Komisyon ng mga Eleksyon

City Hall Chamber where members of the Elections Commission meet

 

Pinangangasiwaan ng Komisyon ng mga Eleksyon ng San Francisco ang lahat ng pampublikong eleksyon sa Lungsod at County ng San Francisco. Responsable ang Komisyon sa pagtatakda ng mga pangkalahatang polisiya para sa Departamento ng mga Eleksyon, at responsable din para sa tamang pamamahala ng mga pangkalahatang gawain ng Departamento.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng Komisyon ng mga Eleksyon.