Makipag-ugnayan sa Amin

Connect with Us

 

Lokasyon at mga Oras ng Tanggapan

 

Mga Oras

Lunes - Biyernes
8 a.m. - 5 p.m.

Lokasyon

Ang Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco ay nasa pinakamababang palapag ng City Hall sa Room 48. Ang address namin ay:
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Impormasyon tungkol sa Pagpunta at sa Aksesibilidad sa City Hall

Kunin ang mga Direksyon

Email at Telepono

May mga katanungan ba kayo tungkol sa pagboto? Hindi ba kayo sigurado kung paano ma-update ang impormasyon tungkol sa inyong rehistrasyon? Magandang balita – isang tawag o email lang, makakapag-usap na tayo.

Email: SFVote@sfgov.org o gamitin ang aming Contact Form

Telepono: (415) 554-4375

Toll Free: (866) 325-9163
TTY: (415) 554-4386

中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

May serbisyo sa telepono para sa interpretasyon ng higit sa 240 wika: (415) 554-4375

Magbigay ng Inyong Komento

Sinisikap ng Departamento na magbigay ng mahusay na serbisyo sa mga residente at botante ng San Francisco, at taos-puso naming pinahahalagahan ang inyong mga komento. Kung mayroon kayong mga komento, mungkahi, o ideya na makatutulong sa amin, kumpletuhin ang aming online na Survey para sa Customer .

Opsiyonal ang paglalagay ng inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, subalit kinakailangan ito kung gusto ninyo ng kasagutan mula sa amin.