Magsilbi Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Poll workers at an elections table issuing a paper ballot

 

Nagre-recruit ang Departamento ng mga Eleksyon ng halos 3,000 na manggagawa sa lugar ng botohan upang magsilbi sa mga lugar ng botohan ng Lungsod sa Araw ng Eleksyon. Ang mga nakatatandang may malasakit sa komunidad at mga mag-aaral na high school ay mayroong pinagsamang layunin na protektahan ang mga karapatan ng botante, magsilbi na may respeto sa mga botante, at tulungan ang lahat ng mga botante sa pagboto.

Kasama sa mga responsibilidad ng mga manggagawa sa lugar ng botohan ang pag-set up ng mga lugar ng botohan at pagbubukas nang eksaktong 7 a.m. para sa mga botante; pag-check in sa mga botante gamit ang mga listahan ng presinto at pag-iisyu sa mga balota; pagsasara ng mga botohan at paglilipat ng kustodiya ng mga materyales sa pagboto.

Para sa kanilang serbisyo, makatatanggap ang mga manggagawa sa lugar ng botohan ng sahod sa pagitan ng $180 at $240.

Mga Bagong Alituntunin sa Kalusugan at Kaligtasan

Upang maprotektahan ang pampublikong kalusugan, pinagtibay ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga bagong alituntunin sa kalusugan at kaligtasan sa mga lugar ng botohan. Una, makakukuha ang lahat ng mga manggagawa sa lugar ng botohan ng mga face mask, mga face shield, hand sanitizers o mga panglinis ng kamay, at mga guwantes. Pangalawa, bibigyan ng mga diagram ang mga manggagawa sa lugar ng botohan na nagdedetalye kung paano i-set up ang kanilang mga puwesto alinsunod sa kasalukuyang mga patakaran ng social distancing o ang pagpapanatili ng 6 na talampakang distansya sa pagitan ng mga tao. Pangatlo, bibigyan ang lahat ng mga lugar ng botohan ng mga signage o karatula patungkol sa kalusugan at kaligtasan na nagpapaalala sa mga botante na gumawa ng ilang mga aksyon upang maprotektahan ang pampublikong kalusugan at sumunod sa lokal na batas.

Bago makilahok sa anumang pambulikong aktibidad na may kaugnayan sa pagiging manggagawa sa lugar ng botohan, kasama ang mga klase sa personal na pagsasanay at mga serbisyo sa Araw ng Eleksyon sa lugar ng botohan, ang bawat manggagawa sa lugar ng botohan ay kailangan munang kumuha at maipasa ang Poll Worker Public Activity Health Self-Screening Checklist (PDF) (Checklist ng Pampublikong Aktibidad at Screening para sa Pansariling Kalusugan ng mga Manggagawa sa Lugar ng Botohan) para sa sintomas o pagkahawa sa COVID-19 (maaaring makuha ito sa gitnang bahagi ng Agosto). Maipadadala rin sa koreo ang checklist na ito sa bawat manggagawa sa lugar ng botohan kasama ang kanilang Polling Place Assignment Confirmation Letter (Sulat ng Kumpirmasyon sa Naitalagang Lugar ng Botohan) at naka-post sa Profile bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Mga Kinakailangan para sa Nakatatandang Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Palagi kaming naghahanap ng mga tao na may mahusay na kasanayan sa komunikasyon at organisasyon upang magsilbi bilang mga manggagawa sa lugar ng botohan! Magandang dagdag na katangian din ang pagigiging bilingwal! Upang makapagsilbi bilang manggagawa sa lugar ng botohan dapat kayo ay:

  • 18 taong gulang
  • Mamamayan ng Estados Unidos at rehistradong botante ng California o legal na permanenteng residente
  • Hindi nakakulong sa kulungang pederal o ng estado, o parolado sa hatol ng peloni; at
  • Hindi kasalukuyang napatunayan ng isang hukuman na wala sa maayos na katinuan para makaboto

Mga Kinakailangan para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Ang programa para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan ay nagbibigay ng natatanging oportunidad para sa mga estudyante na makisali sa proseso ng mga eleksyon, makadagdag sa mga kasanayan sa kanilang resume, kumita, at makakuha ng aktuwal na karanasan sa serbisyo sa komunindad. Humigit-kumulang 500 na mag-aaral na high school ang nagsisilbi bilang mga manggagawa sa lugar ng botohan sa bawat eleksyon. Ang mga kinakailangan upang magsilbi bilang isang high school na manggagawa sa lugar ng botohan ay:

  • Maging mamamayan ng Estados Unidos o legal na permanenteng residente
  • Maging higit kumulang sa 16 taong gulang bago o sa Araw ng Elekesyon
  • Magkaroon ng hindi bababa sa 2.5 ang GPA sa isang pampubliko o pribadong high school
  • Magkaroon ng pahintulot mula sa kanilang mga magulang at paaralan

Mag-apply bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan o Kumpirmahin kung Maaari kayong Magsilbi

Kung hindi pa kayo nakapagsilbi bilang manggagawa sa lugar ng botohan sa San Francisco, mangyaring mag-apply sa pamamagitan ng online na aplikasyon para sa manggagawa sa lugar ng botohan o makipag-uganayan sa amin sa (415) 554-4310 upang humiling ng papel na aplikasyon.

Kung nakapagsilbi na kayo bilang manggagawa sa lugar ng botohan, padadalhan namin kayo ng sulat bago ang bawat darating na eleksyon upang anyayahan kayo na muling umanib sa amin nang hindi na kailangan pang mag-apply. Maaari ninyong kumpirmahin kung maaari pa rin kayong magsilbi sa pamamagitan ng inyong Profile Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan o makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4310.

Ang Inyong Profile Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Ang inyong Profile Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan ay nagpapahintulot sa inyo na kumpirmahin kung maaari pa rin kayong magsilbi sa susunod na mga eleksyon at upang ma-access ang mga pansariling impormasyon tungkol sa assignment ninyo sa Araw ng Eleksyon, kursong online na pagsasanay, Poll Worker Public Activity Health Self-Screening Checklist (PDF), at marami pang iba. Maaari din ninyong magamit ito upang makagawa ng mga pagbabago sa inyong impormasyon sa pagkikipagugnayan na nasa file ng Departamento.

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon para sa Pagsasanay ng Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Bisitahin ang Mga Mapagkukunan ng Impormasyon para sa Pagsasanay ng Manggagawa sa Lugar ng Botohan para sa impormasyon tungkol sa pagsasanay ng manggagawa sa lugar ng botohan at mga nakatutulong na mapagkukunan ng impormasyon tulad ng Manwal para sa Manggagawa sa Lugar ng Botohan, mga bidyo ukol sa pagsasanay, at marami pang iba.

Mga Kawaning Pang-Suporta sa Araw ng Eleksyon

Bawat eleksyon, kumukuha ang Departamento ng mga Eleksyon ng humigit-kumulang 80 field support staff (kawaning nagbibigay ng suporta na nakatalaga sa labas ng opisina) upang subaybayan ang mga aktibidad sa mga lugar ng botohan. Maaaring maghatid ang field support staff ng mga karagdagang suplay, magbigay ng karagdang tulong sa mga botante, at suportahan ang mga manggagawa sa lugar ng botohan. Kung interesado kayong sumali sa pangkat ng field support, makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4310 upang talakayin ang mga susunod na hakbang.