Kumuha ng Katibayan ng Rehistrasyon

Certificate of Registration document

 

Matapos maiproseso ang inyong rehistrasyon, magpapadala ang Departamento ng Kard ng Notipikasyon Bilang Botante sa koreo sa loob ng 2-3 linggo. Kung hindi ninyo nakuha ang kard na ito, o kung gusto ninyong mapadalahan kayo sa koreo ng kapalit, maaari kayong humiling ng isa gamit ang Form para sa Pag-Update ng Rehistrasyon.

Kung kailangan ninyo kaagad ng katibayan ng rehistrasyon, maaaring makakuha ng Sertipikasyon ng Rehistrasyon sa Departamento sa halagang $1.50. Isa itong opisyal na dokumento ng pamahalaan na nagbeberipika ng rehistrasyon bilang botante sa San Francisco. Bumisita sa Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming contact form o tumawag sa (415) 554-4310.