Mga Mapa

Citywide precinct map of San Francisco and individual Supervisorial district maps

 

Gamitin ang mga link sa pahinang ito para makakuha ng pinakabagong bersiyon ng mga elektoral na mapa ng San Francisco. Para humiling ng naka-print na bersiyon ng Mapa ng mga Presinto sa Buong Lungsod, o ng Mapa ng mga Superbisoryal na Distrito, makipag-ugnayan sa amin gamit ang contact form , o tumawag sa (415) 554-4375.

Para sa mga mapa at datos ng mga pagboto, tingnan ang pahina tungkol sa Mga Resulta.

Mapa ng mga Lugar ng Botohan

Magbibigay ang Departamento ng mapa ng lahat ng mga lugar ng botohan na naitalaga para sa eleksyon mga dalawang linggo bago ang Araw ng Eleksyon.

Para i-check ang itinalagang lugar ng botohan para sa inyo, at makakuha ng mga direksiyon, gamitin ang Paraan sa Pagtiyak ng Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota ng Departamento.