Mga Madalas na Katanungan tungkol sa Pagboto ng Hindi-Mamamayan sa Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

 

 

Sa boto ng Lupon ng mga Superbisor, nailagay sa balota para sa eleksyon noong Nobyembre 2016 ang Proposisyon N. Inaprubahan ng mga botante ang panukala na may botong 54% hanggang 46%, na nagbibigay-pahintulot sa mga hindi-mamamayang residente ng San Francisco na bumoto para sa mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon (na tinatawag ring Lupon ng mga Paaralan).

1. Kailan magkakaroon ng pagboto ng hindi-mamamayan?

Magkakaroon ng pagboto ng hindi-mamamayan sa susunod na eleksyon para sa mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon, na nakatakda sa Nobyembre 6, 2018, at sa bawat eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan hanggang Nobyembre 2022. Nakatakda ang eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan kada dalawang taon. Nakatakdang matapos ang oportunidad para sa mga hindi-mamamayan na bumoto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan matapos ang eleksyon sa 2022, maliban na lamang kung pagtitibayin ng Lupon ng mga Superbisor ang isang ordinansang magpapahintulot ng pagpapatuloy nito.

Nakikipagtrabaho ang Departamento ng mga Eleksyon sa mga stakeholder (mga apektado at may interes sa proseso) at mga aktibista sa komunidad para maisama ang pagboto ng mga hindi-mamamayan sa mga kasalukuyang proseso sa eleksyon.

2. Maaari bang magparehistro at bumoto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan ang lahat ng mga hindi-mamamayan?

Hindi po. Para magparehistro at makaboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan, ang taong hindi-mamamayan ay kinakailangang:

  • Residente ng San Francisco
  • Hindi bababa sa 18 taong gulang ang edad bago o sa Araw ng Eleksyon
  • Magulang, legal na tagapangalaga, o kinikilalang legal na tagapag-alaga ng bata mula pagkapanganak hanggang edad 18 na nakatira sa Pinagsama-samang Distritong Pampaaralan ng San Francisco
  • Hindi nakakulong o parolado dahil sa hatol na peloni

3. Residente ako ng San Francisco at pumapasok ang anak ko sa isang pampribadong paaralan? Elihible ba ako?

Opo, hanggang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad ng inyong anak, at natutugunan ninyo ang iba pang mga itinakdang pangangailangan para sa elihibilidad na nakalarawan sa bilang 2 sa itaas.

4. Residente ako ng San Francisco at mayroon akong anak na bata pa para makapasok sa paaralan. Elihible ba ako?

Opo, hanggang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad ng inyong anak, at natutugunan ninyo ang iba pang mga itinakdang pangangailangan para sa elihibilidad na nakalarawan sa bilang 2 sa itaas.

5. Nakatira ang pamilya namin sa Alameda subalit pumapasok sa isang paaralan sa San Francisco ang anak ko. Elihible ba ako?

Hindi po, dahil kinakailangang residente kayo ng San Francisco para maging elihible sa pagpaparehistro at pagboto sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.

6. Isa akong hindi-mamamayang residente ng San Franciso at mayroon akong anak. Paano ako magpaparehistro?

Magbibigay ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga form para sa rehistrasyon at ng iba pang impormasyon tungkol sa pagboto. Dahil ang mga itinakdang pangangailangan para sa elihibilidad sa pagiging botante ay iba sa ilalim ng panukalang ito kumpara sa batas na pang-eleksyon ng estado, pinag-uusapan at isinasaalang-alang ang mga lohistikong detalye sa pagpapatupad ng prosesong ito.

7. Tatanggap ba ako ng anumang impormasyon matapos akong magparehistro?

Opo. Para sa bawat eleksyon, gagawa at magpapadala sa koreo ang Departamento ng mga Eleksyon ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante na may impormasyon na ispesipiko para sa mga botanteng hindi-mamamayan para sa eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.

8. May iba pa bang labanang makikita sa balota ko maliban sa labanan para sa Lupon ng Edukasyon?

Wala na po, kung hindi kayo mamamayan ng Estados Unidos, walang mga pampederal, pang-estado, o iba pang lokal o pangdistritong labanan sa inyong balota, dahil hindi elihible ang mga hindi-mamamayan para bumoto sa mga labanang ito. Tanging ang labanan lamang para sa Lupon ng Edukasyon ang makikita sa balota ng mga hindi-mamamayan.

9. Magkakaroon ba ng balota para sa aksesibilidad para sa mga botanteng hindi-mamamayan?

Opo, bukod sa papel na balota, magkakaroon ng balotang audio (naririnig) at touch screen (napipindot sa monitor) na may malaking imprenta. Lahat ng mga porma ng balota ay makukuha sa Ingles, Tsino (may Cantonese at Mandarin na audio), Espanyol, at Filipino.

10. Paano ipaaalam ng Departamento ng mga Eleksyon sa mga residente ng San Francisco ang tungkol sa pagboto ng hindi-mamamayan?

Nilalayon ng Departamento ng mga Eleksyon na makipagtrabaho kasama ng Pinagsama-samang Distritong Pampaaralan ng San Francisco at iba pang ahensiya ng gobyerno, para ipaalam sa publiko ang tungkol sa pagboto ng hindi-mamamayan. Bukod sa pagpaskil ng impormasyon sa sfelections.org at paggawa ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante, partikular para sa mga botanteng hindi-mamamayan, maaari ring gamitin ng Departamento ang iba pang mga pamamaraan para maabot ang komunidad, tulad ng pagsagawa ng mga presentasyon para sa edukasyon ng botante, at mga abiso sa mga pahayagan.

11. Ano ang dapat kong gawin kung mayroon pa akong mga katanungan tungkol sa pagboto ng hindi-mamamayan?

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng pag-email sa SFVote@sfgov.org  o pagtawag sa (415) 554-4310.