Magsilbi Bilang Isang Manggagawa sa Botohan

Poll workers at an elections table issuing a paper ballot

 

Alam ba ninyo na halos 3,000 manggagawa sa botohan ang kinakailangan para maisagawa ang isang eleksyon sa San Francisco? Tumutulong ang mga dedikadong maggagawa sa botohan na mapanatili ang integridad ng proseso ng eleksyon sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo sa mga lugar ng botohan sa kabuuan ng Lungsod sa Araw ng Eleksyon. May misyon ang mga manggagawa sa botohan na protektahan ang mga karapatan ng botante, paglingkuran ang mga botante nang may paggalang, at tulungan ang lahat ng mga botante sa paghain ng kanilang boto.

Higit sa 1,300 manggagawa sa botohan na bilingwal sa Ingles at Tsino, Espanyol, Filipino, Japanese, Korean, at Vietnamese ang gumagamit ng kanilang mga kasanayan sa wika sa Araw ng Eleksyon para matiyak na pribado at malayang makapaghahain ng kanilang mga balota ang lahat ng mga botante. Mahalaga ang mga bilingwal na manggagawa sa pagtiyak ng aksesibilidad sa wika sa lahat ng mga lugar ng botohan sa San Francisco.

Pambihirang pagkakataon ang pagiging isang manggagawa sa botohan para matuto ng proseso ng eleksyon at mapaglingkuran ang inyong komunidad habang sumasahod nga hanggang $240. Kinakatawan ng mga manggagawa sa botohan ang magkakaibang grupo sa lungsod, mula sa mga estudyante sa high school na nag-aaral ng mga aralin sa sibika nang “on-the-job” (nagtratrabaho), hanggang sa mga nakatatandang naglalaan ng oras mula sa kanilang mga abalang araw para tulungan ang iba na bumoto. Sa pakikipagtulungan kasama ang kanilang grupo sa lugar ng botohan, at sa suporta ng mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon, ginagawang posible ng mga manggagawa sa botohan ang Araw ng Eleksyon sa San Francisco.

Ano ang Dapat Asahan bilang Manggagawa sa Botohan

Bilang manggagawa sa botohan, matatalaga kayo sa isa sa mga lugar ng botohan ng San Francisco, at magiging bahagi ng grupo na magtitiyak sa Araw ng Eleksyon. Ang mga grupo sa lugar ng botohan ay karaniwang may superbisor, na tinatawag na Inspektor, at tatlong manggagawa sa botohan. Sa Araw ng Eleksyon, susuportahan kayo at ang buong grupo ninyo sa lugar ng botohan, ng isang dedikadong grupo ng mga kawani ng Departamento na magbibigay ng tulong mula sa Sentro ng Botohan sa City Hall, at ng mga manggagawang pang-suporta na nakatalaga sa labas ng opisina, para magbigay ng personal na tulong sa mga botohan.

Kabilang sa mga responsibilidad ng mga manggagawa sa botohan ang pagtulong sa mga botanteng bumoboto sa Araw ng Eleksyon, at ang pagkumpleto ng iba’t-ibang gawaing mahalaga para matiyak ang integridad ng proseso ng eleksyon, tulad ng pagtatayo ng mga kagamitan para sa aksesibilidad sa pagboto, pagtiyak na may magagamit na mga isinaling materyales ang mga botante, at paglipat ng kustodiya ng mga balota matapos magsara ang botohan. May mga karagdagang reponsibilidad ang mga Inspektor sa lugar ng botohan, tulad ng pagkuha ng bag ng mga materyales, matapos ng kanilang klase para sa pagsasanay, na naglalaman ng mga opisyal na balota at iba pang mga materyales sa pagboto, at pagdala ng bag ng mga materyales na ito sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon; pagtatalaga ng mga gawain sa ibang mga manggagawa sa botohan; at pagtitiyak na ang lugar ng botohan ay patuloy na tumatakbo alinsunod sa mga patakaran.

Impormasyon Tungkol sa Sahod

Tatangap kayo ng sahod para sa pagsisilbi sa mga botante ng San Francisco sa Araw ng Eleksyon. Para maging elihible sa pagtanggap ng sahod, kinakailangan ninyong kumpletuhin ang itatakdang klase para sa pagsasanay nang personal, at gawin ang lahat ng mga responsibilidad na iaatas sa inyo sa Araw ng Eleksyon.

