Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante at Probisyonal na Pagboto

Provisional Voting- Conditional Voter Registration

 

Hindi umabot sa Pebrero 18, 2020 deadline ng rehistrasyon? Maaari pa rin kayong magparehistro at makaboto!

Kung kayo ay elihibleng bumoto sa San Francisco, maaari kayong kondisyonal na magparehistro at makaboto gamit ang probisyonal na balota matapos ang Pebrero 18 sa inyong lugar ng botohan o kahit saanmang sentro ng botohan gamit ang proseso na tinatawag na Conditional Voter Registration (Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante, CVR).

Bibilangin ng Departamento ng mga Eleksyon ang inyong probisyonal na balota matapos maproseso ang inyong CVR, at ma-kumpirma ang inyong elihibilidad at maberipika na hindi pa kayo nakakaboto ngayong eleksyon. Maaari ninyong ma-check ang katayuan ng inyong probisyonal na balota gamit ang Voter Portal o ang Provisional Ballot Status Lookup tool.

Para mahanap ang lugar ng botohan na itinalaga para sa inyo, bisitahin ang pahinang Bumoto sa inyong Lugar ng Botohan. At para naman sa lokasyon ng mga sentro ng botohan at mga oras nito, puntahan ang pahinang Bumoto sa Sentro ng Botohan.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa CVR

 1. Ano ang Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante (CVR)?
 2. Paano ko malalaman kung rehistrado akong bomoto sa San Francisco?
 3. Maaari ba akong bumoto sa San Francisco kung ako’y hindi rehistrado?
 4. Lumipat ako sa loob ng San Francisco ngunit ako’y rehistrado pa rin sa aking dating address. Saan ako maaaring bumoto?
 5. Hindi ko na kinakatigan ang partidong pinili ko noong ako’y nagparehistro. Mahalaga ba iyon?
 6. Ano ang proseso para makaboto ng CVR na balota?
 7. Kailan bibilangin ang mga balotang CVR?
 8. Paano ko makokumpirma na nabilang na ang aking CVR probisyonal na balota?
 9. Balido o may bisa pa rin ba ang aking rehistrasyong CVR sa susunod na eleksyon?
 10. Mayroon bang mga aksesibleng opsiyon sa pagboto para sa mga botanteng CVR?
 11. Paano kung mayroon akong mga katanungan o kung kailangan ko ng tulong?
 1. Ano ang Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante (CVR)?
  Simula noong 2017, ginagamit ng mga elihibleng residente ng California ang CVR para makapagparehistro at mag-update ng impormasyon sa kanilang rekord ng rehistrasyon matapos ang tradisyonal 15 na araw na deadline ng rehistrasyon at makaboto nang probisyonal hanggang sa Araw ng Eleksyon.

  Magagamit ng mga botante ang kanilang CVR sa mga sentro ng botohan, at pati na rin sa lahat ng lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, Martes, Marso 3.
   
 2. Paano ko malalaman kung rehistrado akong bomoto sa San Francisco?
  Gamitin ang Voter Portal o tumawag sa (415) 554-4310. Para malaman kung kayo ay rehistrado saanman sa California, pumunta sa voterstatus.ca.gov.
   
 3. Maaari ba akong bumoto sa San Francisco kung ako’y hindi rehistrado?
  Opo, kung kayo’y elihible. Bago ang deadline ng rehistrasyon, Pebrero 18, 2020, maaari kayong magparehistro para makaboto sa registertovote.ca.gov o magsumite ng aplikasyong papel para sa pagpaparehistro. Matapos ang Pebrero 18, maaari ninyong gamitin ang inyong CVR sa inyong lugar ng botohan o sa isa sa mga sentro ng botohan sa San Francisco.

  Para mahanap ang inyong lugar ng botohan, gamitin ang tool Para Mahanap ang Lugar ng Botohan. Para naman sa lokasyon at oras ng mga sentro ng botohan, bisitahin ang pahinang Bumoto sa Sentro ng Botohan.
   
 4. Lumipat ako sa loob ng San Francisco ngunit ako’y rehistrado pa rin sa aking dating address. Saan ako maaaring bumoto?
  Maaari kayong bumoto at mag-update ng inyong address sa alinmang sentro ng botohan o lugar ng botohan. Kung boboto kayo sa isang lugar ng botohan, mahalagang bisitahin niyo ang itinalaga sa inyong lugar ng botohan base sa bago ninyong address, para nakalista sa inyong balota ang lahat ng labanan na elihible kayong pagbotohan.

  Bago ang Pebrero 18, 2020, maaari ninyong i-update ang inyong address sa pamamagitan ng muling pagpaparehistro sa registertovote.ca.gov o sa pagsumite ng papel na aplikasyon para sa rehistrasyon. Pagkatapos ng Pebrero 18, magagamit ninyo ang inyong CVR sa inyong lugar ng botohan o sa isa sa mga sentro ng botohan sa San Francisco.

  Para mahanap ang inyong lugar ng botohan, gamitin ang tool Para Mahanap ang Lugar ng Botohan. Para naman sa lokasyon at oras ng mga sentro ng botohan, bisitahin ang pahinang Bumoto sa Sentro ng Botohan.
   
