Mga Serbisyo sa Pagkuha, Paghatid, at Pagbalik ng Balota

 

Bilang pagsunod sa kamakailang mga pagbabago sa batas, ang Departamento ng mga Eleksyon ng San Francisco ay magpapadala ng mga balotang vote-by-mail sa pamamagitan ng koreo at magpapahintulot ng paggamit ng accessible na sistemang vote-by-mail (AVBM) sa lahat ng rehistradong botante para sa Nobyembre 3, 2020, Pinagsamang Pangkalahatang Eleksyon. Magaalok din ang Departamento ng mga oportunidad para makaboto nang personal sa mga sentro ng botohan at sa 588 na mga lugar ng botohan.

Sa ilang mga kalagayan, pinahihintulutan ng batas pang-eleksyon ng Estado ang mga botante na i-awtorisa ang ibang tao para kuhanin ang kanilang balota at ihatid ito sa kanila. Nagpapahintulot din ang nasabing batas ng Estado na i-awtorisa ng botante ang ibang tao na ibalik ang balota para sa kanila.

Kung plano ninyong mag-awtorisa ng ibang tao para kumuha o magbalik ng inyong balota para sa inyo sa darating na eleksyon, inaanyayahan namin kayong suriin ang pahinang ito at makipagugnayan sa Departamento ng mga Eleksyon para sa mga katanungan. Kung pinagdedesisyunan ninyo pa lang kung paano makaboto sa darating na eleksyon, o nais ninyong matutunan ang mga iba’t-ibang opsiyon sa pagboto, inaanyayahan namin kayong bisitahin ang pahinang Mga Paraan sa Pagboto.

Paunawa para sa mga Tutulong sa mga Botante

May karapatan ang bawat botante na pribado at independiyenteng bumoto ng lihim na balota. Bagama’t pinahihintulutan ng botante ang ibang tao na kunin, tulungang markahan, o ibalik ang balota para sa kanila, hindi dapat makialam ang mga kaibigan ng botante, kapamilya, o kanilang tagapangalaga, sa proseso ng pagboto, takutin ang botante, o manghimasok at gumawa ng desisyon para sa botante. Kung ang botante na tumatanggap ng tulong ay hindi malinaw na nagpahayag ng kanyang balak na bumoto nang tiyak na paraan para sa isang labanan, dapat na iwanang blangko ang labanang iyon.

I-awtorisa ang kapamilya o kabahay na kumuha ng inyong balota at ihatid ito sa inyo

Simula sa Oktubre 5, sinumang rehistradong botante ay maaaring i-awtorisa ang kanilang asawa, anak, magulang, o kabahay na kumuha ng balotang vote-by-mail mula sa sentro ng botohan at ihatid ito sa kanila, sa kondisyon na ang awtorisadong tao ay hindi bababa sa 16 taong gulang.

Para i-awtorisa ang inyong kapamilya o kabahay na kumuha ng balotang vote-by-mail para sa inyo, kumpletuhin ang Ballot Pickup Form para sa Kapamilya o Kabahay (PDF) o magbigay ng nakasulat na pahintulot. Kailangan ninyong pirmahan ang form o ang nakasulat na pahintulot sa ilalim ng parusa ng perjury at isama ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, address ng tirahan, at ang pangalan ng taong pinahintulutan ninyong kumuha ng balota para sa inyo.

Makukuha ng taong inyong inawtorisa ang inyong balota matapos nilang ibigay ang inyong napirmahang awtorisasyon sa alinmang sentro ng botohan (para sa mga lokasyon at oras, bisitahin ang pahinang Bumoto sa Sentro ng Botohan).

Humiling ng pang-emerhensiyang pagkuha o paghahatid ng balota

Mula Oktubre 28 hanggang sa Araw ng Eleksyon, Nobyembre 3, sinumang botante na walang kakayahang pumunta sa lugar ng botohan o sentro ng botohan dahil sa sakit, kapansanan, o sa kadahilanang hindi makalabas ng bahay o ospital, kasama na ang mga botanteng sumasailalim sa kuwarentina para sa COVID-19, ay maaaring mag-awtorisa ng sinuman para kunin at ihatid ang vote-by-mail na balota ng botante para sa kanila.

Ang mga botanteng naospital o hindi makalabas ng bahay at kailangan ng balota sa huling linggo ng panahon ng botohan ay maaaring gumamit ng opsiyong ito para i–awtorisa ang kanilang mga tagapangalaga, kapamilya, kaibigan, atbp., na maihatid ang mga balota sa kanila.

Para i-awtorisa ang ibang tao para kumuha ng balotang vote-by mail para sa inyo, kumpletuhin ang Form para sa Pang-Emerhensiyang Pagkuha ng Balota (PDF) o magbigay ng nakasulat na pahintulot. Kailangan ninyong pirmahan ang form o ang nakasulat na pahintulot sa ilalim ng parusa ng perjury at isama ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, address ng tirahan, at ang pangalan ng taong pinahintulutan ninyong kumuha ng balota para sa inyo.

Makukuha ng taong inyong inawtorisa ang inyong balota matapos nilang ibigay ang inyong napirmahang awtorisasyon sa alinmang sentro ng botohan (para sa mga lokasyon at oras, bisitahin ang pahinang Bumoto sa Sentro ng Botohan.)

Sa huling linggo ng panahon ng botohan, maaaring maghatid at kumuha ang mga kawani ng Departamento ng mga Eleksyon ng mga balota mula sa mga botanteng naospital o hindi makaalis ng bahay. Para humiling ng gayong serbisyo, tumawag sa (415) 554-4310 o magpadala ng email sa sfvote@sfgov.org.

I-awtorisa ang ibang tao na magbalik ng inyong balota

Simula Oktubre 5, ang sinumang botante na hindi kayang magbalik ng kanilang balotang vote-by-mail ay maaaring mag awtorisa ng ibang tao para ibalik ito sa pamamagitan ng koreo, o sa alinmang hulugan ng balota, sentro ng botohan, o lugar ng botohan sa estado.

Para i-awtorisa ang ibang tao na ibalik para sa inyo ang inyong balotang vote-by-mail, kumpletuhin at pirmahan ang seksyon ng Awtorisasyon para sa Pagbalik ng Balota na nasa inyong Pambalik na Sobre ng Opisyal na Balota.