Mga Gabay ng Impormasyon para sa Botante

voter marking a ballot

 

Sa pahinang ito, mahahanap ninyo ang impormasyon tungkol sa mga lokal at pang-estadong gabay para sa botante, suriin ang mga labanan sa inyong balota para sa nalalapit na eleksyon, at makita ang sertipikadong listahan ng mga write-in (isinusulat lamang) na kandidato.

Mga Gabay ng Impormasyon para sa Botante

Para sa bawat eleksyon, naglalathala ang Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco ng hindi maka-partidong Voter Information Pamphlet (Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, VIP) na may layuning magbigay ng impormasyon ukol sa pagboto, mga kandidatong tumatakbo para sa panlokal at ilang pang-estado at pampederal na katungkulan, at mga lokal na panukalang batas sa balota. Nakapaloob din sa inilimbag na VIP ang inyong halimbawang balota. Maaari ninyong gamitin ang inyong halimbawang balota sa pageensayo sa pagmamarka sa inyong mga napili bago ninyo markahan ang inyong opisyal na balota.

Makukuha rin online ang pamplet na ito sa mga format na PDF, HTML, o XML. Makakukuha ng bersiyon na malaki ang pagkaka-imprenta kung hihilingin, tumawag lamang sa (415) 554-4310.

Nais ba ninyong makatipid ng papel? Alinsunod sa batas pang-eleksyon, kailangang padalhan ng mga opisyal ng eleksyon ang lahat ng rehistradong botante ng naka-imprentang kopya ng gabay sa mga botante sa koreo, maliban na lang ang mga tumangging mapadalhan ng naka-imprentang kopya at ginusto ang elektronikong pagpapadala. Para piliin o tanggihan ang pagpapadala sa koreo ng naka-imprentang kopya ng gabay para sa mga botante, mangyaring isumite ang inyong kahilingan sa Voter Portal o tumawag sa (415) 554-4310.

Maaari ninyong dalhin ang inyong mga gabay para sa botante sa inyong lugar ng botohan. Mayroon ding mga kopya ang bawat lugar ng botohan.

  Voter Information PamphletPamplet ng Impormasyon para sa Botante ng San Francisco California Voter Information GuidePatnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado ng California
Kailan ito mababasa online? Humigit-kumulang 5 linggo bago ang Araw ng Eleksyon Humigit-kumulang 4 linggo
bago ang Araw ng Eleksyon
Saan ito mababasa online? Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, Nobyembre 8, 2022 na Eleksyon (PDF)
voterguide.sfelections.org
Pamplet ng Impormasyon para sa Botante (Malalaki ang Letra PDF)
voterguide.sos.ca.gov
Kailan ito ipadadala sa koreo? Humigit-kumulang 4 hanggang
5 linggo bago ang Araw ng
Eleksyon
Humigit-kumulang 4
hanggang 5 linggo bago ang
Araw ng Eleksyon

Isinusulat-Lamang na mga Kandidato

Ang isang kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato ay isang taong nag-sumite ng mga kinakailangang dokumentasyon para tumakbo bilang kandidato, pero hindi makikita ang kanyang pangalan sa balota. Ang mga isinusulat-lamang na boto na maaaring bilangin ay mga boto para sa mga kuwalipikadong kandidato lamang.