  • Nakatatandang Manggagawa sa Botohan (Mga Clerk at Tagasalin) – $180, at dagdag na $20 bonus para sa mga bilingwal na manggagawa sa botohan na kukumpleto sa online na bilingwal na kurso para sa pagsasanay
  • Nakatatandang Manggagawa sa Botohan (Mga Inspektor) – $180, at dagdag na $20 bonus para sa pagkuha ng bag ng mga materyales bago ang Araw ng Eleksyon, at pagdadala nito sa lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, at dagdag na $20 bonus para sa mga bilingwal na inspektor na kukumpleto sa online na bilingwal na kurso para sa pagsasanay
  • Mga High School na Manggagawa sa Botohan – $180, at dagdag na $20 bonus para sa mga bilingwal na estudyanteng kukumpleto sa online na bilingwal na kurso para sa pagsasanay

Sa umaga ng Araw ng Eleksyon, kinakailangan ninyong pirmahan ang Payroll Sheet (Papel para sa Sahod) sa inyong lugar ng botohan para kumpirmahin ang inyong pangalan, address, at presensiya sa lugar. Ang mga tseke ng sahod ay nakapangalan lamang sa manggagawa sa botohan. Ang sahod ay binabayaran sa pamamagitan ng tseke, at ipinadadala sa koreo mga tatlong linggo matapos ang isang eleksyon.

Mag-apply bilang Manggagawa sa Botohan

Kung interesado kayong magsilbi bilang manggagawa sa botohan, at natutugunan ninyo ang mga kuwalipikasyon, hinihikayat namin kayong mag-apply!

Mga Kuwalipikasyon para maging Manggagawa sa Botohan

Para makapagsilbi bilang manggagawa sa botohan, kailangang kayo ay:

  • 18 taong gulang
  • Mamamayan ng Estados Unidos, at isang rehistradong botante ng California; o hindi-mamamayan ngunit nasa katayuan bilang permanenteng residente, na maaari ding maging elihibleng makaboto
  • May kakayanang makipag-usap ng epektibo at sumunod sa mga nakasulat na instruksiyon
  • May kakayanang makapunta sa kinakailangang klase para sa pagsasanay na dapat puntahan ng personal, bago ang bawat eleksyon
  • May kakayanang magbigay ng tulong sa lahat ng mga botante

Kung kayo ay isang estudyante sa high school, at hindi bababa sa 16 taong gulang ang edad, maaari kayong mag-apply sa aming Programa para sa High School na Manggagawa sa Botohan.


Mag-apply para maging Bagong Manggagawa sa Botohan

Kung nais ninyong magsilbi bilang isang manggagawa sa botohan, at hindi pa kayo nakapagsilbi dati, kumpletuhin lamang ang online na Aplikasyon para sa Manggagawa sa Botohan. Kapag natanggap na namin ang inyong aplikasyon, makikipag-ugnay kami sa inyo para talakayin ang susunod na mga hakbang ng proseso.


Mga Manggagawa sa Botohan na May Karanasan Na

Masaya kaming makasama kayong muli sa grupo! Mga dalawang buwan bago ang susunod na eleksyon, tatanggap kayo ng sulat mula sa Departamento na magtatanong kung maaari pa rin kayong maging manggagawa sa botohan. Para ipaalam kung maaari pa rin kayong magsilbi bilang manggagawa sa botohan sa paparating na eleksyon, kumpletuhin ang sulat at ibalik ito sa Departamento, o sumagot online sa profile ng Manggagawa sa Botohan.

Kung hindi kayo nakatanggap ng komunikasyon mula sa amin, o hindi kayo makapasok sa inyong profile bilang Manggagawa sa Botohan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4395.

Programa para sa High School na Manggagawa sa Botohan

Tuwing eleksyon, nagre-recruit ang Departamento ng humigit-kumulang 1,000 estudyante ng high school na nakikipagtulungan sa iba pang mga miyembro ng komunidad para magsilbi sa mga lugar ng botohan sa kabuuan ng Lungsod. Nagbibigay ang programa para sa High School na Manggagawa sa Botohan ng kakaibang oportunidad para maging bahagi ang mga estudyante sa proseso ng eleksyon, madagdagan ang mga kasanayan sa kanilang resume, kumita, at magkaroon ng personal na karanasan sa pagseserbisyo sa komunidad. Magsisimula ang oras ng trabaho para sa isang High School na manggagawa sa botohan ng eksaktong 6:00 a.m. sa Araw ng Eleksyon, at magtatapos ng 9:00 p.m.

