Mga Mahalagang Petsa para sa Eleksyon at Mga Deadline para sa mga Botante

Nobyembre 6, 2018, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon

Kaganapan o Aksiyon Petsa Deskripsyon
Mga Balota para sa mga Botanteng Militar at Nasa Ibang Bansa Setyembre 22 Huling araw para magpadala ng balota sa mga botanteng nasa Miltar at mga botanteng nasa ibang bansa na humiling nito. Magpapatuloy ang pagpapadala ng balota sa mga botanteng nagsumite ng aplikasyon pagkatapos ng araw na ito hanggang Martes, Oktubre 30.
Mga Balota para sa mga Botanteng Permanenteng Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo Oktubre 8 Tantyadong araw na simulang makatatanggap ang mga botante na humiling ng vote-by-mail na balota para sa lahat ng eleksyon. Magpapatuloy ang pagpapadala sa mga bagong aplikante hanggang Martes, Oktubre 30.
Pagpapadala ng mga Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at Halimbawang Balota sa Koreo Oktubre 8 Huling araw para ipadala sa mga botante, sa pamamagitan ng koreo, ang Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at Halimbawang Balota. Magpapatuloy hanggang sa huling bahagi ng Oktubre ang pagpapadala sa mga botanteng nagparehistro matapos ang petsang ito.
Magbubukas ang Sentro ng Botohan sa City Hall Oktubre 9 Maaaring bumoto sa opisina ng Departamento ng mga Eleksyon sa unang palapag ng City Hall, Lunes hanggang Biyernes, mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Maaari ring bumoto sa mga Sabado at Linggo ng Oktubre 27-28 at Nobyembre 3-4. Sarado ang Sentro ng Botohan sa Oktubre 8, pista opisyal.
Huling Araw ng Pagpaparehistro para Bumoto o Muling Magparehistro para sa Eleksyon sa Nobyembre 6 Oktubre 22 Huling araw para magparehistro para bumoto. Kailangang maipadala na sa koreo ang Form para sa Pagpaparehistro bilang Botante (may postmark nang hindi lalampas sa araw na ito), naisumite na online, o naihatid sa Departamento ng mga Eleksyon nang hindi lalampas sa araw na ito, at epektibo ito sa pagtanggap.
Pagproseso ng mga Balotang para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo Oktubre 23 Unang araw kung kailan maaari nang magsimulang buksan ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga natanggap na sobre ng balotang para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, at pag-aalis ng mga balota para maihanda na sa pagbibilang.
Kondisyonal na Pagpaparehistro at Pagboto ng mga Botante Oktubre 23 - Nobyembre 6 Dahil sa pagbabago sa batas pang-eleksyon ng estado na naging epektibo noong 2017, ang mga botanteng hindi nakapagrehistro bago ang huling araw ay maaari nang pumunta sa Sentro ng Botohan sa City Hall para kondisyonal na magparehistro at bumoto gamit ang isang probisyonal na balota. Sa City Hall lang mayroong kondisyonal na pagpaparehistro. Sa batas, walang kondisyonal na pagpaparehistro sa mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.
Pagboto ng Sabado-Linggo sa Sentro ng Botohan sa City Hall Oktubre 27-28 Ang mga oras ay 10 a.m. - 4 p.m. (kailangang pumasok ang publiko sa City Hall mula sa pasukan sa Grove Street)
Huling Araw para Humiling ng Balota para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo Oktubre 30 Kailangang matanggap ng Departamento ng mga Eleksyon ang mga kahilingan na nakasulat o sa telepono nang hindi lalampas nang 5 p.m. Ang mga kahilingan online ay kailangang isumite nang hindi lalampas nang 11:59 p.m.
Pagboto ng Sabado-Linggo sa Sentro ng Botohan sa City Hall Nobyembre 3-4 Ang mga oras ay 10 a.m. - 4 p.m. (kailangang pumasok ang publiko sa City Hall mula sa pasukan sa Grove Street)
Araw ng Eleksyon Nobyembre 6 Bukas mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. ang mga lugar ng botohan, ang Sentro ng Botohan sa City Hall, at ang mga hulugan ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo.
8 p.m. Huling araw para sa Personal na Paghahatid ng mga Balotang para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Ang mga balotang personal na ihahatid ay kailangang matanggap nang hindi lalampas ng 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon.
8 p.m. Huling araw para sa mga Balotang Ibabalik sa Pamamagitan ng Fax
Huling araw para magbalik ng balota sa pamamagitan ng fax ang botanteng militar o nasa ibang bansa na nakatira sa labas ng U.S. Kailangang matanggap nang hindi lalampas nang 8 p.m. sa Araw ng Eleksyon ang mga balotang ibabalik sa pamamagitan ng fax, at kailangang may kasama itong Panunumpa ng Botante.
Opisyal na Canvas Nobyembre 7 - Disyembre 6 Sa panahon ng Opisyal na Canvas, nagsasagawa ang Departamento ng internal audit ng eleksyon para matiyak ang pagiging tama at pagiging balido ng mga resulta. Isinasagawa sa gitnang bahagi ng Hunyo ang random na pagpili ng mga presinto para sa 1% na manwal na pagtatala.
Huling araw ng Pagtanggap ng mga Balotang Ipinadala sa pamamagitan ng Koreo o Serbisyo-Padala Nobyembre 9 Ang alinmang balotang para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ay itinuturing na nasa oras kung natanggap ito ng Departamento ng mga Eleksyon sa pamamagitan ng United States Postal Service, o ng isang pribado at tunay na kompanyang naghahatid ng sulat nang hindi lalampas sa tatlong araw matapos ang Araw ng Eleksyon. Para mabilang, kailangan na ma-postmark ang mga balotang ipinadala sa pamamagitan ng koreo bago o sa Araw ng Eleksyon.
Huling araw para Kumpletuhin ang Canvas, at Isertipika ang mga Resulta ng Eleksyon Disyembre 6 Maghahanda ang Departamento ng mga Eleksyon ng sertipikadong pahayag ng mga resulta, at isusumite ito sa Lupon ng mga Superbisor.
Huling araw para isumite ang Pahayag ng mga Resulta sa Kalihim ng Estado Disyembre 7 Huling araw para isumite ang Pahayag ng mga Resulta sa Kalihim ng Estado.