Mga Paraan sa Pagboto

Person receiving a vote-by-mail ballot

 

Gamitin ang mga link sa ibaba para alamin ang ibat-ibang opsiyon sa pagboto na mayroon ang mga botante sa San Francisco.

Sa Pamamagitan ng Koreo
Mapadadalhan ang lahat ng rehistradong botante ng California ng vote-by-mail na balota para sa Nobyembre 3, 2020, Eleksyon. Ipadadala ang inyong balota sa inyong address ng tirahan maliban na lang kung ang inyong rekord bilang botante ay may ibang address na pang-koreo.
Gamit ang Accessible na Sistemang Vote-by-Mail
Para sa Nobyembre 3, Eleksyon, maaari nang ma-access ng lahat ng rehistradong botante sa California ang kanilang mga balota sa pamamagitan ng remote accessible na sistemang vote-by-mail (AVBM). Pinahihintulutan ng Sistemang AVBM ang mga botante na ma-download at mamarkahan ang kanilang mga balota gamit ang karaniwang mga aparato na nakakabit sa internet tulad ng mga kompyuter, o mga tablet, at ito’y akma rin sa mga aparatong may teknolohiyang nakatutulong.
Sa Sentro ng Botohan sa City Hall – Bago o Sa Araw ng Eleksyon
Magbibigay ang Sentro ng Botohan sa City Hall ng mga balota at mga serbisyo para sa lahat ng residente ng Lungsod na nagnanais makakuha o maghulog ng mga balotang vote-by-mail, magparehistro upang makaboto, makakuha nang personal na tulong, makagamit ng aksesibleng kagamitan sa pagboto, makakuha ng mga pamalit na balota, o makaboto nang personal. Upang maprotektahan ang pampublikong kalusugan, itatayo ang Sentro ng Botohan sa City Hall sa harap ng Bill Graham Civic Auditorium sa 99 Grove Street, sa pagitan ng mga kalye ng Polk at Larkin.
Sa Inyong Lugar ng Botohan sa Araw ng Eleksyon
Magaalok ang Departamento ng mga serbisyo para sa pagboto nang personal sa 588 na lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, 2020. Magbubukas ang mga lugar ng botohan sa Araw ng Eleksyon mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
Sa Pamamagitan ng Pag-awtorisa ng Ibang Tao para Kunin ang Inyong Balota
Simula Oktubre 5, maaaring mag-awtorisa ang sinumang rehistradong botante ng kanilang kapamilya o kasambahay na kunin ang kanilang balota mula sa Sentro ng Botohan sa City Hall para maihatid ito sa kanila. Mula Oktubre 28 hanggang sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, ang sinumang rehistradong botante na hindi kayang pumunta sa lugar ng botohan o sentro ng botohan dahil sa sakit, kapansanan, o pagkaratay sa bahay o ospital, kasama na rin ang mga botanteng nasa ilalim ng kuwarentinang may kaugnayan sa COVID-19, ay maaaring mag-awtorisa ng sinuman para kunin ang kanilang balota at maihatid ito sa kanila. Sa panahong ito, maaari ring magpadala at mag-pick-up ang Departamento ng mga Eleksyon ng mga balota para sa mga bontanteng nasa ospital o hindi makalabas ng bahay.
Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante at Probisyonal na Pagboto
Maaaring pumunta ang mga hindi aabot sa deadline ng pagpaparehistro sa Oktubre 19 sa Sentro ng Botohan sa City Hall o sa lugar ng botohan upang magparehistro at makaboto nang probisyonal gamit ang proseso ng Kondisyonal na Pagpaparehistro bilang Botante.
Pansamantalang Patnubay: Mas Ligtas na Pagboto sa Panahon ng Covid-19 (PDF)
Binuo ang Pansamantalang Patnubay: Mas Ligtas na Pagboto sa Panahon ng Covid-19 ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan at ng Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco sa pagsisikap na itaguyod ang kalusugan at kaligtasan ng mga botante, mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon, at kaakibat na tauhan tulad ng mga manggagawa sa lugar ng botohan.