Mga Argumento sa Balota

Proponent and opponent filling out ballot argument forms across from one another at a table

 

May karapatan ang lahat ng mga botante ng San Francisco na mag-akda ng mga argumentong pabor o laban sa isang partikular na panukala sa balota, para sa paglalathala sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante. 

Ang mga requirement (itinakdang pangangailangan) para sa argumento sa balota ay itinakda ng San Francisco Municipal Elections Code (Kodigo ng mga Pangmunisipal na Eleksyon sa San Francisco) at ng California Elections Code (Kodigo ng mga Eleksyon sa California); kailangang isumite ang mga argumento sa paraang itinakda ng Departamento ng mga Eleksyon. Samakatwid, bago pa kayo maghanda para sa pagsusumite ng isang argumento, mahigpit naming inirerekomenda na basahin ninyong mabuti ang Gabay para sa Pagsusumite ng mga Argumento sa Balota (sa Ingles lamang).

Ikinalulugod ng Departamento ng mga Eleksyon na tulungan kayo sa mga kailangan ninyo sa pagsusumite ng argumento sa balota. Para mag-schedule ng appointment, makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4375 o gamitin ang aming appointment form.