Mga Mapagkukunan ng Impormasyon para sa Pagsasanay ng Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Poll workers attending a training class at City Hall

 

Nagpapasalamat ang Departamento ng mga Elekesyon sa bawat isang manggagawa sa lugar ng botohan na maglilingkod sa Nobyembre 3, 2020, eleksyon! Kung wala ang tulong ng mga taong tulad ninyong may malasakit sa komunidad, hindi namin makukumpleto ang aming misyon na mangasiwa ng malaya, patas at gumaganang mga elekesyon sa San Francisco!

Hinihikayat naming kayong suriin ang lahat ng mga mapagkukunan ng tulong sa pahinang ito upang matiyak na kampante ninyong magagawa ang inyong mga responsibilidad sa Araw ng Eleksyon. Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4310.

Online na Programa sa Pagsasanay

Dahil sa mga kasalukuyang kaganapan, maghahanda ng online na programa ang Departamento, kung saan ligtas na makukuha ng mga manggagawa sa lugar ng botohan ang kinakailangang kaalaman sa kanilang tahanan.

Upang matulungan ang mga manggagawa sa lugar ng botohan na walang kompyuter o access sa internet, magtatakda kami ng mga araw kung kailan maaaring makumpleto ng mga manggagawa sa lugar ng botohan ang pagsasanay sa Tanggapan ng Departamento sa City Hall. Mangyaring tumawag sa (415) 554-4310 upang magtakda ng oras para makumpleto ang pagsasanay sa City Hall.

Saklaw ng kinakailangang online na pagsasanay ang 1) mga karapatan ng mga botante at mga mapagkukunan ng tulong sa wika at akesibilidad, 2) tamang pag-setup at pagpapatakbo ng kagamitan sa pagboto, 3) pagproseso sa mga botante, kasama ang pangkaraniwang, vote-by-mail, at mga probisyonal na botante, 4) mga pamamaraan sa pag-iingat para sa mga binotohang balota at ibang mga materyales sa eleksyon, 5) mga bagong pamamaraan sa kalusugan at kaligtasan, at iba pang mga importanteng paksa.

Simula Oktubre 1, 2020, magkakaroon kayo ng access sa online na pagsasanay, pati na rin ang opsiyonal na online na pagsasanay na bilingwal sa pamamagitan ng pag-log in sa inyong Profile Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan.

Dagdag sa online na pagsasanay, magkakaroon ng pagkakataong dumalo sa maliit na grupo ng aktuwal na sesyon ng pagsasanay sa City Hall sa Oktubre ang mga naniniwala na makikinabang sila sa pagsasanay na gumamit ng mga kagamitan sa pagboto.

Manwal sa Pagsasanay

Makakukuha ng Manwal sa Pagsasanay ng Manggagawa sa Lugar ng Botohan para sa Nobyembre 3, 2020, Eleksyon sa kalagitnaan ng Setyembre.

Dinisenyo ang Manwal na ito upang matulungan kayong matupad ang inyong misyon, upang mabisa ninyong magampanan ang inyong mga tungkulin, at makapagbigay ng mahusay na serbisyo sa mga botante. Hinihikayat namin kayong suriin ang Manwal na ito nang higit pa sa isang beses.

Mga Newsletter

Binuo ang Newsletter para sa Manggagawa sa Lugar ng Botohan upang matulungan kaming buong taong manatiling konektado sa aming mga manggagawa sa lugar ng botohan. Nagbibigay daan ang mga newsletter na ito na maibahagi ang mga pagbabago, highlight sa mga bagong batas ng eleksyon, at marami pang iba.

Mga Mungkahi

Naging posible ang Araw ng Eleksyon dahil sa inyong dedikasyon para sa mga botante ng San Francisco at napakahalaga ng inyong mga mungkahi sa amin.

Upang isumite ang inyong mga mungkahi sa pagsisilbi bilang Inspektor, paki-click dito (magagamit sa Nobyembre).

Upang isumite ang inyong mga mungkahi sa pagsisilbi bilang Clerk, paki-click dito (magagamit sa Nobyembre).