Makibahagi

People walking on Market Street to an outreach event conducted by the Department of Elections

 

Hinihikayat ng Departamento ng mga Eleksyon ang lahat ng mga residente ng San Francisco na makibahagi sa proseso ng eleksyon, at nagbibigay rin ng iba’t-ibang paraan para makilahok at matuto ang mga miyembro ng komunidad.

Magsilbi bilang Manggagawa sa Botohan 
Tulungan ang mga botante ng San Francisco na magampanan ang kanilang mga karapatan sa pagboto sa pamamagitan ng pagsisilbi bilang manggagawa sa botohan sa Araw ng Eleksyon. Alamin ang programa para sa manggagawa sa botohan ng Departamento, mag-apply bilang manggagawa sa botohan, at kumuha ng mga mahahalagang impormasyon at materyales para sa mga manggagawa sa botohan
Mag-Host ng Lugar ng Botohan
Tulungang maganap ang Araw ng Eleksyon sa pamamagitan ng pag-host ng lugar ng botohan sa inyong garahe, silid na panlibangan, lobby, o iba pang espasyo
Alamin ang mga Gawain sa Pag-abot sa Komunidad
Alamin kung paano kayo makakukuha ng tulong mula sa mga gawain sa pag-abot sa komunidad, at alamin ang tungkol sa mga pagsisikap ng Departamentong maturuan at maging kabahagi ang komunidad
Obserbahan ang Proseso
Sumali sa iba pang mga interesadong miyembro ng publiko, at obserbahan ang mga gawaing pang-eleksyon na isinasagawa sa tanggapan ng Departamento sa City Hall, sa sentro ng pagproseso sa may aplaya, at panoorin ang mga gawain sa pamamagitan ng livestream (video na live na mapapanood)
Alamin ang mga Programa para sa High School
Alamin kung paano maging bahagi ng proseso ng eleksyon habang nasa high school
Lumahok sa mga Pagpupulong ng Komite para Gawing mas Simple ang Balota
Intindihin ang tungkulin ng Komite para Gawing mas Simple ang Balota sa paghahanda ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng San Francisco, at alamin kung kailan at saan nagaganap ang mga pagpupulong ng Komite para sa Simplipikasyon ng Balota
Sumali sa mga Komite ng mga Tagapayo
Tulungang mapaghusay at mapalawak ang mga programa at serbisyo para sa mga botante ng San Francisco sa pamamagitan ng pagsali sa komite ng mga tagapayo
Hanapin ang inyong mga Kinatawan
Alamin kung sino-sino ang inyong mga kinatawan at kunin ang impormasyon para sa pakikipag-ugnayan sa kanila