Kung interesado kayong maging bahagi ng programa para sa High School na Manggagawa sa Botohan, makakakuha kayo ng aplikasyon sa Agosto 2019. Para matuto nang iba pang mga paraan para maging bahagi ng proseso ng eleksyon, bisitahin ang pahina para sa Mga Programa para sa High School.

Mga Kawaning Pang-Suporta sa Araw ng Eleksyon

Kumukuha at nagsasanay ang Departamento ng humigit-kumulang 100 kawaning nakatalaga sa labas ng opisina, kabilang na ang mga Field Support Staff (kawaning nagbibigay ng suporta na nakatalaga sa labas ng opisina) at mga tauhan ng District Support Team (grupong nakatalaga para magbigay suporta sa mga distrito), para i-monitor ang mga gawain sa mga botohan sa Araw ng Eleksyon, at magbigay ng mga update sa katayuan sa Departamento ng mga Eleksyon.

Responsable ang bawat miyembro ng Field Support sa pagmonitor ng isang teritoryong may lima hanggang pitong lugar ng botohan. Kabilang sa mga tungkulin ang pagtiyak na bukas para sa pagboto at sunod-sa-patakaran ang operasyon ng lugar ng botohan, pagbigay ng tulong sa mga manggagawa sa botohan, paglalagay muli ng mga materyales para sa eleksyon kung ubos na, at pangkalahatang pag-aayos sa mga problema.

Responsable ang bawat miyembro ng District Support Team sa pagmonitor ng teritoryo ng humigit-kumulang 30 lugar ng botohan para matiyak ang aksesibilidad ng mga pasilidad sa teritoryo para sa lahat ng mga botante. Sinanay ang mga miyembro ng District Support Team para masolusyonan ang mga potensiyal na isyu kaugnay sa aksesibilidad, at tulungang matiyak na tama ang pagkakatayo at pagkakaayos ng lahat ng mga materyales at kagamitan para sa aksesibilidad sa mga botohan, kabilang na ang mga karatula, mga pananda para sa direksiyon at trapiko, mga ilaw, mga adapter na pangkuryente, mga kurdon, marka sa pagbabala, at mga sobrang puwesto at upuan para sa botohan.

Kung interesado kayong sumali bilang miyembro ng Field Support Staff o ng District Support Team, mag-apply para sa posisyon sa Department of Human Resources (Departamento ng mga Tauhan) ng San Francisco mga tatlong buwan bago ang eleksyon.

Ang Inyong Profile Bilang Manggagawa sa Botohan

Nagbibigay ang inyong Profile bilang Manggagawa sa Botohan ng personalisadong impormasyon tungkol sa mga itinalagang gawain para sa inyo sa Araw ng Eleksyon, tulad ng oras at petsa ng inyong klase para sa pagsasanay, mga direksyon papunta sa inyong klase para sa pagsasanay, lokasyon ng itinalagang lugar ng botohan para sa inyo, at iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon. Maaari rin ninyong gamitin ang inyong Profile para baguhin ang impormasyon para sa pakikipag-ugnayan sa inyo na nasa file ng Departamento.

Kung nakapagsilbi na kayo bilang manggagawa sa botohan, maaari ninyong gamitin ang Profile bilang Manggagawa sa Botohan para kumpirmahin kung maaari pa rin kayong magsilbi sa susunod na eleksyon, o para baguhin ang impormasyon para sa pakikipag-ugnayan sa inyo na nasa file ng Departamento.

Klase para sa Pagsasanay at mga Mapagkukunan ng Impormasyon ng Manggagawa sa Botohan

Bisitahin ang pahina tungkol sa Klase para sa Pagsasanay at mga Mapagkukunan ng Impormasyon ng Manggagawa sa Botohan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga klase para sa pagsasanay ng manggagawa sa botohan, at para makakuha ng mga materyales para sa pagsasanay online tulad ng mga video, interaktibong pagsusulit, pagsasanay na bilingwal, at marami pang iba.