Mga Paraan sa Pagboto

Person receiving a vote-by-mail ballot

 

Gamitin ang mga link sa ibaba para alamin ang ibat-ibang opsiyon sa pagboto na mayroon ang mga botante sa San Francisco o pumunta sa My Election Navigator para maibalangkas ang inyong plano sa pagboto para sa susunod na eleksyon.

Sa Pamamagitan ng Koreo
Noong Setyembre 27, 2021, pinirmahan ni Gobernador Newsom ang Assembly Bill 37 na naguutos na permanenteng mapadalhan sa koreo ng balotang vote-by-mail ang lahat ng aktibo at rehistradong mga botante para sa lahat ng eleksyon. Ipadadala sa lahat ng lokal na rehistradong botante ang mga pakete ng balotang vote-by-mail humigit kumulang isang buwan bago ang bawat Araw ng Eleksyon.
Gamit ang Sistema ng Aksesibleng Vote-by-Mail
Maaaring makuha ng sinumang botante ang kanilang balota gamit ang Sistema ng Aksesibleng Vote-by-Mail (AVBM). Pinahihintulutan ng sistemang AVBM ang mga botante na ma-download at mamarkahan ang kanilang mga balota gamit ang mga aparatong konektado sa internet tulad ng mga kompyuter at tablet, at ito'y akma rin sa mga pampersonal na teknolohiyang pantulong.
Sa Sentro ng Botohan – Bago o Sa Araw ng Eleksyon
Sa panahon para sa maagang pagboto, maaaring pumunta ang sinumang botante sa Sentro ng Botohan para kumuha o ihulog ang kanilang vote-by-mail na balota, magparehistro para bumoto, personal na humingi ng tulong, gumamit ng aksesibleng kagamitan para sa pagboto, humingi ng pamalit na balota, o personal na bumoto.
Sa Inyong Lugar ng Botohan sa Araw ng Eleksyon
Bukas sa Araw ng Eleksyon mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. ang mga lugar ng botohan sa komunidad para sa pagboto nang personal at paghulog ng vote-by-mail na balota, at para mag-alok ng ilang mga serbisyo sa mga botante.
Sa Pamamagitan ng Pag-awtorisa ng Ibang Tao para Kunin ang Inyong Balota
Maaaring mag-awtorisa ang sinumang botante ng ibang tao para kunin ang kanilang balota mula sa isang Sentro ng Botohan at ihatid ito sa kanila. Maaari ring maghatid at kumuha ang manggagawa ng Departamento ng mga balota para sa mga botanteng nasa ospital o hindi makalabas ng bahay.
Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante at Probisyonal na Pagboto
Maaaring pumunta sa saanmang lokasyon para sa pagboto nang personal ang mga hindi nakahabol sa deadline para sa pagpaparehistro para makaboto upang magparehistro at bumoto gamit ang probisyonal na balota sa pamamagitan ng prosesong Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante.
Pansamantalang Patnubay: Mas Ligtas na Pagboto sa Panahon ng Covid-19 (PDF)
Binuo ang Pansamantalang Patnubay: Mas Ligtas na Pagboto sa Panahon ng Covid-19 ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan at ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco sa pagsisikap na itaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng mga botante, mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon, at kaakibat na tauhan tulad ng mga manggagawa sa lugar ng botohan.