Magsilbi Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Poll workers at an elections table issuing a paper ballot

 

Nagre-recruit ang Departamento ng mga Eleksyon ng halos 2,000 na manggagawa sa lugar ng botohan upang magsilbi sa mga lugar ng botohan ng Lungsod sa Araw ng Eleksyon. Ang mga nakatatandang may malasakit sa komunidad at mga mag-aaral na high school ay mayroong pinagsamang layunin na protektahan ang mga karapatan ng botante, magsilbi na may respeto sa mga botante, at tulungan ang lahat ng mga botante sa pagboto.

Kasama sa mga responsibilidad ng mga manggagawa sa lugar ng botohan ang pag-set up ng mga lugar ng botohan at pagbubukas nang eksaktong 7 a.m. para sa mga botante; pag-check in sa mga botante gamit ang mga listahan ng presinto at pag-iisyu sa mga balota; pagsasara ng mga botohan at paglilipat ng kustodiya ng mga materyales sa pagboto.

Para sa kanilang serbisyo, makatatanggap ang mga manggagawa sa lugar ng botohan ng sahod sa pagitan ng $225 at $295.

Mga Bagong Alituntunin sa Kalusugan at Kaligtasan

Upang maprotektahan ang pampublikong kalusugan, pinagtibay ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga bagong alituntunin sa kalusugan at kaligtasan sa mga lugar ng botohan. Una, makakukuha ang lahat ng mga manggagawa sa lugar ng botohan ng mga face mask, mga face shield, hand sanitizers o mga panglinis ng kamay, at mga guwantes. Pangalawa, bibigyan ng mga diagram ang mga manggagawa sa lugar ng botohan na nagdedetalye kung paano i-set up ang kanilang mga puwesto alinsunod sa kasalukuyang mga patakaran ng social distancing o ang pagpapanatili ng 6 na talampakang distansya sa pagitan ng mga tao. Pangatlo, bibigyan ang lahat ng mga lugar ng botohan ng mga signage o karatula patungkol sa kalusugan at kaligtasan na nagpapaalala sa mga botante na gumawa ng ilang mga aksyon upang maprotektahan ang pampublikong kalusugan at sumunod sa lokal na batas.

Mga Kinakailangan para sa Nakatatandang Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Palagi kaming naghahanap ng mga tao na may mahusay na kasanayan sa komunikasyon at organisasyon upang magsilbi bilang mga manggagawa sa lugar ng botohan! Magandang dagdag na katangian din ang pagiging bilingwal! Gamitin ang checklist sa ibaba para kumpirmahin kung nakamit ninyo ang lahat ng kinakailangan upang maging elihible na magsilbi bilang isang manggagawa sa lugar ng botohan sa San Francisco.

  • Mamamayan ng U.S. at rehistradong botante ng California o legal na permanenteng residente ng Estados Unidos
  • Hindi bababa sa 18 taong gulang
  • Komportableng tumulong sa mga botante sa wikang Ingles
  • Kayang 1) sumunod sa patakaran ng pagpapabakuna sa COVID-19 ng San Francisco; 2) kompletuhin ang kinakailangang pagsasanay; at 3) magsilbi sa Araw ng Eleksyon mula 6 a.m. hanggang makompleto ang lahat ng mga gawain (humigit-kumulang hanggang 10:00 p.m.)

Mga Kinakailangan para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Ang programang para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan ay nagbibigay ng natatanging oportunidad para sa mga estudyante na makisali sa proseso ng mga eleksyon, makadagdag sa mga kasanayan sa kanilang resume, makakuha ng sahod at aktuwal na karanasan sa pagbibigay serbisyo sa komunidad. Humigit-kumulang 500 na mag-aaral na high school ang nagsisilbi bilang mga manggagawa sa lugar ng botohan sa bawat eleksyon. Gamitin ang checklist sa ibaba para kumpirmahin kung nakamit ninyo ang lahat ng kinakailangan upang maging elihible na magsilbi bilang isang manggagawa sa lugar ng botohan ng San Francisco.

  • Maging mamamayan ng Estados Unidos o legal na permanenteng residente
  • Hindi bababa sa 16 na taong gulang bago o sa Araw ng Eleksyon
  • Magkaroon ng hindi bababa sa 2.5 ang GPA sa isang pampubliko o pribadong high school
  • Magkaroon ng pahintulot mula sa inyong magulang/tagapag-alaga at mga guro (Bago ang Araw ng Eleksyon, padadalhan namin ang inyong mga magulang/tagapag-alaga at administrador ng paaralan ng kumpirmasyon na email na magsisilbi kayo bilang isang manggagawa sa lugar ng botohan.)
  • Kayang 1) sumunod sa patakaran ng pagpapabakuna sa COVID-19 ng San Francisco; 2) kompletuhin ang kinakailangang pagsasanay; at 3) magsilbi sa Araw ng Eleksyon mula 6 a.m. hanggang makompleto ang lahat ng mga gawain, hindi lalagpas ng 9 p.m.

Kung interesado kayong sumali sa Programa para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan, mangyaring kompletuhin ang aplikasyon para sa high school na manggagawa sa lugar ng botohan.

Mag-apply bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan o Kumpirmahin kung Maaari kayong Magsilbi

Kung hindi pa kayo nakapagsilbi bilang manggagawa sa lugar ng botohan sa San Francisco, mangyaring mag-apply sa pamamagitan ng online na aplikasyon para sa manggagawa sa lugar ng botohan o makipag-uganayan sa amin sa (415) 554-4310 upang humiling ng papel na aplikasyon.

Kung nakapagsilbi na kayo bilang manggagawa sa lugar ng botohan, padadalhan namin kayo ng sulat bago ang bawat darating na eleksyon upang anyayahan kayo na muling umanib sa amin nang hindi na kailangan pang mag-apply. Maaari ninyong kumpirmahin kung maaari pa rin kayong magsilbi sa pamamagitan ng inyong Profile Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan o makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4310.

Ang Inyong Profile Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Ang inyong Profile Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan ay nagpapahintulot sa inyo na kumpirmahin kung maaari pa rin kayong magsilbi sa susunod na mga eleksyon at upang ma-access ang mga pansariling impormasyon tungkol sa assignment ninyo sa Araw ng Eleksyon, kursong online na pagsasanay, Poll Worker Public Activity Health Self-Screening Checklist (PDF), at marami pang iba. Maaari din ninyong magamit ito upang makagawa ng mga pagbabago sa inyong impormasyon sa pagkikipagugnayan na nasa file ng Departamento.

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon para sa Pagsasanay ng Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Bisitahin ang Mga Mapagkukunan ng Impormasyon para sa Pagsasanay ng Manggagawa sa Lugar ng Botohan para sa impormasyon tungkol sa pagsasanay ng manggagawa sa lugar ng botohan at mga nakatutulong na mapagkukunan ng impormasyon tulad ng Manwal para sa Manggagawa sa Lugar ng Botohan, mga bidyo ukol sa pagsasanay, at marami pang iba.

Mga Kawaning Pang-Suporta sa Araw ng Eleksyon

Bawat eleksyon, kumukuha ang Departamento ng mga Eleksyon ng humigit-kumulang 80 field support staff (kawaning nagbibigay ng suporta na nakatalaga sa labas ng opisina) upang subaybayan ang mga aktibidad sa mga lugar ng botohan. Maaaring maghatid ang field support staff ng mga karagdagang suplay, magbigay ng karagdang tulong sa mga botante, at suportahan ang mga manggagawa sa lugar ng botohan. Kung interesado kayong sumali sa pangkat ng field support, makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4310 upang talakayin ang mga susunod na hakbang.