sa Listahan ng mga Botante, at hindi pa nabibigyan ng balota bago ang Araw ng Eleksyon.
Pagproseso sa mga Botanteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo
Pag-aralan kung paano ang pagproseso sa mga botanteng bumoboto sa pamamagitan ng koreo na nabigyan na ng balota bago ang Araw ng Eleksyon.
Pagproseso sa mga Probisyonal na Botante
Pag-aralan kung paano ang pagproseso sa mga probisyonal na botante, na hindi matiyak ang elihibilidad sa lugar ng botohan.
Pagsasagawa ng Paglilipat ng Balota
Pag-aralan kung paano ang proseso ng paglilipat ng mga balota mula sa makinang Insight patungo sa isang ligtas na lalagyan.
Patakaran sa Pagsasara
Pag-aralan ang mga hakbang para sa pagkumpleto ng mga patakaran sa pagsasara ng isang lugar ng botohan.

Poll Worker Newsletter (Pahayagan para sa mga Manggagawa sa Botohan)

Isang paraan ang Poll Worker Post Newsletter (mababasa sa Ingles lamang) para manatiling konektado ang Departamento sa aming mga manggagawa sa botohan sa buong taon. Sa mga pahayagang ito naibabahagi ang mga update (bagong pangyayari), artikulo, istatistika, at mga bagong batas tungkol sa eleksyon.

Komentaryo ng Manggagawa sa Botohan

Nagiging posible ang Araw ng Eleksyon para sa mga botante ng San Francisco dahil sa inyong dedikasyon, at napakahalaga sa amin ng inyong pananaw. Imbitado kayong sagutan ang Survey para sa Manggagawa sa Botohan Matapos ang Eleksyon at ipaalam ninyo sa amin ang inyong karanasan bilang manggagawa sa botohan. Nakatutulong ang mga komento at mungkahi para mapagbuti namin ang mga gawain at materyales para sa pagsasanay, mga materyales sa Araw ng Eleksyon, at mga paraan sa pag-anyaya ng mga tauhan. Nais naming maging masaya at hindi malilimutan ang inyong karanasan bilang manggagawa sa botohan, at malugod naming aantayin ang inyong komentaryo.