 5. Hindi ko na kinakatigan ang partidong pinili ko noong ako’y nagparehistro. Mahalaga ba iyon?
  Gamitin ang Tool para sa Balota sa Marso 2020 Primarya para sa Pagkapangulo para malaman kung ano pang mga aksyon ang dapat ninyong gawin para makakuha ng balotang ayon sa inyong kagustuhan.

  Kung nais ninyong muling magparehistro nang may bagong kinakatigang partido, maaari ninyo itong gawin bago Pebrero 18, 2020 sa registertovote.ca.gov o sa pagsumite ng papel na aplikasyon para sa rehistrasyon. Para baguhin, dagdagan, o alisin ang inyong kinakatigang partido matapos ang deadline ng rehistrasyon, kumpletuhin ang Form Para sa Pagpapalit ng Kinakatigang Politikal na Partido sa alinmang sentro ng botohan o lugar ng botohan.
   
 6. Ano ang proseso para makaboto ng CVR na balota?
  Ang proseso ay binubuo ng dalawang hakbang: 1) kondisyonal na pagpaparehistro, at 2) pagboto ng probisyonal. Maaari kayong bumoto ng CVR na balota sa alinmang sentro ng botohan o lugar ng botohan sa San Francisco.

  Kung plano ninyong gumamit ng CVR sa inyong sentro ng botohan, maaari kayong magparehistro sa  registertovote.ca.gov (Kailangang punan at kumpletuhin ng mga botanteng CVR ang aplikasyon sa papel para sa rehistrasyon dahil walang kakayahang ma-access ng mga manggagawa sa lugar ng botohan ang mga rehistrasyon na online).
   
 7. Kailan bibilangin ang mga balotang CVR?
  Bibilangin ang balota ng botante matapos kumpirmahin ng Departamento ng mga Eleksyon na ang botante ay elihibleng bumoto sa San Francisco at siya’y hindi pa nakaboboto sa eleksyon.
   
 8. Paano ko makokumpirma na nabilang na ang aking CVR probisyonal na balota?
  Gamitin ang Voter Portal o ilagay ang numero na nasa resibo ng inyong sobre ng CVR sa Provisional Ballot Status Lookup tool. Maaari rin kayong tumawag sa walang bayad (866) 325-9163 o (415) 554-4310.
   
 9. Balido o may bisa pa rin ba ang aking rehistrasyong CVR sa susunod na eleksyon?
  Opo. Kayo ay rehistradong bumoto base sa impormasyon na inyong binigay sa inyong aplikasyon para sa rehistrasyon ng botante
   
 10. Mayroon bang mga aksesibleng opsiyon sa pagboto para sa mga botanteng CVR?
  Opo. Mayroong mga aksesibleng Ballot-Marking Devices (aparatong pangmarka ng balota) at iba pang kagamitang nakatutulong sa mga botante ang lahat ng lugar ng botohan at sentro ng botohan. Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang pahinang Aksesibilidad sa Pagboto at mga Serbisyo.
   
 11. Paano kung mayroon akong mga katanungan o kung kailangan ko ng tulong?
  Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa CVR o iba pang paksang may kinalaman sa eleksyon o pagboto, makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon:
      Email:SFVote@sfgov.org
      Telepono: (415) 554-4366 o (866) 325-9163 walang bayad
      TTY: (415) 554-4386
      Nang personal: City Hall, Room 48, Lunes-Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m.

Probisyonal na Pagboto

Ang mga botanteng hindi agarang maberipika ang kanilang elihibilidad para makaboto ay kinakailangang probisyonal na bumoto. Ang ilan sa mga karaniwang dahilan ay ang mga sumusunod:

 1. Hindi nakalista ang botante sa Talaan ng mga Botante (hindi rehistrado o rehistrado sa ibang presinto)
 2. Hindi kayang magbalik o magpapalit ng dati nang naibigay na pakete ng balotang vote-by-mail, at
 3. Hindi kompleto ang rehistrasyon ng botante at hindi makapagpakita ng tinatanggap na uri ng pagkakakilanlan.

Ang pagpoproseso at pagbibilang ng mga probisyonal na balota ay magsisimula matapos ang Araw ng Eleksyon, at bukas sa obserbasyon ng publiko. Binibilang ng Departamento ng mga Eleksyon ang probisyonal na balota matapos repasuhin ang impormasyon sa sobre, at beripikahin na ang bumoto ay elihibleng makaboto, at ilagay ang data ng botante na nakuha sa probisyonal na sobre sa Election Information Management System o EIMS.

Kung magkapareho ang labanan na nakalista sa probisyonal na balota at sa balota na ginamit sa itinalagang presinto para sa botante, lahat ng boto ay bibilangin. Kung may mga labanang nakalista sa probisyonal na balota at wala sa balota ng presintong itinalaga para sa botante, bibilangin lamang ng Departamento ang mga boto para sa mga labanang may karapatan ang botante na pagbotohan.

Maaari ninyong ma-check ang katayuan ng inyong probisyonal na balota gamit ang Voter Portal Provisional Ballot Status Lookup tool.