Mga Panukala

The Department of Elections is happy to assist with your ballot measure submission needs.

 

Maaaring mailagay sa balota ang mga panukalang lokal at pandistrito sa iba’t-ibang paraan. Depende sa uri ng ipinanukalang lehislasyon, ang panukala ay maaaring:

  • Isumite matapos ang pagboto ng Lupon ng mga Superbisor o ng iba pang ahensiya, tulad ng Lupon ng Edukasyon o ng Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad
  • Isumite ng Mayor, o ng apat o higit pang mga miyembro ng Lupon ng mga Superbisor
  • Maging kuwalipikado sa pamamagitan ng inisyatibang proseso kung saan makakakalap ng sapat na bilang ng pirma ng mga botante

Maaaring magsumite ng isang inisyatibang panukala ang isang botante ng San Francisco, o isang grupo ng mga botante ng San Francisco, para mailagay sa balota, para sa pagpapasya ng mga botante ng San Francisco; pinangangasiwaan ng Departamento ng mga Eleksyon ang hakbanging proseso na ito para sa kuwalipikasyon. Para sa mga detalye tungkol sa inisyatibang proseso, tingnan ang resources (mga mapagkukunan ng impormasyon) (sa Ingles lamang).

Ikinalulugod ng Departamento ng mga Eleksyon na tulungan kayo sa mga kailangan ninyo sa pagsusumite ng panukala sa balota. Para mag-schedule ng appointment, makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4375 o gamitin ang aming appointment form.

Para sa impormasyon tungkol sa mga panukala sa balota ng estado, bisitahin ang Kalihim ng Estado ng California.