Mga Bagong Linya ng mga Pinagbobotohang Distrito para sa 2022

 

Bawat sampung taon, matapos ilabas ng U.S. Census Bureau (Kawanihan ng Senso ng U.S.) ang bilang ng lahat ng naninirahan sa loob ng Estados Unidos, gagamitin ng mga lokal at pang-estadong komite sa muling pagdidistrito ang nasabing datos para gumuhit ng mga bagong hangganan ng mga pinagbobotohang distrito para mapanatili ang pantay na bilang ng mga taong naninirahan sa loob ng bawat pinagbobotohang distrito. Maaaring nagbago na ang inyong pinagbobotohang distrito bilang resulta ng natapos kamakailan lamang na senso at proseso ng muling pagdidistrito.

 1. Aling mga pinagbobotohang distrito ang nagbago?
 2. Kailan ipatutupad ang mga pagbabagong ito?
 3. Paano ako maaapektuhan bilang botante nitong mga bagong linya ng pinagbobotohang distrito?
 4. Paano ko malalaman kung nagbago na ang aking mga pinagbobotohang distrito?
 5. Paano ko malalaman kung nagbago na ang aking pinagbobotohang presinto?
 6. Sino ang gumawa ng mga pagbabago sa mga linya ng distrito at paano nangyari ito?
 1. Aling mga pinagbobotohang distrito ang nagbago?
  Sakop ng mga pinagbobotohang distrito ang mga distrito para sa Board of Equalization (Lupon ng Tagasingil ng Buwis), State Senate (Senado ng Estado), State Assembly (Asembleya ng Estado), pati na rin ang U.S. Congressional (Kongresyonal ng U.S.), BART, at Supervisorial (Superbisoryal) na mga distrito. Bagama’t walang magbabago sa mga linya ng hangganan ng Distrito ng Board of Equalization ng San Francisco o ng State Senate, mayroon namang pagbabago sa State Assembly, U.S. Congressional, BART, at Supervisorial na mga distrito.

 2. Kailan ipatutupad ang mga pagbabagong ito?
  Sisimulang gamitin ng San Francisco ang mga bagong mapa para sa State Assembly at U.S. Congressional District sa Hunyo 7, 2022, Pinagsamang Pambuong-Estado na Tuwirang Primaryang Eleksyon. Gagamitin naman ang bagong mga mapa para sa BART at lokal na Supervisorial District simula sa Nobyembre 8, 2022, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon.

 3. Paano ako maaapektuhan bilang botante nitong mga bagong linya ng pinagbobotohang distrito?
  Dahil ang kombinasyon ng mga pinagbobotohang distrito kung saan kayo nakatira ang tutukoy sa inyong kasalukuyang mga kinatawan at mga kandidatong nakalista sa inyong balota kapag kayo’y bumoboto, ang inyong balota para sa Hunyo at/o Nobyembre 2022 ay maaaring may magkaibang mga kandidato kaysa sa nakalista sa ilalim ng dating linya ng pinagbobotohang mga distrito. Gayunpaman, hindi maaapektuhan ang lahat ng botante sa lungsod nitong bagong linya ng mga pinagbobotohang distrito.

 4. Paano ko malalaman kung nagbago na ang aking mga pinagbobotohang distrito?
  Maaari ninyong suriin ang mga mapa ng mga bagong pinagbobotohang distrito ng San Francisco sa sfelections.sfgov.org/maps o gamitin ang online na tool ng Departamento ng mga Eleksyon sa sfelections.org/myvotingdistrict para hanapin ang inyong pinagbobotohang mga distrito.

 5. Paano ko malalaman kung nagbago na ang aking pinagbobotohang presinto?
  Ang mga pinagbobotohang presinto ay mga heograpikal na lugar na ginagamit para iorganisa ang mga lugar ng botohan sa komunidad. Matapos makompleto ang mga pang-estado at panlokal na proseso ng muling pagdidistrito sa panahon ng tagsibol ng 2022, iguguhit muli ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga hangganan ng linya ng kanyang mga presinto para matiyak na wala sa mga ito ang mahahati nang dahil sa mga bagong pinagbobotohang mga distrito.

  Tulad sa bawat nakaraang eleksyon, makatatanggap kayo ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante humigit kumulang isang buwan bago mag-eleksyon sa Hunyo at Nobyembre 2022. Makikita ninyo ang itinalaga para sa inyong lugar ng botohan sa likod ng inyong Pamplet ng Impormasyon para sa Botante o online sa sfelections.org/voterportal.

 6. Sino ang gumawa ng mga pagbabago sa mga linya ng distrito at paano nangyari ito?
  Noong Disyembre 2021, muling iginuhit ng California Citizens Redistricting Commission (Komisyon para sa Muling Pagdidistrito ng mga Mamamayan ng California) ang mga linya ng hangganan ng mga distrito ng Califonia State Assembly, State Senate, at State Board of Equalization, pati na rin ang U. S. Congressional na mga distrito. At noong Marso 2022, muling iginuhit naman ng BART Board of Directors’ Redistricting Committee (Komite para sa Muling Pagdidistrito ng Lupon ng mga Direktor ng BART) ang mga distrito ng BART. At sa wakas, noong Abril 2022, iginuhit muli ng lokal na Task Force para sa Muling Pagdidistrito ang mga linya ng hangganan ng lokal na Superbisoryal na Distrito ng San Francisco. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang wedrawthelinesca.org, bart.gov/news/articles/2021/news20211105f, at sfelections.org/rdtf.
 7. May mga tanong pa ba kayo? Tawagan lamang kami sa (415) 554-4310, mag-email sa SFVote@sfgov.org, o bisitahin ang tanggapan ng Departamento ng mga Eleksyon sa City Hall, Room 48.