Mga Mapa

Citywide precinct map of San Francisco and individual Supervisorial district maps

 

Gamitin ang mga link sa pahinang ito para makakuha ng pinakabagong bersiyon ng mga elektoral na mapa ng San Francisco. Para humiling ng naka-print na bersiyon ng Mapa ng mga Presinto sa Buong Lungsod, o ng Mapa ng mga Superbisoryal na Distrito, makipag-ugnayan sa amin gamit ang contact form , o tumawag sa (415) 554-4375.

Para sa mga mapa at datos ng mga pagboto, tingnan ang pahina tungkol sa Mga Resulta.

Mga Mapa ng Presinto, Distrito, at Komunidad


Pinaiiral na mga Mapa para sa Nobyembre 8, 2022 na eleksyon


Sisimulang gamitin ng San Francisco ang bagong mga mapa ng Superbisoryal na Distrito simula sa Nobyembre 8, 2022 na eleksyon.

Ang mga Paiiraling Mapa para sa Hunyo 7, 2022 na Eleksyon.


Sisimulang gamitin ng San Francisco ang mga bagong mapa para sa State Assembly at U.S.Congressional District sa Hunyo 7, 2022 na eleksyon. Walang mangyayaring pagbabgo sa mga hangganan ng linya ng mga distrito para sa Board of Equalization ng San Francisco at Senado ng Estado.

Mga Mapa mula Nobyembre 2019 hanggang Abril 2022

Mga Mapa mula Hunyo 2018 hanggang Nobyembre 2018

Archive ng mga Lumang Mapa

Mapa ng mga Lugar ng Botohan

Magbibigay ang Departamento ng mapa ng lahat ng mga lugar ng botohan na naitalaga para sa eleksyon mga dalawang linggo bago ang Araw ng Eleksyon.

Para i-check ang itinalagang lugar ng botohan para sa inyo, at makakuha ng mga direksiyon, gamitin ang Paraan sa Pagtiyak ng Lugar ng Botohan at Halimbawang Balota ng Departamento.