Mga Oportunidad sa Trabaho at Pagboboluntaryo

 

Salamat sa inyong interes sa mga oportunidad sa trabaho at pagkakataong magboluntaryo sa Departamento ng mga Eleksyon!

Sama-samang nagtatrabaho ang mga empleyado ng Departamento ng mga Eleksyon upang kumpletuhin ang aming misyon na magbigay ng pantay-pantay na aksesibilidad sa pagboto at mga serbisyong may kinalaman sa eleksyon at magsagawa ng mga eleksyong malaya, makatarungan at makabuluhan, para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Sa bawat eleksyon, nag-e-empleyo kami ng daan-daang mga pansamantalang manggagawa para tulungan ang aming taunang mga kawani sa pagkumpleto ng napakaraming iba’t-ibang mga gawain tulad ng pagsasagawa ng voter outreach, pagsasanay sa mga manggagawa sa botohan, pag-su-survey para sa aksesibilidad ng mga lugar ng botohan, pagmimintena ng datos ng botante, pagbibigay ng tulong sa wika, at pagpoproseso ng mga binotohang balota. Dagdag pa rito, nangangalap kami ng libu-libong boluntaryong manggagawa sa botohan na magsisilbi sa isa sa mga lugar ng botohan ng Lungsod sa Araw ng Eleksyon.

Panoorin ang maikling bidyo tungkol sa Pagtatrabaho sa Departamento ng mga Eleksyon para malaman kung paano araw-araw isaaksyon ng aming mga kawani ang demokrasya at alamin ang ilan sa mga trabaho na ginagawa ng mga empleyado ng Departamento ng mga Eleksyon.

Nakatuon kami sa pagbuo ng isang lugar ng trabaho na may pagkakapantay-pantay at pagiging ingklusibo, kung saan ang lahat ng mga empleyado ay maaaring umunlad at magtagumpay. (Para alamin ang higit pa tungkol sa pang-internal na layunin ng Departamento para sa makatwirang pagkakapantay-pantay ng mga lahi, mangyaring basahin ang aming 2021-2023 Planong Aksyon para sa Makatwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi.)

May mga katanungan tungkol sa mga posisyon sa Departamento ng mga Eleksyon o sa proseso ng aplikasyon? Mag-email sa elections.careers@sfgov.org o tumawag sa (415) 554-4375 o (415) 554-4310.

Mga Bukas na Posisyon at Notipikasyon tungkol sa Trabaho

Sa kasalukuyan, walang bukas na posisyon ang Departamento ng mga Eleksyon. Magsisimula kaming tumanggap ng mga aplikasyon para sa mga pansamantalang posisyon humgiit kumulang 7 buwan bago ang susunod na eleksyon. Para sa mga update, bumalik muli sa susunod.

  • Gustong mag-signup para sa mga notipikasyon tungkol sa trabaho? Kumpletuhin ang Department of Elections Job Alert Request Form
  • Gustong tingnan ang iba pang mga trabaho sa Lungsod? Pumunta sa Careers, website para sa trabaho sa lokal na pamahalaan ng San Francisco.
  • Gustong malaman ang mga benepisyo para sa mga empleyado ng Lungsod? Pumunta sa pahina ng Benefits Overview.

Pagkakataong Magboluntaryo

Kasalukuyang nangangalap ang Departamento ng mga manggagawa sa botohan na magsisilbi sa nalalapit na eleksyon!

Responsable ang mga manggagawa sa botohan sa pag-set up ng mga pampamayanang lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, pagbibigay tulong sa mga botante, at paglilipat ng kustodiya ng mga balota at resulta matapos magsara ang botohan. Para sa kanilang serbisyo, makatatanggap ang mga manggagawa sa lugar ng botohan ng sahod sa pagitan ng $180 at $240 at kailangan nilang makumpleto ang kursong pagsasanay bago ang Araw ng Eleksyon. Para malaman ang higit pa tungkol sa pagsisilbi bilang manggagawa sa lugar ng botohan at para mag-apply, bisitahin ang pahinang Magsilbi Bilang Manggagawa sa Lugar ng Botohan. Ineenganyo namin ang mga bilingguwal na aplikante na mag-apply at makatanggap ng karagdagang sahod para sa kanilang serbisyo.

Elihible ring magsilbi bilang manggagawa sa botohan o makilahok sa programa para sa Embahador sa High School ng Departamento ang mga estudyanteng nasa High School na magiging 16 taong gulang o higit pa sa Araw ng Eleksyon. Para sa impormasyon ukol sa mga programang pang high school, bisitahin ang pahinang Mga Programa para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan at Embahador.

Naghahanap ang Departamento ng mga espasyo sa komunidad na maaaring gawing lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon.

Hindi pagmamay-ari ng Departamento ng mga Eleksyon ang alinman sa mga lugar na nagsisilbi bilang lugar ng botohan, at kami ay umaasa sa mga miyembro ng komunidad na magbigay ng mga aksesibleng lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon. Kung mayroon kayong garahe, silid ng libangan, lobby, o iba pang espasyo na maaring magamit bilang lugar ng botohan, mangyaring konsiderahin ninyong mag-apply bilang Host ng Lugar ng Botohan. Makatatanggap ng suweldo ang mga Host ng Lugar ng Botohan para sa pag-aalok ng kanilang lugar, at maaari rin silang magsilbi bilang manggagawa sa botohan sa lokasyong iyon.