Mag-Host ng Lugar ng Botohan

Polling place sign posted on the outside of a San Francisco polling place

 

Responsibilidad ng Departamento ng mga Eleksyon na maglaan ng lugar ng botohan para sa mahigit 500 presinto ng botohan sa San Francisco. Dahil hindi pag-aari ng Departamento ang anuman sa mga lugar na nagsisilbing lugar ng botohan, umaasa kami sa komunidad na magbigay ng espasyo sa Araw ng Eleksyon. Kinakailangan naming maglipat ng karaniwang nasa 75 lugar ng botohan kada eleksyon dahil hindi na maaaring gamitin ang mga dating lugar. Lagi kaming nakatuon sa paghanap ng malinis, maliwanag, at madaling mapuntahang lugar sa buong Lungsod. Para sa dagdag na kaalaman kung paano tinutukoy ng Departamento ang aksesibilidad ng lugar ng botohan, panoorin ang maikling video na ito.

Sa pagpapagamit ninyo ng inyong pag-aari bilang lugar ng botohan, makapagbibigay kayo ng napakahalagang serbisyo para sa mga botante sa inyong komunidad. Maganda rin itong paraan para makilala ang inyong mga kapitbahay!

Mag-apply na I-host ang Lugar ng Botohan

Kung mayroon kayong garahe, silid na panlibangan, lobby, o iba pang espasyo na maaaring pakinabangan, mag-apply kayo para mag-host ng lugar ng botohan!

Mag-apply online o sa pamamagitan ng pagtawag sa (415) 554-4551. Makikipag-ugnayan kami sa inyo para magtakda ng pagbisita sa inyong pasilidad para magsagawa ng pagsisiyasat kung angkop maging lugar ng botohan ang inyong pag-aari, at para mag-usap tungkol sa proseso ng pagho-host ng lugar ng botohan.

Maaari rin kayo at ang pamilya ninyong sumali sa pamamagitan ng pagboboluntaryo bilang manggagawa sa botohan sa Araw ng Eleksyon! Kikita ng $225-$295 ang mga manggagawa sa botohan para sa kanilang serbisyo, na maaari ninyong kitain dagdag pa sa sahod ninyo sa pagho-host ng lugar ng botohan.

Kung mas gusto ninyo ng hands-off na paraan (hindi kailangang personal na gumawa), maaari ninyong ipahiram sa amin ang inyong susi o pambukas ng garahe para magamit namin ang inyong pasilidad at pangasiwaan ang botohan ng hindi kayo naaabala.

Masaya naming aabangan na makarinig mula sa inyo!

Ang Profile ng Inyong Lugar ng Botohan

Kung host na kayo ng isang lugar ng botohan, maaari kayong mag-log in sa inyong Profile ng Lugar ng Botohan, kung saan maaari ninyong makita ang inyong nakatakdang petsa ng paghahatid ng mga kagamitan para sa lugar ng botohan, listahan ng mga manggagawa sa botohan na matatalaga sa inyong lugar ng botohan, at isang buod ng mga dapat asahan bago, habang, at matapos ang Araw ng Eleksyon.