Mga Paraan sa Pagboto

Person receiving a vote-by-mail ballot

 

Gamitin ang mga link sa ibaba para alamin ang ibat-ibang opsiyon sa pagboto na mayroon ang mga botante sa San Francisco.

Sa Pamamagitan ng Koreo
Mapadadalhan ang lahat ng rehistradong botante ng California ng vote-by-mail na balota para sa Nobyembre 3, 2020, Eleksyon. Ipadadala ang inyong balota sa inyong address ng tirahan maliban na lang kung ang inyong rekord bilang botante ay may ibang address na pang-koreo.
Gamit ang Accessible na Sistemang Vote-by-Mail
Para sa Nobyembre 3, Eleksyon, maaari nang ma-access ng lahat ng rehistradong botante sa California ang kanilang mga balota sa pamamagitan ng remote accessible na sistemang vote-by-mail (AVBM). Pinahihintulutan ng Sistemang AVBM ang mga botante na ma-download at mamarkahan ang kanilang mga balota gamit ang karaniwang mga aparato na nakakabit sa internet tulad ng mga kompyuter, o mga tablet, at ito’y akma rin sa mga aparatong may teknolohiyang nakatutulong.
Sa Sentro ng Botohan – Bago o Sa Araw ng Eleksyon
Magaalok ang Departamento ng mga serbisyo para sa maagang pagboto nang personal sa mga sentro ng botohan. Maaaring bumisita ang mga botante sa sentro ng botohan bago, o sa Araw ng Eleksyon para humiling ng balota, magparehistro para makaboto, maghulog ng kanilang vote-by-mail na balota, o makakuha ng pamalit na balota.
Sa Inyong Lugar ng Botohan sa Araw ng Eleksyon
Magaalok ang Departamento ng mga serbisyo para sa pagboto nang personal sa 588 na lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 2020. Magbubukas ang mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante at Probisyonal na Pagboto
Hindi umabot sa deadline ng rehistrasyon? Kung kayo ay nakatira sa San Francisco, maaari kayong pumunta sa isang sentro ng botohan o lugar ng botohan para kondisyonal na magparehistro at makaboto gamit ang probisyonal na balota.