Mga Serbisyo para sa Kampanya

Elections staff assisting a candidate filing paperwork in the San Francisco Department of Elections 

 

Pinangangasiwaan ng Departamento ng mga Eleksyon ang opisyal na proseso ng pag-file (paghahain ng kandidatura) para sa mga kandidato at mga panukalang makikita sa balota, para sa pagpapasya ng mga botante ng San Francisco. Maaari namin kayong tulungan kaugnay sa pagtakbo para sa isang katungkulan, sa paglagay ng panukala sa balota, sa pagsumite ng argumento para mailathala ito sa Pamplet ng Impormasyon para sa Botante ng San Francisco, o sa pag-file ng ilang mga report tungkol sa pagpopondo para sa kampanya. Bukod dito, minementena rin ng Departamento ang mga pampublikong dokumento ng kasalukuyan at mga nagdaang eleksyon, na maaaring makita at makopya sa tanggapan ng Departamento.

Para sa karagdagang impormasyon, o para humiling ng tulong sa pag-file, makipag-ugnayan sa amin sa (415) 554-4375 o gamitin ang aming appointment form.

Iniimbitahan ang mga kandidato na naka-kompleto ng kanilang paghahain ng papeles para sa nominasyon at mga nagsumite ng mga argumento para sa mga panukalang-batas sa balota, na kompletuhin itong maikli at walang pagkakakilanlan na survey upang ibahagi ang kanilang mga karanasan sa mga proseso ng paghahain at sa pangkalahatang antas ng serbisyong pang-customer.