Mga Gawaing Pinahihintulutan at Ipinagbabawal sa Araw ng Eleksyon

Sign that reads “No Electioneering” posted on a tree 100 feet away from a polling place

 

Bukas sa obserbasyon ng publiko ang mga gawain sa Araw ng Eleksyon. Hinihikayat namin ang mga residente, miyembro ng media, mga kampanya at mga kandidato, at iba pang mga interesadong partido na obserbahan ang proseso ng eleksyon.

Pinapaalala ng Departamento ng mga Eleksyon sa mga mag-oobserba sa Araw ng Eleksyon ang mga patakaran at responsibilidad na kaugnay sa pag-oobserba ng proseso ng eleksyon, at nagbibigay ng paunawa tungkol sa mga pinapayagang gawain sa lugar ng botohan. Bilang pagsunod sa batas na panlokal, pang-estado, at pederal, inaasahang gagawin ng mga taga-suporta ng isang kampanya, ng media, at ng publiko ang mga gawain sa paraang magtitiyak ng ligtas at matiwasay na araw ng pagboto para sa lahat.

Nakatuon ang Departamento ng mga Eleksyon sa pagtiyak na may ligtas, matiwasay, at pribadong karanasan sa pagboto ang lahat ng mga botante. May aabot sa 100 field staff (manggagawa na nakatalaga sa labas ng opisina) ang Departamento para imonitor ang mga gawain sa botohan, upang matiyak na makaboboto ang mga botante ng malaya at pribado nang walang nakikialam.

Ang sinumang naniniwalang nakasaksi sila ng isang posibleng insidente ng pakikialam sa eleksyon, intimidasyon ng botante, o panloloko ay mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310, o sa Hotline ng Abugado ng Distrito ukol sa mga Panloloko sa mga Botante sa (628) 652-4368. Ipagbibigay-alam rin ng Departamento ng mga Eleksyon ang anumang ulat sa Tanggapan ng Abugado ng Distrito.

Media at mga Taga-Obserba

Inaanyayahan ang mga media at iba pang mga interesadong partido na obserbahan ang mga gawain sa Araw ng Eleksyon. Ipinagbabawal sa media at mga taga-obserba sa eleksyon ang:

  • Pagharang sa lamesa para sa eleksyon
  • Pakikialam sa mga patakaran sa lugar ng botohan
  • Pagpasok sa lugar ng voting booth (puwesto kung saan bumoboto)
  • Pag-obserba o pag-record ng mga botanteng nagmamarka ng kanilang balota
  • Pagtatanong sa mga botante sa loob ng lugar ng botohan kung paano sila bumoto

Maaaring gamitin ang mga camera at video equipment sa ilang pagkakataon, kinakailangan lamang na hindi ito nakasasagabal sa pagboto, nagbibigay-intimidasyon sa mga botante o mga manggagawa sa lugar ng botohan, o kumokompromiso sa pagiging pribado ng botante. Halimbawa, maaaring kumuha ng litrato o mag-video ng isang kandidatong bumoboto sa lugar ng botohan ang isang organisasyong pang-media na may kredensiyal, kinakailangan lamang na walang isa man sa lugar ng botohan ang tutol dito.

Exit Polling (Pag-survey sa mga Katatapos lang Bumoto)

Ang exit polling ay ang pagtatanong sa mga botante tungkol sa kung paano o kung sino ang kanilang binoto pagkatapos na pagkatapos nilang lumabas ng botohan. Pinapayagan ang mga pollster (mga nagtatanong) at mga miyembro ng media na magsagawa ng mga exit poll, kinakailangan lamang na alinsunod ang kanilang pagsasagawa sa batas ng eleksyon. Inaasahan na gagawin ng mga organisasyon ang exit polling mga 25 feet (talampakan) mula sa lugar ng botohan, sa isang tahimik at hindi nakabubulabog na paraang hindi nakasasagabal sa mga patakaran sa eleksyon.

Electioneering (Pangangampanya sa Lugar ng Botohan)

Ang electioneering ay ang nakikita o naririnig na pamamahagi ng impormasyon na sumusuporta o hindi sa sinumang kandidato o alinmang panukalang nasa balota sa loob ng 100 feet kung saan nagaganap ang isang pagboto, sa isang lugar ng botohan man o sa tanggapan ng isang opisyal ng mga eleksyon. Mahigpit na ipinagbabawal ang electioneering.

Kabilang sa mga ipinagbabawal na gawain at materyales na pang-electioneering ang:

  • Pagpapakita ng pangalan, kawangis, o logo ng isang kandidato
  • Pagpapakita ng numero, titulo, paksa, o logo ng isang panukala sa balota
  • Pagsusuot o pamamahagi ng mga butones, sumbrero, panulat, damit, karatula, o sticker na may impormasyon tungkol sa mga kandidato o mga paksa na nasa balota
  • Naririnig na pag-broadcast (pagsasahimpapawid) ng mga impormasyon tungkol sa mga kandidato at panukalang makikita sa balota
  • Pangangalap ng mga pirma para sa petisyon para sa isang kandidato, petisyon para sa pagbawi, o ano pa mang petisyon sa loob ng 100 feet ng lugar ng botohan

Nakatakda ang mga probisyong ito sa California Elections Code § 18370 (Kodigo ng mga Eleksyon sa California § 18370). Sinumang lalabag sa alinman sa mga probisyon sa seksiyong ito ay may pagkakasalang misdemeanor (maliit na paglabag sa batas).

Kung makasaksi kayo ng ano mang uri ng electioneering sa loob ng 100 feet kung saan nagaganap ang isang pagboto, mangyaring ipaalam sa Poll Inspector (Inspektor ng Botohan) na namamahala sa lugar ng botohan. Ipapaalala ng Poll Inspector ang mga patakaran sa indibidwal o sa grupong nagsasagawa ng electioneering. I-aalerto din ng Poll Inspector sa Departamento ang pangyayari, at kung kinakailangan, magpapadala ang Departamento ng karagdagang field support staff (manggagawa na nakatalaga sa labas ng opisina) para matiyak na hihinto ang isinasagawang electioneering.