Mga Pinapahintulutan at Ipinagbabawal na Gawain sa Eleksyon

Sign that reads “No Electioneering” posted on a tree 100 feet away from a polling place

 

Habang pinagsisilbihan ang mahigit 500,000 na botante, nagsisikap ang Departamento ng mga Eleksyon na kumilos nang bukas at lantad sa lahat upang maging kumpiyansa ang publiko sa integridad ng mga Eleksyon sa San Francisco. Sa layuning iyon, inaanyayahan ng Departamento ang mga interesadong miyembro ng publiko na obserbahan ang mga proseso sa eleksyon ayon sa konteksto ng pag-iingat sa seguridad ng sistema ng pagboto at pagpapanatili ng pagkapribado ng botante. Layunin ng pahinang ito na magbigay buod tungkol sa ilang importanteng mga tuntunin at regulasyon kaugnay ng mga pinapayagan at ipinagbabawal na mga gawain sa eleksyon.

Pinahihintulutan ang Pag-oobserba

Karaniwang bukas ang proseso ng eleksyon sa pag-oobserba ng publiko at ng lahat ng residente ng San Francisco. Hinihikayat ang mga miyembro ng media, kampanya, kandidato, at iba pang interesadong partido na obserbahan ang naturang mga proseso. Gayunpaman, kailangang sumunod ang lahat ng taga-obserba sa panlokal, pang-estado, at pampederal na batas, at ang mga taga-suporta ng kampanya, kawani ng media, at mga miyembro ng publiko ay inaasahang ligtas at magalang na mag-obserba.

Para matulungan ang mga potensyal na taga-obserba na maging pamilyar sa mga proseso ng eleksyon at mga patnubay sa pag-oobserba, nilalathala ng Departamento ang Patnubay sa Pag-oobserba na nilalaman ang mga karapatan at responsibilidad ng taga-obserba, na tinutukoy ng California Secretary of State at California Elections Code, at ang paglalarawan sa mga gawain na maoobserbahan bago, sa mismong Araw ng, o matapos ang Araw ng Eleksyon. Para sa karagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang pahinang Obserbahan ang Proseso ng mga Eleksyon.

Pinapayagan ang Exit Polling

Ang exit polling (pag-survey sa mga katatapos lang bumoto) ay ang pagtatanong sa mga botante pagkatapos nilang lumabas ng botohan. Karaniwang pinapayagan ang gawaing ito kasama na ang pagkukuha ng mga “ballot selfie” at iba pang katulad na gawain dahil pinahihintulutan ng batas ng estado na “boluntaryong ipakita kung paano sila bumoto kung ang gayong kusang-loob na aksiyon ay hindi lumalabag sa iba pang batas.” Ayon sa kasalukuyang gabay mula sa Kalihim ng Estado ng California, maaaring gawin ng mga organisasyon ang exit polling nang 25 talampakan mula sa lugar ng botohan, nang tahimik at sa hindi nakabubulabog na paraan.

Ipinagbabawal ang Pangangampanya

Ang pangagampanya, na isang kriminal na gawain, ay ang pagpapalaganap ng petisyon o anumang uri ng adbokasiya para o laban sa sinumang kandidato o anumang panukala sa balota na malapit sa taong nakapila para bumoto o sa loob ng 100 talampakan mula sa pasukan ng lugar ng botohan, sentro ng botohan, botohan sa gilid ng daan, o kahon na hulugan ng balota. Ayon sa batas ng estado, sinumang nasasangkot sa pangangampanya ay maaaring mahatulan ng misdemeanor; ang mga paglabag ay maaaring humantong sa pagbabayad ng multa at/o pagkakakulong.

ANUMAN SA MGA GAWAING ITO AY IPINAGBABAWAL na gawin sa lugar na malapit sa taong nakapila para bumoto o sa loob ng 100 talampakan mula sa pasukan ng lugar ng botohan, sentro ng botohan, botohan sa gilid ng daan o kahon na hulugan:

 • Hilingin sa ibang tao na bumoto para o laban sa sinumang kandidato o anumang panukala sa balota.
 • Magpakalat o magpakita ng anumang bagay na may kaugnayan sa pangalan, imahe, o logo ng kandidato.
 • Harangan ang daanan papunta sa o tumambay malapit sa anumang kahon na hulugan ng balota o mga lugar ng botohan.
 • Magbigay ng anumang materyales o naririnig na impormasyon na para o laban sa sinumang kandidato o anumang panukala sa balota na malapit sa anumang lugar ng botohan, sentro ng botohan, o kahon na hulugan ng balota.
 • Magpakalat ng anumang petisyon, kasama dito ang mga inisiyatiba, mga reperendum, recall, o mga pag-nomina sa kandidato.
 • Pagpapamahagi, pagpapakita, o pagsusuot ng anumang sumusuporta o tumututol sa sinumang kandidato o anumang panukala sa balota tulad ng pangalan ng kandidato, imahe, o logo.
 • Magpakita ng impormasyon o kumausap ng botante ukol sa kanilang elihibilidad para makaboto.

