Mga Kandidato

Candidate shaking hands with the public

 

Para kumandidato para sa isang katungkulan sa San Francisco, kailangan ninyong maghain ng kandidatura sa Departamento ng mga Eleksyon. Kung gusto ninyong maghain ng kandidatura para sa katungkulang pampederal o pang-estado, sumangguni sa  Kalihim ng Estado ng California para sa impormasyon.

Kailangang kumpletuhin ng lahat ng mga kandidato ang proseso ng nominasyon bago ang deadline ng legal na paghahain na itinakda ng batas. Mahigpit na inirerekomenda ng Departamento na i-file ninyo ang lahat ng mga kinakailangang papeles bago pa ang legal na deadline. Ang paghahain ng maaga ay nagbibigay ng sapat na oras sa mga kandidato na makumpleto ang mga requirement, at maiwasto ang anumang mga pagkakamali o pagkukulang sa mga dokumentong kaugnay ng inyong nominasyon. Hindi maaaring magbigay ng mga eksepsiyon sa deadline ng paghahain ang Departamento, sa kahit ano pa mang sitwasyon.

Ikinalulugod ng Departamento ng mga Eleksyon na tulungan kayo sa mga kailangan ninyo sa paghahain ng inyong kandidatura. Para mag-schedule ng appointment, makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4375 o gamitin ang aming appointment form.