Mga Programa para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan at Embahador

High school student completing a high school ambassador application

 

Bilang susunod na mga lider ng ating mga komunidad, makikinabang ng malaki ang mga mag-aaral na high school sa mga oportunidad na matuto tungkol sa eleksyon at pagboto.

Nagpapanatili ng dalawang programa ang Departamento ng mga Eleksyon na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na high school na aktibong lumahok sa demoktratikong proseso: Programa para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan at Programa para sa Embahador sa High School.

Programa para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Sa bawat eleksyon, humigit-kumulang 500 na mag-aaral na high school ng San Francisco ang sumasali sa mga nakatatandang manggagawa sa lugar ng botohon upang mag silbi sa mga lugar ng botohan. Kung interesado kayong lumahok sa programa para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan, mangyaring basahin ang Flyer tungkol sa Pagiging High School na Manggagawa sa Lugar ng o kompletuhin ang Aplikasyon para sa High School na Manggagawa sa Lugar ng Botohan. Para sa karagdagang impormasyon at deskripsyon ng mga pinakamababang kuwalipikasyon, bumisita sa Magsilbi Bilang Isang Manggagawa sa Lugar ng Botohan.

Matuto ng higit pa ukol sa pagsisilbi bilang high school na manggagawa sa lugar ng botohan

Programa para sa Embahador sa High School

Maraming mga mag-aaral na high school ang nagsisilbing Embahador sa panahon ng mga Linggo ng Edukasyon ng Botante tuwing Abril at Setyembre. Ang Departamento ay magbibigay sa mga Embahador ng mga rekurso at suporta na kinakailangan upang magdisenyo at magsagawa ng mga kaganapan sa pag-abot sa komunidad (outreach), kung saan ang mga kabataan ng San Francisco ay maaaring magpaunang-rehistro para makaboto. Makakukuha ng mahalagang karanasan ang mga Embahador at oras ng serbisyo sa komunidad habang isinusulong nila ang mga kamalayan sa eleksyon sa kanilang mga paaralan at komunidad. Kung interesado kayong mag silbi bilang Embahador o nais ninyong ipakilala ang programang ito sa inyong paaralan, mangyaring basahin ang Flyer tungkol sa Pagiging Embahador sa High School o kompletuhin ang Aplikasyon para sa Programa sa Pagiging Embahador ng mga Eleksyon sa High School.

Paunang-Rehistrasyon upang Makaboto!

Alam ba ninyo na sa California, maaaring magpaunang-rehistro ang mga kabataan upang makaboto kapag sila ay naging 16? Kung kayo ay 16 o 17 na taong gulang, maaari na kayong magpaunang-rehistro online upang makaboto sa  registertovote.ca.gov, at ang inyong rehistrasyon bilang botante ay awtomatikong magiging aktibo sa inyong ika-18 na kaarawan. Maaari ninyong i-update ang impormasyon sa inyong rehistrasyon anumang oras sa pamamagitan ng pagkompleto ng panibagong aplikasyon sa rehistrasyon.