Komento ng Publiko

 

Nakatuon ang Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco sa pakikinig sa komunidad para mapabuti ang aming mga serbisyo. Tungo sa layuning ito, aming malugod na tinatanggap ang mga miyembro ng publiko sa kanilang pagbabahagi sa amin ng kanilang mga naiisip sa pamamagitan ng pagkompleto sa isa o higit pang mga survey sa ibaba. Maiikli at walang pagkakakilanlan ang mga ito.

Survey ukol sa Serbisyo sa mga Customer
Mayroon ba kayong komento tungkol sa kung ano ang nagagawa namin nang maayos at alin ang mapabubuti pa? Maaari ninyong isumite ang inyong mga komento gamit ang survey na ito.
Survey ukol sa Serbisyo ng Phonebank sa mga Customer
Tumawag ba kayo kamakailan lang sa Departamento ng mga Eleksyon at nakausap ang isa sa kawani ng aming phone bank? Mangyaring ipabatid sa amin kung naging maayos ba ang inyong pakikipag-ugnayan upang matulungan kaming masuri at mapabuti ang aming mga serbisyo.
Survey ukol sa Presentasyon sa Pag-abot sa mga Botante
Nakadalo na ba kayo kamakailan lang sa isang outreach presentation na isinagawa ng kawani ng Departamento ng mga Eleksyon? Mangyaring ibahagi ang inyong mga komento sa pamamagitan ng pagkompleto sa survey na ito.
Survey ukol sa Paglilipat ng Website
Nais ba ninyong magbigay ng komento ukol sa bagong website ng Departamento ng mga Eleksyon? Sa 2023, ililipat namin ang kasalukuyan naming website sa bagong sf.gov na format. Ipabatid lamang sa amin kung ano ang gusto ninyo sa aming kasalukuyang website at ano ang sa tingin ninyo ang kailangan naming pagbutihin pa.
2022 Pamamaraan para Maghain ng Kandidatura at mga Argumento sa Balota
Naghain ba kayo ng kandidatura para sa katungkulan o nagsumite ng argumento sa balota? Sabihin sa amin kung naging maayos ba ang proseso sa pamamagitan ng pagkompleto ng survey na ito.
2022 Surbey Kaugnay ng Epekto ng Pag-abot sa Botante
Nais ba ninyong makatulong sa paghubog ng mga estratehiya sa pag-aabot sa mga botante? Bago ang bawat eleksyon, binubuo ng Departamento ng mga Eleksyon ang kanyang Voter Outreach and Education Plan. Ibahagi ang inyong mga suhestyon gamit ang survey na ito.