Mga Serbisyo sa Pagkuha, Paghatid, at Pagbalik ng Balota

 

Sa ilang mga kalagayan, pinahihintulutan ng batas pang-eleksyon ng Estado ang mga botante na i-awtorisa ang ibang tao para kuhanin ang kanilang balota at ihatid ito sa kanila. Nagpapahintulot din ang nasabing batas ng Estado na i-awtorisa ng botante ang ibang tao na ibalik ang balota para sa kanila.

Maaaring piliin ng sinumang botante na i-access ang kanilang balota gamit ang Sistema ng Aksesibleng Vote-By-Mail. Pinahihintulutan ng sistemang AVBM ang sinumang botante na ma-download at mamarkahan ang isang balotang nababasa sa screen. Kailangang mai-print at maibalik sa Departamento ng mga Eleksyon ang mga namarkahang balota. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pahina na Bumoto Gamit ang Sistema ng Aksesibleng Vote-by-Mail.

Maaaring i-awtorisa ng botante ang ibang tao na ibalik ang balota para sa kanila.

Kung plano ninyong mag-awtorisa ng ibang tao para kumuha o magbalik ng inyong balota para sa inyo sa darating na eleksyon, inaanyayahan namin kayong suriin ang pahinang ito at makipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa mga katanungan.

Paunawa para sa mga Tutulong sa mga Botante: May karapatan ang bawat botante na pribado at independiyenteng bumoto ng lihim na balota. Bagama’t pinahihintulutan ng botante ang ibang tao na kunin, tulungang markahan, o ibalik ang balota para sa kanila, hindi dapat makialam ang mga kaibigan ng botante, kapamilya, o kanilang tagapangalaga, sa proseso ng pagboto, takutin ang botante, o manghimasok at gumawa ng desisyon para sa botante. Kung ang botante na tumatanggap ng tulong ay hindi malinaw na nagpahayag ng kanyang balak na bumoto nang tiyak na paraan para sa isang labanan, dapat na iwanang blangko ang labanang iyon.

I-awtorisa ang kapamilya o kabahay na kumuha ng inyong balota at ihatid ito sa inyo

Simula 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon maaaring i-awtorisa ng sinumang botante ang kanilang asawa, magulang, lolo at lola, kapatid, o kasama sa bahay na kumuha ng vote-by-mail na balota mula sa Sentro ng Botohan sa City Hall, at ihatid ito sa kanila, sa kondisyon na ang awtorisadong tao ay hindi bababa sa 16 taong gulang.

Para i-awtorisa ang inyong kapamilya o kabahay na kumuha ng balotang vote-by-mail para sa inyo, kumpletuhin ang Form para sa Awtorisayon sa Pagkuha ng Balota (PDF) o magbigay ng nakasulat na pahintulot. Kailangan ninyong pirmahan ang form o ang nakasulat na pahintulot sa ilalim ng parusa ng perjury at isama ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, address ng tirahan, at ang pangalan ng taong pinahintulutan ninyong kumuha ng balota para sa inyo.

Makukuha ng taong inyong inawtorisa ang inyong balota matapos nilang ibigay ang inyong napirmahang awtorisasyon sa Sentro ng Botohan sa City Hall (para sa mga oras at impormasyon, bisitahin ang pahinang Bumoto sa Sentro ng Botohan).

Humiling ng pang-emerhensiyang pagkuha o paghahatid ng balota

Simula isang linggo bago ang Araw ng Eleksyon, ang sinumang” botante na walang kakayahang pumunta sa lugar ng botohan o sentro ng botohan dahil sa sakit, kapansanan, o sa kadahilanang hindi makalabas ng bahay o ospital, kasama na ang mga botanteng sumasailalim sa kuwarentina para sa COVID-19, ay maaaring mag-awtorisa ng sinuman para kunin at ihatid ang vote-by-mail na balota ng botante para sa kanila.

Ang mga botanteng naospital o hindi makalabas ng bahay at kailangan ng balota sa huling linggo ng panahon ng botohan ay maaaring gumamit ng opsiyong ito para i–awtorisa ang kanilang mga tagapangalaga, kapamilya, kaibigan, atbp., na maihatid ang mga balota sa kanila.

Para i-awtorisa ang ibang tao para kumuha ng balotang vote-by mail para sa inyo, kumpletuhin ang Awtorisasyon para sa Pagkuha ng Balota (PDF) o magbigay ng nakasulat na pahintulot. Kailangan ninyong pirmahan ang form o ang nakasulat na pahintulot sa ilalim ng parusa ng perjury at isama ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, address ng tirahan, at ang pangalan ng taong pinahintulutan ninyong kumuha ng balota para sa inyo.

Makukuha ng taong inyong inawtorisa ang inyong balota matapos nilang ibigay ang inyong napirmahang awtorisasyon sa Sentro ng Botohan sa City Hall (para sa mga oras at impormasyon, bisitahin ang pahinang Bumoto sa Sentro ng Botohan.)

Sa huling linggo ng panahon ng botohan, maaaring maghatid at kumuha ang mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ng mga balota mula sa mga botanteng naospital o hindi makaalis ng bahay. Para humiling ng gayong serbisyo, maaaring tumawag ang mga botante sa Departamento ng mga Eleksyon sa (415) 554-4310 o magpadala ng email sa sfvote@sfgov.org o magsumite ng Form para sa Pang-Emerhensiyang Pagkuha ng Balota (PDF).

I-awtorisa ang ibang tao na magbalik ng inyong balota

Simula 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon, ang sinumang botante na hindi kayang magbalik ng kanilang balotang vote-by-mail ay maaaring mag awtorisa ng ibang tao para ibalik ito sa pamamagitan ng koreo, o sa alinmang hulugan ng balota, sentro ng botohan, o lugar ng botohan sa estado.

Para i-awtorisa ang ibang tao na ibalik para sa inyo ang inyong balotang vote-by-mail, kumpletuhin at pirmahan ang seksyon ng Awtorisasyon para sa Pagbalik ng Balota na nasa inyong Pambalik na Sobre ng Opisyal na Balota.