Para makita ang Abiso Kaugnay ng Mga Paghihigpit sa Pangangampanya (makukuha sa iba pang wika), mangyaring bisitahin ang website ng Kalihim ng Estado.

Ipinagbabawal ang Paglapastangan sa Proseso ng Pagboto

Ang paglapastangan sa proseso ng pagboto, na isang kriminal na gawain, ay sinasaklaw ng, ngunit hindi limitado sa mga gawain na tulad ng pandaraya ng botante, panunuhol, at pag-abala sa mga proseso ng eleksyon o karapatan ng botante. Ayon sa batas ng estado, sinumang indibidwal na nasasangkot sa paglapastangan sa proseso ng pagboto ay maaaring mahatulan ng felony; at ang mga paglabag ay maaaring humantong sa pagmumulta at/o pagkakakulong.

ANUMAN SA MGA GAWAING ITO AY IPINAGBABAWAL:

 • Gumawa o subukang gumawa ng panloloko sa halalan.
 • Magbigay o subukang magbigay ng bayad o suhol para hikayatin ang isang tao na bumoto o hindi bumoto.
 • Bumoto nang ilegal o subukang bumoto o tumulong sa iba na bumoto kahit hindi sila kuwalipikadong bumoto.
 • Lumahok sa pangangampanya, pagharang sa mga botante, o hindi awtorisadong pagkuha ng mga larawan sa mga lugar ng botohan.
 • Pigilan ang karapatan ng isang tao na bumoto o pigilan ang mga botante na bumoto o iantala ang proseso ng pagboto.
 • Mapanlokong abisuhan ang sinumang tao na hindi sila kuwalipikadong bumoto o hindi sila rehistradong bumoto.
 • Subukang alamin kung paano bumoto ang isang botante sa kanyang balota.
 • Magdala o sabihan ang isang tao na magdala ng baril sa lugar na malapit sa, o sa mismong lugar ng botohan (may ilang pagbubukod).
 • Magpakita o sabihan ang isang tao na magpakita nang nakasuot ng uniporme ng pulis, o security guard (may ilang pagbubukod).
 • Pakialamanan o gambalain ang anumang bahagi ng sistema ng botohan o baguhin ang mga return sa isang eleksyon.
 • Palsipikahin, pekein, o pakialamanan ang mga return ng isang eleksyon.
 • Pakialamanan, sirain, o baguhin ang anumang listahan sa botohan, opisyal na balota, o kahon na hulugan ng balota.
 • Maglagay ng anumang hindi opisyal na lalagyan para sa koleksyon ng balota na posibleng manlinlang ng botante na maniwala na isa itong opisyal na kahon na hulugan ng balota.
 • Pakialamanan o panghimasukan ang kopya ng mga resulta ng mga pagboto.
 • Pilitin o linlangin ang taong hindi kayang magbasa o nakatatanda na iboto ang kabaliktaran ng kanilang nilalayon.
 • Magpanggap bilang opisyal ng eleksyon.

Para makita ang Abiso Kaugnay ng Paglapastangan sa Proseso ng Pagboto (makukuha sa iba pang wika), mangyaring bisitahin ang website ng Kalihim ng Estado.

Magsumbong ng mga Paglabag

Para maprotektahan ang mga karapatan ng mga botante at matiyak na makaboboto sa balota ang lahat ng botante nang independiyente, pribado at nang walang nanghihimasok, nagtatalaga ang Departamento ng mga Eleksyon ng humigit-kumulang 80 na kawaning naglilibot sa mga lugar para masubaybayan ang mga kaganapan sa mga lugar ng botohan sa San Francisco sa Araw ng Eleksyon. Kung nakasaksi kayo ng pangangampanya sa botohan, mangyaring ipagbigay alam ito sa Inspektor ng lugar, na siyang nagsanay na magalang na magbigay abiso ukol sa mga patakaran sa mga indibidwal o grupo na gumagawa ng pangangampanya.

Kung kayo ay nakasaksi ng panghihimasok sa eleksyon, pananakot sa botante, o pandaraya, makipag-ugnayan lamang sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o sa Voter Fraud Hotline ng Abugado ng Distrito sa (628) 652-4368. (Kung nabigyan ng notipikasyon ang Departamento ng mga Eleksyon, bibigyan namin ng karampatang notipikasyon ang Abugado ng Distrito). Maaari ding tumawag ang mga botante sa kumpidensyal at walang-bayad na Voter Hotline sa (800) 345-VOTE (8683).