Mga Oportunidad sa Trabaho

 

Salamat sa inyong interes na magtrabaho sa Departamento ng mga Eleksyon!

Sama-samang nagtatrabaho ang mga empleyado ng Departamento ng mga Eleksyon upang kumpletuhin ang aming misyon na magbigay ng pantay-pantay na aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyong may kinalaman sa eleksyon at magsagawa ng mga eleksyong malaya, makatarungan at makabuluhan para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Bukod sa aming humigit kumulang 40 pang-buong taon na mga manggagawa, kami rin ay nag-e-empleyo ng daan-daang mga pansamantalang manggagawa para tumulong sa pagkumpleto ng napakaraming iba’t-ibang mga gawain sa bawat eleksyon. Ang mga gawaing ito ay kinabibilangan ng pagsasagawa ng voter outreach, pagsasanay sa mga manggagawa sa botohan, pag-su-survey para sa aksesibilidad ng mga lugar ng botohan, pagmimintena ng datos ng botante, pagbibigay ng tulong sa wika, at pagpoproseso ng mga binotohang balota.

Nakatuon kami sa pagbuo ng isang lugar ng trabaho na may pagkakapantay-pantay at pagiging ingklusibo, kung saan ang lahat ng mga empleyado ay maaaring umunlad at magtagumpay. (Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pang-internal na layunin ng Departamento para sa makatwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi, mangyaring basahin ang aming 2021-2023 Planong Aksyon para sa Makatwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi.

Sa pahinang ito, maaari ninyong malaman ang tungkol sa mga bukas na posisyon sa Departamento ng mga Eleksyon at mag-sign up para makatanggap ng awtomatikong mga notipikasyon kapag mayroong bagong bukas na posisyon.

Mga Bukas na Posisyon at Notipikasyon tungkol sa Trabaho

Ang Departamento ng mga Eleksyon ay kasalukuyang nangangalap ng mga aplikante para sa (mga) sumusunod na bukas na posisyon. I-click ang position title para sa karagdagang impormasyon at upang mag-apply.

Position Title Petsa ng Pagbukas ng Posisyon Deadline sa Pag-file ng Aplikasyon
1403 Graphic Design and Outreach Coordinator Hunyo 9, 2021 Tuloy-tuloy
  • Gustong mag-signup para sa mga notipikasyon tungkol sa trabaho? Kumpletuhin ang Department of Elections Job Alert Request Form
  • Gustong magsumite ng aplikasyon para sa bukas na posisyon? Pumunta sa JobAps, website para sa trabaho sa lokal na pamahalaan ng San Francisco
  • Gustong tingnan ang iba pang mga trabaho sa Lungsod? Pumunta sa JobAps, website para sa trabaho sa lokal na pamahalaan ng San Francisco
  • Nais magsilbi bilang manggagawa sa botohan at kumita ng hanggang sa $240? Kumpletuhin angonline assessment para sa manggagawa sa botohan
  • May mga katanungan tungkol sa mga posisyon sa Departamento ng mga Eleksyon o sa proseso ng aplikasyon? Mag-email sa elections.careers@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4375 o (415) 554-4310.