Mga Datos at Mapa

Mobile phone displaying Elections data on top of a Citywide precinct map of San Francisco

 

Patuloy na nagpupursige ang Departamento ng mga Eleksyon para magdagdag ng mga datos sa website. Kung mayroon kayong mga komento o mungkahi tungkol sa pagkakapresinta ng mga datos at mapa sa website, o kung nais ninyong humiling ng bagong datos, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.